Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 Περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Κατηγορία: Λοιπά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009
Περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 Περί τροπο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,
έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,
έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(1) Γνώμη της 15ης Ιανουαρίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στηνΕπίσημη Εφημερίδα).
,αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009. (δεν έχειδημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση τουΣυμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2009.
,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 επέβαλε, κατ’ εξαίρεση και σε προσωρινή βάση, όρια στα τέλη που μπορούν να χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών, σε χονδρικό και λιανικό επίπεδο, για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν και τερματίζουν εντός της Κοινότητας. Ο κανονισμός θέτει επίσης κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας των τιμών και τη βελτίωση των παρεχόμενων πληροφοριών σχετικά με τις χρεώσεις προς τους χρήστες υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα.
(2) Η Επιτροπή διενήργησε επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, βάσει του οποίου έπρεπε να αξιολογήσει την επίτευξη ή μη των στόχων του κανονισμού, να επανεξετάσει τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή σε πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και διαβίβασης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS και MMS, και, αν χρειαζόταν, να κάνει συστάσεις για την αναγκαιότητα ρύθμισης των υπηρεσιών αυτών. Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με αποτελέσματα της επανεξέτασης της λειτουργίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή καταλήγει ότι η ισχύς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 ενδείκνυται να παραταθεί πέραν της30ής Ιουνίου 2010.
(3) Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 θα πρέπει να διευρυνθεί για να περιλάβει την παροχή εντός της Κοινότητας υπηρεσιών περιαγωγής μηνυμάτων SMS και δεδομένων. Οι ιδιαιτερότητες που παρατηρήθηκαν στις διεθνείς αγορές περιαγωγής, που αιτιολόγησαν την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 και την επιβολή υποχρεώσεων στους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών σε σχέση με την παροχή ανά την Κοινότητα φωνητικών περιαγομένων κλήσεων, ισχύουν εξίσου και για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής SMS και δεδομένων σε κοινοτική κλίμακα. Όπως συμβαίνει και με τις υπηρεσίες φωνητικής περιαγωγής, οι υπηρεσίες περιαγωγής SMS και δεδομένων δεν αγοράζονται ανεξάρτητα σε εθνικό επίπεδο, αλλά αποτελούν μέρος μόνο μιας ευρύτερης δέσμης υπηρεσιών λιανικής που αγοράζουν οι πελάτες από τον πάροχο της χώρας προέλευσής τους, που περιορίζει έτσι τον ανταγωνισμό. Ομοίως, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων των πελατών κινητών επικοινωνιών οι οποίοι διαμένουν στο έδαφός τους δεν μπορούν να ελέγχουν τη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη.
(4) Τα διαρθρωτικά προβλήματα στις υπηρεσίες περιαγωγής είναι ευκολότερο να επιλυθούν σε μια γνήσια ενιαία αγορά υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, που σήμερα δε λειτουργεί πλήρως αλλά θα πρέπει να αποτελεί απώτερο στόχο κάθε κανονιστικού πλαισίου.
(5)  Για τον λόγο αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ενεργώντας στο πλαίσιο της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για υπηρεσίες και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ERG) που ιδρύθηκε με την απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής, με την απάντησή τους στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 κάλεσαν εκ νέου την Επιτροπή να λάβει μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, τόσο για την παράταση του κανονισμού όσο και για την κανονιστική ρύθμιση των υπηρεσιών περιαγωγής SMS και δεδομένων.
(6) Τα δεδομένα για την πορεία των τιμών παροχής υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικής τηλεφωνίας στην Κοινότητα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα όσων συνέλεξαν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τα οποία κοινοποιούνταν κάθε τρεις μήνες μέσω της ERG, δεν παρέχουν επαρκείς αποδείξεις ότι ο ανταγωνισμός σε λιανικό ή χονδρικό επίπεδο πρόκειται να διατηρηθεί μετά τον Ιούνιο του 2010 αν δεν ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι οι τιμές χονδρικής και λιανικής κατανέμονται γύρω ή πάνω στα όρια τιμών που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007, ενώ κάτω από τα όρια αυτά ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.
(7) Η λήξη, τον Ιούνιο του 2010, των ρυθμιστικών διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές υπηρεσίες φωνητικής περιαγωγής σε χονδρικό και λιανικό επίπεδο, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, θα δημιουργούσε έτσι σοβαρό κίνδυνο, λόγω της απουσίας ανταγωνιστικών πιέσεων στην αγορά περιαγωγής φωνητικών επικοινωνιών και της επιθυμίας των φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους από την περιαγωγή, να διαμορφωθούν τιμές λιανικής και χονδρικής για την ενδοκοινοτική περιαγωγή που δεν θα αντιπροσωπεύουν το υποκείμενο κόστος παροχής της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007. Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί πέραν της 30ής Ιουνίου 2010 για δύο χρόνια, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να εξακολουθήσουν οι πελάτες να επωφελούνται από την εγγύηση ότι δεν θα τους επιβάλλονται υπερβολικά τέλη σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές εθνικές τιμές, όταν κάνουν ή δέχονται μια ρυθμιζόμενη περιαγόμενη κλήση, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αρκετό χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.
(8) Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να στρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας ούτε να δίνουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως με βάση το μέγεθος, τον τύπο των κλήσεων περιαγωγής ή την εγχώρια αγορά του παρόχου υπηρεσιών περιαγωγής.
(9) Τα επίπεδα των ανώτατων μέσων τελών χονδρικής για ρυθμιζόμενες περιαγόμενες κλήσεις που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 θα πρέπει να συνεχίσουν να μειώνονται κατά τη διάρκεια της παράτασης ισχύος του κανονισμού, εκφράζοντας την πτωτική πορεία του κόστους, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων σε ρυθμιζόμενα τέλη τερματισμού κινητών επικοινωνιών στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να συνεχισθεί παράλληλα η επίτευξη των δύο στόχων της εξάλειψης των υπερβολικών τιμών και της παροχής της αναγκαίας ελευθερίας στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταγωνίζονται και να καινοτομούν.
(10) Προκειμένου να τονωθεί και να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα ο ανταγωνισμός στις διάφορες υπηρεσίες περιαγωγής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν εάν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ μεγάλων και μικρότερων παρόχων, ιδίως στον υπολογισμό των τιμών χονδρικής.
(11) Η ημερομηνία εντός του 2009 κατά την οποία προβλέπεται η μείωση των ανωτάτων ορίων τιμών στις ρυθμιζόμενες κλήσεις με περιαγωγή, τόσο σε χονδρικό όσο και σε λιανικό επίπεδο θα πρέπει συνεπώς να είναι η 1η Ιουλίου και όχι η 30η Αυγούστου, ώστε να εξασφαλισθεί συνέπεια με την εισαγωγή των υποχρεώσεων περί τιμολόγησης των ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Έτσι, οι χρήστες των υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών επικοινωνιών και μηνυμάτων SMS θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τις νέες χρεώσεις στην περίοδο εντονότερης ζήτησης των υπηρεσιών αυτών.
(12) Όταν τα όρια των χρεώσεων δεν ορίζονται σε ευρώ, τα ισχύοντα όρια χρεώσεων για τα αρχικά όρια και οι αναθεωρημένες τιμές των ορίων, θα πρέπει να καθορίζονται στο αντίστοιχο νόμισμα μέσω των ισοτιμιών αναφοράς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ημερομηνίες που καθορίζει ο παρόν κανονισμός. Όταν δεν υπάρχει δημοσίευση στη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι εφαρμοστέες ισοτιμίες αναφοράς θα πρέπει να είναι οι δημοσιευόμενες μετά την εν λόγω ημερομηνία στην πρώτη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία περιέχει ισοτιμίες αναφοράς.
(13) Δεδομένου ότι η συμμόρφωση με το όριο τελών χονδρικής που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 μετράται με αναφορά στη μέση τιμή χονδρικής που ισχύει μεταξύ δύο οιωνδήποτε φορέων εκμετάλλευσης σε περίοδο 12 μηνών, είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ότι η περίοδος μπορεί να είναι και βραχύτερη, για παράδειγμα όταν η ημερομηνία για μια προγραμματισμένη μείωση του επιπέδου του ανώτατου μέσου τέλους χονδρικής μεσολαβήσει πριν από τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου.
(14) Η πρακτική που ακολουθούν ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων να τιμολογούν την παροχή υπηρεσιών χονδρικής περιαγωγής κλήσεων βάσει ελάχιστων περιόδων χρέωσης έως 60 δευτερολέπτων, σε αντιδιαστολή με την ανά δευτερόλεπτο χρέωση που κανονικά εφαρμόζεται για άλλου είδους τέλη διασύνδεσης χονδρικής, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων αυτών και εκείνων που εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους τιμολόγησης και υπονομεύει τη συνεπή εφαρμογή των ορίων τιμών χονδρικής που εισήγαγε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007. Επιπλέον, είναι μια ακόμα επιβάρυνση η οποία, με την αύξηση του κόστους χονδρικής, έχει αρνητικές συνέπειες στην τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο λιανικής. Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών θα πρέπει συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο τη χονδρική παροχή υποκείμενων σε ρύθμιση κλήσεων περιαγωγής.
(15) Τα ανώτατα επίπεδα ευρωχρέωσης, τόσο για τις πραγματοποιούμενες όσο και για τις λαμβανόμενες κλήσεις, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να μειώνονται κάθε χρόνο στη διάρκεια της παράτασης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, με τρόπο συνεπή προς τη μείωση που προβλεπόταν στην αρχική περίοδο εφαρμογής του κανονισμού αυτού, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μειώσεις στις εγχώριες τιμές κινητών επικοινωνιών γενικά καθώς και τις συνεχιζόμενες μειώσεις στο υποκείμενο κόστος παροχής ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής. Έτσι θα επιτευχθεί συνέχεια στα αποτελέσματα που παράγει ο ανωτέρω κανονισμός.
(16) Τα αυξημένα περιθώρια μεταξύ των ανώτατων τελών χονδρικής και λιανικής που προβλέπει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχουν αυξημένες δυνατότητες στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταγωνίζονται στο επίπεδο τιμών λιανικής, μεγιστοποιώντας τις προϋποθέσεις εμφάνισης μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς.
(17) Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υψηλότερο κόστος χονδρικής από άλλους, λόγω γεωγραφικών ή άλλων συνθηκών, όπως δυσμενές τοπογραφικό ανάγλυφο, περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και υψηλός τουρισμός σε σύντομα χρονικά διαστήματα.
(18) Η ERG εκτίμησε ότι η πρακτική των φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών να χρησιμοποιούν χρονικές μονάδες χρέωσης άνω του ενός δευτερολέπτου κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής σε λιανικό επίπεδο, έχει αυξήσει κατά 24 % τον τυπικό λογαριασμό ευρωχρέωσης για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις και κατά 19 % για τις λαμβανόμενες. Η ERG σημείωσε επίσης ότι οι εν λόγω αυξήσεις αποτελούν μορφή καλυμμένης χρέωσης εφόσον δεν είναι διαφανείς για τους περισσότερους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό, η ERG συνέστησε τη λήψη επειγόντων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διαφορετικές τιμολογιακές πρακτικές σε επίπεδο λιανικής που εφαρμόζονται στην ευρωχρέωση.
(19) Ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 θέσπισε κοινή προσέγγιση, που διασφαλίζει ότι οι πελάτες της περιαγωγής δεν χρεώνονται με υπερβολικά τέλη για ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής, οι διαφορετικές πρακτικές σχετικά με τη μονάδα τιμολόγησης που χρησιμοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης υπονομεύουν σοβαρά τη συνεπή εφαρμογή της προσέγγισης αυτής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι, παρά τον κοινοτικό και διασυνοριακό χαρακτήρα των ενδοκοινοτικών υπηρεσιών περιαγωγής, υπάρχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις τιμολόγησης των ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής, οι οποίες στρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.
(20) Χρειάζεται συνεπώς μια κοινή δέσμη κανόνων όσον αφορά τη μονάδα τιμολόγησης των λογαριασμών ευρωχρέωσης σε λιανική επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά και να παρασχεθεί σε όλη την Κοινότητα κοινό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής εντός αυτής.
(21)
Οι πάροχοι ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής πρέπει συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους, για όλες τις κλήσεις που υπόκεινται σε ευρωχρέωση, με την επιφύλαξη μόνο της δυνατότητας εφαρμογής ελάχιστης αρχικής περιόδου χρέωσης, μη υπερβαίνουσας τα 30 δευτερόλεπτα για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να καλύψουν οιαδήποτε εύλογα έξοδα αποκατάστασης κλήσης και θα παράσχει την απαραίτητη ευελιξία ανταγωνισμού με την προσφορά βραχύτερων ελάχιστων περιόδων χρέωσης. Ωστόσο, δεν δικαιολογείται καμία ελάχιστη αρχική περίοδος χρέωσης στην περίπτωση των λαμβανομένων κλήσεων με ευρωχρέωση, καθώς το υποκείμενο κόστος χονδρικής χρεώνεται ανά δευτερόλεπτο και το τυχόν κόστος αποκατάστασης κλήσης ήδη καλύπτεται από τα τέλη τερματισμού σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών.
(22)
Οι πελάτες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών μηνυμάτων σε δίκτυο επίσκεψης, δεδομένου ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τη διάρκεια των μηνυμάτων αυτών∙ τούτο θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη άλλων χρεώσεων που επιβάλλονται στα φωνητικά μηνύματα, όπως οι χρεώσεις για την ακρόαση τέτοιων μηνυμάτων.
(23)
Όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής SMS, τα στοιχεία από την αγορά που συνέλεξαν οι ERG από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 έδειξαν ότι, στην Κοινότητα, τα τέλη χονδρικής για την παροχή των υπηρεσιών αυτών παρέμειναν γενικά σταθερά και δεν υφίσταται καμία ουσιώδης σχέση με το υποκείμενο κόστος. Όπως και στην περίπτωση των υπηρεσιών φωνητικής περιαγωγής, προκύπτει ότι δεν ασκούνται επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις επί των φορέων εκμετάλλευσης για μείωση των τιμών χονδρικής. Οι τιμές λιανικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής SMS παρέμειναν και αυτές γενικά σταθερές, υποκείμενες σε υψηλά περιθώρια κέρδους και σημαντικά ακριβότερες σε σχέση με παρεχόμενες ισοδύναμες υπηρεσίες SMS, χωρίς προφανή αιτία.
(24)
Όπως και στην περίπτωση των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος η επιβολή τιμολογιακών υποχρεώσεων μόνο στις τιμές χονδρικής να μην οδηγήσει αυτόματα σε μείωση των τιμών λιανικής που καταβάλλουν οι καταναλωτές. Αφετέρου, η λήψη μέτρων για τη μείωση του επιπέδου των τιμών λιανικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη το επίπεδο του κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ενδέχεται να βλάψει ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης, ιδίως τους μικρότερους, με την αύξηση του κινδύνου συμπίεσης των τιμών.
(25)
Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερης διάρθρωσης της αγοράς περιαγωγής και του διασυνοριακού χαρακτήρα της, το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2002 δεν παρείχε στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού, στα οποία οφείλεται το υψηλό επίπεδο τιμών χονδρικής και λιανικής των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής SMS. Το γεγονός αυτό δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και πρέπει να ληφθούν μέτρα.
(26)
Η ERG ανέφερε επίσης, στην απάντησή της στη δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε η Επιτροπή για την επανεξέταση της λειτουργίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, ότι θεωρούσε αναγκαία τη ρύθμιση των υπηρεσιών περιαγωγής SMS, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, ώστε να ευθυγραμμιστούν περισσότερο οι τιμές με το κόστος και τις εγχώριες τιμές. Θεώρησε ότι χρειάζονται διακανονισμοί ανάλογοι με εκείνους που ισχύουν για την περιαγωγή φωνητικών κλήσεων. Ειδικότερα, η ERG συνέστησε την καθιέρωση ανωτάτου ορίου για το μέσο τέλος χονδρικής που χρεώνεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε φορέων εκμετάλλευσης για την περιαγωγή SMS, καθώς και την τροποποίηση της υποχρέωσης να συμπεριληφθεί στην ευρωχρέωση προσφορά περιαγωγής SMS σε τιμή όχι μεγαλύτερη από κάποιο συγκεκριμένο ανώτατο όριο.
(27)
Πρέπει επομένως να επιβληθούν ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS σε επίπεδο χονδρικής, προκειμένου να καθιερωθεί ευλογότερη σχέση μεταξύ των τελών χονδρικής και του υποκειμένου κόστους παροχής, και σε επίπεδο λιανικής ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών περιαγωγής.
(28)
Οι ρυθμιστικές αυτές υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύσουν το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας παράλληλα στους οικείους φορείς εκμετάλλευσης εύλογη περίοδο προσαρμογής των τιμών τους και των προσφερόμενων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση.
(29)
Η πιο αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών των ρυθμιζομένων περιαγομένων μηνυμάτων SMS σε επίπεδο χονδρικής είναι ο καθορισμός σε κοινοτική κλίμακα μιας ανώτατης μέσης χρέωσης ανά SMS που αποστέλλεται από δίκτυο επίσκεψης. Η μέση χονδρική χρέωση θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων εντός της Κοινότητας σε συγκεκριμένη περίοδο.
(30)
Το όριο τιμής χονδρικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που υφίσταται ο πάροχος της χονδρικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και του μη ανακτώμενου κόστους τερματισμού των περιαγομένων μηνυμάτων SMS στο δίκτυο επίσκεψης. Οι πάροχοι χονδρικών ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής SMS θα πρέπει συνεπώς να απαγορεύεται να καθιερώνουν χωριστό τέλος για τον τερματισμό περιαγομένων μηνυμάτων SMS στο δίκτυό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.
(31)
Η πιο αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών των υπηρεσιών περιαγωγής μηνυμάτων SMS ανά την Κοινότητα σε επίπεδο λιανικής είναι η εισαγωγή υποχρέωσης των φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων να παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής ευρωχρέωση SMS που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο τιμής. Η ευρωχρέωση SMS θα καθορισθεί σε επίπεδο που να εγγυάται επαρκές περιθώριο στους φορείς εκμετάλλευσης, ενώ θα αντικατοπτρίζει πιο εύλογα το υποκείμενο κόστος λιανικής.
(32)
Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι λιανικές χρεώσεις για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής μηνυμάτων SMS παρέχουν ευλογότερη απεικόνιση του υποκείμενου κόστους που συνδέεται με την παροχή της υπηρεσίας σε σχέση με το παρελθόν. Η ανώτατη ευρωχρέωση SMS που μπορεί να παρέχεται σε πελάτες περιαγωγής θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει εύλογο περιθώριο κέρδους επί του κόστους παροχής της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής SMS, δίνοντας παράλληλα στους φορείς εκμετάλλευσης την ελευθερία να ανταγωνίζονται με διαφοροποίηση των προσφορών τους και προσαρμογή των τιμολογιακών τους διαρθρώσεων στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε SMS με προστιθέμενη αξία.
(33)
Οι πελάτες περιαγωγής δεν θα πρέπει να καταβάλλουν καμία συμπληρωματική επιβάρυνση για τη λήψη ρυθμιζομένου περιαγομένου μηνύματος SMS ή φωνητικού μηνύματος κατά την περιαγωγή σε δίκτυο επίσκεψης, εφόσον το κόστος τερματισμού ήδη αντισταθμίζεται από τη λιανική χρέωση που επιβάλλεται για την αποστολή περιαγομένου μηνύματος SMS ή φωνητικού μηνύματος.
(34)
Η ευρωχρέωση SMS θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτόματα σε κάθε πελάτη περιαγωγής, νέο ή υφιστάμενο, ο οποίος δεν έχει επιλέξει ή δεν επιλέγει εκουσίως κάποια ειδική χρέωση περιαγωγής SMS ή κάποια δέσμη υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής μηνυμάτων SMS.
(35)
Για να εξασφαλισθεί η διατερματική συνδετικότητα και διαλειτουργικότητα σε πελάτες ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής SMS, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να παρέμβουν εγκαίρως εφόσον φορέας επίγειου κινητού δικτύου, εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, καταγγείλει στην οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή ότι οι συνδρομητές του δεν μπορούν να λάβουν ή να στείλουν ρυθμιζόμενα περιαγόμενα μηνύματα SMS από ή προς συνδρομητές επίγειου κινητού δικτύου σε άλλο κράτος μέλος ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των δύο σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους («οδηγία για την πρόσβαση»)
(36)
Το μήνυμα SMS είναι μήνυμα κειμένου στο πλαίσιο της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service) και, διαφέρει σαφώς από άλλα μηνύματα, όπως είναι τα μηνύματα MMS ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail). Για να εξασφαλιστεί ότι ο κανονισμός δεν θα χάσει την αποτελεσματικότητά του και ότι θα επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του, θα πρέπει να απαγορευθούν οιεσδήποτε αλλαγές των τεχνικών παραμέτρων περιαγομένου μηνύματος SMS που θα μπορούσαν να το διαφοροποιήσουν από το εγχώριο μήνυμα SMS.
(37)
Από τα δεδομένα που συνέλεξαν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκύπτει καθοδική τάση των μέσων τελών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που επιβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης σε παρόχους της χώρας προέλευσης των πελατών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την περιαγωγή, μολονότι οι τιμές των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο χονδρικής εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
(38)
Το υψηλό επίπεδο των τιμών λιανικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής εξακολουθεί να προβληματίζει και είναι ενδεικτικό του ανεπαρκούς ανταγωνισμού στις υπηρεσίες αυτές. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών επικοινωνιών και SMS, υφίστανται ανταγωνιστικοί περιορισμοί σε επίπεδο λιανικής, καθώς οι πελάτες της περιαγωγής έχουν εναλλακτικές δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, όπως είναι η δημόσια ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς τους συναφείς περιορισμούς αριθμοδότησης. Για το λόγο αυτό θα ήταν πρόωρη, στην παρούσα φάση, η ρύθμιση των τιμών στο επίπεδο λιανικής. Επιπλέον, η σύνδεση στο δίκτυο σε περιαγωγή θα πρέπει να γίνεται με τη συναίνεση του χρήστη. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να γίνεται τηλεφόρτωση δεδομένων σε περιαγωγή, συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης του λογισμικού και της λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς προηγούμενη συναίνεση ή αίτηση του χρήστη, εκτός αν ο χρήστης παραιτηθεί της προστασίας αυτής.
(39)
Οι πάροχοι του κράτους προέλευσης δεν θα πρέπει να χρεώνουν τους πελάτες περιαγωγής για υποκείμενες σε ρύθμιση υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, εκτός αν και έως ότου ο πελάτης περιαγωγής δεχτεί την παροχή της υπηρεσίας.
(40)
Ωστόσο, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών λιανικής στις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, για να εξαλειφθεί ιδίως το πρόβλημα των«φουσκωμένων λογαριασμών» το οποίο εξακολουθεί να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και να δοθούν στους πελάτες της περιαγωγής τα αναγκαία μέσα παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών τους για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Παρομοίως, δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε εφαρμογές ή τεχνολογίες που μπορούν να υποκαταστήσουν ή να αποτελέσουν εναλλακτική λύση σε υπηρεσίες περιαγωγής, όπως οι WiFi, Voice over Διαδίκτυο Protocol (VoIP) και υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και τεκμηριωμένες αποφάσεις.
(41)
Ειδικότερα, οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες της περιαγωγής εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης όσον αφορά τα τέλη που θα τους χρεωθούν για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, κάθε φορά που χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία κατά την είσοδό τους σε άλλο κράτος μέλος. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται στο κινητό τους τηλέφωνο ή σε άλλη κινητή συσκευή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς εύκολης λήψης και κατανόησης.
(42)
Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην κατανόηση των οικονομικών συνεπειών της χρήσης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων και να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους, ο πάροχος της χώρας προέλευσης παρέχει παραδείγματα για τις εφαρμογές της περιαγωγής δεδομένων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η φωτογραφία, η φυλλομέτρηση στο Διαδίκτυο, με ενδείξεις για το κατά προσέγγιση μέγεθος από άποψη χρήσης δεδομένων.
(43)
Επιπλέον, για να αποφευχθούν οι φουσκωμένοι λογαριασμοί, οι πάροχοι θα πρέπει να ορίζουν ένα ή περισσότερα μέγιστα χρηματικά όρια και/ή όρια χρήσης για τις δαπάνες των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων (εκφρασμένα στο νόμισμα στο οποίο χρεώνεται ο πελάτης περιαγωγής) που πρέπει να παρέχουν δωρεάν σε όλους τους πελάτες περιαγωγής με κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα όταν πλησιάζει το όριο. Μόλις φτάσει το ανώτατο όριο, ο πελάτης δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνει και να χρεώνεται για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, εκτός εάν ζητήσει ρητά τη συνέχισή τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στην κοινοποίηση. Οι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να κάνουν χρήση οποιουδήποτε από τα μέγιστα αυτά χρηματικά όρια ή όρια χρήσης ή να μην κάνουν χρήση ορίου. Οι πελάτες θα πρέπει αυτομάτως να υπόκεινται σε προκαθορισμένο σύστημα ορίων, εκτός αν κάνουν διαφορετική επιλογή.
(44)
Τα εν λόγω μέτρα διαφάνειας θα πρέπει να θεωρηθούν ελάχιστες διασφαλίσεις για τους πελάτες της περιαγωγής και δεν θίγουν τη δυνατότητα των φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων να παρέχουν στους πελάτες τους ένα φάσμα άλλων διευκολύνσεων που θα τους βοηθούν να προβλέπουν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων. Για παράδειγμα, πολλοί φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν νέες δέσμες κατ’ αποκοπή λιανικών τιμών περιαγωγής, που επιτρέπουν την περιαγωγή δεδομένων σε συγκεκριμένη τιμή για συγκεκριμένη περίοδο, έως κάποιο όριο «εύλογης χρήσης». Ομοίως, οι φορείς εκμετάλλευσης αναπτύσσουν συστήματα που επιτρέπουν στους πελάτες περιαγωγής να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις σωρευτικές εκκρεμείς οφειλές περιαγωγής δεδομένων. Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι οι εξελίξεις αυτές στις εγχώριες αγορές αντικατοπτρίζονται στους εναρμονισμένους κανόνες.
(45)
Παράλληλα, η διατήρηση των υψηλών τελών χονδρικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων οφείλεται κυρίως στις υψηλές τιμές χονδρικής που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης μη προτιμώμενων δικτύων. Τα τέλη αυτά οφείλονται στους περιορισμούς καθοδήγησης της κίνησης, οι οποίοι αφαιρούν από τους φορείς εκμετάλλευσης τα κίνητρα να μειώσουν μονομερώς τις κανονικές τιμές χονδρικής, εφόσον η κίνηση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το τέλος που θα χρεωθεί. Αυτό οδηγεί σε ακραία διακύμανση του κόστους χονδρικής. Ενίοτε, οι τιμές χονδρικής για την περιαγωγή δεδομένων που εφαρμόζονται σε μη προτιμώμενα δίκτυα είναι 30 φορές υψηλότερες εκείνων που εφαρμόζονται σε προτιμώμενα δίκτυα. Οι υπερβολικά υψηλές αυτές χονδρικές χρεώσεις για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων οδήγησαν σε σημαντικές στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων εντός της Κοινότητας που υπονομεύει την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Περιορίζουν επίσης την ικανότητα των παρόχων της χώρας προέλευσης να προβλέπουν το κόστος χονδρικής και επομένως να παρέχουν στους πελάτες τους διαφανή και ανταγωνιστικά πακέτα λιανικών τιμών. Λόγω των περιορισμών στην ικανότητα εθνικών ρυθμιστικών αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα αυτά σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να εφαρμοστεί όριο χονδρικής τιμής στις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Το όριο αυτό θα πρέπει να τεθεί σε επίπεδο διασφάλισης αρκετά υψηλότερο των χαμηλότερων τιμών χονδρικής που υπάρχουν σήμερα στην αγορά, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες του ανταγωνισμού και να επιτραπεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τάσης στην αγορά καθώς επίσης να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών. Εξαλείφοντας τα υπερβολικά τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν σε ορισμένες περιπτώσεις στην αγορά, αυτό το επίπεδο διασφάλισης προλαμβάνει, καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, την εμφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισμών στον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών.
(46)
Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, είναι αναγκαίο να γίνεται αναφορά σε «δημόσια δίκτυα επικοινωνιών» αντί για «δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα». Για λόγους συνέπειας, το άρθρο 1, παράγραφος 5, της οδηγίας 2002/21/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(47)
Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη κοινής δέσμης κανόνων που να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των δημόσιων δικτύων κινητών επικοινωνιών, όταν ταξιδεύουν εντός της Κοινότητας, δεν πληρώνουν υπερβολικές τιμές για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα (όσον αφορά τις φωνητικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS ή τη μετάδοση δεδομένων), συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και διαφυλάσσοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη ασφαλώς, με εναρμονισμένο τρόπο και εγκαίρως, και μπορούν επομένως λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεων της προτεινομένης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει τα αναγκαία τ μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(48)
Η κοινή αυτή προσέγγιση θα πρέπει ωστόσο να διατηρηθεί για περιορισμένο χρόνο, αλλά είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της επανεξέτασης που διενεργεί η Επιτροπή, να παραταθεί ή να τροποποιηθεί, ή να αντικατασταθεί από εναλλακτικές δυνατότητες ρύθμισης με βάση σχετικές προτάσεις της Επιτροπής.
(49)
Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, και τη συμβολή του στην υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστική θέση των παρόχων κινητών επικοινωνιών διαφόρων μεγεθών, από διάφορα μέρη της Κοινότητας, τις εξελίξεις, τις τάσεις και τη διαφάνεια στα τέλη λιανικής και χονδρικής, τον βαθμό στον οποίο επιβεβαιώθηκαν οι παραδοχές που γίνονται στην εκτίμηση αντικτύπου που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό, καθώς επίσης το κόστος της συμμόρφωσης των παρόχων και τον αντίκτυπο στις επενδύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται εναλλακτικά προς την περιαγωγή (όπως το πρωτόκολλο VoIP).
(50)
Πριν από την προαναφερθείσα επανεξέταση και για να εξασφαλιστεί η συνεχής παρακολούθηση των υπηρεσιών περιαγωγής στην Κοινότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με μια γενική επισκόπηση των τελευταίων τάσεων στις υπηρεσίες περιαγωγής και μια ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό και τις εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων.
(51)
Πριν υποβάλει σχετικές συστάσεις, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει εάν η ρύθμιση των υπηρεσιών περιαγωγής θα μπορούσε να καλυφθεί κατάλληλα από το πλαίσιο ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Θα πρέπει να αξιολογήσει πλήρως τις εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, όπως


η αντιμετώπιση των προβλημάτων σε επίπεδο χονδρικής, με τη θέσπιση υποχρέωσης για την παροχή εύλογης και δίκαιης πρόσβασης χωρίς διακρίσεις και/ή όρων ισοτιμίας και αμοιβαιότητας∙

η υιοθέτηση προσέγγισης βασιζόμενης στην επίτευξη τιμών και όρων για τους πελάτες περιαγωγής παρόμοιων με τις τιμές και τους όρους της αγοράς του δικτύου επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των πελατών να επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές από διαφορετικούς παρόχους στην αγορά του δικτύου επίσκεψης∙

η αντιμετώπιση των προβλημάτων διά της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού∙

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει, σε διαβούλευση με τη μελλοντική ένωση ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να διερευνήσει και να αξιολογήσει την ανταγωνιστική διάρθρωση της αγοράς κινητών επικοινωνιών που οδηγεί σε μη ανταγωνιστικές τιμές περιαγωγής, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στις αγορές κινητών τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τα εμπόδια στη διείσδυση και την επέκταση.
(52)
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 και η οδηγία 2002/21/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007/ΕΚ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
.....Βλέπε πρωτότυπο κείμενο

Άρθρο 2
Τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ
.....Βλέπε πρωτότυπο κείμενο

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσήςτου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτοςμέλος.


Βρυξέλλες, 18ης Ιουνίου 2009.


Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο πρόεδρος
H.-G. PÖTTERING


Για το Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Š. FÜLE


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης