ΠΟΛ.1135/27.5.1994

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1642/1986 όπως ισχύει, σχετικά με μεταφορά αγαθών από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες (εξαγωγή)

27 Μάι 1994

Taxheaven.gr
ΕΔΥΟ : 1053431/4920/1025/0014/ΠΟΛ.1135/27.5.1994
 

Θέμα : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1642/1986 όπως ισχύει, σχετικά με μεταφορά αγαθών από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες (εξαγωγή).


Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με τις αρ. 1131481/7043/0014/ΠΟΛ.1282/23.12.1992 και 1114970/9412/2230/0014/ΠΟΛ.1306/20.9.1993 ΕΔΥΟ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όπως ισχύει, παρέχουμε περαιτέρω τις παρακάτω διευκρινίσεις, σχετικά με το πιο πάνω θέμα :
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 και της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, σε περίπτωση μεταφοράς αγαθών με τόπο αναχώρησης το εσωτερικό της χώρας και τόπο άφιξης έδαφος εκτός Κοινότητας (εξαγωγή), φορολογείται στην Ελλάδα η υπηρεσία της μεταφοράς που αναλογεί μόνο στο τμήμα της ολικής διαδρομής που διανύεται στο εσωτερικό της χώρας.
 
Εντούτοις, δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ ούτε το τμήμα της ολικής διαδρομής που διανύεται στο εσωτερικό της χώρας όταν :
 
Α. Ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι :
 
- εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται με την αρ. 1082911/4328/ΠΟΛ.1164/24.8.1992 ΑΥΟ,

- εξαγωγέας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εφαρμόζεται η διαδικασία της αρ. 1103551/8487/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ. Στην περίπτωση αυτή αν δεν τηρηθούν τα οριζόμενα από την ανωτέρω απόφαση, τότε υπάγεται στο φόρο μόνο η υπηρεσία της αυτοτελούς μεταφοράς που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, (υπόχρεος ο παρέχων την υπηρεσία), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 και της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει. Ο φόρος αυτός δύναται εκ των υστέρων, - κατά το μέρος που δεν υπάρχει δυνατότητα να συμψηφιστεί από τον εξαγωγέα να του επιστραφεί, σύμφωνα με την διαδικασία της αρ. 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/1991 ΑΥΟ.
 
Αντίθετα, το τμήμα της μεταφοράς από την Ελλάδα στην Τρίτη χώρα απαλλάσσεται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει και με την διαδικασία της αρ. 1082911/4328/ΠΟΛ.1164/24.8.1992 ΑΥΟ.
 
Β. Όταν ο λήπτης των υπηρεσιών της μεταφοράς των αγαθών είναι άλλο πρόσωπο, πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω (διαμεταφορέας, ναυτικός πράκτορας, αντιπρόσωπος κτλ.) το τμήμα της εσωτερικής μεταφοράς απαλλάσσεται από το ΦΠΑ μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και εφαρμόζεται η διαδικασία της αρ. 1082911/4328/ΠΟΛ.1164/24.8.1992 ΑΥΟ.
 
2. Η παρούσα εφαρμόζεται για πράξεις που πραγματοποιούνται ή έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.1993 και εφεξής. Τυχόν αντίθετες οδηγίες που έχουν δοθεί με προγενέστερες εγκυκλίους, και ειδικότερα με το σημείο Ε (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ) του κεφαλαίου ΙΙΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ της αρ. 1114970/9412/2230/0014/ΠΟΛ.1306/20.9.1993 ΕΔΥΟ, παύουν να ισχύουν.
 
3. Τέλος διευκρινίζεται ότι με τις Οδηγίες που δόθηκαν με το Κεφ. Ι "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" της αριθ. πρωτ. 1114970/9412/2230/0014 ΠΟΛ.1306/20.9.1993 ΕΔΥΟ αποτελεί μεταφορά στο εσωτερικό της χώρας, η οποία υπάγεται σε ΦΠΑ, και όχι ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών, η μεταφορά της οποίας ο τόπος αναχώρησης και τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας ακόμη και στην περίπτωση που η υπηρεσία της μεταφοράς αυτής παρέχεται σε λήπτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και αποτελεί προέκταση της ενδοκοινοτικής μεταφοράς που πραγματοποιείται από υπεργολάβο μεταφορέα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 12 του ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Επειδή οι ανωτέρω Οδηγίες δόθηκαν μετά από σχετικές διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν στην υπηρεσία μας από τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, με συνέπεια οι υποκείμενοι στο φόρο που διενήργησαν τις πράξεις αυτές από 1.1.1993 έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω εγκυκλίου (20.9.1993) να μη γνωρίζουν τα περί σωστής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων με αποτέλεσμα την μη χρέωση ΦΠΑ για τις πραγματοποιούμενες μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας για λογαριασμό λήπτη υποκείμενου στο φόρο εγκαταστημένου σε άλλο Κ-Μ της Ευρωπαϊκης Ένωσης, δεν θα αναζητείται η καταβολή του φόρου για τις πράξεις αυτές για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Για τυχόν πράξεις στις οποίες καταλογίσθηκε ΦΠΑ, ο φόρος σωστά καταλογίσθηκε και δεν θα επιστραφεί στους υποκείμενους.

Taxheaven.gr