Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/15.10.1996 Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/15.10.1996
Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών.


ΑΠΟΦΑΣΗ  6γ/86/15.10.1996
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών.


 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

(α) Τα άρθρα 6, 8 και 29 του Ν. 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές".

(β) Τα άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" όπως προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152 Α).

(γ) Την σκοπιμότητα εξειδίκευσης των στοιχείων και βιβλίων που οφείλουν να τηρούν οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ως προς την παροχή ορισμένων εκ των επενδυτικών υπηρεσιών, αποφάσισε τα εξής.

 

1. Ορισμοί.


1.1. "Εταιρία" κατά την έννοια της παρούσας απόφασης θεωρείται κάθε εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, που παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες υπό στοιχεία α (ι), γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, εκτός από τις επιχειρήσεις του εδαφίου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

1.2. Οι όροι "εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)", "κύρια επενδυτική υπηρεσία", "παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία", πιστωτικό ίδρυμα" και "χρηματοδοτικό ίδρυμα" χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ορισμούς που τους αποδίδονται στο άρθρο 2 του Ν. 2396/1996. Εξαιρετικά, ο όρος "κύρια επενδυτική υπηρεσία" δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υπό στοιχεία α (ιι) και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996 και ο όρος "παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία" δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες των εδαφίων (γ) και (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996.

1.3. Ως "συνδεδεμένα" πρόσωπα νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που είναι συγγενικά μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, τα νομικά πρόσωπα με τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σ' αυτά ή τα οποία έχουν κοινούς μετόχους ή εταίρους, ή που συνδέονται με πάσης φύσης συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές. Δεν λαμβάνονται υπόψη σχέσεις ή συμφωνίες που δεν είναι δυνατό ή πιθανό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ή τις επιλογές των προσώπων που αφορούν.

1.4. Ως "τίτλοι" νοούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα των περιπτώσεων (αα), (ββ), (γγ), (δδ) (εε) και (ζζ) του εδαφίου (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996.

 

2. Υποχρεώσεις των Εταιριών για "Εκδοση Στοιχείων και Τήρηση Βιβλίων".

2.1. Οι Εταιρίες οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία και να τηρούν τα βιβλία που εκάστοτε ορίζονται από τη φορολογική ή άλλη κείμενη νομοθεσία. Επίσης, οι Εταιρίες θα τηρούν και θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία, το πλαίσιο και περιεχόμενο των οποίων θα ορίζεται από αυτή με άλλη απόφασή της, για την εκτίμηση της συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 32 του Ν. 2396/1996.

2.2. Επιπροσθέτως, οι Εταιρίες οφείλουν να καταγράφουν με πλήρη στοιχεία τις εντολές που λαμβάνουν και τις πράξεις που εκτελούν στο πλαίσιο των παρεχομένων από αυτές κυρίων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών. Το περιεχόμενο των εκδιδομένων στοιχείων θα είναι σε κάθε περίπτωση επαρκές για την πλήρη αποτύπωση των παρεχομένων εντολών και των πράξεων που έχουν εκτελέσει οι Εταιρίες, ενώ η μέθοδος έκδοσής τους θα διασφαλίζει την ασφάλεια και ακρίβεια της καταγραφής των αντίστοιχων εντολών και πράξεων. Η ευθύνη για την επάρκεια των στοιχείων και της μεθόδου έκδοσής τους βαρύνει τις Εταιρίες. Χωρίς αυτό να περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη των εταιριών για την ασφαλή και επαρκή στοιχειοθέτηση των εντολών και πράξεών τους, προτείνεται στη συνέχεια ενδεικτικά το περιεχόμενο των τηρουμένων στοιχείων ανά κατηγορία υπηρεσίας και η μέθοδος έκδοσής τους.

2.3. Για την έκδοση των στοιχείων της παραγράφου 2.2. από τις Εταιρίες θα γίνεται χρήση πολύτυπων βιβλιαρίων στοιχείων των οποίων τα πινακίδια θα είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός των αντιτύπων των πινακιδίων ορίζεται με ευθύνη της Εταιρίας για την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού αντιτύπων για την πληροφόρηση των πελατών και τη διενέργεια των προβλεπομένων από το Νόμο ελέγχων.

2.4. Οι εταιρίες οφείλουν επίσης να εκδίδουν στοιχεία για την αποτύπωση των ειδικών συμφωνιών τους με τους πελάτες, τυχόν εξουσιοδοτήσεων των πελατών προς αυτές, της πληροφόρησης που τους παρέχεται από τους πελάτες ως προς τους επενδυτικούς τους στόχους και την οικονομική τους κατάσταση, της πληροφόρησης που παρέχεται στην Εταιρία από τους πελάτες της ως προς τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις επενδύσεις καθώς και της περιοδικής ή και έκτακτης ενημέρωσης από την Εταιρία προς τους πελάτες για τις παρεχόμενες σ' αυτούς υπηρεσίες. Οφείλουν επίσης οι Εταιρίες να εκδίδουν στοιχεία για την κατάθεση σ' αυτές και ανάληψη από αυτές τίτλων στο πλαίσιο είτε υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου είτε υπηρεσιών φύλαξης.

2.5. Οφείλουν επίσης οι Εταιρίες να τηρούν βιβλία (πέραν αυτών που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία) από τα οποιό να προκύπτει με τρόπο επαρκή και ασφαλή κάθε πράξη της Εταιρίας που συνδέεται με την φύλαξη και διακίνηση τίτλων και κεφαλαίων των πελατών της. Οι Εταιρίες οφείλουν να τηρούν το σύνολο των βιβλίων τα οποία κατά τη διαχειριστική και λογιστική τους αντίληψη απαιτούνται για την επαρκή και ασφαλή παρακολούθηση και τον ευχερή έλεγχο των κινήσεων τίτλων και κεφαλαίων πελατών της. Χωρίς αυτό να περιορίζει την παραπάνω ευθύνη των Εταιριών, ορίζονται στη συνέχεια τα βιβλία τα οποία θα τηρούν υποχρεωτικά οι Εταιρίες.

2.6. Τα υποχρεωτικώς τηρούμενο βιβλία σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καθώς και τα βιβλία που τηρούνται κατά την επιλογή της Εταιρίας, τηρούνται χωρίς άγραφα διαστήματα, χάσματα ή παραπομπές στο περιθώριο και θεωρούνται πριν από τη χρησιμοποίησή τους, με ένδειξη της ημερομηνίας θεώρησης, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αντί βιβλίου επιτρέπεται η τήρηση ειδικών μηχανογραφικών καταστάσεων που περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία εφόσον γίνονται επί θεωρημένων φύλλων, με ένδειξη της ημερομηνίας θεώρησής τους.

3. Τήρηση Στοιχείων από Εταιρίες.

Οι Εταιρίες οφείλουν να διατηρούν φακέλους ανά πελάτη στους οποίους να τηρούνται, τόσο για την πληροφόρηση του πελάτη όσο και για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές, επαρκή και ακριβή στοιχεία για την τεκμηρίωση των πάσης φύσης υπηρεσιών που παρείχαν οι εταιρίες ανά πελάτη και οι πάσης φύσης πράξεις τις οποίες εκτέλεσαν κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η ευθύνη για την επάρκεια των τηρουμένων στοιχείων βαρύνει την Εταιρία. Χωρίς αυτό να περιορίζει την παραπάνω ευθύνη της Εταιρίας, παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένες συστάσεις για το περιεχόμενο των στοιχείων που υποχρεούνται να εκδίδουν οι Εταιρίες.

 

4. Περιεχόμενο και Μέθοδος Έκδοσης Στοιχείων Εταιριών.

4.1. Για συναλλαγές σε αξίες εισηγμένες στο ΧΑΑ (εντός και εκτός κύκλου και με ειδικές συμφωνίες) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και ώρα διαβίβασης της εντολής στο μέλος του ΧΑΑ, τα στοιχεία του μέλους του ΧΑΑ προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής

4.2. Για συναλλαγές σε κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήρια και οργανωμένες αγορές εκτός του ΧΑΑ προτείνεται τα εκδιδόμενο στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, το χρηματιστήριο ή την οργανωμένη αγορά στην οποία θα εκτελεσθεί η συναλλαγή, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στην ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της εντολής), τα στοιχεία της ΕΠΕΥ προς την οποία διαβιβάστηκε η εντολή (για εκτέλεση ή για διαμεσολάβηση στην εκτέλεση της συναλλαγής), το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.3. Για συναλλαγές σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων προτείνεται το εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων (ή στην ΕΠΕΥ που θα διαμεσολαβήσει στη διαβίβαση της εντολής), τα στοιχεία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (ή της ΕΠΕΥ που θα διαμεσολαβήσει στη διαβίβαση της εντολής) προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.4. Για συναλλαγές σε τίτλους χρηματαγοράς προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.5. Για συναλλαγές σε τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής),την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής, τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (ναlυe date), το νόμισμα αγοράς και το νόμισμα πώλησης, το εύρος φάσματος συναλλακτικής σχέσης των δύο νομισμάτων που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.6. Για συναλλαγές σε προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRAs) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), την αγορά (εάν υπάρχει) στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής καθώς και τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), το νόμισμα και ποσό υπολογισμού (notional amount), τον πληρωτή σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, τον πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου (floationg rate), τη βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, την περίοδο εκτοκισμού, τον τύπο βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.7. Για συμβάσεις ανταλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο (interest rate swaps), συνάλλαγμα (currency swaps), ή μετοχές ή δείκτη μετοχών (equity swaps) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής, στο πιστωτικό ίδρυμα ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής),την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής (εφόσον υπάρχει) καθώς και τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν:

(Α) για συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων. η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date),το νόμισμα και ποσό υπολογισμού (notional amount), ο πληρωτής σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, οι ημερομηνίες καταβολής τόκου του πληρωτή σταθερού επιτοκίου και του πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου, ο πληρωτής μεταβλητού επιτοκίου (floating rate), η βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, η περίοδος εκτοκισμού, ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου, το τυχόν δικαίωμα κεφαλοποίησης και ανατοκισμού και τυχόν χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση της εντολής(Β) για συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος: η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), το νόμισμα αγοράς και το νόμισμα πώλησης, οι ημερομηνίες καταβολών του πληρωτή σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, οι ημερομηνίες καταβολής τόκου του πληρωτή σταθερού επιτοκίου και του πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου, ο πληρωτής μεταβλητού επιτοκίου (floating rate), η βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, η περίοδος εκτοκισμού, ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου, το τυχόν δικαίωμα κεφαλαιοποίησης και ανατοκισμού και τυχόν χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση της εντολής.
 

(Γ) για συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή δείκτη μετοχών: το ποσό υπολογισμού (notional amount, η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), η μετοχή ή ο δείκτης μετοχών υπολογισμού (τόσο ο αρχικός όσο και ο τελικός), οι αγορές από τις οποίες αντλούνται οι τιμές υπολογισμού, οι ημερομηνίες καταβολών για καθένα από τα μέρη, ο τύπος υπολογισμού των ποσών καταβολής στις οποίες δεσμεύεται το πρώτο μέρος, οι ημερομηνίες και ώρα αποτίμησης των μετοχών που περιλαμβάνονται στον τύπο υπολογισμού του πρώτου μέρους, το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται τα ποσά καταβολής του δεύτερου μέρους και τα άλλα στοιχεία (προθεσμία, βάση υπολογισμού επιτοκίου για την περίοδο εφαρμογής του κ.α.) που αφορούν στον υπολογισμό των καταβολών στις οποίες δεσμεύεται το δεύτερο μέρος.4.8. Για συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους τίτλους των εδαφίων (αα), (ββ), (γγ), (δδ) και (εε), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως επί συναλλάγματος και επιτοκίων, προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής (εφόσον υπάρχει) καθώς και τα βασικά στοιχεία του δικαιώματος προαίρεσης, που περιλαμβάνουν:

(Α) για δικαιώματα επί συναλλάγματος: τον αντισυμβαλλόμενο, τον τύπο του δικαιώματος (αμερικανικό ή ευρωπαϊκό), τα νομίσματα ανταλλαγής (call/put), την ημερομηνία και ώρα σύναψης και την ημερομηνία και ώρα λήξης του δικαιώματος, το ποσό ασφαλίστρου (premium) και την ημερομηνία καταβολής τους ασφαλίστρου καθώς και την προκαθορισμένη ισοτιμία εξάσκησης του δικαιώματος (strike price).

(Β) για δικαιώματα επί μετοχών και δείκτη μετοχών: τον αντισυμβαλλόμενο, τον τύπο του δικαιώματος (αμερικανικό ή ευρωπαϊκό), το είδος δικαιώματος (call/pυt),τις μετοχές ή τον δείκτη μετοχών τον οποίον αφορά το δικαίωμα (είδος και ποσότητα, αγορά),την ημερομηνία και ώρα σύναψης και την ημερομηνία και ώρα λήξης του δικαιώματος, το ποσό ασφαλίστρου (premium) και την ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου καθώς και την προκαθορισμένη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (strike price).

(Γ) Για δικαιώματα επί άλλων τίτλων ή αξιών ισοδύναμες πληροφορίες που να αντανακλούν επαρκώς τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

 

4.9. Τα στοιχεία των παραπάνω παραγράφων 4.1. έως 4.8. θα εκδίδονται σε τριπλότυπο πινακίδιο, με αντίτυπο για τον πελάτη, το αρχείο της εταιρίας και τη διαβίβαση της εντολής προς το πρόσωπο που θα την εκτελέσει και να φέρουν τις υπογραφές του πελάτη (εφόσον πρόκειται για εντολή που παρέχεται εγγράφως) και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή εκπροσώπων της Εταιρίας. Επίσης, κάθε αντίτυπο του πινακιδίου θα αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση που ορισμένα στοιχεία της εντολής δεν προσδιορίζονται από τον πελάτη, τότε επαφίεται ο προσδιορισμός τους στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, δεσμευτικά ως προς τον πελάτη. Το πινακίδιο θα πρέπει να προσδιορίζει εάν στοιχεία της εντολής (και ποια στοιχεία) έχουν προσδιορισθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Ενδείκνυται, επίσης, να αναφέρεται στο πινακίδιο ότι σε περίπτωση που η εντολή έχει παρασχεθεί προφορικά, τότε ο πελάτης αναλαμβάνει ορισμένους κινδύνους, όπως π.χ. πλαστοπροσωπίας και διαβιβαστικών λαθών.

4.10. Το πινακίδιο της παραγράφου 4.9. θα παρέχει πληροφόρηση ως προς το κόστος προμηθειών (της Εταιρίας και των άλλων εμπλεκομένων στην εκτέλεση προσώπων) το οποίο συνεπάγεται η εκτέλεση της εντολής. Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να ορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας συναλλαγής και ως απόλυτο ποσό η προμήθεια της Εταιρίας.

4.11. Θα σημειώνεται στο πινακίδιο της παραγράφου 4.9 η ημερομηνία και ώρα διαβίβασης της εντολής προς εκτέλεση, καθώς και, στην περίπτωση προφορικών εντολών, η ημερομηνία και ώρα αποστολής του αντιγράφου του πινακιδίου του πελάτη στην ορισμένη οπό αυτόν διεύ9υνσή του. Ειδικά στην περίπτωση λήψης προφορικής εντολής αγοράς, θα συναρτάται η πράξη με τον λογαριασμό μετρητών ή περιθωρίου του πελάτη η κίνηση του οποίου γίνεται από την Εταιρία βάσει ειδικής ή γενικής εξουσιοδότησης.

4.12. Για συναλλαγές σε τίτλους, ως προς τις οποίες η Εταιρία λαμβάνει έγγραφη επιβεβαίωση της εκτέλεσης των εντολών αυτών, προτείνεται να εκδίδεται σημείωμα (με αύξοντα αριθμό) στο οποίο να σημειώνεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής της επιβεβαίωσης, η ημερομηνία και ώρα αποστολής του πρωτοτύπου της επιβεβαίωσης στον πελάτη και το μέσο αποστολής, και το οποίο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου εκπροσώπου της Εταιρίας, με συνημμένο για κάθε αντίστοιχη εντολή, αντίγραφο της επιβεβαίωσης που έλαβε η Εταιρία.

4.13. Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη, για τη συμπλήρωση και υπογραφή από αυτόν, ερωτηματολογίου (και ενημερώσεών του) από το οποίο να προκύπτουν με σαφήνεια οι επενδυτικοί στόχοι του πελάτη Ενδεικτικά, το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες ως προς το βαθμό κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο πελάτης, τα είδη τίτλων στα οποία αποβλέπει να επενδυθούν τα διαθέσιμά του, τις ανάγκες του για τυχόν περιοδική είσπραξη χρημάτων από τις επενδύσεις του, τον χρονικό ορίζοντα ρευστοποίησης των επενδύσεών του και την επενδυτική εμπειρία του πελάτη. Τα στοιχεία αυτά συνιστάται να ενημερώνονται σε τακτική βάση, ανάλογα με τη συχνότητα επενδύσεων του πελάτη, και τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος.

4.14. Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη, για τη συμπλήρωση και υπογραφή από αυτόν, ερωτηματολογίου (και ενημερώσεών του) από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η περιουσιακή κατάσταση του πελάτη. Ενδεικτικά, το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του, με επιμέρους κατηγοριοποίηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του πελάτη.

4.15. Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, προτείνεται η έκδοση στον πελάτη γνωστοποίησης (και ενημερώσεών της) των κινδύνων, ανά κατηγορία επενδυτικών κινδύνων, που εμπεριέχονται στις επενδύσεις για τις οποίες του παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συνιστάται να εξασφαλίζεται η υπογραφή κάθε γνωστοποίησης (και ενημέρωσης) από τον πελάτη.

4.16. Για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε τίτλους, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη τακτικής περιοδικής έγγραφης ενημέρωσης για τις πράξεις που έχει κάνει η Εταιρεία κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του, καθώς και έκτακτης ενημέρωσης για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις επενδύσεις του. Ενδεικτικά, η ενημέρωση αυτή θα αναφέρεται στην τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου του, στην απόδοση του συνόλου των επενδύσεών του, και αναλυτικά κατά επένδυση, για την καλυπτόμενη περίοδο, στο συνολικό ποσό προμηθειών που έχει χρεώσει για τις υπηρεσίες αυτές, στο συνολικό ποσό προμηθειών που εισέπραξε κάθε τρίτο πρόσωπο, για την εκτέλεση των πράξεων αυτών, αναλυτικά ανά τρίτο πρόσωπο, καθώς και για την τυχόν σύνδεση της Εταιρείας με τα τρίτο πρόσωπα ή τις εταιρείες εκδότριες τίτλων στις οποίες επενδύθηκε, κατά οποιοδήποτε μέρος του, το χαρτοφυλάκιο του πελάτη Σε περίπτωση που η πράξη γίνεται αμέσως ή εμμέσως με αντισυμβαλλόμενο στην Εταιρεία, το γεγονός πρέπει να σημειώνεται ευκρινώς στην κατάσταση. Επίσης, πρέπει να σημειώνεται κάθε προμήθεια την οποία έλαβε η Εταιρεία από τρίτο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της σύναψης πράξης στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του πελάτη, κάθε πράξη δανεισμού που έγινε από την εταιρεία με τίτλους του πελάτη καθώς και το σύνολο των εσόδων της εταιρείας οπό το δανεισμό σε τρίτα πρόσωπα, κάθε δανεισμός τίτλων κατ' ευθείαν από την Εταιρεία και κάθε άλλη πληροφορία που κατά την κρίση της επιλέγει να παράσχει η Εταιρεία στους πελάτες της. Συνιστάται τα έγγραφα της ενημέρωσης να είναι υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας.

4.17. Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης τίτλων (είτε ως αυτόνομη υπηρεσία είτε σε συνδυασμό με την παροχή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών) συνιστάται η έκδοση διπλότυπης απόδειξης κατάθεσης και παραλαβής στην οποία να αποτυπώνονται τα στοιχεία του καταθέτη ή αναλήπτη, η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης ή ανάληψης, το είδος, η ποσότητα και οι αύξοντες αριθμοί των τίτλων που κατατίθενται ή αναλαμβάνονται (καθώς και κάθε άλλο στοιχείο εξειδίκευσης των συγκεκριμένων τίτλων, εφόσον υπάρχει) καθώς και η προμήθεια που χρεώνεται από την Εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης.

 

5. Τα βιβλία Εταιρειών των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική.

5.1. Βιβλίο μερίδων πελατών για κεφάλαια υπό διαχείριση. Στο βιβλίο αυτό θα τηρούνται λογαριασμοί μετρητών για κάθε πελάτη (σε συνάρτηση με καταθετικούς λογαριασμούς του πελάτη τους οποίους δικαιούνται να κινεί η Εταιρεία σύμφωνα με εξουσιοδότησή του) στους οποίους θα αποτυπώνεται κάθε κίνηση του λογαριασμού, η αιτιολογία της κίνησης και τα στοιχεία του υπευθύνου της εταιρείες, με εντολή του οποίου έγινε η σχετική κίνηση. Για πιστωτικές εγγραφές θα προσδιορίζεται υποχρεωτικά μόνο η αιτιολογία.

5.2. Βιβλίο μερίδων πελατών για τίτλους υπό διαχείριση ή φύλαξη. Στο βιβλίο αυτό θα τηρούνται λογαριασμοί τίτλων για κάθε πελάτη στους οποίους θα αποτυπώνεται κάθε κίνηση του λογαριασμού, η αιτιολογία και τα στοιχεία του υπευθύνου της εταιρείας με εντολή του οποίου έγινε η σχετική κίνηση. (Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στη μερίδα ως προς τους τίτλους θα είναι κατ' ελάχιστο οι προτεινόμενοι παραπάνω για τα εκδιδόμενα στοιχεία για τη φύλαξη τίτλων).

5.3. Βιβλίο δανεισμού τίτλων στο οποίο θα καταγράφεται με πλήρη στοιχεία (και αναλυτικά ανά πελάτη) κάθε πράξη δανεισμού τίτλου υπό τη διαχείριση ή φύλαξη της Εταιρείας. (Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στη μερίδα κάθε πελάτη ως προς τους τίτλους θα είναι κατ' ελάχιστο οι προτεινόμενοι παραπάνω για τα εκδιδόμενα στοιχεία για τη φύλαξη τίτλων.

 

6. Ικανοποίηση Υποχρεώσεων Εταιρειών που αφορούν σε βιβλία και στοιχεία.

6.1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια εποπτική αρχή των Εταιρειών, θα ασκήσει τις αρμοδιότητές της σε σχέση με τις υποχρεώσεις των Εταιρειών ως προς βιβλία και στοιχεία κατά περίπτωση και κατά την εκάστοτε εκτίμηση του νόμου και των πραγματικών περιστατικών Σημειώνεται ότι η ευθύνη επαρκών και ασφαλών μέσων και μεθόδων εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ως προς βιβλία και στοιχεία βαρύνει κάθε εταιρεία. Η συμμόρφωση εταιρείας με τις συστάσεις του όρου 3 και τις υποχρεώσεις του όρου 4 της παρούσας, θα θεωρείται ως κατ' αρχήν, αλλά όχι κατ' ανάγκη, ικανοποίηση των αντίστοιχων υποχρεώσεών της. Ιδιαίτερα, ως προς τα συνιστώμενα στοιχεία του όρου 3, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που Εταιρεία υιοθετήσει άλλες μεθόδους και μέσα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της κατά το νόμο, θα οφείλει να αποδείξει ότι η επιλεγείσα μέθοδος και τα επιλεγέντα μέσα επιτυγχάνουν επαρκώς την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων του όρου 4 συνιστούν την ελάχιστη υποχρέωση των Εταιριών ως προς την οποία δεν επιτρέπεται διαφοροποίηση ή επιλογή εναλλακτικών μέσων και μεθόδων.

6.2. Οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και σε τακτά διαστήματα όπως εκάστοτε θα ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Εταιρείες θα παρέχουν στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη μορφή και με το περιεχόμενο που θα ορίζεται από αυτήν, συγκεντρωτικά στοιχεία των πληροφοριών που περιέχονται στις εγγραφές των βιβλίων που τηρούν και των στοιχείων που εκδίδουν είτε σύμφωνα με την παρούσα απόφαση είτε σύμφωνα με άλλη διάταξη του νόμου, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, συγκεντρωτικά στοιχεία ως προς το σύνολο των τίτλων που φυλάσσονται από Εταιρεία, το σύνολο των τίτλων που κατέχει εταιρεία για δικό της λογαριασμό, το σύνολο των μετρητών υπό την διαχείρισή της και το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων Εταιρείας.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
 

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης