ΑΥΟ : Π.6791/645/7.10.1986

Απαλλαγή από το ΦΠΑ των αγαθών που εισάγονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα μέλη του προσωπικού του.

7 Οκτ 1986

Taxheaven.gr

ΑΥΟ : Π.6791/645/7.10.1986 (ΦΕΚ Β’ 703/21.10.1986)

Θέμα : Απαλλαγή από το ΦΠΑ των αγαθών που εισάγονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα μέλη του προσωπικού του.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν.1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α'):

α) Του εδαφίου ββ της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22.

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 22 και

γ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του ν.412/1947 "περί κυρώσεως Συμβάσεως περί προνομίων και ασυλίων των Ηνωμένων Εθνών" (ΦΕΚ 205 Α'), αποφασίζουμε:


1. Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδ. Ββ’ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, παρέχεται για τα εισαγόμενα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα μέλη του προσωπικού του αγαθά, εφόσον τα αγαθά αυτά εμπίπτουν στις σχετικές για την ατελή εισαγωγή διατάξεις της από 13 Φεβρουαρίου 1946 Σύμβασης «περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών», που έχει κυρωθεί με το Ν.412/1947.

2. Για τη χορήγηση της παραπάνω απαλλαγής η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία του ΟΗΕ θα προσκομίζει στο τελωνείο εισαγωγής, που έχει αρμοδιότητα για τον τελωνισμό των εισαγομένων αγαθών, έγγραφο θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς τα εισαγόμενα αγαθά και ο προορισμός τους, δηλαδή, αν προορίζονται για τις ανάγκες του ΟΗΕ ή των μελών του προσωπικού του.
Η τελωνειακή αρχή με βάση το παραπάνω έγγραφο θα χορηγεί την απαλλαγή από το φόρο και θα παραδίδει τα αναγραφόμενα στο έγγραφο αυτό αγαθά, είτε με το καθεστώς της ατέλειας, είτε με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, ανάλογα με το είδος και την αξία των εισαγομένων.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Taxheaven.gr