Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1275/3.11.1995 Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1995


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1275/3.11.1995
Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1995


 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1122609/2791/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1275

ΘΕΜΑ: Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 1995.

1122609/2791/Α 0012/ΠΟΛ.1275/03.11.1995


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 (με τον οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο το ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλει συντάξεις επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλη παρόμοια παροχή έχει υποχρέωση να
παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο Δημόσιο.

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και όταν τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες, εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.τ.λ.

2. Από τις διατάξεις των άρθρων 62, 83, 86 και 87 του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 , προκύπτει ότι, όσοι παρακρατούν φόρο μεταξύ άλλων και από εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν έγκαιρα, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο. Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει
να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες, οι τυχόν κρατήσεις που βαρύνουν το δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

Τονίζεται ότι όσοι από τους υποχρέους εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα μπορούν να εκδόσουν τις βεβαιώσεις αυτές σε μηχανογραφικά έντυπα, τα οποία όμως πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό έντυπο της βεβαίωσης.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εργαζόμενοι λόγω μετάθεσής τους εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 1995 σε περισσότερα του ενός καταστήματα του ίδιου εργοδότη και εφόσον αυτά έχουν υποχρέωση υποβολής δικής τους οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, για τις αμοιβές που καταβάλλουν και τους φόρους που αναλογούν και
παρακρατούν, θα χορηγείται μία και μοναδική βεβαίωση από κάθε κατάστημα, με τον ακριβή χρόνο απασχόλησης του κάθε εργαζομένου. Επισημαίνεται ότι στη βεβαίωση που θα χορηγήσει το κάθε κατάστημα πρέπει να σημειώνεται σ' αυτή, ότι στον υπόψη εργαζόμενο έχει χορηγηθεί και δεύτερη βεβαίωση αποδοχών.

3. Για να μπορέσουν έγκαιρα να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πιό πάνω υπόχρεοι, οι οποίοι απόκτησαν το εισόδημα και οφείλουν να το δηλώσουν, πρέπει οι υπεύθυνοι των οικονομικών διευθύνσεων των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων, που έχουν καταβάλει τις σχετικές αμοιβές σε αυτούς, να φροντίσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 , για την έγκαιρη έκδοση και χορήγηση των οικείων βεβαιώσεων μέχρι τις 15.2.1996 το αργότερο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι ανωτέρω υπεύθυνοι, όπως φροντίσουν για τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι αναγκαίες. Επίσης, παρακαλούμε όπως τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ορθότητα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ή την έκδοση και χορήγηση των βεβαιώσεων, γενικά, που τυχόν σας απασχολούν, να τεθούν υπόψη της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος το αργότερο μέχρι τις 10.1.1996 για να μπορέσει έγκαιρα να τα επιλύσει και να παράσχει σχετικές οδηγίες.

4. Σημειώνεται ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα, καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες από μία βεβαιώσεις, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο έως 300.000 δραχμές.

5. Ειδικότερα, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κ.τ.λ., που απασχολούν κατά σύστημα μισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κ.τ.λ., με την ευθύνη και τις φροντίδες των κατά το νόμο προϊσταμένων, πρέπει, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, να εκδόσουν έγκαιρα μία (1) και μοναδική βεβαίωση
αποδοχών για κάθε δικαιούχο, για όλα τα εισοδήματα από μισθούς, υπερωρίες, επιδόματα, από τη συμμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές κ.τ.λ., τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο 1995.

6. Οσοι φορείς δεν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση συντάξεων και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, θα εκδόσουν σε δύο αντίτυπα τη μοναδική βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων. Οι φορείς αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση να
υποβάλλουν οριστική δήλωση (δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. την ταμειακή υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο κ.τ.λ.), το ένα από τα δύο αντίτυπα της βεβαίωσης αυτής θα το στείλουν στο ΚΕΠΥΟ (Αριστογείτονος 19 - 176 81 Καλλιθέα) για επεξεργασία μέχρι 31.3.1996.

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική δήλωση, θα συνυποβάλουν μαζί με τη δήλωση αυτή το ένα από τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.
Οι φορείς που χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς και απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις και άλλες παροχές σε περισσότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και προαιρετικά για φορείς που απασχολούν ολιγότερα των πενήντα ατόμων. Οι φορείς αυτών, των κατηγοριών εφόσον έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση, συνυποβάλουν με τη δήλωση αυτή τα μαγνητικά μέσα στην αρμόδια ΔΟΥ, ενώ οι μη υπόχρεοι υποβολής οριστικής δήλωσης τα στέλνουν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., όπως πιο πάνω αναφέραμε.

Οι Δ.Ο.Υ. αφού ελέγξουν αν για όλους τους δικαιούχους που αναγράφονται στην οικεία δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση, θα τις διαβιβάζουν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

7. Εφιστάται, ιδιαίτερα η προσοχή των εκκαθαριστών στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης των βεβαιώσεων στις περιπτώσεις καταβολής κάθε είδους καθαρών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και συντάξεων που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς
ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και δεδουλευμένων καθαρών αποδοχών που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους
μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο αναδρομικά μέσα στο 1995, για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος με ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), θα αναγραφούν στην ίδια βεβαίωση αποδοχών μαζί με τις άλλες αποδοχές του έτους στον πίνακα ΙΙ αυτής ("αμοιβές που φορολογούνται"),
αλλά σε ξεχωριστή σειρά από τις αποδοχές ή συντάξεις του τρέχοντος έτους, συνολικά ανεξάρτητα αν αφορούν περισσότερα του ενός έτη, μειωμένα κατά ποσοστό 20%. Συνεπώς, στη στήλη της βεβαίωσης αποδοχών "καθαρό ποσό" θα αναγραφεί το80% των ποσών αυτών.

Το υπόλοιπο 20%, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θα αναγραφεί στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών ("αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο ή δε θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς").

Διευκρινίζεται ότι ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά για άλλους λόγους πλην των ανωτέρω π.χ. λόγω ταμειακών δυσχερειών, δεν έχουν τη μείωση του 20% και διέπονται από τις φορολογικές διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που ανάγονται να φορολογηθούν.

8. Το έντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων, που θα χρησιμοποιηθεί από τους υποχρέους κατά το οικον. έτος 1996, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθεύονται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

9. Σημειώνεται ότι το έντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα κ.τ.λ.), που φορολογούνται με τις γενικές
διατάξεις, καθώς και τα επιδόματα αυτής της κατηγορίας που φορολογούνται αυτοτελώς (π.χ. εφημερίς ιατρών ΕΣΥ, αποζημίωση Ν.2112/1920 κ.τ.λ.).

Το έντυπο αυτό της βεβαίωσης θα χρησιμοποιηθεί και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία (από 1.1-31.12.1995) για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε τράπεζες, επιχειρήσεις κ.τ.λ., καθώς επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι ξεναγοί (από 1.1-31.12.1995) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985.

Για τις αμοιβές όμως που αποτελούν εισόδημα άλλων κατηγοριών, π.χ. αυτές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.τ.λ. ή σε πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και για αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες ή από εμπορικές επιχειρήσεις (μισθοί δικαιούχων για υπηρεσίες σε
Α.Ε. της οποίας είναι μέλη του Δ.Σ.) ή άλλα παρόμοιας φύσης έσοδα που φορολογούνται αυτοτελώς, δε θα συμπληρώνεται το έντυπο αυτό (Φ-01-042). Σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να εκδίδονται και να χορηγούνται απλές βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν τον τίτλο της Υπηρεσίας ή του Εργοδότη που τις εκδίδει, τα ποσά των αμοιβών, των κρατήσεων που βαρύνουν το μισθωτό, του φόρου που παρακρατήθηκε, καθώς και την υπογραφή του εκδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

10. Επίσης, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι, πολλές υπηρεσίες και επιχειρήσεις μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με τις κρατήσεις για ενυπόθηκους τόκους δανείων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 47 του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 , οι οποίες ορίζουν ρητά ποιές κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, χαρτόσημο κ.τ.λ.) αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στις οποίες και δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων του μισθωτού ή συνταξιούχου.

11. Για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθου 14 του Ν.2065/1992, κάθε παροχή, ανεξάρτητα της ονομασίας της, που δίδεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς
(υπαλλήλους, εργάτες κ.τ.λ.), θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι. Για να απαλλαγεί από τη φορολογία, κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 ή στο νόμο
που τα χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα κάθε είδους επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 , με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς, οι κάθε είδους αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους εργαζομένους ή συνταξιούχους, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.

Εξαιρετικά αποδοχές ή συντάξεις ή άλλες παροχές, που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει να γράφονται τον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης με ρητή αναφορά των διατάξεων (άρθρο, νόμος) που προβλέπουν την απαλλαγή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά οι σχετικές διατάξεις που παρέχουν την απαλλαγή από το φόρο ή αναφέρονται ανακριβώς, τα υπόψη ποσά δεν θα υπολογίζονται από την Υπηρεσία ως απαλλασσόμενα και θα φορολογούνται κανονικά.

12. Με βάση τα προηγούμενα για τη φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους αποδοχών, συντάξεων ή άλλων παροχών, ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα επιδόματα ή παροχές που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο στο σύνολό τους ή κατά ένα ποσοστό ή με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.Α. Φορολογούμενα στο σύνολο (πίνακας ΙΙ)

α) Επίδομα θέσης και ευθύνης (Ε.14944/ΠΟΛ. 334/13.11.1986)

β) Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού (1098857/1619/1993)

γ) Επίδομα τροφής (1108319/1733/Α0012/ΠΟΛ. 1228/1993)

δ) Οι διπλές αποδοχές δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή (1017662/228/Α0012/ΠΟΛ. 1051/1992).

ε) Αποζημίωση που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) για την απασχόλησή τους για εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών επιλογής σπουδαστών αντίστοιχα (1042457/1993, 1065760/848/1993 δ/γές Υπ.
Οικονομικών).

στ) Επίδομα βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (παραγράφου 1 άρθρου 8 Ν.2158/1993).


Β. Απαλλασσόμενα στο σύνολό τους (πίνακας ΙΙΙ).

α) Επίδομα πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κ.τ.λ. (περίπτωση στ' παραγράφου 5 άρθρου 6 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 ).

β) Επίδομα εξωϊδρυματικό (περίπτωση ε' παραγράφου 5 άρθρου 6 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 ).

γ) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τα εκατό (80%) (περίπτωση θ' παραγράφου 5 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 ).

δ) Εξοδα κίνησης που καταβάλλονται σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (περίπτωση β' παραγράφου 4 άρθρου 45 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 ).

ε) Επίδομα στεγαστικό που καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος (περίπτωση η' παραγράφου 5 άρθρου 6 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 ).


Γ. Απαλλασσόμενα κατά ποσοστό 50% (πίνακας ΙΙΙ).

α) Το 50% της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους δικαιούχους από λογαριασμούς Δ.Ε.Τ.Ε. (περίπτωση η' παραγράφου 9 άρθρου 51 Ν.1882/1990) Δ.Ε.Χ.Ε. (περίπτωση ι' παραγράφου 9 άρθρου 51 Ν.1882/1990) και ΔΙΒΒΕΤ (παράγραφος 9 άρθρου 24 Ν.1884/1990), σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 .

β) Το 50% της καταβαλλόμενης σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.1517/1985, κατ' αποκοπή μηνιαίας αποζημίωσης στους καθηγητάς κ.τ.λ. Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και τους σχολικούς συμβούλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1076371/1022/Α0012/ΠΟΛ. 1213/1993) και
1006104/69/Α0012/1993), (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης α' παραγράφου 4 άρθρου 45 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 ).

γ) Το 50% του επιδόματος για δαπάνες βιβλιοθήκης που καταβάλλεται στους ιατρούς Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 30 Ν.1397/1983 (1034713/1993 δ/γή Υπ. Οικονομικών).Δ. Φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
Το Τμήμα του εισοδήματος, για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας που αποκτούν οι ιατροί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ., οι Πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983, που φορολογείται αυτοτελώς, πρέπει να γράφεται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, ενώ το τμήμα εκείνο που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις γράφεται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης, σε ιδιαίτερη (χωριστή) σειρά.

13. Επίσης, για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του 2238/1994', event);" onmouseout="setTimer();">2238/1994 , ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως στ' της ίδιας παραγράφου, μειώνεται κατά
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά την παρακράτησή του.

14. Οι στήλες της βεβαίωσης, που αναφέρονται στην εισφορά ΟΓΑ φόρου θα συμπληρωθούν μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτή (αμοιβές αξιωματικών των εμπορικών πλοίων, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας).

15. Προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών δημόσιων υπαλλήλων που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του έτους σε απεργία ή στάση εργασίας, οι κρατήσεις που διενεργούνται για το χρόνο της απεργίας ή στάσης εργασίας αυτών, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αυτές μαζί με τις άλλες κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και το σύνολο αυτών να αφαιρείται από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα. Επίσης, στο ίδιο έντυπο κοντά στις κρατήσεις και σε ξεχωριστή σειρά με την ένδειξη "περικοπτόμενες αποδοχές λόγω συμμετοχής σε
απεργία ή στάση εργασίας", θα εμφανίζονται οι αποδοχές που περικόπησαν λόγω συμμετοχής του δημόσιου υπαλλήλου σε απεργία ή στάση εργασίας (1083449/2031/Α0012/ΠΟΛ. 1033/1992).

16. Τα ομόλογα που χορηγήθηκαν στους δικαστικούς λειτουργούς, όπως έγινε δεκτό με την 1043035/501/Α0012/ΠΟΛ. 1119/1993 δ/γή Υπ. Οικονομικών, θεωρούνται εισόδημα του χρόνου λήξης αυτών. Συνεπώς, τα ποσά των ομολόγων αυτών θα εμφανίζονται στις οικείες βεβαιώσεις αποδοχών του έτους μέσα στο οποίο λήγουν.

Στην ίδια βεβαίωση θα αναγράφεται και ο φόρος που αντιστοιχεί και παρακρατήθηκε για τα ομόλογα αυτά.

17. Τέλος, στην ένδειξη της βεβαίωσης "Είδος Υπηρεσίας" προκειμένου για καθηγητές πανεπιστημίου και λέκτορες πρέπει να γράφεται ο τίτλος της θέσης που κατέχουν.

18. Κατά τα λοιπά ισχύουν γενικά οι οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων για τη συμπλήρωσή του.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης