ΠΟΛ.1009/12.1.1994

ΦΠΑ σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου.

12 Ιαν 1994

Taxheaven.gr
ΕΔΥΟ : 10039966/284/78/0014/ΠΟΛ.1009/12.1.1994
 

Θέμα : ΦΠΑ σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου.


Σε συνέχεια της ΕΔΥΟ 10082931/447/ΠΟΛ.1103/Α0014/18.5.1990 με την οποία κοινοποιήθηκε η αρ. 52/1990 Γνωμοδότηση των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων και με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του φόρου προστιθέμενης αξίας, στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ατομικής επιχείρησης και μετά από σύμφωνη προφορική γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :
 
1. Η περιέλευση αγαθών λόγω κληρονομικής διαδοχής από τον κληρονομούμενο στους κληρονόμους αυτού με ή χωρίς την ύπαρξη διαθήκης, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1642/1986 περί ΦΠΑ, καθόσον δεν συντελείται στην περίπτωση αυτή παράδοση αγαθού κατά την έννοια του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, εκτός από την περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου.
 
2. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου υποκείμενου στο ΦΠΑ από την άσκηση ατομικής επιχείρησης, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ κατά την περιέλευση της ατομικής του επιχείρησης στους κληρονόμους αυτού.
 
3. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι αποφασίσουν τη συνέχιση των εργασιών της επιχείρησης είτε ως ατομική επιχείρηση στην περίπτωση μοναδικού κληρονόμου, από διαθήκη ή εξ’ αδιαθέτου, είτε ως κοινωνία, στην περίπτωση περισσότερων κληρονόμων, δεν υφίσταται θέμα επιβολής ΦΠΑ, καθόσον, υπάρχει συνέχεια της επιχείρησης και η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, όσον αφορά την εφαρμογή του ΦΠΑ του κληρονομούμενου.
 
Στην περίπτωση αυτή ο ή οι κληρονόμοι υποβάλλουν δήλωση διακοπής στο όνομα του κληρονομούμενου και συγχρόνως δήλωση έναρξης στο όνομα του κληρονόμου ή της κοινωνίας των κληρονόμων.
 
Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό από την ημερονημία του θανάτου, και το αργότερο μέσα στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις προθεσμία για την αποδοχή ή μη της κληρονομιάς ώστε να αποφεύγονται τυχόν νομικά και λοιπά προβλήματα που θα ανέκυπταν από τη λειτουργία της επιχείρησης στο όνομα του θανόντος.
 
4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ή οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης του κληρονομούμενου, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών η οποία υπάγεται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.
 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται δήλωση παύσεως των εργασιών της επιχείρησης από τους κληρονόμους και καταβάλλεται στο δημόσιο ο αναλογών ΦΠΑ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη.
 
5. Η παρούσα ισχύει από 1.1.1994
 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας ανακαλείται μερικά η αρ.10082931/447/ΠΟΛ.1103/18.5.1990 εγκύκλιός μας και μόνο ως προς τα ρυθμιζόμενα από την παρούσα θέματα.
 
Τυχόν φόρος που καταβλήθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, δεν επιστρέφεται, ούτε συμψηφίζεται.
 
 

Taxheaven.gr