Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 119/11.11.1997 Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.96 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών"

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 119/11.11.1997
Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.96 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών"


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 119/11.11.1997 Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.96 Συνεδρίασης του Δ.Σ. τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 119/11.11.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.1996 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών".
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
 
           
1. Τις διατάξεις του έκτου και του ογδόου εδαφίου της παραγ. 12 του άρθρου 33, τις παραγ. 14, 15 και 16 του άρθρου 33α και την παραγ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) ""για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις"", όπως  τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 A) και με το  άρθρο 25 του Ν. 2324/1955 (ΦΕΚ 146).
 
     
2. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. 11596/Β/216/28.2.1990 (ΦΕΚ 119 Β) της για τη λειτουργία αποθετηρίου ονομαστικών τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
 
     
3. Την απόφαση της 97ης/28.1.1992 συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη λειτουργία Αποθετηρίου Ανωνύμων Τίτλων.
 
     
4. Την απόφαση της 74ης/14.5.1996 συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ""Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών"".
 
     
5. Το άρθρο 29 A του Ν. 1558/1985 ""Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"" το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ A. 152/10.9.1992).
 
     
6. Το από 23.10.1997 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
 
     
7. Το υπ' αριθμό 133 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. της A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων της 22.10.1997, αποφασίζει ομόφωνα: 
 
     

Τροποποιεί την απόφαση της 74ης/14.5.1996 Συνεδρίασης του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής:
 

Η παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:
"" Μειώνονται τα μεταβιβαστικά δικαιώματα επί χρηματιστηριακών συναλλαγών συναπτόμενων επί ονομαστικών μετοχών ή αποθετηρίων εγγράφων ονομαστικών μετοχών από 1,5 ο/οο σε 0,9 ο/οο επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Το ύψος του ποσοστού που θα εισπράττει η A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων θα ανέρχεται σε 0,5 ο/οο.
 
     
Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
""Μειώνεται το ποσοστό που καταβάλλει κάθε μέλος του Χ.A.A στην A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων για την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών επί ανωνύμων μετοχών ή ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων, από 0,018% σε 0,011%"".
 
     

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
     
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Πρόεδρος
 
ΣΤAΥΡΟΣ Β. ΘΩΜAΔAΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης