Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.96/7.3.1988 Λειτουργία του ΦΠΑ σε ορισμένες θεατρικές επιχειρήσεις

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.96/7.3.1988
Λειτουργία του ΦΠΑ σε ορισμένες θεατρικές επιχειρήσεις


ΠΟΛ.96/7.3.1988 Λειτουργία του ΦΠΑ σε ορισμένες θεατρικές επιχειρήσεις

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΔΥΟ : Π.1894/785/ΠΟΛ.96/7.3.1988

Θέμα : Λειτουργία του ΦΠΑ σε ορισμένες θεατρικές επιχειρήσεις


Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, η εκμετάλλευση των θεατρικών επιχειρήσεων εμφανίζεται πολύ συχνά στην πράξη με διάφορες μορφές, γεγονός που δημιουργεί στις υποκείμενες στο φόρο θεατρικές επιχειρήσεις προβλήματα για τη σωστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος του φόρου αυτού.

Για την αποφυγή αφενός των πιο πάνω δυσχερειών και αφετέρου της διπλής φορολογίας, που αποτελεί βασική αρχή και χαρακτηριστικό γνώρισμα του ΦΠΑ, γίνεται η πιο κάτω ρύθμιση για την διαδικασία που θα ακολουθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σε ότι αφορά την είσπραξη και απόδοση του ΦΠΑ. Η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου και συνάμα εξυπηρετεί άριστα τους συναλλασσόμενους, αφού διατηρείται η πρακτική που εφαρμόζεται σήμερα και δεν διαταράσσονται οι συναλλαγές.

Οι συνηθέστερες μορφές με τις οποίες εργάζονται σήμερα οι θεατρικές επιχειρήσεις είναι οι εξής :


1. Α’ ΜΟΡΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ο θεατρικός επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται το θέαμα (θεατρώνης), αναλαμβάνει ο ίδιος την οργάνωση και λειτουργία του θεάτρου και παρουσιάζει, σε ιδιοκτήτη ή μισθωμένη αίθουσα, θεατρικές παραστάσεις έναντι δικαιώματος εισόδου με εισιτήρια που θεωρούνται στο όνομά του και με ηθοποιούς φυσικά πρόσωπα που πληρώνει ο ίδιος.

Η πιο πάνω μορφή εκμετάλλευσης της θεατρικής επιχείρησης δεν παρουσιάζει δυσκολίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ. Ο θεατρικός επιχειρηματίας δηλαδή θα εισπράττει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία των εισιτηρίων των θεατών (ΦΠΑ εκροών) και θα τον αποδίδει με τις δηλώσεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986, μειωμένο κατά το ποσό του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει την αγορά από αυτόν αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών (ΦΠΑ εισροών).

Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή για τις υπηρεσίες των ηθοποιών προς το θεατρικό επιχειρηματία, έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 περ. ιβ’ του Ν.1642/1986. Δηλαδή οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, γιατί οι ηθοποιοί είναι καλλιτέχνες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο θεατρικό επιχειρηματία και όχι απευθείας στο κοινό (βλ. διαταγή μας Α.13794/4353/ΠΟΛ.347/11.12.1987, Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης).

2. Β’ ΜΟΡΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ο θεατρικός επιχειρηματίας (θεατρώνης) που εκμεταλλεύεται το θέαμα αναθέτει την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης σε θίασο που έχει νομική προσωπικότητα, έναντι αμοιβής που ορίζεται σε ποσοστό επί των εισπράξεων (εισιτηρίων).

Για την ανωτέρω μορφή εκμετάλλευσης της θεατρικής παράστασης, που παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά τη λειτουργία του συστήματος του ΦΠΑ, παρατηρούμε τα εξής :

α) Υποχρεώσεις του θεατρικού επιχειρηματία (θεατρώνη)

Ο εκμεταλλευτής του θεάματος θεατρικός επιχειρηματίας είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και είναι υπόχρεος να τηρεί τα βιβλία και να εκδίδει τα στοιχεία που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΦΣ και να αποδίδει επίσης με τις δηλώσεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986 το ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο των εισπράξεων που πραγματοποιεί από τα εισιτήρια του θεάματος (εκροές). Από το φόρο αυτό έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, και 25 του Ν.1642/1986, να εκπίπτει το ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκε η επιχείρησή του κατά την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (ΦΠΑ εισροών). Συνεπώς, ο θεατρικός επιχειρηματίας θα εκπίπτει, μεταξύ άλλων, και το ΦΠΑ με τον οποίο θα τον επιβαρύνει το νομικό πρόσωπο του θιάσου και ο οποίος αναλογεί στην αμοιβή που θα εισπράττει ο θίασος από το θεατρικό επιχειρηματία για την παροχή προς αυτόν υπηρεσιών θεάματος. Έτσι, με την έκπτωση αυτή θα αποφεύγεται η διπλή φορολογία των εισπράξεων που προέρχονται από τα εισιτήρια του θεάματος.

β) Υποχρεώσεις θιάσου – νομικού προσώπου

Όπως έχει διευκρινιστεί με τη διαταγή μας Α.13794/4353/ΠΟΛ.347/11.12.1987, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1, περ. ιβ’ του Ν.164281986 (Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, παρ. 3), η παροχή από νομικό πρόσωπο υπηρεσιών όμοιων με αυτές που παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα – καλλιτέχνες δεν μπορεί να προσδώσει σ’ αυτό την ιδιότητα του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, το νομικό πρόσωπο του θιάσου που παρέχει υπηρεσίες στο θεατρικό επιχειρηματία (εκμεταλλευτή του θεάματος) δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, αλλά είναι υποκείμενο στο φόρο για την παροχή υπηρεσιών αυτών. Έτσι, το νομικό πρόσωπο του θιάσου πρέπει να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ βιβλία, να εκδίδει κάθε φορά για την αμοιβή του τα οικεία φορολογικά στοιχεία και με τις δηλώσεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986 να αποδίδει στο δημόσιο το ΦΠΑ που αναλογεί στην αμοιβή του, αφού βέβαια κάνει χρήση του δικαιώματος που του παρέχουν οι διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του Ν.1642/1986, για την έκπτωση του ΦΠΑ των εισροών του (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών).

Σημειώνουμε ότι ο συντελεστής με τον οποίο θα υπολογιστεί ο ΦΠΑ, τόσο των εισπράξεων του θεατρικού επιχειρηματία (εκμεταλλευτή του θεάματος) από εισιτήρια, όσο και των αμοιβών του νομικού προσώπου του θιάσου, είναι 4% (8% μειωμένος κατά 50%. Βλ. Παρ/μα ΙΙ/Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, παρ. 5 και 15, όπως η τελευταία προστέθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Π.8498/1572/31.12.1986 παρ. 1 περ. στ’).3. Γ’ ΜΟΡΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ο εκμεταλλευτής του θεάματος θεατρικός επιχειρηματίας (θεατρώνης) συμφωνεί με ηθοποιό, μεγάλης συνήθως φήμης (θιασάρχης), ο οποίος αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής που ορίζεται σε ποσοστά επί των εισπράξεων (εισιτηρίων), όλα τα έξοδα λειτουργίας του θεάτρου και παρουσίασης της θεατρικής παράστασης (αμοιβή των ηθοποιών του θιάσου του, έξοδα σκηνικών, κουστουμιών κ.λ.π.).

Για τη μορφή αυτή εκμετάλλευσης του θεάματος παρατηρούμε τα ακόλουθα, σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις από το ΦΠΑ των πιο πάνω προσώπων (θεατρώνη, θιασάρχη και ηθοποιών):

α) Υποχρεώσεις του θεατρικού επιχειρηματία (θεατρώνη)

Ο θεατρικός επιχειρηματίας (θεατρώνης) είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ για τις εισπράξεις που πραγματοποιεί από τη διάθεση των εισιτηρίων του θεάματος και έχει υποχρέωση να τηρεί τα βιβλία και να εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ. Πρέπει επίσης να αποδίδει με τις δηλώσεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986 το ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο των εισπράξεων που πραγματοποιεί από τη διάθεση των εισιτηρίων του θεάματος (φόρος εκροών).

Από το φόρο αυτό που αναλογεί στις εκροές του, ο εκμεταλλευτής του θεάματος (θεατρώνης) έχει το δικαίωμα να εκπίπτει το ΦΠΑ που επιβαρύνει τις εισροές της επιχείρησής του (αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών), με την απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση ότι κατέχει τα σχετικά στοιχεία του ΚΒΣ, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.1642/1986.

β) Υποχρεώσεις του θιασάρχη

Όπως προαναφέρθηκε στην πιο πάνω μορφή εκμετάλλευσης της θεατρικής επιχείρησης ακολουθείται στην πράξη η τακτική να αναλαμβάνει ο θιασάρχης (επικεφαλής του θιάσου) όλα τα έξοδα της θεατρικής παράστασης στο όνομά του. Επειδή πρέπει να διατηρηθεί η τακτική αυτή ώστε να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και η ορθή λειτουργία του συστήματος του ΦΠΑ (μηχανισμός έκπτωσης φόρου εισροών), γίνεται η ακόλουθη ρύθμιση στην πιο πάνω τρίτη μορφή εκμετάλλευσης της θεατρικής επιχείρησης.

Ο θιασάρχης στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι παρέχει στον εκμεταλλευτή του θεάματος (θεατρώνη) υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που παρέχει ο θεατρώνης στους θεατές (κοινό), δηλαδή υπηρεσίες δημοσίου θεάματος και όχι υπηρεσίες μεμονωμένου ηθοποιού. Για την δραστηριότητά του αυτή ο θιασάρχης είναι υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που διαγράφονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ και του Ν.1642/1986.

Έτσι, ο θιασάρχης πρέπει, αφενός να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ βιβλία και να εκδίδει για την αμοιβή που εισπράττει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία και αφετέρου να αποδίδει στο δημόσιο, με τις δηλώσεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986, το ΦΠΑ που αναλογεί στην αμοιβή που εισπράττει από το θεατρικό επιχειρηματία (ΦΠΑ εκροών), μειωμένο κατά το ΦΠΑ που επιβαρύνθηκαν όλες οι δαπάνες του (ΦΠΑ εισροών).

Σημειώνουμε, ότι οι δραστηριότητες των προσώπων που αναφέρονται στις πιο πάνω περ. α) και β) της παρ. 3 (θεατρικού επιχειρηματία και θιασάρχη), υπάγονται στο ΦΠΑ με το μειωμένο συντελεστή 4% (8% μειωμένος κατά 50%. Βλ. Παράρτημα ΙΙ/Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, παρ.5 και 15, όπως η τελευταία προστέθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Π.8498/1372/31.12.1986, παρ. 1 περ. στ’).

γ) Δραστηριότητες ηθοποιών του θιάσου

Όπως είναι γνωστό, οι ηθοποιοί είναι καλλιτέχνες και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 περ. ιβ’ του Ν.1642/1986, οι υπηρεσίες που προσφέρουν απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, εκτός από αυτές που παρέχονται απευθείας στο κοινό. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην αρχή της πιο πάνω παρ. 3, οι καλλιτέχνες ηθοποιοί δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απευθείας στο κοινό, αλλά στον εργοδότη τους θιασάρχη, ο οποίος τις χρησιμοποιεί για την περαιτέρω ενέργεια απ’ αυτόν άλλης δραστηριότητας. (Βλ. σχετική ανάλυση στη διαταγή μας Α.13794/4353/ΠΟΛ.347/11.12.1987, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης του Ν.1642/1986). 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης