ΠΟΛ.1097/23.4.1991

Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

23 Απρ 1991

Taxheaven.gr
ΕΔΥΟ : 1026654/1596/474/ΠΟΛ.1097/23.4.1991
 

Θέμα : Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.


Σε συνέχεια της αριθ. 1089868/5701/0014/ΠΟΛ.1254/10.12.1990 ΔΥΟ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.1881/1990 (ΦΕΚ. 42/Α) και της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ. 81 Α), διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονται στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου και στο νησί Σαμοθράκη του νομού Έβρου, εκτός των άλλων, και για την αγορά αγαθών από τη Λοιπή Ελλάδα από επιτηδευματία που έχει εγκατάσταση στα παραπάνω νησιά, εφόσον τα αγαθά προορίζονται για τα νησιά ατά. Οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στα νησιά αυτά, για να αγοράσουν τα αγαθά από τη Λοιπή Ελλάδα με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, ήτοι :
 
α) Η αγορά των αγαθών να γίνεται από επιτηδευματία εγκατεστημένο στις συγκεκριμένες περιοχές για κάλυψη επαγγελματικών αναγκών. Η εγκατάσταση του επιτηδευματία μπορεί να αποδεικνύεται, είτε με το αντίγραφο της άδειας έναρξης επιτηδεύματος και προκειμένου περί υποκαταστήματος της σχετικής βεβαίωσης της δήλωσης μεταβολών, είτε με φωτοαντίγραφο του τμήματος εκείνου του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος από το οποίο προκύπτουν το οικονομικό έτος, το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου στο φόρο επιτηδευματία, ο ΑΦΜ, το αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και η πλήρης διεύθυνση της επαγγελματικής του εγκατάστασης.  Για τα νομικά πρόσωπα τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να αποδεικνύονται από την τελευταία προσωρινή δήλωση (ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ) ΦΠΑ που υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ ή στα ΕΛΤΑ.
 
Εξάλλου στις περιπτώσεις που ο αγοραστής αναλαμβάνει ο ίδιος τη μεταφορά των αγαθών από τη λοιπή Ελλάδα προς τη νησιωτική περιοχή του Ανατ. Αιγαίου με δικό του μεταφορικό μέσον (Φ.Ι.Χ.) για ν δικαιούται μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να αναγράφει σε όλα τα αντίτυπα του φορολογικού στοιχείου που κατά περίπτωση εκδίδεται (δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής – τιμολόγιο) ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού.
 
β) Τα αγαθά να έχουν προορισμό τις παραπάνω περιοχές, δηλαδή να φτάσουν στις περιοχές αυτές από τις οποίες στη συνέχεια θα πωληθούν.

Για την απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής, εκτός των ανωτέρω, ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1254/10.12.1990 ΔΥΟ.
 

Taxheaven.gr