ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/8.10.1996

Διαδικασία και δικαιολογητικά παροχής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έκδοση Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) από τις Τράπεζες.

8 Οκτ 1996

Taxheaven.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ  86ης/8.10.96
τoυ Διοικητικού ΣυμβουλίουΘέμα: Διαδικασία και δικαιολογητικά παροχής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έκδοση Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) από τις Τράπεζες.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των εδαφίων 14 και 16 του άρθρου 59 του Ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73Α) "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές".

2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152Α).

3. Το απόσπασμα πρακτικού της από 20.6.96 Συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., αποφασίζει ομόφωνα.
 

Καθορίζει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, για την παροχή άδειας έκδοσης Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως εξής:


Α. Υποβολή από το υποψήφιο πιστωτικό ίδρυμα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτησης παροχής άδειας, έκδοσης ΕΛ.ΠΙΣ, με κοινοποίηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή της οργανωτικής δομής και διοικητικής διάρθρωσης του τομέα του ιδρύματος που θα έχει την ευθύνη έκδοσης και διαχείρισης των ΕΛ.ΠΙΣ., και των αντιπροσωπευομένων μετοχών των αλλοδαπών εταιρειών, σχετικό οργανόγραμμα, διαδικασία λειτουργίας, σύνθεση και προσόντα του απασχολούμενου προσωπικού.

2. Περιγραφή του λογιστικού συστήματος απεικόνισης και παρακολούθησης των ΕΛ.ΠΙΣ. και των πάσης φύσεως σχέσεων του πιστωτικού ιδρύματος με τους δικαιούχους και τις αλλοδαπές εκδότριες εταιρείες, του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και ελεγκτικών λογιστικών διαδικασιών.

3. Περιγραφή του συστήματος εξασφάλισης πληροφόρησης από τις αλλοδαπές εκδότριες εταιρείες και διοχέτευσής της στους δικαιούχους και του ελέγχου της πληροφόρησης αυτής με την άσκηση της επιμέλειας του μέσου συνετού συναλλασσομένου.

4. Περιγραφή του συστήματος επικοινωνίας με τους δικαιούχους για τα πάσης φύσεως θέματα εξάσκησης των δικαιωμάτων τους από τα ΕΛ.ΠΙΣ. όπως συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου επί των αντιπροσωπευομένων μετοχών.

5. Περιγραφή του συστήματος είσπραξης των πάσης φύσεως ωφελημάτων από τις αλλοδαπές εταιρείες και απόδοσής τους στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ.

6. Περιγραφή του συστήματος θεματοφυλακής για τις αντιπροσωπευόμενες μετοχές, και σε περίπτωση που οι μετοχές αυτές θα φυλάσσονται από πρόσωπο άλλο από το πιστωτικό ίδρυμα, αναφορά στους ελάχιστους όρους συμφωνίας του υποψηφίου ιδρύματος με το θεματοφύλακα.

7. Περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης εξελίξεων που αφορούν στις αλλοδαπές εκδότριες εταιρείες των αντιπροσωπευομένων μετοχών και άσκησης εταιρικών αγωγών και άλλων ένδικων μέσων για την προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων.

8. Καταγραφή των βασικών όρων συμφωνίας με αλλοδαπή εκδότρια εταιρεία για την εξασφάλιση των ελαχίστων προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, ιδίως της ίσης μεταχείρισης των αντιπροσωπευομένων μετοχών με άλλες μετοχές, της παροχής των απαραίτητων πληροφοριών, της γνωστοποίησης για υποβολή θεμάτων σε γενικές συνελεύσεις μετόχων και για αύξηση κεφαλαίου αλλοδαπής εταιρείας.

9. Περιγραφή τυχόν μέσων εξασφάλισης των απαιτήσεων των δικαιούχων ή/και αποζημίωσης των δικαιούχων για ενδεχόμενη παράβαση από τον εκδότη των υποχρεώσεων του από την έκδοση ΕΛ.ΠΙΣ.

10. Γνωστοποίηση του προσώπου ή προσώπων που θα έχουν την ευθύνη διεύθυνσης του τμήματος έκδοσης και διαχείρισης ΕΛ.ΠΙΣ.

11. Ανάληψη υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ουσιώδους μεταβολής που αφορά οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

12. Δέσμευση για την τήρηση σε όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας ΕΛ.ΠΙΣ. των νομίμων υποχρεώσεών του ως εκδότη κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Β. Επίσης πρέπει να υποβάλλονται με την αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας, λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος βάσει της οποίας λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Πιστοποίηση ή βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος ή/και ότι το ίδρυμα δικαιούται να παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

 

Γ. Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να ανακαλέσει οποτεδήποτε την άδεια έκδοσης ΕΛ.ΠΙΣ. σε περίπτωση που:

1 . Διαπιστωθεί ότι στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι αναληθή ή παραπλανητικά, ή

2. Δημιουργείται κίνδυνος διατάραξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ΕΛ.ΠΙΣ. ή απειλούνται τα συμφέροντα των δικαιούχων εξ αιτίας:

Ουσιώδους μεταβολής που αφορά στα υποβληθέντα στοιχεία και πληροφορίες.

Μεταβολής της νομικής ή οικονομικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος.

Τεκμηριωμένης αδυναμίας τήρησης ή παράβασης, για οποιονδήποτε λόγο, των υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος προς τους δικαιούχους.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να επιβάλλει περιοριστικούς όρους στην άδεια κατά την έκδοσή της ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, για την προστασία της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ΕΛ.ΠΙΣ. και την προστασία των δικαιούχων.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


Taxheaven.gr