ΠΟΛ.69/4.3.1987

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και πλωτών μέσων που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς καθώς και υπερπόντιας αλιείας.

4 Μάρ 1987

Taxheaven.gr


ΑΥΟ : Π.1591/1546/ΠΟΛ.69/4.3.1987/(ΦΕΚ Β’ 113/12.3.1987)


Θέμα :Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και πλωτών μέσων που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς καθώς και υπερπόντιας αλιείας.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν.1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125/Α) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 22,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58 και

2. Τις διατάξεις της Τ. 3300/47/1984 (ΦΕΚ.652/Β) απόφασής μας,


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


‘Αρθρο 1

1. Δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας οι παραδόσεις αγαθών που γίνονται απ’ ευθείας σε πλοία και πλωτά μέσα, που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, καθώς και υπερπόντιας αλιείας, εφόσον οι παραδόσεις αυτές καλύπτονται από τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986.

Για την απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου, η παράδοση θα αποδεικνύεται :

α) Από το τιμολόγιο ή «δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο», που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΦΣ στο οποίο εκτός των άλλων θα αναφέρονται και το όνομα, η κατηγορία του σκάφους, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών που παραλήφθηκαν καθώς και η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ».

β) Από κυρωμένο ακριβές αντίγραφο του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού, από το οποίο θα αποδεικνύεται η φόρτωση των αγαθών που αναγράφονται στο τιμολόγιο παράδοσης του εφοδιαστή σε πλοίο ή πλωτό μέσο που δικαιούται της απαλλαγής αυτής. Το αντίγραφο αυτό θα χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΗ».

Προκειμένου για παραδόσεις αγαθών σε πλοία που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, αντί του παραπάνω Τελωνειακού παραστατικού απαιτείται η προσκόμιση στον προμηθευτή των αγαθών εγγράφου της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του πλοίου, το είδος και η ποσότητα των αγαθών και ότι τα αγαθά αυτά προορίζονται για τον εφοδιασμό του συγκεκριμένου σκάφους.


‘Αρθρο 2

Για παραδόσεις αγαθών, τα οποία στη συνέχεια αποταμιεύονται από το πρόσωπο που τα αποκτά (αγοραστή) με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων του προηγούμενου άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ. Τ. 5370/43/2412.1986 απόφασής μας.

‘Αρθρο 3

Προκειμένου για παραδόσεις αγαθών από υποκείμενο στο φόρο σε αγοραστή – εφοδιαστή, με σκοπό τον άμεσο εφοδιασμό πλοίων και πλωτών μέσων του άρθρου 1 της παρούσας, αναστέλλεται η καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας και τον αγοραστή – εφοδιαστή, στον προμηθευτή των αγαθών. Για την αναστολή καταβολής του φόρου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :

Ο προμηθευτής παραδίδει στον αγοραστή – εφοδιαστή τα προς εφοδιασμό αγαθά με θεωρημένο «Δελτίο αποστολής» ή «Δελτίο αποστολής – τιμολόγιο» ή τιμολόγιο στο οποίο εκτός των άλλων θα αναφέρονται :

α) τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή – εφοδιαστή και ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου,

β) η αρμόδια Οικονομική Εφορία για την φορολογία του αγοραστή – εφοδιαστή,

γ) το είδος, η ποσότητα, η αξία και ο φόρος που αναλογεί στην αξία των αγαθών. Δεν απαιτείται η αναγραφή της αξίας των αγαθών και του φόρου που αναλογεί στο εκδιδόμενο δελτίο αποστολής. Τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον ΚΦΣ.

δ) ο αριθμός μητρώου του εφοδιαστή οικείο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο,

ε) ο αριθμός του εξωλογιστικού λογαριασμού του εφοδιαστή στην Τράπεζα Ελλάδος.


‘Αρθρο 4

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, ο αγοραστής – εφοδιαστής, υποχρεούται να προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έκδοση του οριστικού φορολογικού στοιχείου της πώλησης («Τιμολογίου» ή «Δελτίου αποστολής – τιμολογίου») υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/1969 ή του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η φόρτωση των αγαθών στο συγκεκριμένο πλοίο ή πλωτό μέσο. Το περιεχόμενο της δήλωσης όσον αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στον προμηθευτή ως και το περιεχόμενο της βεβαιώσεως της Τελωνειακής Αρχής ορίζονται ως το συνημμένο υπόδειγμα.2. Ο προμηθευτής – πωλητής των αγαθών, όταν ο αγοραστής – εφοδιαστής του προσκομίζει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει πιστωτικό σημείωμα για την έκπτωση του φόρου που αναλογεί στην αξία της ποσότητας των αγαθών που περιέχεται στην θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση που του προσκόμισε ο αγοραστής – εφοδιαστής. Την υπεύθυνη αυτή δήλωση ο προμηθευτής την επισυνάπτει ως δικαιολογητικό της έκπτωσης στο στέλεχος του πιστωτικού που εκδίδει.

Ως αξία για τον υπολογισμό της έκπτωσης του φόρου που αναλογεί, η αξία των συγκεκριμένων αγαθών που αναφέρεται στο τιμολόγιο παράδοσης του προμηθευτή προς τον αγοραστή – εφοδιαστή .

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση των αγαθών ο προμηθευτής εξέδωσε «Δελτίο αποστολής» και ο εφοδιαστής προσκομίσει στον προμηθευτή την παραπάνω δήλωση – βεβαίωση μέχρι τη συμπλήρωση του προς έκδοση του τιμολογίου χρόνου, τότε ο προμηθευτής εκδίδει το οριστικό τιμολόγιο χωρίς την αναγραφή και είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογεί, επισυνάπτοντας αυτή στο στέλεχος του τιμολογίου σαν δικαιολογητικό της απαλλαγής.

3. Σε περίπτωση που ο αγοραστής – εφοδιαστής δεν προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να καταβάλει στον προμηθευτή του το φόρο που έχει αναγραφεί στο τιμολόγιο αγοράς των και στη συνέχεια να ζητήσει την επιστροφή του, κατά το μέρος που δεν συμψηφίζεται από τον αρμόδιο για την φορολογία του Οικονομικό Έφορο, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.1642/1986.

4. Σε κάθε περίπτωση αναστολής καταβολής του φόρου από τον αγοραστή – εφοδιαστή στον προμηθευτή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο Δημόσιο μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.1642/1986, θεωρούμενης ως γενομένης της καταβολής του φόρου αυτού από τον αγοραστή – εφοδιαστή, κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου πώλησης.

5. Στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό που κατατίθεται για τον εφοδιασμό πλοίου ή πλωτού μέσου, ο εφοδιαστής υποχρεούται να επισυνάψει αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται :

α) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του προμηθευτή των αγαθών και

β) ο αριθμός τιμολογίου ή δελτίου αποστολής του προμηθευτή, το είδος και η ποσότητα των αγαθών .

‘Αρθρο 5

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο εφοδιασμός διενεργείται με τις αποποιημένες διατυπώσεις εξαγωγής εφοδίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 63 και επόμενα της αρ. Τ.3300/47/1984 απόφασής μας, όπως ισχύουν, ο εφοδιαστής υποχρεούται να επισυνάψει στη συγκεντρωτική «Δήλωση εξαγωγής εφοδίων» την κατάσταση που προβλέπεται από την παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου. Δεν υπάρχει η υποχρέωση αυτή στις περιπτώσεις που όμοια αναλυτική κατάσταση έχει επισυναφθεί στο υπό στοιχείο «Α» αντίτυπο του «Δελτίου Παράδοσης Εφοδίων».


‘Αρθρο 6

Σε κάθε περίπτωση, για την απόδειξη της παραλαβής των δηλώσεων – βεβαιώσεων, ο εφοδιαστής θα υπογράφει στην αναλυτική κατάσταση των προμηθευτών που έχει επισυνάψει στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό.
Μετά τη χορήγηση των ως άνω δηλώσεων – βεβαιώσεων και προς αποφυγή επαναχορήγησης όμοιων, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενεργεί πράξη στο πρωτότυπο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού, περί του αριθμού των δηλώσεων – βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν.

‘Αρθρο 7

Για παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 1987, η απαλλαγή από το φόρο που αναλογεί στην αξία των αγαθών αυτών παρέχεται :

α) Στις περιπτώσεις καταβολής του φόρου από τον αγοραστή – εφοδιαστή στον προμηθευτή, με επιστροφή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.1642/1986.

β) Στις περιπτώσεις μη καταβολής του αναλογούντος φόρου από τον αγοραστή – εφοδιαστή στον προμηθευτή των αγαθών, με έκπτωση του φόρου βάσει πιστωτικού σημειώματος που εκδίδεται από τον προμηθευτή των αγαθών, εφόσον ο αγοραστής – εφοδιαστής του προσκομίζει τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 δικαιολογητικά.

‘Αρθρο 8

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1η Μαρτίου 1987, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Taxheaven.gr