Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 105/15.4.1997 Τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 105/15.4.1997
Τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 105/15.4.1997 Τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 105/15.4.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας  Αποθετηρίων Τίτλων.
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
 
     
1. Τις διατάξεις του έκτου και του όγδοου εδαφίων της παραγ. 12 του άρθρου 33 και των παραγ. 14, 15 και 16 του άρθρου 33α του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 56 του Ν.  1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), 3 του Ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α), 66 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), 14 παράγραφοι 26 και 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), 9 παράγραφος 3 του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α) και 25 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α).
 
     
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", η  οποία προσετέθη με το άρθρο 23 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α).
 
     
3. Την υπ' αριθμ. 11596/Β/216/28.2.1990 (ΦΕΚ 119 Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την "Λειτουργία αποθετηρίου ονομαστικών τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών".
 
     
4. Την απόφαση της 97ης/28.1.1992 (ΦΕΚ 164 Β) Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την "Λειτουργία Αποθετηρίου Ανωνύμων Τίτλων".
 
     
5. Την απόφαση της 104ης/7.4.1992 (ΦΕΚ 301 Β) Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την "Τροποποίηση της απόφασης της 97ης/28.1.92 Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Λειτουργία Αποθετηρίου Ανωνύμων Τίτλων".
 
     
6. Την απόφαση της 124ης/3.11.1992 (ΦΕΚ 736 Β) Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την "Τροποποίηση της απόφασης της    97ης/28.1.92 Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την "Λειτουργία του Αποθετηρίου Ανωνύμων Τίτλων".
 
     
7. Την απόφαση της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων.
 

8. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 152/10.9.1992).
 
     
9. Το από 1041997 ακριβές απόσπασμα του υπ' αριθμό 123/7.3.1997 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, αποφασίζει  ομόφωνα:
 
 
     
Την τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ως εξής:
 
     
1) Στο τέλος της περίπτωσης 4 του εδαφίου Γ2β προστίθεται το ακόλουθο: "Κατ' εξαίρεση των παραπάνω δεν επιβάλλεται χρέωση στην περίπτωση split ονομαστικού αποθετηρίου εγγράφου κατόπιν αιτήματος του  θεματοφύλακα και εφόσον η αιτιολογία υποβολής του αιτήματος είναι η τελεσθείσα πώληση των υποκειμένων μετοχών μέσω περισσοτέρων από ένα  μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών".
 
     
2) Προστίθεται νέα παράγραφος Γ4, ως εξής:
 
     
"Σε κάθε περίπτωση μετατροπής μετοχών σε άϋλη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1998, τα δικαιώματα της ΑΕΑΤ θα υπολογίζονται ως εξής:
 
     
(α) για τη μετατροπή μετοχών για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποθετήρια δεν οφείλονται δικαιώματα,
 
     
(β) για τη μετατροπή μετοχών οφείλονται δικαιώματα ως εξής:
 
     
ποσοστό 0,30% επί της ονομαστικής αξίας των μετατρεπομένων μετοχών μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ.
 
     
ποσοστό 0,20% για την αξία από ένα δισεκατομμύριο μία (1.000.000.001) έως δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δρχ.
 
     
ποσοστό 0,10% για την αξία από δύο δισεκατομμύρια μία (2.000.000.001) έως πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δρχ. και
 
     
ποσοστό 0,05% για την αξία των πέντε δισεκατομμυρίων μίας (5.000.000.001) δρχ.
 
     
(γ) ως συνολική αξία των μετατρεπομένων μετοχών νοείται το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του αριθμού των μετατρεπομένων μετοχών επί την ονομαστική αξία κάθε μετατρεπόμενης μετοχής. Οι παραπάνω κλίμακες υπολογισμού των οφειλομένων δικαιωμάτων εφαρμόζονται στο εκάστοτε  σύνολο των μετατρεπομένων μετοχών εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών εκδότριας εταιρείας (μίας ή περισσότερων κατηγοριών μετοχών). Το ελάχιστο ποσό δικαιωμάτων της ΑΕΑΤ σε κάθε περίπτωση μετατροπής μετοχών εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. και το μέγιστο σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. Για την εξόφληση των παραπάνω δικαιωμάτων της ΑΕΑΤ ευθύνεται η εκδότρια εταιρεία".
 
     

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης