ΠΟΛ.39/29.1.1988

Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού των Διπλωματικών και Προξενικών αποστολών και των Διεθνών ΟργανισμώνΣχόλια: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1268/30.12.2011.


29 Ιαν 1988

Taxheaven.gr
ΑΥΟ : Π.890/391/ΠΟΛ.39/29.1.1988/(ΦΕΚ Β’ 107/25.2.1988)


Θέμα : Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού των Διπλωματικών και Προξενικών αποστολών και των Διεθνών ΟργανισμώνΈχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν.1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α)

α) του άρθρου 22 παράγρ. 1 περίπτ. στ', εδάφια αα, και ββ και παρ.2,

β) του άρθρου 18 παράγρ. 1 περίπτ. λδ' και

γ) του άρθρου 58 παρ.3

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 503/1970 "περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμβάσεως περί των διπλωματικών σχέσεων", του ν.90/1975 "περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απριλίου 1963 υπογραφείσης διεθνούς συμβάσεως επί των προξενικών σχέσεων", του ν.412/1947 "περί κυρώσεως συμβάσεως περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών".

3. Την απόφασή μας αριθ. Π.7089/703/22.10.1986.

4. Το γεγονός ότι ορισμένα Κράτη, με ευρεία ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του διεθνούς δικαίου για τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις, παρέχουν απαλλαγές από την έμμεση φορολογία και στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και των διεθνών οργανισμών με τον όρο της αμοιβαιότητας και ότι συνεπώς είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων υπηκόων που υπηρετούν σ'αυτές τις χώρες με την παραπάνω ιδιότητα, του διοικητικού ή τεχνικού υπαλλήλου, να διατηρηθούν αυτές οι απαλλαγές.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ εΕπεκτείνεται η εφαρμογή της απόφασης Π.7089/703/22.10.1986 και στο αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διεθνών οργανισμών και των διπλωματικών και προξενικών αποστολών των Κρατών για τα οποία συντρέχει ο όρος της αμοιβαιότητας και εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι της αντίστοιχης ταυτότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Taxheaven.gr