ΠΟΛ.1278/20.10.1995

Εφαρμογή διατάξεων του Ν.2160/93

20 Οκτ 1995

Taxheaven.gr
Εφαρμογή διατάξεων του Ν.2160/1993

1122803/7363/Β0010/

ΠΟΛ 1278

Με το άρθρο 34 Ν.2160/1993 προβλέπεται η παραχώρηση με αντάλλαγμα της χρήσης και εκμετάλλευσης προστατευόμενων όρμων και έκτασης ανοικτής θάλασσας, σε ακτίνα μέχρι πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτή, προκειμένου να διαμορφωθούν, να οργανωθούν και να λειτουργήσουν θαλάσσιες ζώνες αγκυροβολίου με ελαφρύ
εξοπλισμό όταν δεν θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, που μπορεί να επιφέρουν οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος .... κ.λπ.

Με αφορμή τις διατάξεις αυτές προέκυψε το ερώτημα αν στις περιπτώσεις αλιευτικών καταφυγίων ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 34 ή οι διαδικασίες που ακολουθούντο με βάση τις προγενέστερες διατάξεις το ζήτημα βέβαια είναι γενικότερο και αφορά και σε άλλες, πλην των αλιευτικών καταφυγίων, κατηγορίες έργων. Από τη μελέτη των διατάξεων του Ν.2160/1993, και ιδιαίτερα των άρθρων 29-37 είναι σαφές ότι αυτές αναφέρονται σε θέματα τουριστικής σημασίας και έχουν "έκταση εφαρμογής" σε "τουριστικούς λιμένες". Η άποψη αυτή άλλωστε ενισχύεται από το γεγονός ότι οι διατάξεις των άρθρων αυτών είναι ενταγμένες στο κεφάλαιο Γ' του Ν.2160/1993 με επικεφαλίδα "Δημιουργία και λειτουργία Τουριστικών λιμένων".

Μετά από τα πιο πάνω είναι σαφές ότι στις περιπτώσεις κατασκευής έργων, όχι άμεσης τουριστικής σημασίας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια), από φορείς που δεν ασκούν τουριστική πολιτική (π.χ. Γ.Γ.Α. για λογαριασμό ναυτικών Ομίλων), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2160/1993 αλλά οι πριν τον νόμο αυτόν διατάξεις.


Taxheaven.gr