ΕΔΥΟ : Δ.1411/876/4.9.2007

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης για πραγματοποιηθέντες εφοδιασμούς από εταιρείες κατασκευής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 5607 49 19, 5607 50 19, 7907 00 90 και 76 16 99 90

4 Σεπ 2007

Taxheaven.gr

ΕΔΥΟ : Δ. 1411/876/4.9.2007

Θέμα : Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης για πραγματοποιηθέντες εφοδιασμούς από εταιρείες κατασκευής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 5607 49 19, 5607 50 19, 7907 00 90 και 76 16 99 90

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Εταιρείες κατασκευής κάβων των κωδικών ΣΟ 5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών ΣΟ 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων οι οποίες παραδίδουν τα προϊόντα αυτά απευθείας σε πλοία που διενεργούν πλόες γραμμών εξωτερικού, με την προβλεπόμενη από τις κείμενες τελωνειακές διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 της Οδηγίας 77/388 (νυν 148 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου), σχετικά με το κοινό σύστημα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το Ν.2859/2000.

2. Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Ιανουαρίου εκάστου έτους, προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση για τους πραγματοποιηθέντες εφοδιασμούς με τα ανωτέρω είδη σε πλοία γραμμών εξωτερικού κατά το προηγούμενο έτος.

Η βεβαίωση αυτή εκτός των άλλων βασικών στοιχείων (ΑΦΜ, επωνυμία, δ/νση κ.τλ.) θα περιλαμβάνει τη συνολική αξία των εφοδιασμών με τα ανωτέρω είδη που πραγματοποιήθηκαν σε πλοία γραμμών εξωτερικού κατά το προηγούμενο έτος. Στη βεβαίωση αυτή δεν θα περιλαμβάνεται η αξία των εφοδιασμών με τα είδη που προέρχονται από πρώτες ύλες προέλευσης τρίτης χώρας που είχαν τεθεί στο ανασταλτικό καθεστώς της Ενεργητικής Τελειοποίησης.

Τα τελωνεία στα οποία λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω εφοδιασμοί θα αποστέλλουν τα αναγκαία στοιχεία για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, στις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες έως τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους.
 


Taxheaven.gr