ΠΟΛ.1002/10.1.1994

ΦΠΑ στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

10 Ιαν 1994

Taxheaven.gr
ΕΔΥΟ : 1001442/78/22/Α0014/ΠΟΛ.1002/10.1.1994
 

Θέμα : ΦΠΑ στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.


Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν και επειδή διαπιστώθηκε ότι, δημιουργήθηκαν προβλήματα στις επιχειρήσεις αλλά και στις Δ.Ο.Υ. ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της εγκυκλίου 1097933/5235/1642/ΠΟΛ.1218/7.10.1992, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα για τη σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

1. Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, λογίζεται ως παράδοση αγαθού η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής, συναρμολόγησης κινητών αγαθών με σύμβαση μίσθωσης έργου από υλικά και αντικείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτό, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά.
 
2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγρ.47 του παραρτήματος ΙΙΙ/Α Αγαθά του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο συντελεστής 8% του ΦΠΑ για τα βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες μειώνεται κατά 50%.
 
3. Η παραγωγική διαδικασία για την έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων συνίσταται από πολλές επί μέρους εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται ή από μία επιχείρηση ή από ορισμένες εξ αυτών ανατίθενται σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
 
Οι αναγκαίες για την παραγωγή, των πιο πάνω εντύπων εργασίες που ανατίθεται σε τρίτους, παρότι δεν παραδίδεται από αυτές το τελικό προϊόν, επειδή αποτελούν αναγκαίο τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας και συνιστούν απαραίτητες επί μέρους παραδόσεις αγαθών που συνδέονται άμεσα με την παράδοση των πιο πάνω εντύπων, συνιστούν, «φασόν» εργασία των εντύπων αυτών, στην περίπτωση που γίνονται υλικά του εργοδότη, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά.
 
Συνεπώς οι αναγκαίες εργασίες που εκτελούνται κατά τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο, υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ που υπάγεται και το τελικό προϊόν.
 
4. Ύστερα από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, στο μειωμένο συντελεστή 4% υπάγονται :
 
α) η έκδοση ή επανέκδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών που πραγματοποιείται από εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν ολόκληρο το πακέτο παραγωγής των εντύπων αυτών, ανεξάρτητα αν οι επί μέρους εργασίες ανατίθενται σε άλλες επιχειρήσεις και
 
β) η εργολαβική εκτέλεση των πιο κάτω περιοριστικά αναφερομένων εργασιών, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την παραγωγική διαδικασία.
 
- στοιχειοθεσία (ανεξάρτητα αν γίνεται μ παραδοσιακά ή σύγχρονα μέσα)
- σελιδοποίηση
- φιλμοποίηση (φωτογράφιση κειμένου, χρωμοανάλυση)
- μοντάζ
- εκτύπωση (ανεξάρτητα αν γίνεται με σύγχρονο τρόπο ή με πιεστήριο επίπεδο)
- βιβλιοδεσία
- πλαστικοποίηση εξωφύλλου.
 
5. Αντίθετα, όλες οι άλλες εργασίες που δεν αναφέρονται στην παρ. 4 της παρούσας εγκυκλίου, έστω και αν συμβάλλουν στην παραγωγή των πιο πάνω εντύπων, δε λογίζονται ως παραδόσεις αγαθών, αλλά συνιστούν ανεξάρτητες υπηρεσίες που υπάγονται στον οικείο συντελεστή ΦΠΑ, εκτός εάν παρέχονται μαζί με κάποια υπηρεσία από τις αναφερόμενες στην παρ. 4 και συντιμολογούνται, οπότε υπάγονται στον ίδιο μειωμένο συντελεστή 4%.
 
6. Το ίδιο ισχύει κατ’ αναλογία και στην περίπτωση έκδοσης των λοιπών εντύπων, τα οποία υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 8%.
 
7. Η ισχύς της παρούσας εγκυκλίου αρχίζει από 1.2.1994 και από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η σχετική με το θέμα εγκύκλιος 1097933/5235/1602/ΠΟΛ.1218/7.10.1992, καθώς και κάθε διοικητική λύση που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας.
 

Taxheaven.gr