ΠΟΛ.68/4.3.1987

Παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου με το Δημόσιο και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους

4 Μάρ 1987

Taxheaven.gr

ΑΥΟ: Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987

Θέμα : Παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου με το Δημόσιο και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου.

β) Τις διατάξεις των άρθρων 1,3 και 57 του ν.1642/1986 και 1 του ν.1676/1986.

γ) Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων, που δημιουργούνται από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου με το Δημόσιο κ.λπ.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Η παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, την ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2, από τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ΝΔ 3323/1955, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οποίες δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης των προσώπων αυτών με τον εργοδότη τους αναφορικά με τους όρους παροχής των υπηρεσιών ή την καταβαλλόμενη αμοιβή και έχουν ως αποτέλεσμα την ευθύνη του εργοδότη, δεν υπόκεινται σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

Οι αποδείξεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται στην ανωτέρω περίπτωση, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις περί τελών χαρτοσήμου, που ίσχυαν και πριν από την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Οι ανωτέρω αποδείξεις και έγγραφα δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, εφόσον αφορούν περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.1642/1986.

2. Η παρούσα απόφαση, η οποία θα κυρωθεί με νόμο, ισχύει από 1.1.1987.
 


Taxheaven.gr