Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1225/19.10.1990 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής και παράδοσης αεροσκαφών που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1225/19.10.1990
Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής και παράδοσης αεροσκαφών που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986


ΠΟΛ.1225/19.10.1990 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής και παράδοσης αεροσκαφών που προβλέπεται από

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΥΟ : 1074192/4682/0014/ΠΟΛ.1225/19.10.1990
 

Θέμα : Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής και παράδοσης αεροσκαφών που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986.Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις του ν.1642/86 (ΦΕΚ. 125Α'), "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.

α) Των παραγράφων 1, περιπτώσεις β' και γ' και 2 του άρθρου 22.

β) Την παράγραφο 3 του άρθρου 58.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 
Άρθρο 1
 
Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της εισαγωγής αεροσκαφών που προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες που ενεργούν ή θα ενεργήσουν νόμιμα αερομεταφορές ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα παρακάτω άρθρα 2 έως 4.
 

Άρθρο 2
 
Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 
1. Προκειμένου για αεροσκάφη που προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες που ενεργούν ή θα ενεργήσουν νόμιμα αερομεταφορές:
 
α) Αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου ή αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του αεροσκάφους θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης του αεροσκάφους σε όσες περιπτώσεις η σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας ή το σχετικό τιμολόγιο συντάσσονται στο εξωτερικό. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η αξία του αεροσκάφους σε ξένο συνάλλαγμα, η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα, τα στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης του αεροσκάφους και ο αριθμός σειράς κατασκευαστή αυτού.
 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 της αεροπορικής εταιρείας αερομεταφορών που το εισαγάγει, ότι προορίζει το αεροσκάφος για τους σκοπούς του μεταφορικού της έργου και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της, το προσωρινό έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια αναγνώρισης του αεροσκάφους ως επαγγελματικού και μέσα σε έξι (6) μήνες από τον τελωνισμό το οριστικό έγγραφο εθνικότητας της αρμόδιας υπηρεσίας της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Δ/νση αεροπορικής εκμετάλλευσης). Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να παραταθούν κατά την κρίση της Τελωνειακής αρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αεροπορικής εταιρείας. Η Τελωνειακή αρχή χορηγεί κυρωμένο αντίγραφο της διασάφησης εισαγωγής στον ενδιαφερόμενο, το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), για την έκδοση του προσωρινού ή οριστικού εγγράφου εθνικότητας.
 
γ) Τραπεζική εγγύηση ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου για το ποσό του ΦΠΑ μέχρι την προσκόμιση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του Ελληνικού Πιστοποιητικού Νηολόγησης του αεροσκάφους. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου αν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εισαγωγής ή τη λήξη της χορηγηθείσας ως άνω παράτασης, δεν προσκομισθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το πιστοποιητικό Νηολόγησης του Αεροσκάφους.
 
Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, κατά την κρίση της Τελωνειακής Αρχής αν ή μη προσκόμιση του πιστοποιητικού Νηολόγησης, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας που εισάγει το αεροσκάφος.
 
2. Προκειμένου για αεροσκάφη που προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορική εταιρεία που ενεργεί ή πρόκειται να ενεργήσει νόμιμα αερομεταφορές, αλλά από το είδος της κατασκευής των αεροσκαφών αυτών (χωρητικότητα, μέγεθος, εξοπλισμό κ.λπ.) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ιδιωτική χρήση, ως αεροσκάφη αναψυχής ή αθλητισμού εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται ακόμη βεβαίωση του Προϊσταμένου ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την φορολογία της αεροπορικής εταιρείας που το εισαγάγει. Στη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ότι η υπόψη εταιρεία είναι υποκείμενη στο φόρο και ότι αυτή δήλωσε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα το χρησιμοποιεί ως επαγγελματικό για τους σκοπούς της.
 
3. Προκειμένου για αεροσκάφη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και για το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του αεροσκάφους ή έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα καθώς και ο προορισμός του αεροσκάφους.
 
4. Τα δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων προσκομίζονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κατά τον τελωνισμό των αεροσκαφών, μαζί με σχετική αίτηση για εισαγωγή χωρίς ΦΠΑ.
 

Άρθρο 3
 
Για την απαλλαγή των αεροσκαφών που προορίζονται να διαλυθούν, απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά :
 
α) Κυρωμένο αντίγραφο της άδειας διάλυσης της οικείας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον από τις κείμενες διατάξεις της Υπηρεσίας αυτής προβλέπεται η έκδοση σχετικής άδειας.
 
 
β) Άδεια εισαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΟΚ 1535/77 (ΔΥΟ Δ.874/418/12.9.1986).
 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που θα ενεργήσει τη διάλυση, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος διάρκειας αυτής.
 

 
Άρθρο 4
 
1. Η διάλυση των αεροσκαφών, που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, ενεργείται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής.
 
2. Μετά το πέρας της διάλυσης η επιχείρηση που την ενήργησε, υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή που εποπτεύει, τη διάλυση υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, κοινή με τον εισαγωγέα ή ιδιοκτήτη, με τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ και το αρμόδιο για το ΦΠΑ Προϊστάμενο ΔΟΥ), με την οποία βεβαιώνουν την ολοκλήρωση των εργασιών της διάλυσης και ότι τα προϊόντα της διάλυσης είναι αυτά που περιγράφονται στον προσαρτημένο, σ’ αυτήν πίνακα. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και περιλαμβάνει αναλυτικά το είδος, την ποσότητα, τη δασμολογική κλάση των διαλυμάτων και των λοιπών εφοδίων και ειδών εξοπλισμού του αεροσκάφους.
 
3. Η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται ο πιο πάνω πίνακας θεωρεί αυτόν σε όλες τις σελίδες του και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :
 
α) Παραδίδει ένα αντίτυπο στον εισαγωγέα.
 
β) Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής του αεροσκάφους για την εξόφληση του Τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής.
 
γ) Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ του εισαγωγέα Προϊστάμενο ΔΟΥ για την παρακολούθηση της περαιτέρω διάθεσης αυτών.
 
δ) Διαφυλάσσει ένα αντίτυπο στο αρχείο του, για την περαιτέρω παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών ειδών που θα εξαχθούν από το χώρο της διάλυσης.
 
4. Κατά την έξοδο των πιο πάνω αγαθών, από τον τελωνειακώς ελεγχόμενο χώρο του διαλυτηρίου, η τελωνειακή αρχή, συντάσσει άδεια ζύγισης, στην οποία εμφανίζονται το είδος, η ποσότητα, η δασμολογική κλάση και το βάρος των εξαγόμενων από το χώρο της διάλυσης αγαθών. Στην άδεια αυτή προσαρτάται και το σχετικό ζυγολόγιο. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας ζύγισης, χορηγείται στο φορτωτή-εισαγωγέα των αγαθών, για να επισυναφθεί στο στέλεχος του εκδιδόμενου κατά περίπτωση φορολογικού στοιχείου (Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης – Δελτίο αποστολής).
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 

Άρθρο 5
 
Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αεροσκαφών γενικά που προορίζονται για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το δημόσιο γενικά ή για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ενεργούν ή θα ενεργήσουν αερομεταφορές ή που προορίζονται για διάλυση, που προβλέπουν οι διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζουν τα παρακάτω άρθρα.
 

Άρθρο 6
 
1. Για την απαλλαγή της παράδοσης αεροσκαφών γενικά που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ο αγοραστής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ Προϊστάμενο ΔΟΥ,
 
α) αίτηση – δήλωση η οποία περιλαμβάνει :
 
- τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή,
 
- τον ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή
 
- τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ για τον ΦΠΑ του πωλητή,
 
- τον αερολιμένα της έδρας του αεροσκάφους, καθώς και την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που θα φορολογείται αυτό ,
 
- τα πλήρη στοιχεία του αεροσκάφους (είδος αεροσκάφους, χωρητικότητα, στοιχεία εθνικότητας και Νηολόγησης, αριθμός σειράς κατασκευαστού), εφόσον ή όσα υπάρχουν και
 
- αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης, για την χωρίς φόρο αγορά του συγκεκριμένου αεροσκάφους
 
 
β) μαζί με την αίτηση – δήλωση υποβάλλει και αποδεικτικά στοιχεία ότι το αεροσκάφος προορίζεται για αερομεταφορές από την αιτούσα αεροπορική εταιρεία.
 
Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί κατά περίπτωση να είναι και τα παρακάτω :
 
- Κυρωμένο αντίγραφο της δανειακής σύμβασης, που έχει συναφθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για τη χρηματοδότηση της αγοράς από τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό κ.τ.λ., από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του αεροσκάφους.
 
- Κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του αεροσκάφους ή της άδειας αναγνώρισης του αεροσκάφους ως επαγγελματικού της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 
- Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης – δήλωσης δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον επαγγελματικό προορισμό του αεροσκάφους, τότε με αίτηση – δήλωση αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προσκομίσει, στον αρμόδιο ως άνω Προϊστάμενο ΔΟΥ μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, ένα από τα αναφερόμενα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο να προκύπτει ότι το αεροσκάφος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και ότι σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το φόρο, που αναλογεί στην αξία αυτού, στο Δημόσιο. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί ακόμη για σαράντα πέντε (45) μέρες κατά την κρίση του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ.
 
γ) αντίγραφο του τίτλου κτήσης του αεροσκάφους (τιμολόγιο, δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο).
 
2. Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ, στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση – δήλωση, της προηγούμενης παραγράφου, αφού εξακριβώσει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου ότι :
 
α) ο αιτών είναι υποκείμενος, στο φόρο και ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα του εκμεταλλευτή του αεροσκάφους, και
 
β) από τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση – δήλωση αποδεικτικά στοιχεία, ότι το αεροσκάφος έχει επαγγελματικό προορισμό, χορηγεί στον αγοραστή βεβαίωση απαλλαγής του αεροσκάφους με την επιφύλαξη ότι η απαλλαγή αυτή ισχύει για όσο χρόνο το αεροσκάφος διατηρεί τον επαγγελματικό προορισμό του.
 
3. Ο αγοραστής προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στον πωλητή για να την επισυνάψει σαν δικαιολογητικό, είτε στο στέλεχος του τιμολογίου πώλησης του αεροσκάφους, είτε στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό έγγραφο της πώλησης, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ»
 
Προκειμένου για παραδόσεις αεροσκαφών μετά τη νηολόγησή τους, η βεβαίωση της περ. β’ της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται σε δύο αντίτυπα ένα από τα οποία ο πωλητής υποβάλλει στην υπηρεσία νηολογίου για τη διαγραφή ή τη μεταγραφή του αεροσκάφους στα οικεία νηολόγια.
 
4. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο αγοραστής δεν προσκομίζει στον Προϊστάμενο ΔΟΥ, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται πιο πάνω παρ. 1, τα προβλεπόμενα από την ίδια παράγραφο δικαιολογητικά, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος του αγοραστή κατ’ εφαρμογή των άρθρων 40 και επομένων του Ν.1642/1986.
 
Ο αγοραστής με αίτησή του, που υποβάλλει πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας.
 

Άρθρο 7
 
Για την απαλλαγή από το φόρο της εξαγωγής αεροσκαφών από υποκείμενο στο φόρο πριν από τη νηολόγησή τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της απόφασής μας Π.1701/1600/87 (ΠΟΛ.71).
 

Άρθρο 8
 
Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αεροσκάφους με ελληνική σημαία, από υποκείμενο στο φόρο, το οποίο προορίζεται να αλλάξει σημαία, ο πωλητής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ Προϊστάμενο ΔΟΥ:
 
α) Κυρωμένο αντίγραφο, του εγγράφου μεταβίβασης, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία του αεροσκάφους και η αξία του στο νόμισμα που συμφωνήθηκε η παράδοση.
 
β) Κυρωμένο αντίγραφο της σχετικής πράξης, της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), για τη διαγραφή του αεροσκάφους από τα ελληνικά νηολόγια..
 
Άρθρο 9
 
1. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αεροσκάφους με σκοπό τη διάλυσή του, ο πωλητής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ Προϊστάμενο ΔΟΥ :
 
- Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης, σε δύο αντίτυπα.
 
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του αγοραστή του αεροσκάφους σε δύο αντίτυπα στην οποία εκτός των άλλων στοιχείων θα αναφέρεται και η αρμόδια για το ΦΠΑ ΔΟΥ, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της διάλυσης.
 
Με την υπεύθυνη αυτή δήλωση ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κυρωμένα αντίγραφα της σχετικής άδειας διάλυσης, εφόσον προβλέπεται η έκδοση τέτοιας άδειας, ή ότι άλλο σχετικό μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες τόσο στον Αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ φορολογίας του πωλητή όσο και στον αρμόδιο για τη φορολογία του (του αγοραστή) Προϊστάμενο ΔΟΥ.
 
2. Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ του πωλητή, θεωρεί τα δικαιολογητικά που του υποβάλλονται και παραδίδει το ένα αντίτυπο του εγγράφου μεταβίβασης στον πωλητή, για τη διαγραφή του αεροσκάφους από τα νηολόγια και αποστέλλει στον αρμόδιο για το ΦΠΑ Προϊστάμενο ΔΟΥ του αγοραστή το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, προκειμένου αυτός να παρακολουθήσει περαιτέρω την τύχη των αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση.
 
3. Για τη διάλυση του αεροσκάφους και την παρακολούθηση των διαλυμμάτων και λοιπών αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
 

Άρθρο 10
 
Για την απαλλαγή από το φόρο της παράδοσης αεροσκαφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, ο πωλητής πρέπει να κατέχει είτε κυρωμένο, από τη συμβαλλόμενη δημόσια αρχή, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας του αεροσκάφους είτε σχετική βεβαίωση της αρχής αυτής, ότι το αεροσκάφος προορίζεται για τις ανάγκες του Δημοσίου γενικά.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
 

Άρθρο 11
 
Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης υλικών κα αντικειμένων και λοιπών αγαθών, που απαλλάσσονται από τις διατάξεις των περ. β’ και γ’ της παρ.1 του ‘άρθρου 22 του Ν.1642/1986, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν, να χρησιμοποιηθούν ή να αναλωθούν σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, ακολουθείται η διαδικασία των επομένων άρθρων.
 

Άρθρο 12
 
1. Για ομαδικές παραδόσεις αγαθών του προηγούμενου άρθρου, για αεροσκάφη των Ενόπλων Δυνάμεων, από ανάδοχο με βάση δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση, ο ανάδοχος – πωλητής υποχρεούται να αναγράφει, στο τιμολόγιο που θα εκδώσει χωρίς φόρο, τον αριθμό της κατακυρωτικής διαταγής της οικείας διεύθυνσης του αρμόδιου φορέα (Γ.Ε.Α., Δ.Α.Χ., Α.Τ.Α., κ.τ.λ.), που εξέδωσε την εντολή για διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, την οποία και υποχρεούται να επιδεικνύει στον εκάστοτε φορολογικό έλεγχο.
 
2. Για μεμονωμένες παραδόσεις μικροποσοτήτων αγαθών και αντικειμένων του προηγούμενου άρθρου, στις κατ’ ιδία μονάδες, για αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων, η καταβολή της αξίας των οποίων ενεργείται μέσω των εκχωρούμενων σ’ αυτές πιστώσεων, ο αγοραστής (μονάδα) προσκομίζει στον πωλητή των αγαθών σχετική βεβαίωση του διοικητή της μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του προκειμένου ο πωλητής να την επισυνάψει ως δικαιολογητικό για τη μη χρέωση ΦΠΑ στο σχετικό τιμολόγιο που θα εκδώσει. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και ο αριθμός εντολής της αγοράς.
 

Άρθρο 13
 
Για παραδόσεις υλικών και αντικειμένων και λοιπών αγαθών, των περ. β’ και γ’ ης παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν, να ενσωματωθούν ή να αναλωθούν σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο γενικά, απαιτείται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης που χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των προς αγορά αγαθών και ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται. Τη βεβαίωση αυτή ο πωλητής θα επισυνάπτει, στο στέλεχος του τιμολογίου που θα εκδώσει χωρίς φόρο, σαν δικαιολογητικό.
 

Άρθρο 14
 
1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής πράξεων παράδοσης αγαθών, που έγιναν από 1.1.1987 μέχρι την έκδοση της παρούσας, απαιτείται, μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο αγοραστής να χορηγήσει στον πωλητή τη βεβαίωση του προηγούμενου άρθρου. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται κατά προμηθευτή και μπορεί να αφορά το σύνολο των αγορών κατά διαχειριστική περίοδο ή και μεμονωμένα οπότε μπορεί αυτή να γίνει και επί του στελέχους εκάστου τιμολογίου.
 
2. Για παραδόσεις αγαθών, των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, που έγιναν με φόρο, από 1.1.1987 μέχρι και έκδοση της παρούσας, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, ο φόρος αυτός εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή των αγαθών με έκδοση σχετικού πιστωτικού σημειώματος, στο οποίο θα επισυνάψει σαν δικαιολογητικό τη σχετική βεβαίωση του προηγούμενου άρθρου.
 
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για την παροχή υπηρεσιών, των περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, που παρασχέθηκαν σε αεροσκάφη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Δημοσίου γενικά.
 

Άρθρο 15
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης