ΠΟΛ.1271/24.10.1995

Συνέπειες ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και το εφάπαξ πρόσθετο Ειδικό Τέλος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκινήτων που τέθηκαν σε κυκλοφορία ύστερα από μη νόμιμη απόσυρση αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας

24 Οκτ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1120475/5529/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ' ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ 1271

ΘΕΜΑ: Συνέπειες ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και το εφάπαξ πρόσθετο Ειδικό Τέλος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκινήτων που τέθηκαν σε κυκλοφορία ύστερα από μη νόμιμη απόσυρση αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας.

1120475/5529/0014/

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1921/1991 παρασχέθηκαν κίνητρα για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σε αντικατάσταση αποσυρθέντων συμβατικής τεχνολογίας.
Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές προέβλεπαν την καταβολή μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης, απαλλαγή από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και πενταετή απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των νέων αυτοκινήτων.

2. Από σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν για την τήρηση των προϋποθέσεων εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν τεθεί σε κυκλοφορία νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα ύστερα από μη νόμιμη απόσυρση αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας (π.χ. χρήση πλαστών δικαιολογιτικών). Παρά τη μη νόμιμη απόσυρση και επομένως χωρίς ουσιαστικά τη συνδρομή των προϋποθέσεων, για τα ανωτέρω αυτοκίνητα εφαρμόστηκαν οι προαναφερόμενες απαλλακτικές διατάξεις.
Εξάλλου, πολλοί, από τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω αυτοκινήτων κρίθηκαν καλόπιστοι και τους αποδόθηκαν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία έχουν κατασχεθεί.

3. Αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των ανωτέρω αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκινήτων, που παρανόμως δεν έχουν καταβληθεί, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Τέλη κυκλοφορίας

α) Τέλη κυκλοφορίας μέχρι και το 1992
Τα τέλη κυκλοφορίας από τη θέση σε κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων μέχρι και το 1992 θα πρέπει να βεβαιωθούν χωρίς όμως πρόστιμο δεδομένου ότι για την περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται πρόστιμο.

β) Τέλη κυκλοφορίας έτους 1993
Εφόσον δεν έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες του αυτοκινήτου, λόγω μη προμήθειας του ειδικού σήματος, ουδεμία πρόσθετη υποχρέωση υπάρχει ούτε ως προς το ποσό των τελών κυκλοφορίας, ούτε ως προς το πρόστιμο (σχετικό τηλεγράφημά μας 451/1452/Γ.Δ./1.7.1993).
Εάν, όμως, έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες, για την επιστροφή τους θα πρέπει να γίνει προμήθεια του σήματος του έτους αυτού και θα επιβληθεί και το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης προμήθειας.

γ) Τέλη κυκλοφορίας 1994 και 1995
Για το έτος 1994, ως προς τα τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου εβδόμου παρ. 11 του Ν.2275/94. Εφόσον, όμως, όπως προαναφέρθηκε, οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θεώρησαν, καλόπιστα, ότι για το όχημά τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής, με συνέπεια να
προμηθευτούν σήμα Δ' κατηγορίας (1.000 δρχ.), η επιβολή προστίμου στην περίπτωση αυτή θα αποτελούσε επιβάρυνση για ενέργεια για την οποία δεν ευθύνονται.
Για το λόγο αυτό θα βεβαιωθούν μόνο τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα του αυτοκινήτου (και όχι και το πρόστιμο) χωρίς να ληφθεί υπόψη η γενομένη απόσυρση και χωρίς, βεβαίως να αφαιρεθεί το ποσό που ήδη καταβλήθηκε για την προμήθεια σήματος Δ' κατηγορίας.
Για το έτος 1995, για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει οι κάτοχοι των ανωτέρω αυτοκινήτων να προμηθευτούν νέο ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας που να αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος τους, χωρίς την καταβολή προστίμου.
Εννοείται ότι σε περίπτωση που για τα έτη 1994 και 1995 δεν έχει γίνει προμήθεια ούτε ειδικού σήματος Δ' κατηγορίας οφείλονται τόσο τα τέλη κυκλοφορίας όσο και το αναλογούν πρόστιμο.

ΙΙ. Εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος

Λόγω της μη νόμιμης απόσυρσης, για τα ανωτέρω αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα οφείλεται και το μη καταβληθέν εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, χωρίς επιβολή προστίμου, δεδομένου ότι οι κείμενες διατάξεις δεν προβλέπουν πρόστιμο για την περίπτωση αυτή.
Επομένως, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά τέθηκαν σε κυκλοφορία μέχρι 31.12.1992 (μέχρι τότε δηλαδή που η αρμοδιότητα ως προς το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος ανήκε στις ΔΟΥ) θα πρέπει να αναζητήσετε και την είσπραξη του αντίστοιχου ποσού.

4. Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της.


Taxheaven.gr