Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2.4.1996 Ορισμός ανωτάτων ορίων, ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή.

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2.4.1996
Ορισμός ανωτάτων ορίων, ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2.4.1996 Ορισμός ανωτάτων ορίων, ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2.4.96 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου


Θέμα: Ορισμός ανωτάτων ορίων, ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) "Για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α).

2. Το άρθρο 17 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) "Για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις".

3. Την περιπτ. ζ της παρ. 1 του όρθρου 78 του Ν. 1969/ 1991 (ΦΕΚ 167 Α) "Για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 21 98/1994.

4. Το από 25.1.1996 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

5. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152 Α).
 

6. Σχετική εισήγηση του Εμ. Ξανθάκη, αποφασίζει ομόφωνα:

α) Προκειμένου για συναλλαγές επί μετοχών που η εμπορευσιμότητά τους (σχέση συναλλαγών προς χρηματιστηριακή αξία) σε ένα τουλάχιστον από τα τρία παρελθόντα ημερολογιακά έτη, υπερέβη, σε μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες των εισηγμένων μετοχών της ίδιας εταιρίας, το 3% η τιμή της συναλλαγής κάθε συνεδρίασης δεν επιτρέπεται να αποκλίνει προς το κάτω ή προς τα άνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 8% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Αυτό το ποσοστό απόκλισης ισχύει και για τις εταιρίες που οι μετοχές τους θα εισάγονται στο εξής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και για τις εταιρίες που οι μετοχές τους αποτελούν ήδη αντικείμενο διαπραγμάτευσης με επιτρεπόμενο ανώτατο ποσοστό ημερήσιας απόκλισης 8%.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:ΒΛΕΠΕ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2/216/17.5.2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Κ.(Β 667)

β) Προκειμένου για συναλλαγές επί μετοχών οι οποίες δεν πληρούν το κριτήριο της προηγούμενης περίπτωσης α', η τιμή της κάθε συνεδρίασης δεν θα μπορεί να αποκλίνει προς τα κάτω ή προς τα άνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 4% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Οι μετοχές αυτές θα κατατάσσονται στην κατηγορία της περίπτωσης α' αν στο τρέχον ή σε κάποιο επόμενο ημερολογιακό έτος πληρωθούν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α'.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με απόφασή του που θα εκδοθεί εντός μηνός από την έκδοση της παρούσης, γνωστοποιεί την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι εισηγημένες στην κύρια αγορά και την παράλληλη του χρηματιστηρίου μετοχές. Τυχόν κατάταξη μετοχών από την κατηγορία β' στην κατηγορία α' ανακοινώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.

"δ) Στις εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές πακέτων και στις συναλλαγές με συμψηφιστική εγγραφή που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.1806/1988 αν η αξία των συναλλαγών κυμαίνεται μεταξύ 400.000.000 και 800.000.000 δραχμών, η τιμή πώλησης των μετοχών δεν θα μπορεί να αποκλίνει προς τα κάτω ή προς τα πάνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της τιμής που αναγράφεται στον ηλεκτρονικό πίνακα κατά τον χρόνο της αναγγελίας της συναλλαγής στα όργανα που είναι αρμόδια για την αποδοχή της γνωστοποίησης ή για την χορήγηση της αδείας κατά περίπτωση. Αν η αξία των συναλλαγών υπερβαίνει τα 800.000.000 δρχ., η τιμή πώλησης των μετοχών δεν μπορεί να αποκλίνει προς τα κάτω ή προς τα άνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της τιμής που αναγράφεται στον ηλεκτρονικό πίνακα κατά τον χρόνο της αναγγελίας της συναλλαγής στα όργανα που είναι αρμόδια για την αποδοχή της γνωστοποίησης ή για την χορήγηση της άδειας κατά περίπτωση. Δεν ισχύει όριο απόκλισης και οι τιμές συναλλαγών διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ των μερών στις εξής περιπτώσεις:

ι) αν αντικείμενο της συναλλαγής αποτελούν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των μετοχών της κατηγορίας αυτής.

ιι) σε περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταβίβασης μετοχών περισσότερων της μίας κατηγοριών με τους αυτούς συμβαλλόμενους αν οι μεταβιβαζόμενες συνολικά μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των μετοχών ανεξάρτητα των επιμέρους κατά κατηγορία ποσοστών μεταβιβαζόμενων μετοχών.

ιιι) αν οι μεταβιβάσεις μετοχών πραγματοποιούνται σύμφωνα με την διαδικασία προσφοράς προς πώληση πακέτου μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου η οποία ρυθμίζεται με την υπ'αριθ.13/19-2-98 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. και

ιν) σε περιπτώσεις μεταβίβασης πακέτου μετοχών συνολικής αξίας άνω των 50 δις δρχ. με χειροκίνητη συναλλαγή εντός κύκλου όταν το αντικείμενο των συναλλαγών αποτελούν μετοχές ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα 500 δις δρχ.

ν) σε περιπτώσεις εντός κύκλου χειροκίνητης συναλλαγής πακέτου με σκοπό την μεταβίβαση μετοχών που αποτελούν αντικείμενο Δημόσιας Εγγραφής ή συνδυασμένης προσφοράς με Δημόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση όπως ειδικότερα προβλέπεται με την υπ'αριθ.14/Α/175/9-11-1999 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Προκειμένου για περισσότερες εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές πακέτων επί της ίδιας μετοχής που καταρτίζονται ταυτόχρονα για το ποσοστό απόκλισης λαμβάνεται υπ’ όψη η συνολική αξία αυτών ή το συνολικό ποσοστό των μεταβιβαζομένων μετοχών, εφόσον κανένα από τα συμβαλλόμενα μέλη και μέρη (χρηματιστηριακοί παραγγελιοδόχοι και χρηματιστηριακοί παραγγελείς) δεν εμφανίζεται σε μία συναλλαγή ως αγοραστής και σε άλλη ως πωλητής".

***Το εντός ""εδάφιο προστέθηκε με την υπ'αριθ.15/175/9.11.1999 Απόφαση της Ε.Κ.(Β 2225)

vi) σε περιπτώσεις εντός κύκλου χειροκίνητης συναλλαγής πακέτου με σκοπό τη μεταβίβαση από τον Κύριο Ανάδοχο των μετοχών που αυτός απέκτησε από πράξεις σταθεροποίησης προς τους μετόχους οι οποίοι, προς το σκοπό της σταθεροποίησης, διέθεσαν υφιστάμενες μετοχές τους στο πλαίσιο δημόσιας εγγραφής ή συνδυασμένης προσφοράς με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση."

***Η περ.iv' προστέθηκε με την υπ'αριθ.3/231/23.11.2001 Συνεδρίαση Ε.Κ. (Β 1604)
 

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης