Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.164/31.5.1988 Απαλλαγή από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών από τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς αυτές

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.164/31.5.1988
Απαλλαγή από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών από τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς αυτές


ΠΟΛ.164/31.5.1988 Απαλλαγή από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών από τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα αμερικανικές δυν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΑΥΟ : Π.3530/1450/ΠΟΛ.164/31.5.1988 (ΦΕΚ Β’ 342/7.6.1988)

Θέμα : Απαλλαγή από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών από τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς αυτές.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν.1642/86 (ΦΕΚ. 125 Α'):

α) των άρθρων 18, παράγρ. 1 περίπτ. λδ' και 19 παράγρ. 1 περίπτ. δ,

β) των παραγρ. 1 περίπτ. στ' εδάφιο γγ' και 2 του άρθρου 22 και

γ) της παραγρ. 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του ν.1403/1983 (ΦΕΚ 169 Α') περί "Κύρωσης Συμφωνίας αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά του παραρτήματος και των δύο επιστολών αυτής".

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 2773/1953 (ΦΕΚ 326/53 Α) περί "Κυρώσεως της υπ'αριθμ. 1036 από 12-10-1953 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου δια της οποίας εκυρώθη η εν Αθήναις την 12ην Οκτωβρίου 1953 υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής "περί στρατιωτικών ευκολιών" και

4. Τις διατάξεις του ν.2799/54 (ΦΕΚ 63/54 Α') περί "Κυρώσεως της εν Λονδίνω υπογραφείσης της 19ην Ιουνίου 1951 Συμβάσεως μεταξύ Κρατών - Μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού επί του νομικού καθεστώτος των δυνάμεων αυτών και του εν Παρισίοις υπογραφέντος την 28ην Αυγούστου 1952 πρωτοκόλλου επί του νομικού καθεστώτος των διεθνών στρατιωτικών Αρχηγείων των εγκαθιδρυομένων συμφώνως προς τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού".


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


‘Αρθρο 1

Με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας :

1. Η εισαγωγή αγαθών, από τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμεις των ΗΠΑ, καθώς επίσης και η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που γίνεται προς τις δυνάμεις αυτές για :

α. την ικανοποίηση των αναγκών αυτών,

β. την κατασκευή, επισκευή, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων αυτών,

γ. τον εφοδιασμό των μη ελληνικής υπηκοότητας μελών των δυνάμεων, των μελών του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτημάτων, απ’ αυτά προσώπων και

δ. τον εφοδιασμό ή εξοπλισμό των κυλικείων και λεσχών τους.

2. Η εισαγωγή από τα μέλη των δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού αυτών, μη ελληνικής υπηκοότητας, καθώς και η παράδοση στα πρόσωπα αυτά ειδών οικοσκευής και επιβατικού αυτοκινήτου δια την προσωπική αυτών χρήση και των εξαρτημένων εξ αυτών προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 11 από 19 Ιουνίου 1951 σύμβασης που κυρώθηκε με το Ν.2799/1964. Τα είδη της παραγράφου αυτής, που εισάγονται ή παραδίδονται στα μέλη των δυνάμεων και το πολιτικό προσωπικό αυτών, θα πρέπει να είναι σε λογικές ποσότητες και να καλύπτουν αποκλειστικά τις οικογενειακές αυτών ανάγκες.

‘Αρθρο 2

1. Για την εισαγωγή χωρίς ΦΠΑ, των αγαθών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, από τα πρόσωπα που αναγράφονται στο ίδιο άρθρο, απαιτείται σχετικό έγγραφο το διοικητή των δυνάμεων ή του αναπληρωτή αυτού προς το αρμόδιο τελωνείο με το οποίο θα βεβαιώνει ότι τα εισαγόμενα αγαθά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό που ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο και θα ζητά την ατελή εισαγωγή αυτών.

2. Κατά τα λοιπά για τη χορήγηση και οριστικοποίηση της απαλλαγής από το ΦΠΑ, εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει για την απαλλαγή από τους λοιπούς κατά την εισαγωγή οφειλόμενους φόρους.‘Αρθρο 3

1. Για παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμεις των ΗΠΑ, απαιτείται σχετικό έγγραφο στην ελληνική γλώσσα, του διοικητή των δυνάμεων ή του αναπληρωτή αυτού, προς τον προμηθευτή των αγαθών. Στο έγγραφο αυτό, που θα υπάρχει αίτημα για την παράδοση των αγαθών χωρίς ΦΠΑ, θα γίνεται ακριβής περιγραφή κατά είδος και ποσότητα των προς αγορά αγαθών και θα βεβαιώνεται ότι τα αγαθά προορίζονται για την ικανοποίηση των αναγκών των δυνάμεων ή ότι θα ενσωματωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν σε εκτελούμενα απ’ αυτές έργα. Η περιγραφή των αγαθών μπορεί να γίνεται και επισυναπτόμενο στο έγγραφο αυτό, αναλυτικό πίνακα.

2. Προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στην παρ. 2 του πιο πάνω άρθρου 1, στα μέλη των δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού αυτών, απαιτείται σχετική βεβαίωση του διοικητή των δυνάμεων με την οποία θα βεβαιώνεται η ιδιότητα του αγοραστή και ότι δεν εισάχθηκαν και δεν αγοράστηκαν άλλα όμοια χωρίς φόρο.

3. Ο προμηθευτής των αγαθών παραδίδει τα αγαθά, που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο ή στη βεβαίωση των προηγούμενων παραγράφων ή στον επισυναπτόμενο σ’ αυτά πίνακα, χωρίς ΦΠΑ και επισυνάπτει αυτά, σαν δικαιολογητικό, στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου που θα εκδώσει χωρίς ΦΠΑ και με την ένδειξη «Χωρίς ΦΠΑ ως ΑΥΟ Π.3530/1450/31.5.1988».


‘Αρθρο 4

1. Ο παρέχων υπηρεσίες ή ο εργολάβος κατασκευής, επισκευής, συντήρησης κλπ. Έργων των δυνάμεων των ΗΠΑ εκδίδει, προς αυτές, το σχετικό φορολογικό στοιχείο, χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη «Χωρίς ΦΠΑ ως ΑΥΟ Π.3530/1450/31.5.1988» εφόσον του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση του διοικητή ή του αναπληρωτή αυτού, από την οποία να προκύπτει ότι πράγματι οι αναγραφόμενες στο συγκεκριμένο φορολογικό στοιχείο υπηρεσίες παρασχέθηκαν σ’ αυτές ή το αναγραφόμενο έργο ανήκουν στις δυνάμεις αυτές.

2. Προκειμένου για τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος σε δικαιούχους απαλλαγής, βάση της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συσκευών ή μετρητών, η χρήση των οποίων έχει γνωστοποιηθεί στους οικείους προμηθευτές. Γνωστοποίηση των μετρητών ή συσκευών απαιτείται και σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή αλλαγής των μετρητών ή συσκευών ή των χρηστών αυτών.


‘Αρθρο 5

1. Ο φόρος που επιβάρυνε τις πάσης φύσεως εισροές του προμηθευτή ή του εργολάβου των εγκατεστημένων στην Ελλάδα δυνάμεων των ΗΠΑ, επιστρέφεται, σ’ αυτόν με τη διαδικασία που ορίζεται με τις Π.3082/2516/ΠΟΛ.151/15.5.1987 και Π.5514/3610/ΠΟΛ.239/14.8.1987 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά το μέρος που τα αγαθά αποδεδειγμένα παραδόθηκαν, ενσωματώθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν σε έργο των δυνάμεων ή οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν σ’ αυτές και ο φόρος αυτός δεν μπορεί να συμψηφιστεί με φόρο εκροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.

2. Για την επιστροφή του φόρου της προηγούμενης παραγράφου, ο δικαιούχος αυτής υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία επισυνάπτει, προκειμένου για παράδοση αγαθών, βεβαίωση του διοικητή των δυνάμεων ή του νόμιμου αναπληρωτή του, προκειμένου δε για την εκτέλεση έργων αντίγραφο της σχετικής επιμέτρησης, θεωρημένο από τα παραπάνω πρόσωπα για την ανάλωση των αναγραφομένων σ’ αυτήν αγαθών.


‘Αρθρο 6

Στις περιπτώσεις που από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 1988, εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν τιμολόγια παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, με φόρο προστιθέμενης αξίας, σε πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας ο φόρος αυτός επιστρέφεται ή διαγράφεται από τον εκδότη του στοιχείου με πιστωτικό σημείωμα, εφόσον επισυνάψει στο στέλεχος αυτού την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της απόφασης αυτής σχετική βεβαίωση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία τιμολογίων της χρονικής αυτής περιόδου (αριθμός, ημερομηνία αξία και ποσό φόρου που επιβαρύνθηκαν). Η ίδια βεβαίωση απαιτείται και για την οριστικοποίηση απαλλαγής των τιμολογίων, που εκδόθηκαν κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο χωρίς φόρο, καθώς και για την επιστροφή του φόρου στον υποκείμενο σε περίπτωση που αυτός θα επιστρέψει φόρο στο δικαιούχο, βάσει των πιο πάνω πιστωτικών σημειωμάτων.
 

'Αρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης