Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2009 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009


ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

Στην Αθήνα, σήµερα την 2α Απριλίου 2008, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Δηµήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού β) Δηµήτριος Ασηµακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής γ) Δηµήτριος Αρµενάκης Πρόεδρος και Νικόλαος Τζίκας, Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Κώστας Πουπάκης Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφωνούνταεξής:
 

ΑΡΘΡΟ 1
 

Κατώτατα όρια αποδοχών 2008 και 2009
Α. Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007, αυξάνονται ως εξής:
Την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,45%.
Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 1, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,0%.
Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 2, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,50%.


Β. Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου Α τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:
Βασικό ηµεροµίσθιο από 1ης Ιανουαρίου 2008 ΕΥΡΩ 30,40 από 1ης Σεπτεµβρίου 2008 ΕΥΡΩ 31,31 από 1ης Μαΐου 2009 ΕΥΡΩ 33,03
 

β) Υπάλληλοι που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:
Βασικός µισθός : από 1ης Ιανουαρίου 2008 ΕΥΡΩ 680,59 από 1ης Σεπτεµβρίου 2008 ΕΥΡΩ 701,01 από 1ης Μαΐου 2009 ΕΥΡΩ 739,57
 

Γ. Τα ανωτέρω συνολικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες καθώς και για τους υπαλλήλους, που έχουν συµπληρώσει το 15οέτος της ηλικίας τους, αναλόγως µε το ωράριο απασχόλησής τους.
 

Δ. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου και των επιδοµάτων τριετιών και γάµου γράφονται µε δύο(2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) .

Ε. Πίνακας αποδοχών προσαρτάται στην παρούσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως προσάρτηµα Α και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
 

ΑΡΘΡΟ 2
Έκτη τριετία στους εργατοτεχνίτες
Στους εργατοτεχνίτες (-τριες) που συµπληρώνουν 18ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή 18ετή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη, µε οποιαδήποτε ιδιότητα και δεν υπάγονται σε άλλη ειδικότερη ρύθµιση (ΣΣΕ, Δ.Α. ήΥ.Α.), χορηγείται από 1ης-1-2008 και έκτη τριετία, ποσοστού 5%.

Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες (-τριες) που συµπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα
(12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.
Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και είκοσι εξ (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα
 

ΑΡΘΡΟ 4
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρια), οι εργαζόµενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση τουπαιδιού.
 

ΑΡΘΡΟ 5
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια
Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
 

ΑΡΘΡΟ 6
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.


ΑΡΘΡΟ 7
Συµφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην εργασία
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις του εργασιακού στρες στην υγεία των εργαζοµένων και την οργάνωση της εργασίας, αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας – πλαισίου για το στρες στην εργασία, που συνήφθη την 27η Μαΐου 2004 από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (Σ.Ε.Σ.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα (BUSINESSEUROPE, πρ. UNICE),την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Το κείµενο «Συµφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην εργασία» προσαρτάται στην παρούσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως Προσάρτηµα Β και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.


ΑΡΘΡΟ 8
Μόνιµη Επιτροπή Διάλογου: «Βήµα Διαλόγου»
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συστήνουν Μόνιµη Επιτροπή Διαλόγου µε την ονοµασία «Βήµα Διαλόγου».
Σκοπός της Επιτροπής είναι η µελέτη, επεξεργασία και διαβούλευση σε θέµατα και προβλήµατα της αγοράς εργασίας και σε ευρύτερα ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, µε προοπτική την κατά το δυνατόν εξεύρεση κοινά αποδεκτών θέσεων.
Η σύσταση της Επιτροπής εκτιµάται ότι θα είναι χρήσιµη λόγω της ολοένα διευρυνόµενης συµµετοχής των µερών στις κοινωνικές εξελίξεις και της ιδιαίτερης βαρύτητας, από πλευράς οικονοµικού και θεσµικού περιεχοµένου, της νοµικά δεσµευτικής Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., λόγοι για τους οποίους ο µεταξύ τους διάλογος κρίνεται σκόπιµο να επεκτείνεται χρονικά πέραν της περιόδου των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Καθένα από τα τέσσερα (4) συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη εκπροσωπείται στην Επιτροπή µε ίσο αριθµό εκπροσώπων και όλες οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε οµοφωνία. Με οµόφωνη απόφασή των συµβαλλοµένων µερών είναι επίσης δυνατόν η Επιτροπή ν’ αποκτήσει ενδεχοµένως νοµική προσωπικότητα.
Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά εξάµηνο και εκτάκτως οποτεδήποτε κριθεί οµόφωνα αναγκαίο. Στο έργο της επικουρείται από επιστήµονες και συµβούλους των συµβαλλόµενων µερών, που αποτελούν την τεχνική Γραµµατεία της Επιτροπής και εφ΄ όσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να αναθέτει εργασίες και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Μπορεί επίσης να συστήνει ειδικές επιτροπές ανά έργο.


ΑΡΘΡΟ 9
Άµεση Νοµοθέτηση των Συµφωνιών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συµφωνούν και ζητούν από την Κυβέρνηση να νοµοθετεί άµεσα, µε αυτούσιο περιεχόµενο, όλες τις συµφωνίες της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ιδίως όσες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό Προϋπολογισµό, λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για εθνικές συµφωνίες, προϊόν υπεύθυνου κοινωνικού διαλόγου, που είναι επωφελείς για την οικονοµία και την κοινωνία και εξασφαλίζουν οµαλές εργασιακές σχέσεις.
 

ΑΡΘΡΟ 10

Αδήλωτη Εργασία
Η αδήλωτη εργασία είναι σύνθετο φαινόµενο που δηµιουργεί προβλήµατα σε όλους: κράτος – εργαζόµενους – επιχειρήσεις. Στρεβλώνει την αγορά, υπονοµεύει την ανάπτυξη, δηµιουργεί συνθήκες µη υγιούς ανταγωνισµού, διευκολύνει την παραοικονοµία, γεννά ανασφάλειες και επιδεινώνει το ασφαλιστικό σύστηµα.
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συµφωνούν και ζητούν από την Κυβέρνηση να υιοθετήσει µια εθνική στρατηγική µέτρων τόσο για την πρόληψη όσο και την καταστολή της παραβατικότητας.
Ενδεικτικά αναφέρεται: η βελτίωση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών, η δηµιουργία υποδοµών και πληροφοριακών εργαλείων, µέτρα διαφάνειας στο νοµικό πλαίσιο, εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης.


ΑΡΘΡΟ 11
Εκσυγχρονισµός ΟΑΕΔ
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη διαπιστώνουν την ανάγκη εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης της λειτουργίας του ΟΑΕΔ, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του και την εξοικονόµηση πόρων του Οργανισµού.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνονται αναγκαία:
-H αναβάθµιση του επίπεδου εξυπηρέτησης των πολιτών και η δηµιουργία συστήµατος µέτρησης της ικανοποίησης αυτής σε διαρκή βάση.
-Η δηµιουργία συστήµατος διαρκούς αποτύπωσης των αναγκών της ζήτησης της αγοράς εργασίας µεάµεση λειτουργία ενιαίου, ολοκληρωµένου και ασφαλούς πληροφοριακού συστήµατος καταγραφής ανέργων και δυνατότητα σύνδεσης online µε ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ή/και φορείς για την επίτευξη της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
-Ο προγραµµατισµός κατάρτισης άµεσα συνδεδεµένης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
-Η υιοθέτηση συστηµάτων και διαδικασιών που συµβάλλουν στη οργάνωση των υπηρεσιών µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα.
 

ΑΡΘΡΟ 12

Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
Α. Θεσµική κατοχύρωση αυτονοµίας
Τα µέρη εµµένουν στην ανάγκη θεσµικής κατοχύρωσης της αυτονοµίας του ΛΑΕΚ µε την µετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003.
 

Β. Συνολική επιχορήγηση των εκπαιδευτικών δοµών
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%
 

Γ. Κατανοµή επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 12 παρ. 4& 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµώντης Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕΓΣΕΕ) ανέρχεται σε 45% και των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55% συνολικά (ειδικότερα ALBA & ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ 20,75%, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ 17,85%, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜ-ΕΣΣΕ 16,40%).
 

Δ. Επιχορήγηση ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Με στόχο την συνέχιση της επιτυχούς λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν η επιχορήγηση από το ΛΑΕΚ να είναι ύψους µέχρι 3,0 % επί του συνόλου των ετησίων εισφορών που εισπράττονται υπέρ ΛΑΕΚ. Το ακριβές ποσό θα ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, βάσει οµοφώνως εγκεκριµένου από τους Κοινωνικούς Εταίρους προϋπολογισµού -απολογισµού του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Το ποσοστό αυτό είναι πέραν του ποσοστού επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων της παραγράφου Β.
 

ΑΡΘΡΟ 13

Εξορθολογισµός της λειτουργίας του Διανεµητικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.)
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συµφωνούν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε τα έσοδα του Διανεµητικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.) να διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς που συστάθηκε ο Λογαριασµός.
Επίσης θα επιδιώξουν ν’ αυξηθούν τα επιδόµατα τέκνων που καταβάλλονται µέσω του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ., ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αυξηµένες ανάγκες φροντίδας των παιδιών.
Τέλος, συµφωνούν να καθιερωθεί η υποχρέωση κοινοποίησης ετήσιου Απολογισµού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. προς τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη.
 

ΑΡΘΡΟ 14
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη στο πλαίσιο των επιβεβληµένων παρεµβάσεών τους για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον τοµέα της απασχόλησης, συστήνουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δηµιουργική και παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζοµένων µε αναπηρίες, τους οποίους απασχολούν. Ειδικότερα σ’ ό,τι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιµότητάς τους (πχ. ασύρµατη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιµο πληκτρολόγιο, ιχνόσφαιρες, διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστηµα ελέγχου Η/Υ µε το κεφάλι, εικονικό πληκτρολόγιο, πνευµατικός διακόπτης, οθόνη και µεταφραστής Braille, αναγνώστης και µεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση οµιλίας, τραπέζι στήριξης µεταβλητού ύψους κ.ά.), ούτως ώστε ο (η) χειριστής (-τρια) ΑµΕΑ να διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ.
 

ΑΡΘΡΟ 15

Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων µέσω της γνώσης και την ανάγκη συνεχούς εξοικείωσης των εργαζοµένων, νέων ή µεγαλύτερων σε ηλικία, στα νέα δεδοµένα από την διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται :
-Η διευκόλυνση των εργαζοµένων προκειµένου να καταρτίζονται και επιµορφώνονται στις νέες τεχνολογίες, ώστε να αξιολογούν και να επεξεργάζονται αποτελεσµατικά πληροφορίες, που σχετίζονται µε το περιεχόµενο και τις προοπτικές της εργασίας τους.
-Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόµενους, όσον αφορά στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.
-Η υποστήριξη των εργαζόµενων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων τους, όπως δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, γραπτή ή µέσω δικτύων), δεξιότητες χρήσης Η/Υ, τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες, νοητικές δεξιότητες, ειδικές δεξιότητες που συνδέονται µε κάποιο προσόν ή ταλέντο.
 

ΑΡΘΡΟ 16
Αναπλήρωση από τον ΟΑΕΔ των µειωµένων αποδοχών των εργαζόµενων µαθητών εξαιτίας της εκ του νόµου προβλεπόµενης ανώτατης απασχόλησης έξι (6) ωρών
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού σε αίτηµα προς την Κυβέρνηση για την ανάληψη από τον ΟΑΕΔ της υποχρέωσης καταβολής στους εργαζόµενους µαθητές, µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθµια γενική ή τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισµένες από το Κράτος, δύο επιπλέον ωροµισθίων για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµά των γονέων τους δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο.
 

ΑΡΘΡΟ 17 ΔιατηρούµενεςΔιατάξεις
Α. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Β. Όλες οι διατάξεις προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων Διαιτητικών Αποφάσεων εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Σ.Ε.Β. Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Δηµ. Δασκαλόπουλος Ι. Παναγόπουλος Κ. Πουπάκης

Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΟΠρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Δ. Ασηµακόπουλος Νικ. Σκορίνης

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Δηµ. Αρµενάκης Νικ. Τζίκα

   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009               
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009               
   ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ   31.12.2007    ποσοστό αύξησης   1.1.2008    ποσοστό αύξησης   1.9.2008    ποσοστό αύξησης   1.5.2009  
                 
   Ημερομίσθιος άγαμος χωρίς προϋπηρεσία   29,39    3,45    30,40    3,00    31,32    5,50    33,04  
   Ημερομίσθιος άγαμος 1 τριετία   30,47    3,45    31,52    3,00    32,47    5,50    34,25  
   Ημερομίσθιος άγαμος 2 τριετία   31,93    3,45    33,03    3,00    34,02    5,50    35,89  
   Ημερομίσθιος άγαμος 3 τριετία   33,37    3,45    34,52    3,00    35,56    5,50    37,51  
   Ημερομίσθιος άγαμος 4 τριετία   34,83    3,45    36,03    3,00    37,11    5,50    39,15  
   Ημερομίσθιος άγαμος 5 τριετία   36,28    3,45    37,53    3,00    38,66    5,50    40,78  
   Ημερομίσθιος άγαμος 6 τριετία     3,45    39,05    3,00    40,22    5,50    42,43  
   Ημερομίσθιος έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία   32,33    3,45    33,45    3,00    34,45    5,50    36,34  
   Ημερομίσθιος έγγαμος 1 τριετία   33,41    3,45    34,56    3,00    35,60    5,50    37,56  
   Ημερομίσθιος έγγαμος 2 τριετία   34,87    3,45    36,07    3,00    37,16    5,50    39,20  
   Ημερομίσθιος έγγαμος 3 τριετία   36,31    3,45    37,56    3,00    38,69    5,50    40,82  
   Ημερομίσθιος έγγαμος 4 τριετία   37,77    3,45    39,07    3,00    40,25    5,50    42,46  
   Ημερομίσθιος έγγαμος 5 τριετία   39,22    3,45    40,57    3,00    41,79    5,50    44,09  
   Ημερομίσθιος άγαμος 6 τριετία       42,09    3,00    43,35    5,50    45,74  
                 
   ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   31.12.2007    ποσοστό αύξησης   1.1.2008    ποσοστό αύξησης   1.9.2008    ποσοστό αύξησης   1.5.2009  
                 
   Υπάλληλος άγαμος χωρίς προϋπηρεσία   657,89    3,45    680,59    3    701,00    5,5    739,56  
   Υπάλληλος άγαμος 1 τριετία   712,7    3,45    737,29    3    759,41    5,5    801,17  
   Υπάλληλος άγαμος 2 τριετία   777,49    3,45    804,31    3    828,44    5,5    874,01  
   Υπάλληλος άγαμος 3 τριετία   842,28    3,45    871,34    3    897,48    5,5    946,84  
   Υπάλληλος έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία   723,68    3,45    748,65    3    771,11    5,5    813,52  
   Υπάλληλος έγγαμος 1 τριετία   778,49    3,45    805,35    3    829,51    5,5    875,13  
   Υπάλληλος έγγαμος 2 τριετία   843,28    3,45    872,37    3    898,54    5,5    947,96  
   Υπάλληλος έγγαμος 3 τριετία   908,07    3,45    939,40    3    967,58    5,5    1020,80  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β


Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
Συµφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην εργασία
Συµφωνία – Πλαίσιο για το Εργασιακό Στρες (άγχος).
 

1/ Εισαγωγή
Το εργασιακό στρες έχει αναγνωρισθεί σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ως θέµα ενδιαφέροντος που αφορά τόσο τους εργαζόµενους, όσο και τους εργοδότες. Διαπιστώνοντας την ανάγκη για συγκεκριµένη και κοινή δράση στο θέµα αυτό και αναµένοντας τη διαδικασία διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το στρες, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συµπεριέλαβαν το θέµα αυτό στο πρόγραµµα εργασίας του κοινωνικού διαλόγου 2003-2005.
Το στρες µπορεί να έχει επιπτώσεις σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο και οποιοδήποτε εργαζόµενο, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης, το πεδίο δραστηριότητας ή τη µορφή της εργασιακής σύµβασης ή σχέσης. Στην πράξη βέβαια δεν θίγονται απαραιτήτως όλοι οι χώροι εργασίας και όλοι οι εργαζόµενοι.
Η αντιµετώπιση του εργασιακού στρες µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερης ποιότητας συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, µε συνακόλουθα οικονοµικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και το σύνολο της κοινωνίας. Η διαφορετικότητα του εργατικού δυναµικού πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την αντιµετώπιση των προβληµάτων εργασιακού στρες.
 

2/ Σκοπός
Ο σκοπός της παρούσας Συµφωνίας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των εργοδοτών, των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους για το εργασιακό στρες, και να επιστήσει την προσοχή τους σε ενδείξεις που µπορούν να καταδείξουν προβλήµατα σχετικά µε το στρες στην εργασία.
Στόχος αυτής της Συµφωνίας είναι να παράσχει στους εργοδότες και τους εργαζόµενους ένα πλαίσιο για την αναγνώριση και πρόληψη ή διαχείριση των προβληµάτων εργασιακού στρες. Δεν αποσκοπεί στην απόδοση ατοµικών ευθυνών για το στρες.
Αναγνωρίζοντας ότι η παρενόχληση και η βία στον χώρο εργασίας αποτελούν δυνητικούς αγχογόνους παράγοντες, θέµατα για τα οποία τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη θα διερευνήσουν τη διαπραγµάτευση συγκεκριµένων ρυθµίσεων, η παρούσα Συµφωνία δεν ασχολείται µε τη βία, την παρενόχληση και το µετατραυµατικόστρες.

3/ Περιγραφή του στρες και του εργασιακού στρες
Το στρες είναι µια κατάσταση που συνοδεύεται από σωµατική, ψυχολογική ή κοινωνική δυσαρέσκεια ή δυσλειτουργίες και η οποία προέρχεται από άτοµα που αισθάνονται ανίκανα να γεφυρώσουν το κενό ανάµεσα στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες που τους τίθενται.
Το άτοµο είναι καλά προσαρµοσµένο για να αντιµετωπίζει τη βραχυχρόνια έκθεση σε πίεση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί και ως θετική, έχει, όµως, µεγαλύτερη δυσκολία να αντιµετωπίσει την παρατεταµένη έκθεση σε έντονη πίεση. Επιπλέον, διαφορετικά άτοµα µπορεί να αντιδρούν µε διαφορετικό τρόπο σε παρόµοιες καταστάσεις, ενώ το ίδιο άτοµο µπορεί να αντιδράσει διαφορετικά σε παρόµοιες καταστάσεις σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του/της.
Το στρες δεν αποτελεί ασθένεια, αλλά η παρατεταµένη έκθεση σε αυτό, µπορεί να µειώσει την αποδοτικότητα στην εργασία και να προκαλέσει προβλήµατα υγείας.
Το στρες που προκαλείται εκτός εργασιακού περιβάλλοντος ενδεχοµένως να οδηγεί σε αλλαγές στη συµπεριφορά και σε µειωµένη αποδοτικότητα στην εργασία. Όλες οι εκδηλώσεις του στρες στην εργασία, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως εργασιακό στρες. Το εργασιακό στρες µπορεί να προκληθεί από διαφορετικούς παράγοντες, όπως περιεχόµενο εργασίας, οργάνωση της εργασίας, εργασιακό περιβάλλονκαι έλλειψη επικοινωνίας κλπ.
 

4/ Διαπίστωση των προβληµάτων του εργασιακού στρες.
Δεδοµένης της πολυπλοκότητας του φαινοµένου του στρες, η παρούσα Συµφωνία δε σκοπεύει να παράσχει έναν εξαντλητικό κατάλογο των δυνητικών αγχογόνων παραγόντων. Εντούτοις, το υψηλό ποσοστό απουσίας από την εργασία, ή οι αλλαγές στο προσωπικό, οι συχνές διαπροσωπικές συγκρούσεις ή τα παράπονα από εργαζόµενους είναι µερικές από τις ενδείξεις που µπορούν να καταδείξουν την ύπαρξη εργασιακού στρες.
Η διαπίστωση του κατά πόσον υπάρχει πρόβληµα εργασιακού στρες µπορεί να περιλαµβάνει την ανάλυση διάφορων παραγόντων όπως : η οργάνωση της εργασίας και των διαδικασιών της (διευθέτηση του χρόνου εργασίας, βαθµός αυτονοµίας, σύνδεση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων και των απαιτήσεων της εργασίας, φόρτος εργασίας κλπ), οι συνθήκες και περιβάλλον εργασίας (έκθεση σε προσβλητική συµπεριφορά, θόρυβο, ζέστη, επικίνδυνες ουσίες κλπ), η επικοινωνία (αβεβαιότητα για τις απαιτήσεις της εργασίας, προοπτικές εργασίας ή επικείµενες αλλαγές κλπ), καθώς και υποκειµενικούς παράγοντες (συναισθηµατικές και κοινωνικές πιέσεις, αίσθηµα αδυναµίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις, έλλειψη υποστήριξης κλπ).
Όταν διαπιστωθεί πρόβληµα εργασιακού στρες, πρέπει να αναληφθεί δράση για την πρόληψη, εξάλειψη ή µείωσή του. Η ευθύνη για τον καθορισµό των κατάλληλων µέτρων βαρύνει τον εργοδότη. Αυτά τα µέτρα εφαρµόζονται µε τη συµµετοχή και τη συνεργασία των εργαζοµένων και/ ή των αντιπροσώπων τους.
 


5/ Ευθύνες εργοδοτών και εργαζοµένων
Σύµφωνα µε την Οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΚ, όλοι οι εργοδότες έχουν νοµική υποχρέωση να προστατεύουν την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά και προβλήµατα εργασιακού στρες στο βαθµό που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν τη γενική υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τα προστατευτικά µέτρα που καθορίζονται από τον εργοδότη.
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων του εργασιακού στρες µπορεί να γίνει και στο πλαίσιο µιας συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου, µέσω µιας ξεχωριστής πολιτικής για το στρες και/ ή µε συγκεκριµένα µέτρα στοχευµένα στην αντιµετώπιση αναγνωρισµένων αγχογόνων παραγόντων.
 

6/ Πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση των προβληµάτων εργασιακού στρες
Η πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση των προβληµάτων εργασιακού στρες µπορούν να περιλαµβάνουν διάφορα µέτρα. Τα µέτρα αυτά µπορεί να είναι συλλογικά, ατοµικά ή και τα δύο. Μπορούν να εισάγονται µε τη µορφή λήψης συγκεκριµένων µέτρων που στοχεύουν στην αντιµετώπιση διαπιστωµένων αγχογόνων παραγόντων ή ως µέρος µιας ολοκληρωµένης πολιτικής κατά του στρες, η οποία περιλαµβάνει τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά µέτρα.
Στους χώρους εργασίας όπου οι απαιτούµενες ειδικές γνώσεις είναι ανεπαρκείς, µπορούν να κληθούν ικανοί εξωτερικοί εµπειρογνώµονες, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τις πρακτικές.
Από τη στιγµή που θα εφαρµοστούν, τα µέτρα κατά του εργασιακού στρες θα πρέπει να αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητά τους, η µέγιστη αξιοποίηση των πόρων και το εάν εξακολουθούν να είναι κατάλληλα ή αναγκαία.

Τέτοια µέτρα θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να περιλαµβάνουν :µέτρα διαχείρισης και επικοινωνίας, όπως η διευκρίνιση των στόχων της επιχείρησης και του ατοµικού ρόλου των εργαζοµένων, η διασφάλιση επαρκούς στήριξης προς µεµονωµένους εργαζόµενους και οµάδες από τη διοίκηση της επιχείρησης, η αντιστοίχιση των ευθυνών και του ελέγχου στην εργασία και η βελτίωση της οργάνωσης εργασίας και των διαδικασιών της, των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας, -εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζοµένων µε σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης τους και κατανόησης του στρες, των πιθανών αιτιών που το προκαλούν και τους τρόπους αντιµετώπισής του και/ ή την προσαρµοστικότητά τους στις αλλαγές, -παροχή πληροφοριών προς τους εργαζόµενους και διαβούλευσης µαζί τους και/ ή τους εκπροσώπους τους, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και πρακτικές.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης