Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2007 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης [2],

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το υψηλό επίπεδο των τιμών που καταβάλλουν οι χρήστες δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όπως φοιτητές, πολίτες που ταξιδεύουν για δουλειές και τουρίστες, χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνά τους μετακινούμενοι στο εξωτερικό εντός της Κοινότητας προκαλεί ανησυχίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και στους καταναλωτές και στα κοινοτικά όργανα. Τα υπερβολικά αυτά τέλη λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα υποδοχής καθώς επίσης και, σε πολλές περιπτώσεις, από υψηλές προσαυξήσεις λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Μειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής. Μολονότι τελευταία ορισμένοι φορείς εισήγαγαν συστήματα τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους πελάτες ευνοϊκότερους όρους και χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ κόστους και τιμών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να υπερισχύει σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές.

(2) Η δημιουργία του ευρωπαϊκού κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χώρου βάσει της κινητικότητας των ατόμων θα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών μεταξύ τους για να επιτευχθεί πράγματι η "Ευρώπη των πολιτών".

(3) Η οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) [3], η οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) [4], η οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) [5], η οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) [6] και η οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) [7], αποκαλούμενες εφεξής από κοινού "πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες", αποβλέπουν στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, με παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών δι’ αυξήσεως του ανταγωνισμού.

(4) Ο παρών κανονισμός δεν αποτελεί μεμονωμένο μέτρο, αλλά συμπληρώνει και ενισχύει, καθόσον αφορά την ανά την Κοινότητα περιαγωγή, τους κανόνες που προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το πλαίσιο αυτό δεν παρέχει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαρκή μέσα ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματική και αποφασιστική δράση όσον αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής εντός της Κοινότητας και, ως εκ τούτου, δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες περιαγωγής. Ο παρών κανονισμός αποτελεί κατάλληλο μέσον για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής.

(5) Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βασίζεται στην αρχή ότι εκ των προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον εφόσον δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, προβλέποντας διαδικασία περιοδικών αναλύσεων της αγοράς και επανεξέτασης των υποχρεώσεων εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, με κατάληξη την επιβολή εκ των προτέρων υποχρεώσεων σε φορείς εκμετάλλευσης που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέτοντες σημαντική ισχύ στην αγορά. Τα στοιχεία που συνιστούν την εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνουν καθορισμό των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής [8] για σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ (στο εξής: σύσταση), την ανάλυση των καθορισμένων αγορών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών [9], τον καθορισμό φορέων εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά και την επιβολή εκ των προτέρων υποχρεώσεων σε φορείς εκμετάλλευσης που έχουν λάβει τον εν λόγω χαρακτηρισμό.

(6) Η σύσταση προσδιορίζει ως οικεία αγορά που επιδέχεται εκ των προτέρων ρύθμιση την εθνική χονδρική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (τόσο μεμονωμένα όσο και στο πλαίσιο της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών) για την ανάλυση των εθνικών χονδρικών αγορών διεθνούς περιαγωγής έχουν, ωστόσο, καταδείξει ότι δεν κατέστη ακόμα δυνατό σε καμία εθνική ρυθμιστική αρχή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υψηλή στάθμη των χονδρικών τελών περιαγωγής ανά την Κοινότητα, εξαιτίας της δυσκολίας προσδιορισμού επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά ενόψει των ιδιαιτέρων περιστάσεων της διεθνούς περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού της χαρακτήρα.

(7) Όσον αφορά, αφετέρου, τη λιανική παροχή υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής, η σύσταση δεν προσδιορίζει καμία λιανική αγορά διεθνούς περιαγωγής ως οικεία αγορά, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής δεν αγοράζονται ανεξάρτητα, αλλά συνιστούν ένα μόνο στοιχείο μιας ευρύτερης δέσμης λιανικής, την οποία οι πελάτες αγοράζουν από τον οικείο πάροχό τους (πάροχο χώρας προέλευσης).

(8) Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και προώθηση των συμφερόντων των πελατών κινητής τηλεφωνίας που κατά κανόνα είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους, δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης, που βρίσκεται σε άλλα κράτη μέλη, από το οποίο εξαρτώνται οι εν λόγω πελάτες όταν κάνουν χρήση διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής. Το εμπόδιο αυτό θα μπορούσε να μειώσει επίσης την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη βάσει της εναπομένουσας αρμοδιότητάς τους για θέσπιση κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

(9) Κατά συνέπεια, ασκείται πίεση ώστε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης του ύψους των τελών διεθνούς περιαγωγής, ο μηχανισμός όμως της εκ των προτέρων ρυθμιστικής παρέμβασης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που προβλέπεται στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν αποδείχθηκε επαρκής ώστε να δώσει στις εν λόγω αρχές τη δυνατότητα να αναλάβουν αποφασιστική δράση προς το συμφέρον των καταναλωτών στο συγκεκριμένο αυτό πεδίο.

(10) Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του για την κανονιστική ρύθμιση και τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2004 [10] κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του υψηλού κόστους της διασυνοριακής κίνησης στην κινητή τηλεφωνία, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006 κατέληξε με τα συμπεράσματά του ότι, για την επίτευξη των στόχων οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας, απαιτείται, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, εστιασμένη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πολιτική για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και επεσήμανε στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της μείωσης των τελών περιαγωγής για την ανταγωνιστικότητα.

(11) Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποσκοπούσε, βάσει των θεωρήσεων της εποχής, στην απομάκρυνση όλων των φραγμών για το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο που εναρμόνιζε, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που επηρεάζουν τα τέλη περιαγωγής. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την προσαρμογή των εναρμονισμένων κανόνων με άλλους προβληματισμούς ώστε να εξευρεθεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με παράλληλη βελτίωση των όρων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(12) Είναι, κατά συνέπεια, αναγκαία η τροποποίηση του πλαισίου των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως της οδηγίας-πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η απόκλιση από τους κατά τα λοιπά ισχύοντες κανόνες, δηλαδή οι τιμές για προσφορά υπηρεσιών να καθορίζονται με εμπορική συμφωνία ελλείψει σημαίνουσας θέσης στην αγορά, και να προσαρμοσθεί έτσι η εισαγωγή συμπληρωματικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα.

(13) Οι αγορές περιαγωγής λιανικής και χονδρικής παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία δικαιολογούν τη λήψη εξαιρετικών μέτρων που υπερβαίνουν τους κατά τα λοιπά διαθέσιμους μηχανισμούς του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

(14) Οι κανονιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την προστασία των συμφερόντων των πελατών περιαγωγής, δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η πείρα, η μείωση των τιμών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της έλλειψης σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του επιπέδου των τιμών λιανικής, χωρίς να αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, θα μπορούσε να διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς περιαγωγής ανά την Κοινότητα.

(15) Οι εν λόγω κανονιστικές υποχρεώσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και παράλληλα να διατεθεί εύλογη χρονική περίοδος στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις τιμές τους και τις προσφορές υπηρεσιών για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, ενώ οι υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύσουν απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

(16) Θα πρέπει να υπάρξει κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες επίγειων δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όταν μετακινούνται εντός της Κοινότητας, δεν θα καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα όταν πραγματοποιούν κλήσεις ή λαμβάνουν φωνητικές κλήσεις, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο και της δυνατότητας επιλογής των καταναλωτών. Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών, απαιτείται η κοινή προσέγγιση, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας να μπορούν να λειτουργούν εντός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων, με βάση αντικειμενικά καθιερωμένα κριτήρια.

(17) Η πλέον αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών για πραγματοποίηση και τη λήψη ενδοκοινοτικών κλήσεων περιαγωγής είναι η καθιέρωση, σε κοινοτικό επίπεδο, ανώτατου μέσου όρου ανά λεπτό τέλους για το επίπεδο χονδρικής και ο περιορισμός των τελών σε επίπεδο λιανικής με την εισαγωγή "ευρωχρέωσης". Ο μέσος όρος τελών σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους φορέων εντός της Κοινότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

(18) Η ευρωχρέωση θα πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο που να εξασφαλίζει επαρκές περιθώριο για τους φορείς και να ενθαρρύνει τις ανταγωνιστικές προσφορές υπηρεσιών περιαγωγής σε χαμηλότερες τιμές. Οι πάροχοι θα πρέπει να προσφέρουν ενεργώς ευρωχρέωση προς όλους τους πελάτες τους περιαγωγής, ατελώς, ευκρινώς και με διαφάνεια.

(19) Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα τέλη λιανικής για τη περιαγωγή ανά την Κοινότητα αντικατοπτρίζουν πλέον εύλογα το υποκείμενο κόστος που συμβάλλει στην παροχή της υπηρεσίας. Η ανώτατη ευρωχρέωση που μπορεί να παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής θα πρέπει, συνεπώς, να αφήνει εύλογο περιθώριο στο κόστος χονδρικής για την παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, παρέχοντας ταυτόχρονα στους φορείς εκμετάλλευσης την ελευθερία ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των προσφορών τους και προσαρμογής της τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η εν λόγω ρυθμιστική προσέγγιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία.

(20) Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να είναι απλή στην εφαρμογή και την παρακολούθησή της, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για τους φορείς εκμετάλλευσης που επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, καθώς και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και την επιβολή της εφαρμογής του. Θα πρέπει επίσης να είναι διαφανής και άμεσα κατανοητή από όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας ανά την Κοινότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει βεβαιότητα και προβλεψιμότητα σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καθορισθεί με τον παρόντα κανονισμό, σε νομισματικούς όρους, το επίπεδο των ανωτάτων ανά λεπτό τελών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.

(21) Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής όπως καθορίζεται, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία που μεσολαβούν στην πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής ανά την Κοινότητα, ιδίως το κόστος προέλευσης και τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, της σηματοδοσίας και της μετάδοσης της κλήσης. Το καταλληλότερο πρότυπο στοιχείο αναφοράς για προέλευση και τερματισμό κλήσεως θα πρέπει να είναι η μέση χρέωση για τον τερματισμό κλήσεως για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα, βασιζόμενη σε πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις οποίες δημοσιεύει η Επιτροπή. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση που θεσπίζει ο παρών κανονισμός θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρέχει το πρότυπο στοιχείο αναφοράς για το σχετικό κόστος. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να μειώνεται ετησίως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις στα τέλη τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που επιβάλλουν από καιρού εις καιρόν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

(22) Η ευρωχρέωση που εφαρμόζεται σε επίπεδο λιανικής παρέχει στους πελάτες περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας ή λαμβάνοντας υποκείμενη σε ρύθμιση κλήση περιαγωγής, παρέχοντας παράλληλα στους φορείς εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

(23) Όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν, χωρίς πρόσθετα τέλη ή προϋποθέσεις, ένα απλό τιμολόγιο περιαγωγής το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια των τιμών που υπόκεινται σε ρύθμιση. Το λογικό περιθώριο ανάμεσα στο κόστος χονδρικής και στις τιμές λιανικής θα πρέπει να εξασφαλίζει στους φορείς την κάλυψη όλων των ειδικών δαπανών τους για την περιαγωγή στο επίπεδο λιανικής, συμπεριλαμβανομένων καταλλήλων μεριδίων κόστους εμπορίας και επιδοτήσεων κινητών χειροσυσκευών και αφήνει επαρκές υπόλοιπο για απόδοση εύλογης επιστροφής. Η ευρωχρέωση θα πρέπει να αποτελέσει το κατάλληλο μέσο, που παρέχει προστασία στον καταναλωτή και ευελιξία στον φορέα. Σε συμφωνία με το επίπεδο χονδρικής, τα ανώτατα όρια της ευρωχρέωσης θα πρέπει να μειώνονται κατ’ έτος.

(24) Οι νέοι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για ολόκληρο το υφιστάμενο φάσμα τιμολογίων όσον αφορά την περιαγωγή στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων που είναι συμβατά με την ευρωχρέωση. Στους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγουν μεμονωμένα κάποιο νέο τιμολόγιο συμβατό με την ευρωχρέωση ή άλλο τιμολόγιο περιαγωγής εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Όσον αφορά τους υφισταμένους πελάτες περιαγωγής που δεν επέλεξαν τιμολόγιο εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των πελατών που είχαν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη τιμών περιαγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και των πελατών που δεν είχαν ποτέ επιλέξει. Στους πελάτες που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να παρέχεται αυτομάτως τιμολόγιο συμμορφούμενο προς τον παρόντα κανονισμό. Οι πελάτες περιαγωγής που επωφελούνται ήδη από ειδικά τιμολόγια ή πακέτα τιμών περιαγωγής, τα οποία ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους απαιτήσεις και τα οποία επέλεξαν βάσει των κριτηρίων αυτών, θα πρέπει να διατηρούν το τιμολογιακό τους καθεστώς εφόσον, αφού τους γίνει υπενθύμιση για τους τρέχοντες όρους χρέωσης, δεν αποφανθούν σχετικά με την επιλογή τους εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Τα ειδικά αυτά τιμολόγια ή οι δέσμες τιμών περιαγωγής μπορούν να περιέχουν, παραδείγματος χάριν, τιμές περιαγωγής κατ’ αποκοπήν, μη δημόσια τιμολόγια, τιμολόγια με πρόσθετα πάγια τέλη περιαγωγής, τιμολόγια με ανά λεπτό χρέωση χαμηλότερα από την ανώτατη ευρωχρέωση, ή τέλη αποκατάστασης κλήσης.

(25) Στους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα σε επίπεδο λιανικής, θα πρέπει να δοθεί προθεσμία για προσαρμογή των τιμών τους, ώστε να συμμορφωθούν με τα όρια που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(26) Ομοίως, στους ανά την Κοινότητα φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής, θα πρέπει να δοθεί προθεσμία προσαρμογής δύο μηνών για να συμμορφωθούν προς τα όρια που θέτει ο παρών κανονισμός.

(27) Επειδή ο παρών κανονισμός προβλέπει ότι οι οδηγίες που αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ειδικών μέτρων που τυχόν θεσπίζονται για την υπαγωγή των ανά την Κοινότητα τελών περιαγωγής για κλήσεις κινητής φωνητικής τηλεφωνίας σε καθεστώς ρυθμίσεων και επειδή, βάσει του παρόντος κανονισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα να προβούν σε αλλαγές των τιμολογίων υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής για να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι αλλαγές αυτές δεν θα πρέπει, δυνάμει του εθνικού δικαίου που μεταφέρει το κανονιστικό πλαίσιο του 2002, να θεμελιώνουν για τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας οιοδήποτε δικαίωμα υπαναχώρησης από τις συμβάσεις τους.

(28) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίξει καινοτόμες προσφορές στους καταναλωτές, οι οποίες είναι τυχόν ευνοϊκότερες από την ανώτατη ευρωχρέωση, όπως καθορίζεται με τον παρόντα κανονισμό, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες προσφορές στους πελάτες περιαγωγής σε χαμηλότερες τιμές. Ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί την επανεισαγωγή τελών περιαγωγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαν καταργηθεί ολοσχερώς, ούτε την αύξηση των υφισταμένων τελών περιαγωγής στα επίπεδα των ορίων που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(29) Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης μπορούν να εξακολουθήσουν να προσφέρουν συνολική κατ’ αποκοπήν μηνιαία τιμολόγηση για θεμιτή χρήση, επί της οποίας δεν εφαρμόζονται όρια χρέωσης. Η κατ’ αποκοπήν αυτή τιμολόγηση μπορεί να καλύπτει τις κοινοτικές υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και μετάδοσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μικρών μηνυμάτων (SMS) και πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) εντός της Κοινότητας.

(30) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι χρήστες κινητής φωνητικής τηλεφωνίας δύνανται να επωφεληθούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι απαιτήσεις τιμολόγησης σε επίπεδο λιανικής κατά τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν οι πελάτες περιαγωγής έχουν συνάψει με τον πάροχο της χώρας προέλευσης σύμβαση προπληρωμής ή πληρωμής εκ των υστέρων (με έκδοση λογαριασμού), και ανεξαρτήτως του αν ο πάροχος της χώρας προέλευσης διαθέτει δικό του δίκτυο, είναι φορέας εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή μεταπωλητής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

(31) Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα διαπιστώνουν ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι πελάτες τους από τη διαλειτουργικότητα και τη διατερματική συνδεσιμότητα κινδυνεύουν από τον τερματισμό ή την απειλή τερματισμού των διακανονισμών περιαγωγής με φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε άλλα κράτη μέλη, ή όταν δεν μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος λόγω ελλείψεως συμφωνίας με έναν τουλάχιστον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση, οσάκις απαιτείται, των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας για την πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη δικτυακή πρόσβαση και διασύνδεση για να διασφαλισθεί η διατερματική αυτή συνδεσιμότητα και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 8 της οδηγίας-πλαισίου, ιδίως τον στόχο της δημιουργίας πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(32) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και λήψη υποκείμενων σε ρύθμιση κλήσεων περιαγωγής εντός της Κοινότητας και για να διευκολυνθούν οι πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν σχετικά με τη χρήση των κινητών τους τηλεφώνων στο εξωτερικό, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν ατελώς στους πελάτες τους περιαγωγής εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται όταν πραγματοποιούν ή λαμβάνουν φωνητικές κλήσεις σε κράτος μέλος που επισκέπτονται. Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει, εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν δωρεάν στους πελάτες τους πρόσθετες πληροφορίες για την ανά λεπτό ή ανά μονάδα δεδομένων χρέωση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) όταν οι πελάτες πραγματοποιούν ή δέχονται κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, όταν στέλνουν ή λαμβάνουν μηνύματα SMS και MMS ή κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων στο κράτος μέλος που επισκέπτονται.

(33) Επίσης, χάριν διαφανείας απαιτείται από τους παρόχους να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τα τέλη περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την ευρωχρέωση και τη συνολική κατ’ αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την προσφέρουν, κατά τη σύναψη των συμβάσεων και κάθε φορά που μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής με κατάλληλα μέσα, όπως τα τιμολόγια, το διαδίκτυο, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ή απευθείας ηλεκτρονικά μηνύματα. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες περιαγωγής είναι ενήμεροι ως προς τη διαθεσιμότητα τιμολογίων υποκείμενων σε ρύθμιση και αποστέλλουν ευκρινή και αμερόληπτη κοινοποίηση στους πελάτες αυτούς, περιγράφοντας τους όρους που διέπουν την ευρωχρέωση και το δικαίωμα να την επιλέγουν κατά βούληση.

(34) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες εξουσίες για την εποπτεία και την επιβολή των υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού εντός της επικράτειάς τους. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τιμολόγηση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων για πελάτες κινητής τηλεφωνίας σε περιαγωγή εντός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ειδικού κόστους που σχετίζεται με τις πραγματοποιούμενες και εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας και της ανάγκης να διασφαλισθεί ότι το εν λόγω κόστος μπορεί να ανακτηθεί επαρκώς στην αγορά χονδρικής, και ότι οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης δεν χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την επιλογή εις βάρος των καταναλωτών. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάθεση στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφοριών προσαρμοσμένων στα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής κάθε έξι μήνες. Η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται ξεχωριστά σε εταιρίες, σε πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής, και σε πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων.

(35) Η εντός της ίδιας χώρας περιαγωγή που πραγματοποιείται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπου οι άδειες κινητής τηλεφωνίας είναι διακριτές από αυτές που χορηγούνται στην υπόλοιπη χώρα, μπορεί να επωφελείται από μειώσεις τιμών όπως αυτές που ισχύουν στην αγορά υπηρεσιών περιαγωγής της Κοινότητας. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επιφέρει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση στο ζήτημα των τιμών για τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής εντός της ίδιας χώρας σε αντιδιαστολή με τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα. Προς τούτο, οι εθνικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα που συνάδουν προς το κοινοτικό δίκαιο.

(36) Λόγω του γεγονότος ότι, επιπροσθέτως προς την κινητή φωνητική τηλεφωνία, οι νέες υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και σε αυτές τις υπηρεσίες. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί επίσης την αγορά υπηρεσιών διαβίβασης δεδομένων σε περιαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS και MMS.

(37) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν σύστημα εφαρμογής κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης του παρόντος κανονισμού.

(38) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η καθιέρωση κοινής προσέγγισης για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όταν μετακινούνται εντός της Κοινότητας, δεν καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα όταν πραγματοποιούν ή λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, αποβλέποντας έτσι στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς, ασφαλώς, εναρμονισμένα και έγκαιρα από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του εν λόγω άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(39) Η εν λόγω κοινή προσέγγιση θα πρέπει να καθιερωθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο παρών κανονισμός δύναται, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή, να επεκταθεί ή να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και τη συμβολή του στην εφαρμογή του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων και την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, επίσης, να εξετάσει τον αντίκτυπό του στους μικρότερους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα και τη θέση τους στην αγορά της κοινοτικής περιαγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όταν μετακινούνται εντός της Κοινότητας δεν καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα όταν πραγματοποιούν και όταν λαμβάνουν κλήσεις, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποβλέποντας παράλληλα στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο και των επιλογών του καταναλωτή. Στον κανονισμό καθορίζονται οι κανόνες σχετικά με τα τέλη που δύναται να επιβληθούν από φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν και τερματίζουν εντός της Κοινότητας, και ισχύει τόσο για τέλη που επιβάλλονται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής όσο και για τέλη που επιβάλλονται από τους παρόχους της χώρας προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

2. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη χρέωση στους χρήστες υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα.

3. Ο παρών κανονισμός συνιστά ειδικό μέτρο κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 5, της οδηγίας-πλαισίου

4. Τα όρια χρέωσης που καθορίζει ο παρών κανονισμός εκφράζονται σε ευρώ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τέλη κατά στα άρθρα 3 και 4 εκφράζονται σε άλλα νομίσματα, τα αρχικά όρια σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα καθορίζονται στα νομίσματα αυτά, εφαρμόζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που ίσχυαν στις 30ης Ιουνίου 2007, όπως δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των επακόλουθων μειώσεων των εν λόγω ορίων κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, και το άρθρο 4, παράγραφος 2, οι αναθεωρημένες τιμές προσδιορίζονται εφαρμόζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς όπως αυτές δημοσιεύθηκαν ένα μήνα πριν από την ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι αναθεωρημένες τιμές.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας για την πρόσβαση, του άρθρου 2 της οδηγίας-πλαισίου και του άρθρου 2 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

2. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) "ευρωχρέωση": οιαδήποτε χρέωση δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια τελών που προβλέπει το άρθρο 4, τα οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλει για την παροχή των υποκείμενων σε ρύθμιση κλήσεων περιαγωγής, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

β) "πάροχος της χώρας προέλευσης": η επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη περιαγωγής λιανικές υπηρεσίες επίγειας δημόσιας κινητής τηλεφωνίας είτε μέσω του δικτύου του, είτε ως φορέας εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, είτε ως μεταπωλητής·

γ) "δίκτυο χώρας προέλευσης": το επίγειο δημόσιο κινητό τηλεφωνικό δίκτυο που βρίσκεται σε κράτος μέλος και χρησιμοποιείται από τον πάροχο χώρας προέλευσης για την παροχή υπηρεσιών επίγειας δημόσιας κινητής τηλεφωνίας στον πελάτη περιαγωγής·

δ) "περιαγωγή ανά την Κοινότητα": η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής από πελάτη περιαγωγής για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων ανά την Κοινότητα αλλά εκτός του κράτους μέλους άλλου από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το δίκτυο χώρας προέλευσης του πελάτη, βάσει διακανονισμού μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

ε) "υποκείμενη σε ρύθμιση κλήση περιαγωγής": η κλήση κινητής φωνητικής τηλεφωνίας από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση από δίκτυο επίσκεψης και τερματισμό σε δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο εντός της Κοινότητας ή παραλαβή από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση από δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο εντός της Κοινότητας και τερματισμό σε δίκτυο επίσκεψης·

στ) "πελάτης περιαγωγής": ο πελάτης παρόχου υπηρεσιών επίγειας δημόσιας κινητής τηλεφωνίας, μέσω επίγειου δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου που βρίσκεται στην Κοινότητα, του οποίου η σύμβαση ή ο διακανονισμός με τον πάροχο της χώρας προέλευσης επιτρέπει τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων σε δίκτυο επίσκεψης, βάσει διακανονισμού μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

ζ) "δίκτυο επίσκεψης": το επίγειο δημόσιο κινητό τηλεφωνικό δίκτυο σε κράτος μέλος εκτός του κράτους του δικτύου χώρας προέλευσης, που επιτρέπει στον πελάτη περιαγωγής την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων μέσω διακανονισμού με τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας προέλευσης.

Άρθρο 3

Τέλη χονδρικής για την πραγματοποίηση υποκείμενων σε ρύθμιση κλήσεων περιαγωγής

1. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλει στον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την παροχή κλήσης περιαγωγής η οποία υπάγεται σε ρύθμιση και με προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και τερματισμού, δεν υπερβαίνει τα 0,30 EUR ανά λεπτό.

2. Η μέση αυτή χρέωση σε επίπεδο χονδρικής εφαρμόζεται μεταξύ οιωνδήποτε δύο φορέων και υπολογίζεται βάσει δωδεκαμήνου ή οιουδήποτε βραχυτέρου χρονικού διαστήματος ενδέχεται να υπολείπεται μέχρι την ημερομηνία εκπνοής του παρόντος κανονισμού. Η ανώτατη μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής μειώνεται κατά 0,28 EUR στις 30ής Αυγούστου 2008 και κατά 0,26 EUR στις 30ής Αυγούστου 2009, αντιστοίχως.

3. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των λαμβανομένων εσόδων υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής διά του συνολικού αριθμού λεπτών κλήσεως σε περιαγωγή σε επίπεδο χονδρικής, και πωλείται για την παροχή κλήσεων περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής εντός της Κοινότητας από τον οικείο φορέα, στη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου. Στον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης επιτρέπεται να διακρίνει μεταξύ χρέωσης κατά τις ώρες αιχμής και εκτός αιχμής.

Άρθρο 4

Τέλη λιανικής για υποκείμενες σε ρύθμιση κλήσεις περιαγωγής

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης διαθέτουν και προσφέρουν ενεργώς σε όλους τους πελάτες τους περιαγωγής, ευκρινώς και με διαφάνεια ευρωχρέωση κατά την παράγραφο 2. Η ευρωχρέωση αυτή δεν συνδέεται με συνδρομή ή άλλα πάγια ή επαναλαμβανόμενα τέλη και μπορεί να συνδυάζεται με οιαδήποτε τιμολόγηση σε επίπεδο λιανικής.

Με την υποβολή της εν λόγω προσφοράς, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης υπενθυμίζουν σε καθέναν από τους πελάτες τους περιαγωγής, οι οποίοι πριν από τις 30ης Ιουνίου 2007 είχαν επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη περιαγωγής, τους όρους που εφαρμόζονται στο εν λόγω τιμολόγιο ή δέσμη τιμών.

2. Η λιανική τιμή της ευρωχρέωσης, χωρίς ΦΠΑ, την οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλει στον πελάτη του περιαγωγής για την παροχή υποκείμενης σε ρύθμιση κλήσης περιαγωγής, μπορεί να ποικίλλει ως προς τις διάφορες κλήσεις περιαγωγής αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,49 EUR ανά λεπτό για κάθε πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,24 EUR ανά λεπτό για κάθε εισερχόμενη κλήση. Τα όρια για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνονται αυτομάτως κατά 0,46 EUR και κατά 0,43 EUR, και για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά 0,22 EUR και κατά 0,19 EUR στις 30ής Αυγούστου 2008 και στις 30ής Αυγούστου 2009, αντιστοίχως.

3. Σε όλους τους πελάτες περιαγωγής παρέχεται τιμολόγιο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

Μέχρι τις 30ης Ιουλίου 2007, πρέπει να δοθεί σε όλους τους πελάτες περιαγωγής η δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως την ευρωχρέωση ή οιοδήποτε άλλο τιμολόγιο περιαγωγής και να χορηγηθεί προθεσμία δύο μηνών εντός της οποίας θα δύνανται να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους στον πάροχο της χώρας προέλευσης. Το επιλεγέν τιμολόγιο πρέπει να ενεργοποιείται το αργότερο έναν μήνα από τη στιγμή κατά την οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης παραλαμβάνει το αίτημα του πελάτη.

Στους πελάτες περιαγωγής, οι οποίοι εντός της περιόδου των δύο μηνών δεν προέβησαν σε επιλογή, προσφέρεται αυτομάτως η ευρωχρέωση κατά την παράγραφο 2.

Ωστόσο, οι πελάτες περιαγωγής οι οποίοι, πριν από τις 30ης Ιουνίου 2007, είχαν ήδη επιλέξει εκουσίως ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη τιμών περιαγωγής διαφορετικό από το τιμολόγιο περιαγωγής το οποίο θα ίσχυε εάν δεν είχαν προβεί στην επιλογή τους και οι οποίοι δεν προέβησαν σε επιλογή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, διατηρούν το τιμολόγιο ή τη δέσμη τιμών που είχαν επιλέξει προγενέστερα.

4. Όλοι οι πελάτες περιαγωγής μπορούν, οιαδήποτε στιγμή αφ’ ής ολοκληρωθεί η διεργασία κατά την παράγραφο 3, να ζητήσουν την έναρξη ή την παύση της υπαγωγής τους στην ευρωχρέωση. Η μεταβολή πρέπει να επέλθει εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, ατελώς και χωρίς να συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής. Ο πάροχος της χώρας προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει τη μεταβολή αυτή έως ότου το προηγούμενο τιμολόγιο περιαγωγής θα έχει ισχύσει επί καθορισμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο.

Άρθρο 5

Εφαρμογή των άρθρων 3 και 6

1. Το άρθρο 3 εφαρμόζεται από τις 30ής Αυγούστου 2007.

2. Το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2, εφαρμόζεται από τις 30ης Σεπτεμβρίου 2007.

Άρθρο 6

Διαφάνεια τελών λιανικής

1. Για να ειδοποιείται ο πελάτης περιαγωγής ότι χρεώνεται με τέλη περιαγωγής όταν πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήσεις, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο πελάτης έχει ενημερώσει τον πάροχο της χώρας προέλευσης ότι δεν επιθυμεί την υπηρεσία αυτή, κάθε πάροχος της χώρας προέλευσης παρέχει με υπηρεσία μηνυμάτων στον πελάτη αυτομάτως, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, μόλις ο πελάτης εισέρχεται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος του δικτύου της χώρας προέλευσης, εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα τέλη περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που ισχύουν για πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων από τον εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που επισκέπτεται.

Οι εξατομικευμένες αυτές βασικές πληροφορίες επί του τιμολογίου περιλαμβάνουν τις μέγιστες δυνατές επιβαρύνσεις για τον πελάτη βάσει του συστήματος τιμολόγησής του για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις περιαγωγής εντός της χώρας την οποία επισκέπτεται και προς το κράτος μέλος του δικτύου της χώρας προέλευσης, καθώς και για τις λαμβανόμενες κλήσεις. Περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό της γραμμής χωρίς χρέωση κατά την παράγραφο 2 για τη λήψη λεπτομερέστερων πληροφοριακών στοιχείων.

Πελάτης που έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, από τον πάροχο της χώρας προέλευσης να του παράσχει εκ νέου την υπηρεσία αυτή.

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν αυτομάτως, κατόπιν αιτήσεως, σε τυφλούς και μειωμένης οράσεως πελάτες, τις εξατομικευμένες αυτές βασικές πληροφορίες, με φωνητική κλήση χωρίς χρέωση.

2. Επιπλέον της παραγράφου 1, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει, ατελώς, λεπτομερέστερες εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης για τα τέλη που ισχύουν για κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, υπηρεσίες SMS και MMS και άλλες υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων μέσω κλήσεως κινητής φωνητικής τηλεφωνίας, ή μέσω μηνύματος SMS. Το σχετικό αίτημα πραγματοποιείται σε γραμμή χωρίς χρέωση την οποία έχει καθορίσει για τον σκοπό αυτό ο πάροχος της χώρας προέλευσης.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών της χώρας προέλευσης ενημερώνουν πλήρως όλους τους χρήστες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής, και ιδίως την ευρωχρέωση, κατά τη σύναψη των συμβάσεων. Επίσης, ενημερώνουν τους πελάτες περιαγωγής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τα ισχύοντα τέλη περιαγωγής, κάθε φορά που σημειώνεται αλλαγή στα εν λόγω τέλη.

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν την ενημέρωση όλων των πελατών τους περιαγωγής για την ύπαρξη της ευρωχρέωσης. Ειδικότερα, γνωστοποιούν, μέχρι τις 30ης Ιουλίου 2007, ευκρινώς και αμερολήπτως σε όλους τους πελάτες τους περιαγωγής τούς όρους της ευρωχρέωσης. Σε εύλογα διαστήματα, αποστέλλουν υπενθύμιση σε όλους τους πελάτες που επέλεξαν άλλη χρέωση.

Άρθρο 7

Επίβλεψη και επιβολή

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό εντός της επικρατείας τους.

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρέχουν ενημερωμένα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως των άρθρων 3 και 4, τα οποία τίθεται στη διάθεση του κοινού, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

3. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, προετοιμάζοντας την επανεξέταση κατά το άρθρο 11, παρακολουθούν τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS και MMS, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως αποκέντρων περιοχών της Κοινότητας κατά την έννοια του άρθρου 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαγρυπνούν επίσης για την εξέταση της ιδιαίτερης περίπτωσης της ακούσιας περιαγωγής σε διασυνοριακές περιφέρειες γειτονικών κρατών μελών και παρακολουθούν εάν οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης χρησιμοποιούνται εις βάρος των πελατών. Δημοσιεύουν ανά εξάμηνο τα αποτελέσματα της εν λόγω παρακολούθησης στην Επιτροπή, καθώς και χωριστή πληροφόρηση για επιχειρήσεις, πελάτες με σύμβαση προπληρωμής και πελάτες με σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων.

4. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να απαιτούν από επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, να υποβάλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες με την εφαρμογή και την επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική κανονιστική αρχή.

5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να παρεμβαίνουν αυτοβούλως για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, κάνουν χρήση, οσάκις απαιτείται, των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας για την πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζουν την κατάλληλη δικτυακή πρόσβαση και διασύνδεση για να διασφαλίζεται η διατερματική συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

6. Οσάκις εθνική κανονιστική αρχή διαπιστώσει παραβίαση των υποχρεώσεων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να απαιτεί την άμεση παύση της παραβίασης.

Άρθρο 8

Επίλυση διαφορών

1. Σε περίπτωση διαφοράς που συνδέεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που καθορίζονται με τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας-πλαισίου.

2. Σε περίπτωση διαφοράς που δεν έχει επιλυθεί στην οποία εμπλέκεται καταναλωτής ή τελικός χρήστης και αφορά θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμες εξώδικες διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατά το άρθρο 34 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο 30ης Μαρτίου 2008 και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Άρθρο 10

Τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο)

Στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-πλαισίου) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"5. Η παρούσα οδηγία και οι ειδικές οδηγίες ισχύουν υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικών μέτρων που θεσπίζονται για την κανονιστική ρύθμιση της διεθνούς περιαγωγής των δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας."

Άρθρο 11

Διαδικασία επανεξέτασης

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο στις 30ης Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως εάν επετεύχθησαν οι στόχοι του παρόντος κανονισμού. Στην έκθεσή της η Επιτροπή επανεξετάζει τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή σε πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και διαβίβασης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS, MMS και, κατά περίπτωση, υποβάλλει συστάσεις σχετικά με την ανάγκη υπαγωγής των υπηρεσιών αυτών σε καθεστώς ρυθμίσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται κατά το άρθρο 7, παράγραφος 3.

2. Με την έκθεσή της, η Επιτροπή αξιολογεί εάν, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά και σε σχέση τόσο με τον ανταγωνισμό όσο και με την προστασία των καταναλωτών, απαιτείται παράταση της ισχύος του παρόντος κανονισμού πέραν της προθεσμίας που τάσσει το άρθρο 13 ή τροποποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στα τέλη των υπηρεσιών κινητής φωνητικής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών διαβίβασης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού επί της καταστάσεως του ανταγωνισμού στους μικρότερους, ανεξάρτητους ή νέους στην αγορά φορείς. Εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο 30ής Αυγούστου 2007, τα ονόματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή καθηκόντων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος και λήξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ισχύς του λήγει στις 30ης Ιουνίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2007.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. Pöttering

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Merkel

[1] ΕΕ C 324 της 30.12.2006, σ. 42.

[2] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007.

[3] ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.

[4] ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.

[5] ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.

[6] ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

[7] ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/24/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54).

[8] ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 45.

[9] ΕΕ C 165 της 11.7.2002, σ. 6.

[10] ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σ. 143.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης