Αποτελέσματα live αναζήτησης

Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.1987 Φορολογική μεταχείριση ειδών, εισαγομένων ή παραδιδομένων για εκτέλεση έργων του κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.1987
Φορολογική μεταχείριση ειδών, εισαγομένων ή παραδιδομένων για εκτέλεση έργων του κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)


Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.1987 Φορολογική μεταχείριση ειδών, εισαγομένων ή παραδιδομένων για εκτέλεση έργων του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΑΥΟ : Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.1987 (ΦΕΚ Β’ 357/7.7.1987)


Θέμα : Φορολογική μεταχείριση ειδών, εισαγομένων ή παραδιδομένων για εκτέλεση έργων του κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)


Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν.1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α') όπως ισχύουν

α. του Εδαφίου γγ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22,

β. της παραγράφου 2 του άρθρου 22 και της παρ.3 του άρθρου 58.

2. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2672/53 όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ. 45/1973 (ΦΕΚ 141 Α'),

3. την από 11 Ιουνίου 1964 συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελλάδας και Κυβερνήσεων άλλων Κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 407/1968 (ΦΕΚ 105 Α'),

4. την με αριθμ. 197/1987 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


‘Αρθρο 1

Με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας :

1. Η εισαγωγή και η παράδοση ειδών και πάσης φύσεως υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να εγκατασταθούν σε εκτελούμενη στη χώρα μας έργα κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των έργων αυτών.

Ως έργα «κοινής υποδομής – ΝΑΤΟ» νοούνται εκείνα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ΝΔ 45/1973.

2. Η εισαγωγή από το ΠΒΚ και η παράδοση προς αυτό κάθε φύσης αγαθών (μηχανημάτων, υλικών, εφοδίων κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του και την κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή έργων αυτού που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια της από 11.6.1964 συμφωνίας, που έχει κυρωθεί με τον ΑΝ.407/1963 (ΦΕΚ Α’ 105) καθώς και η παροχή υπηρεσιών που γίνεται άμεσα προς αυτό για τον παραπάνω σκοπό.

3. Η αξία του τιμολογίου παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει ο εργολάβος κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης του έργου (ανάδοχος) προς την εποπτεύουσα το έργο αρχή ή προς το ΠΒΚ.

4. Η αξία του τιμολογίου παράδοσης αγαθών που θα εκδώσει ο υπεργολάβος κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης προς τον ανάδοχο του έργου κοινής υποδομής ΝΑΤΟ.


‘Αρθρο 2

1. Για την χορήγηση της προβλεπόμενης από το προηγούμενο άρθρο απαλλαγής κατά την εισαγωγή ειδών που προορίζονται για έργο κοινής υποδομής – ΝΑΤΟ, ο εργολάβος που έχει αναλάβει την εκτέλεσή του θα προσκομίσει στο αρμόδιο τελωνείο, έγγραφο της αρχής που εποπτεύει το έργο αυτό, με το οποίο :

α) θα βεβαιώνεται ότι τα εισαγόμενα είδη, ακριβής περιγραφή των οποίων θα γίνεται στο παραπάνω έγγραφο ή σε επισυναπτόμενο σ’ αυτό αναλυτικό πίνακα, προορίζονται να ενσωματωθούν ή εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο έργο κοινής υποδομής – ΝΑΤΟ.

β) θα ζητείται να επιτραπεί η εισαγωγή των εν λόγω ειδών από τον ενδιαφερόμενο ανάδοχο – εργολάβο, χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί σ’ αυτά.

2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν την 1.1.1987 και για τις οποίες δεν προβλέπουν ατέλεια, του αναδόχου – εργολάβου, κατά την εισαγωγή.

3. Η απαλλαγή από το ΦΠΑ θα χορηγείται από τις αρμόδιες για τον τελωνισμό των εισαγόμενων ειδών τελωνειακές αρχές, με την τήρηση των απαιτούμενων για την εισαγωγή τους όρων και διατυπώσεων.

4. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, που προβλέπεται από την πιο πάνω παρ. 1, θα προσκομίζεται στο τελωνείο εισαγωγής, βεβαίωσης της αρχής που εποπτεύει το έργο, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα είδη που έχουν εισαχθεί χωρίς ΦΠΑ ενσωματώθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο έργο για το οποίο προορίζονταν.


‘Αρθρο 3

1. Για την εισαγωγή αγαθών, χωρίς ΦΠΑ, από το ΠΒΚ, απαιτείται έγγραφο προς το αρμόδιο τελωνείο, με το οποίο το ΠΒΚ θα ζητά την ατελή εισαγωγή τους, και θα βεβαιώνεται ότι τα εισαγόμενα είδη, ακριβής περιγραφή των οποίων θα γίνεται στο παραπάνω έγγραφο ή σε επισυναπτόμενος σ’ αυτό αναλυτικό πίνακα των ειδών, θα καταχωρηθούν στα βιβλία υλικών και ατελειών και θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του ή την κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή έργων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

2. Η απαλλαγή από το ΦΠΑ, που θα είναι εξυπαρχής οριστική, θα χορηγείται από τις αρμόδιες για τον τελωνισμό των εισαγομένων ειδών τελωνειακές αρχές, με την τήρηση των απαιτουμένων για την εισαγωγή όρων και διατυπώσεων.


‘Αρθρο 4

Για την χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, της παράδοσης ειδών και υλικών πάσης φύσεως προς τον εργολάβο κατασκευής, συντήρησης ή επισκευής έργου κοινής υποδομής – ΝΑΤΟ, που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να εγκατασταθούν σε εκτελούμενο απ’ αυτόν στη χώρα μας έργο κοινής υποδομής – ΝΑΤΟ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :

1. Ο ανάδοχος – εργολάβος του έργου υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας οικον. έφορο, αίτηση με την οποία ζητά να του εγκρίνει την αγορά των αναγκαίων ειδών και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να εγκατασταθούν στο υπό εκτέλεση έργο, χωρίς ΦΠΑ, αφού αναγράψει σ’ αυτήν τη διάταξη του νόμου με βάση την οποία ζητά την απαλλαγή αυτή.
Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρονται :

α) τα πλήρη στοιχεία του ανάδοχου – εργολάβου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και την αρμόδια για την επιβολή του ΦΠΑ οικον. εφορία),
β) το είδος του υπό εκτέλεση έργου,

γ) ο αριθμός της σύμβασης ανάθεσης του έργου,

δ) το συνολικό κόστος του έργου, και

ε) η πιθανή ημερομηνία έναρξης και αποπεράτωσης του έργου.


2. Με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να υποβάλει :

α) Αναλυτικό εις διπλούν πίνακα, κατά προμηθευτή, θεωρημένο από την αρχή που εποπτεύει το έργο, στον οποίο και να αναγράφονται :

το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών που προτίθεται να αγοράσει από το συγκεκριμένο προμηθευτή, προκειμένου να εγκατασταθούν ή να ενσωματωθούν στο συγκεκριμένο έργο.

το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ καθώς και η αρμόδια εφορία του προμηθευτή των αγαθών,

το συγκεκριμένο έργο στο οποίο θα εγκατασταθούν ή θα ενσωματωθούν τα αγαθά.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι τα αγαθά των οποίων ζητά την αγορά χωρίς ΦΠΑ, θα εγκατασταθούν ή θα ενσωματωθούν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο έργο κοινής υποδομής – ΝΑΤΟ.

γ) Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση έργου, ο ανάδοχος αναθέσει σε υπεργολάβους την εν όλω ή εν μέρει εκτέλεση αυτού, υποβάλλει στον ίδιο ως άνω οικονομικό του έφορο, ονομαστική εις διπλούν κατάσταση για καθέναν απ’ αυτούς θεωρημένη από την εποπτεύουσα το έργο αρχή, με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ και τον αρμόδιο οικονομικό τους έφορο), το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσει καθένας απ’ αυτούς και το σύνολο της αμοιβής που συμφωνήθηκε.

3. Ο οικονομικός έφορος του ανάδοχου, στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, αφού διαπιστώσει από αυτά ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής :

α) Θεωρεί και τα δύο αντίτυπα του αναλυτικού πίνακα των αγαθών στο τέλος του κειμένου κάθε σελίδας και αφού ενεργήσει επ’ αυτού έγγραφη εντολή προς τον προμηθευτή των αγαθών, για να παραδώσει χωρίς φόρο τα αγαθά που αναφέρονται σ’ αυτόν, παραδίδει το ένα αντίτυπο στον ανάδοχο του έργου για την προμήθεια των αγαθών. Το δεύτερο αντίτυπο του αναλυτικού πίνακα παραμένει στην ίδια οικονομική εφορία, προκειμένου να συσχετισθεί με το φορολογικό φάκελο του αναδόχου για την οριστική απαλλαγή του από το φόρο που αναλογεί στα αγαθά που περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό, όταν πράγματι θα ενσωματωθούν ή θα εγκατασταθούν στο εκτελούμενο έργο.

β) Θεωρεί τον πίνακα του εδ. Γ’ της προηγούμενης παραγράφου και παραδίδει στον ανάδοχο επικυρωμένο το ένα αντίτυπο αυτού προκειμένου αυτός να το παραδώσει στον υπεργολάβο που αφορά, για να το επισυνάψει αυτός, ως δικαιολογητικό στο τιμολόγιο που θα εκδώσει προς τον ανάδοχο χωρίς ΦΠΑ.

4. Ο ανάδοχος του έργου προσκομίζει το θεωρημένο από τον οικονομικό του έφορο αντίτυπο του αναλυτικού πίνακα των αγαθών, της περ. α’ της προηγούμενης παραγράφου, στον προμηθευτή του, ο οποίος εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης χωρίς να επιβαρύνει της αξία των αγαθών αυτών με ΦΠΑ με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π.4056/3029/1987» και επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου αυτού τον πίνακα αυτό, ως δικαιολογητικό για τη μη χρέωση του φόρου.

‘Αρθρο 5

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής του προηγούμενου άρθρου, σε κάθε πιστοποίηση εκτελούμενου έργου, η εποπτεύουσα της εκτέλεσή του αρχή, χορηγεί :

α) Έγγραφη βεβαίωση εις τριπλούν, στον ανάδοχο του έργου, για το είδος και την ποσότητα των αγαθών που ενσωματώθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο συγκεκριμένο έργο για την πιστοποίηση αυτή, καθώς και την αμοιβή που αναλογεί σ’ αυτό.
Το πρωτότυπο της βεβαίωσης αυτής ο ανάδοχος υποβάλλει στον οικονομικό του έφορο για τη συσχέτισή της με τον οικείο φάκελλο και την οριστικοποίηση της απαλλαγής, που γίνεται με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων. Το αντίγραφο της ίδιας βεβαίωσης ο ανάδοχος θα επισυνάψει ως δικαιολογητικό στο στέλεχος του τιμολογίου που θα εκδώσει προς την εποπτεύουσα το έργο αρχή, χωρίς φόρο και με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 4056/3029/1987".

β) Έγγραφη εις απλούν βεβαίωση, με τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης, προς τον υπεργολάβο του έργου, προκειμένου αυτός να την επισυνάψει ως δικαιολογητικό στέλεχος του τιμολογίου που θα εκδώσει, χωρίς φόρο, προς τον ανάδοχο του έργου με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π.4056/3029/1987».


2. Μετά την αποπεράτωση του συγκεκριμένου έργου, η εποπτεύουσα αυτό αρχή, πιστοποιεί την ποσότητα, το είδος και την αξία των υλικών και ειδών που δε χρησιμοποιήθηκαν στο έργο αυτό από τον ανάδοχο, ενημερώνει άμεσα με έγγραφό της τον αρμόδιο ως άνω οικον. έφορο αυτού και γνωστοποιεί τούτο στον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος του έργου, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, από της γνωστοποίησης σ’ αυτόν από την εποπτεύουσα το έργο αρχή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να καταβάλει με έκτακτη δήλωσή του, χωρίς καμία έκπτωση, το φόρο που αναλογεί στην αξία των υπολειμμάτων και των υπολοίπων των υλικών και ειδών που δεν ενσωματώθηκαν ή δε χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και για τα οποία έτυχε άμεσης απαλλαγής κατά την προμήθειά τους, σύμφωνα με την πιστοποίηση της εποπτεύουσας το έργο αρχής της προηγούμενης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος του έργου δεν καταβάλει το φόρο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος για την επιβολή του φόρου αυτού οικονομικός του έφορος, εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 40 και επ. του Ν.1642/1986.


‘Αρθρο 6

1. Για παραδόσεις αγαθών προς το ΠΒΚ χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, απαιτείται έγγραφο προς τον προμηθευτή των αγαθών με το οποίο το ΠΒΚ θα ζητά την παράδοση των αγαθών χωρίς ΦΠΑ και θα βεβαιώνει ότι τα αγοραζόμενα είδη, ακριβής περιγραφή των οποίων θα γίνεται στο παραπάνω έγγραφο κατ’ είδος και ποσότητα ή σε επισυναπτόμενο σ’ αυτό αναλυτικό πίνακα, θα χρησιμοποιηθούν απ’ αυτό, μέσα στα πλαίσια της από 11 Ιουνίου 1964 συμφωνίας (ΑΝ 407/1968 – ΦΕΚ Α’ 105), για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω της ποσότητας των αγαθών, το έγγραφο ή ο αναλυτικός πίνακας των ειδών είναι περισσότερες της μίας σελίδες, θα γίνεται σχετική θεώρηση σε κάθε σελίδα χωριστά, προκειμένου να αποφευχθεί η αντικατάστασή τους.

2. Ο προμηθευτής των αγαθών θα παραδίδει στο ΠΒΚ τα αγαθά που θα αναφέρονται στο πιο πάνω έγγραφο, ή στον αναλυτικό πίνακα του ΠΒΚ, χωρίς φόρο και σαν δικαιολογητικό που θα επισυνάπτει το έγγραφο αυτό με το σχετικό πίνακα των ειδών, στο στέλεχος του τιμολογίου πώλησης που θα εκδώσει χωρίς ΦΠΑ και με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π.4056/3029/1987».


‘Αρθρο 7

1. Ο παρέχων υπηρεσίες, ανάδοχος ή υπεργολάβος, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής – ΝΑΤΟ ή παρέχει άμεσα τις υπηρεσίες αυτές προς το ΠΒΚ, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΤΟΥ) χωρίς φόρο, εφόσον επισυνάψει στο στέλεχος του τιμολογίου αυτού βεβαίωση της εποπτεύουσας την εκτέλεση του έργου αρχής ή του ΠΒΚ, κατά περίπτωση, από την οποία θα προκύπτει ότι πράγματι οι αναγραφόμενες στο συγκεκριμένο τιμολόγιο υπηρεσίες παρασχέθηκαν άμεσα σε έργα κοινής υποδομής – ΝΑΤΟ ή προς το ΠΒΚ, κατά περίπτωση.

2. Προκειμένου για τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, για έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ και προς το ΠΒΚ, η απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συσκευών ή μετρητών, η χρήση των οποίων έχει δηλωθεί, στους οικείους προμηθευτές (ΟΤΕ – ΔΕΗ).

3. Για παροχή υπηρεσιών ή παράδοση αγαθών της προηγούμενης παραγράφου, η δήλωση – γνωστοποίηση των μετρητών ή συσκευών θα πρέπει να γίνεται : α) κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας και β) σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή αλλαγής των μετρητών ή των συσκευών αυτών.


‘Αρθρο 8

Προκειμένου για εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ ή για προμήθεια ειδών και υλικών για τα έργα αυτά ή για το ΠΒΚ, που για λόγους εθνικής ασφάλειας έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητα από τις αρμόδιες αρχές, δεν απαιτείται η αναγραφή αυτών στα σχετικά έγγραφα που απευθύνονται στον προμηθευτή των αγαθών ή στον οικον. έφορο, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, εφόσον χορηγείται σχετική βεβαίωση της εποπτεύουσας το έργο αρχής ή του ΠΒΚ, προς τα πρόσωπα αυτά, με την οποία θα βεβαιώνεται το απόρρητο.


‘Αρθρο 9

1. Στις περιπτώσεις που από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, εκδόθηκαν τιμολόγια παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με φόρο προστιθέμενης αξίας από τον ανάδοχο του έργου, τον προμηθευτή ή εκείνον που παρέσχε υπηρεσίες άμεσα στα έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ ή προς το ΠΒΚ, ο εκδότης του τιμολογίου αυτού υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής να εκδώσει πιστοποιητικό σημείωμα προς την εποπτεύουσα το έργο αρχή ή προς το ΠΒΚ για την έκπτωση ή την επιστροφή κατά περίπτωση, του φόρου που έχει αναγράψει στα σχετικά τιμολόγια, αφού οι αρχές αυτές του χορηγήσουν, μέσα στην ίδια προθεσμία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων 5 έως 7, προκειμένου αυτός να τα επισυνάψει, ως δικαιολογητικά, στο στέλεχος του πιστωτικού σημειώματος.

2. Εφόσον τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από τον ανάδοχο μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν επιβαρύνθηκαν με φόρο, για την τακτοποίηση της απαλλαγής αυτής, η εποπτεύουσα το έργο αρχή ή το ΠΒΚ υποχρεούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής, να παραδώσουν στον εκδότη του τιμολογίου τα οριζόμενα από τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων 5 έως 7 δικαιολογητικά, προκειμένου αυτός να τα επισυνάψει στο στέλεχος των σχετικών τιμολογίων.


‘Αρθρο 10

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1η Ιανουαρίου 1987, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης