ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/633/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Χορήγηση εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για σχέδια εκτός της Κοινότητας

13 Ιούλ 2009

Taxheaven.gr
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 633/2009/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τη χορήγηση εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για σχέδια εκτός της Κοινότητας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 179 και 181α,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 1 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Από το 1963 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει αναλάβει δράσεις εκτός της Κοινότητας, στο πλαίσιο της στήριξης των εξωτερικών πολιτικών της Κοινότητας.

(2) Οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από αίτημα του Συμβουλίου και έτυχαν εγγύησης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, την οποία διαχειρίστηκε η Επιτροπή. Πιο πρόσφατα, θεσπίστηκε κοινοτική εγγύηση για την περίοδο 2000-2007, με την απόφαση 2008/580/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζημιών από δάνεια που χορηγούνται για σχέδια εκτός της Κοινότητας (νοτιοανατο λικές γειτονικές χώρες, χώρες της Μεσογείου, Λατινική Αμε ρική και Ασία και Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής) ( 2 ) και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2001/777/ΕΚ, της 6ης Νοεμβρίου 2001, για τη χορήγηση κοινοτικής εγγύησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά ζημιών βάσει ειδικής δανειοδοτικής δράσης για επιλεγμένα περιβαλλοντικά σχέδια στη λεκάνη της Βαλτικής Θάλασσας της Ρωσίας, στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης ( 3 ), και 2005/48/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη χορήγηση κοινοτικής εγγύη σης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ζημίες που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα είδη σχεδίων στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία ( 4 ) για συγκεκριμένες περιφερειακές δανει οδοτικές ενέργειες.

(3) Για τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας χωρίς να επηρεάζεται η φερεγγυότητα της ΕΤΕπ, θα πρέπει να παρασχεθεί στην ΕΤΕπ εγγύηση από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για τις πράξεις που υλοποιούνται εκτός της Κοινότητας. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να αυξή σει τις δράσεις της εκτός της Κοινότητας χωρίς προσφυγή στην εγγύηση της Κοινότητας, ιδίως στις υπό ένταξη χώρες και στη Μεσόγειο, καθώς και σε χώρες που ανήκουν στην επενδυτική κατηγορία σε άλλες περιοχές, ενώ θα πρέπει να διευκρινιστεί η φύση της εγγύησης της Κοινότητας, δηλαδή ότι καλύπτει πολιτικούς κινδύνους ή κινδύνους χώρας.

(4) Η εγγύηση της Κοινότητας θα πρέπει να καλύπτει ζημίες από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που αφορούν επενδυτικά έργα επιλέξιμα για στήριξη από την ΕΤΕπ, τα οποία υλοποιούνται σε χώρες που εμπίπτουν στον μηχανισμό προενταξιακής βοή θειας ( 5 ) (ΜΠΒ), το μηχανισμό ευρωπαϊκής γειτονίας και εταιρικής σχέσης ( 6 ) (ΜΕΓΕΣ) και τον μηχανισμό για την αναπτυξιακή συνεργασία ( 7 ) (ΜΑΣ), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω χρηματοδότηση ή εγγύηση των δανείων έχει χορηγηθεί βάσει υπογραφείσας συμφωνίας που ούτε έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί («χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ»). EL 22.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190/1

( 1 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2009.

( 2 ) ΕΕ L 186 της 15.7.2008, σ. 30.

( 3 ) ΕΕ L 292 της 9.11.2001, σ. 41.

( 4 ) ΕΕ L 21 της 25.1.2005, σ. 11.

( 5 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82).

( 6 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 1).

( 7 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41).(5) Τα ποσά που καλύπτονται από την εγγύηση της Κοινότητας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να αντιπρο σωπεύουν ανώτατα όρια για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει της εγγύησης της Κοινότητας. Δεν θα πρέπει να απο τελούν στόχους τους οποίους υποχρεούται να επιτύχει η ΕΤΕπ.

(6) Οι πολιτικές που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις της Κοι νότητας αναθεωρήθηκαν και διευρύνθηκαν τα τελευταία χρό νια. Αυτό συνέβη κυρίως για την προενταξιακή στρατηγική, για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, για τις ανανεωμένες εταιρικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και τη νοτιοανα τολική Ασία και για τη στρατηγική εταιρική σχέση της Ευρω παϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, την κεντρική Ασία, την Κίνα και την Ινδία. Αυτό συνέβη επίσης και σε σχέση με τις αναπτυ ξιακές πολιτικές της Κοινότητας, που έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνουν τώρα όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αναπτυξιακές αυτές πολιτικές αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότη τας και κάνουν δυνατή την προσφορά λύσεων που διαμορ φώνονται στα μέτρα των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών.

(7) Από το 2007, οι εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας υπο στηρίζονται επίσης από τους νέους χρηματοδοτικούς μηχανι σμούς, δηλαδή το ΜΠΒ, το ΜΕΓΕΣ, το ΜΑΣ, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) ( 1 ) και το μηχανισμό σταθερότητας ( 2 ).

(8) Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει να συνάδουν και να υποστηρίζουν τις εξωτερικές πολιτικές της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιφερει ακών στόχων και θα πρέπει να συμβάλλουν στο γενικό στό χο, κατά τα άρθρα 177 και 179 της συνθήκης, της προώ θησης και εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και στην τήρηση των διεθνών περιβαλλο ντικών συμφωνιών των οποίων η Κοινότητα αποτελεί μέρος. Όσον αφορά ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι χρηματο δοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. προωθούν τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο μειονεκτούσες από τις χώρες αυτές, στην ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικο νομία, στον αγώνα κατά της φτώχειας, στο γενικό στόχο της ανάπτυξης και παγίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στο γενικό στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στη συμμόρφωση με τους στόχους που ενέκρινε η Κοινότητα στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων αρμοδίων διεθνών οργανισμών. Διασφαλίζοντας συνολική συνοχή με τις πράξεις της Κοινό τητας, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι συμπληρωματική των αντιστοίχων πολιτικών, προγραμμάτων και μηχανισμών παροχής της κοινοτικής βοήθειας στις διά φορες περιοχές. Επιπλέον, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών θα πρέπει να αποτελούν μέρος των στόχων χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε όλες τις επιλέξιμες περιοχές. Οι χρηματοδοτικές δραστηριό τητες της ΕΤΕπ θα πρέπει να υλοποιούνται σε χώρες που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις με βάση τις υψηλού επιπέδου συμφωνίες της Κοινότητας σε πολιτικά και μακρο οικονομικά ζητήματα.

(9) Ο διάλογος προσανατολισμού μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός και η συνοχή μεταξύ της ΕΤΕπ και της χρηματοδότησης της Επιτροπής, θα πρέπει να ενισχυθούν. Η σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ εκτός της Κοινότητας και των κοινοτικών πολιτι κών θα πρέπει να ενδυναμωθεί μέσω ενισχυμένης συνεργα σίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής σε κεντρικό επίπεδο καθώς και σε επιτόπια κλίμακα. Ο βελτιωμένος αυτός συντο νισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αμοι βαίες έγκαιρες διαβουλεύσεις σχετικά με θέματα πολιτικής, εκπόνησης εγγράφων αμοιβαίας σημασίας και προετοιμασίας σχεδίων. Οι έγκαιρες διαβουλεύσεις για τα έγγραφα στρατη γικού προγραμματισμού που καταρτίζονται από την Επι τροπή ή από την ΕΤΕπ, έχουν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτή των της ΕΤΕπ και της Επιτροπής και για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των σχετικών στόχων πολιτικής της Κοινότητας.

(10) Όσον αφορά τις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στις χώρες αυτές θα πρέπει να αντανακλά τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στις εταιρικές σχέσεις προσχώρησης και στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, στις συμφωνίες σταθεροποίησης και σύν δεσης και στις διαπραγματεύσεις με την Κοινότητα. Το κ ντρο βάρους της δράσης της Κοινότητας στα δυτικά Βαλ κάνια θα πρέπει να εξακολουθήσει να μετατοπίζεται προο δευτικά από την ανασυγκρότηση στην προενταξιακή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να επιδιώκουν την προώθηση της πτυχής της δημι ουργίας θεσμών, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με άλλους διεθνούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς που δραστηριοποι ούνται στην περιοχή. Κατά την περίοδο 2007-2011, η χρη ματοδότηση σε υποψήφιες χώρες (Κροατία, Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) θα πρ πει να υλοποιείται σε μεγαλύτερο συνεχώς βαθμό στο πλαί σιο της προενταξιακής διευκόλυνσης που παρέχεται από την ΕΤΕπ, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να καλύψει τις δυνητικά υποψήφιες χώρες στα δυτικά Βαλκάνια, ανάλογα με την πρόοδο της ενταξιακής τους διαδικασίας.

(11) Όσον αφορά τις χώρες που εμπίπτουν στο ΜΕΓΕΣ, η ΕΤΕπ θα πρέπει να εξακολουθήσει και να εδραιώσει τις δραστη ριότητές της που σχετίζονται με την περιοχή της Μεσογείου και να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη του ιδιωτι κού τομέα. Συναφώς, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ χωρών εταίρων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ιδιω τικού τομέα και την προώθηση της διαρθρωτικής μεταρρύθ μισης, ειδικότερα της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και άλλα μέτρα για τη διευκόλυνση των δρα στηριοτήτων της ΕΤΕπ, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΤΕπ μπορεί να εκδώσει ομόλογα σε τοπικές αγορές. Όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη, το Νότιο Καύκασο και τη Ρωσία, η ΕΤΕπ θα πρέπει να εντείνει τις δραστηριότητές της στις εν λόγω χώρες μόλις αυτές ικανοποιήσουν τους όρους που συνδέονται με τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας και κάθε μιας από τις χώρες αυτές σε πολιτικά και μακροοικονομικά θέματα. Στην περιοχή αυτή, η ΕΤΕπ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα υποδομής σημαντικού ενδιαφέροντος για την Κοινό τητα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλε πικοινωνιών και του περιβάλλοντος. Προτεραιότητα θα πρ πει να δοθεί σε έργα επέκτασης των κυρίων αξόνων του διευρωπαϊκού δικτύου, σε έργα με διασυνοριακές επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και σε σημαντικά έργα EL L 190/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.7.2009

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 1).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 1).που προάγουν την περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω αυξημ νης διασύνδεσης. Στον τομέα του περιβάλλοντος, η ΕΤΕπ θα πρέπει, στη Ρωσία, να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα σε έργα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εταιρικής σχέσης της βόρειας διάστασης. Στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν, όπως ορίζεται και στους στόχους της κοι νοτικής πολιτικής για τη διαφοροποίηση των πηγών ενερ γείας και στην προσπάθεια για την εξασφάλιση σταθερών και ασφαλών πηγών ενεργείας για τους καταναλωτές, τα έργα στρατηγικού ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφοράς ενέρ γειας. Οι χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ στην εν λόγω περιοχή θα πρέπει να διενεργούνται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), ιδίως σύμφωνα με τους όρους που καθο ρίζονται σε τριμερές μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Επι τροπής, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ.

(12) Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής θα ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τη στρατηγική συνεργασίας της Ένωσης στις περιοχές αυτές και θα συμπληρώσουν τους μηχανισμούς που χρηματοδο τούνται από κοινοτικούς δημοσιονομικούς πόρους. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώξει να επεκτείνει σταδιακά τις δραστη ριότητές της σε μεγαλύτερο αριθμό χωρών στις εν λόγω περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ευημερουσών χωρών. Προς υποστήριξη των στόχων της Κοινότητας, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ σε χώρες της Ασίας και της Λατι νικής Αμερικής θα πρέπει να εστιάζεται στην περιβαλλοντική αειφορία (συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού της αλλα γής του κλίματος) και σε έργα ενεργειακής ασφάλειας, και να υποστηρίζει αδιάλειπτα την παρουσία της Ένωσης στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων και της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνω σίας. Δεδομένης της σχέσης κόστους και αποτελεσματικότη τας, η ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται άμεσα με τοπικές εταιρείες, ιδίως στους τομείς της περιβαλ λοντικής αειφορίας και της ενεργειακής ασφάλειας. Η ενδιά μεση επισκόπηση θα εξετάσει εκ νέου τους στόχους της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στην Ασία και τη Λατινική Αμε ρική.

(13) Στην κεντρική Ασία, η ΕΤΕπ θα πρέπει να επικεντρώσει τις δραστηριότητές της σε σημαντικά έργα ενεργειακού ανεφο διασμού και μεταφοράς ενέργειας, τα οποία εξυπηρετούν επίσης τα ενεργειακά συμφέροντα της Κοινότητας και συμ φωνούν με τους στόχους των κοινοτικών πολιτικών σχετικά με τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τις απαι τήσεις του Κιότο, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, και τα οποία συμβάλλουν στην υλοποί ηση των εν λόγω στόχων. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στην κεντρική Ασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με την ΕΤΑΑ, ιδίως σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε τριμερές μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ.

(14) Προκειμένου να συμπληρωθούν οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται βάσει της συμφωνίας εταιρικής σχ σης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρω παϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετ ρου ( 1 ) (συμφωνία του Κοτονού), η ΕΤΕπ θα πρέπει να επικε ντρωθεί στη Νότια Αφρική σε έργα υποδομών δημόσιου ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών υπο δομών, των έργων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης) και στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η εφαρμογή των δια τάξεων οικονομικής συνεργασίας με βάση τη συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου ( 2 ), θα προωθήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην περιοχή αυτή.

(15) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή της συνολικής κοινοτι κής στήριξης στις σχετικές περιοχές, θα πρέπει να αναζητη θούν ευκαιρίες να συνδυαστεί καταλλήλως η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ με τους δημοσιονομικούς πόρους της Κοινότητας, υπό μορφή επιχορηγήσεων, επιχειρηματικού κεφαλαίου και επιδοτήσεων επιτοκίου, παράλληλα με την τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων, ή για την ενίσχυση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, μέσω του ΜΠΒ, του ΜΕΓΕΣ, του μηχανισμού σταθερότητας, της EIDHR και, για τη Νότια Αφρική, του ΜΑΣ.

(16) Η ΕΤΕπ ήδη συνεργάζεται στενά με διεθνείς χρηματοδοτι κούς οργανισμούς και με ευρωπαϊκούς διμερείς οργανι σμούς. Η συνεργασία αυτή καθοδηγείται από ειδικά για κάθε περιοχή μνημόνια συμφωνίας, τα οποία θα πρέπει να εγκρίνονται από τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ. Στις χρη ματοδοτικές της δραστηριότητες εκτός της Κοινότητας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας από φασης, η ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώξει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία και το συντονισμό με τους διεθνείς χρηματο δοτικούς οργανισμούς και με διμερείς ευρωπαϊκούς οργανι σμούς, η οποία, κατά περίπτωση, θα περιλαμβάνει συνεργα σία για τις τομεακές προϋποθέσεις, μεγαλύτερη χρήση της συγχρηματοδότησης και συμμετοχή με άλλους διεθνείς χρη ματοδοτικούς οργανισμούς σε παγκοσμίου επιπέδου πρωτο βουλίες, όπως οι πρωτοβουλίες για την προώθηση του συντονισμού και της αποδοτικότητας της βοήθειας.

(17) Θα πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση και η διάδοση των πληροφοριών εκ μέρους της ΕΤΕπ και της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την ΕΤΕπ, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει, σε ετήσια βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές δρα στηριότητες της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση θα πρέπει να περιέχει τα στρατηγικά έγγραφα προγραμματισμού και να περιλαμβάνει ένα τμήμα όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τις κοινοτικές πολιτικές, και ένα τμήμα όσον αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή, άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και διμερείς χορηγούς, επίσης όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση.

(18) Η κοινοτική εγγύηση που θεσπίζεται με την παρούσα από φαση θα πρέπει να καλύπτει τις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΤΕπ που έχουν υπογραφεί στη διάρκεια περιόδου η οποία αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2007 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2011. Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο απολογισμός κατά το πρώτο ήμισυ της διάρκειας της παρού σας εντολής, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα εκπονήσουν ενδιά μεση επισκόπηση της απόφασης. Η εν λόγω επισκόπηση θα πρέπει ιδίως να περιλαμβάνει εξωτερική αξιολόγηση, οι όροι αναφοράς της οποίας καθορίζονται στο παράρτημα II.

(19) Η διαχείριση των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβα νομένων κατάλληλων μέτρων ελέγχου, καθώς και με τους συναφείς κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν το Ελε γκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμη σης της Απάτης (OLAF). EL 22.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190/3

( 1 ) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

( 2 ) ΕΕ L 311 της 4.12.1999, σ. 3.(20) Το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (το «Ταμείο Εγγυήσεων»), που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2728/94 του Συμβουλίου ( 1 ), θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει αποθεματικό ρευστότητας στον κοινοτικό προϋπολογισμό έναντι ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ.

(21) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να καταρτίσει, μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, ενδεικτικό πολυετή προγραμματισμό του όγκου των υπογραφών για τις χρηματοδοτικές δραστηριότη τες της ΕΤΕπ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος δημοσιονομικός σχεδιασμός για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τον εν λόγω σχεδιασμό στον τακτικό δημοσιο νομικό προγραμματισμό που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

(22) Με την απόφασή του της 6ης Νοεμβρίου 2008 στην υπό θεση C-155/07 (Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου), το Δικα στήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε την απόφαση 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρω παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται για σχέδια εκτός της Κοινότητας ( 2 ). Η απόφαση 2006/1016/ΕΚ είχε επεκταθεί σε πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας (Καζαχστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν) με την από φαση 2008/847/ΕΚ του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρι κής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/ΕΚ ( 3 ).

(23) Ωστόσο, το Δικαστήριο έδωσε εντολή να διατηρηθούν τα αποτελέσματα της απόφασης 2006/1016/ΕΚ όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ που θα έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος –εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω δικαστικής απόφα σης– νέας απόφασης, εκδιδόμενης επί της ορθής νομικής βάσεως, ήτοι τα άρθρα 179 και 181α της συνθήκης λαμ βανομένων από κοινού. Αποτέλεσμα της απόφασης αυτής είναι ότι θα εφαρμόζεται πλέον η διαδικασία της συναπόφα σης για την ενεργοποίηση της προαιρετικής εντολής, την επιλεξιμότητα των χωρών του παραρτήματος Ι και την ανα στολή νέων χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ σε κάποια συγκε κριμένη χώρα, σε περίπτωση σοβαρής ανησυχίας για την πολιτική ή οικονομική κατάστασή της.

(24) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να εξακολουθήσει να διατηρείται αμετάβλητη η εγγύηση για τις σχετικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός της Κοινότητας.

(25) Ωστόσο, η ταχεία έγκριση της παρούσας απόφασης θα πρ πει να επιτευχθεί μαζί με την εξασφάλιση του πλήρους σεβα σμού των προνομιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πριν από τις 30 Απριλίου 2010 πρόταση για νέα απόφαση λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγη σης.

(26) Η εν λόγω πρόταση για λήψη νέας απόφασης θα πρέπει να εξετάσει μεταξύ άλλων το θέμα του εκ μέρους του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενδελεχέστερου ελέγχου όλων των δημοσιονομικών και πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτής της νέας απόφασης, το θέμα της διαφά νειας του χρηματοδοτικού μηχανισμού και το θέμα του περιορισμού της κοινοτικής εγγύησης σε σύγκριση με τις δαπανηθείσες πιστώσεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Εγγύηση και ανώτατα όρια

1. Η Κοινότητα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνολική εγγύηση («κοινοτική εγγύηση») για μη εισπραχθεί σες πληρωμές από την ΕΤΕπ, που οφείλονται όμως σε αυτήν, σε σχέση με δάνεια και εγγυήσεις δανείων για επιλέξιμα από την ΕΤΕπ επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε χώρες που διέπονται από την παρούσα απόφαση, εφόσον τα εν λόγω δάνεια ή οι εγγυήσεις δανείων έχουν χορηγηθεί βάσει υπογραφείσας συμφωνίας, η οποία ούτε έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί («χρηματοδοτικές δραστηριότη τες της ΕΤΕπ»), και έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ και για τη στήριξη των σχετικών στόχων εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας.

2. Η κοινοτική εγγύηση περιορίζεται στο 65 % του συνολικού ποσού των πιστώσεων που έχουν εκταμιευθεί και των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών δραστηριο τήτων της ΕΤΕπ, μείον τα επιστραφέντα ποσά, συν όλα τα λοιπά συναφή ποσά.

3. Το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για όλη την περίοδο 2007-2013, μείον τα ακυρωθέντα ποσά, δεν υπερβαίνει τα 27 800 000 000 ευρώ. Το μέγιστο αυτό ποσό κατανέμεται σε δύο μέρη:

α) βασικό ανώτατο όριο καθορισμένου μέγιστου ποσού 25 800 000 000 ευρώ, η περιφερειακή κατανομή του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 4, για την κάλυψη ολόκληρης της περιόδου 2007-2013·

β) προαιρετική εντολή 2 000 000 000 ευρώ. Η ολική ή μερική ενεργοποίηση αυτού του προαιρετικού ποσού και η περιφερει ακή κατανομή του θα αποφασιστεί από τη Ευρωπαϊκό Κοινοβού λιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης. Η απόφαση θα βασίζεται στο πόρισμα της ενδιάμεσης επισκόπησης που ορίζεται στο άρθρο 9.

4. Το βασικό ανώτατο όριο κατά την παράγραφο 3 στοιχείο α) κατανέμεται στα ακόλουθα δεσμευτικά περιφερειακά ανώτατα όρια:

α) χώρες με προενταξιακό καθεστώς: 8 700 000 000 ευρώ· EL L 190/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.7.2009

( 1 ) ΕΕ L 293 της 12.11.1994, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 95.

( 3 ) ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 13.β) χώρες που εμπίπτουν στην πολιτική γειτονίας και εταιρικής σχ σης: 12 400 000 000 ευρώ που αναλύονται στα εξής ενδει κτικά επιμέρους ανώτατα όρια:

i) μεσογειακές χώρες: 8 700 000 000 ευρώ·

ii) Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος και Ρωσία: 3 700 000 000 ευρώ·

γ) Ασία και Λατινική Αμερική: 3 800 000 000 ευρώ·

που αναλύονται στα εξής ενδεικτικά επιμέρους ανώτατα όρια:

i) Λατινική Αμερική: 2 800 000 000 ευρώ·

ii) Ασία (συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ασίας): 1 000 000 000 ευρώ·

δ) Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής: 900 000 000 ευρώ.

5. Εντός των περιφερειακών ανωτάτων ορίων, τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ μπορούν να αποφασίσουν την ανακατανομή μεταξύ επιμέρους ορίων ποσού ίσου προς το 10 % των περιφερει ακών ανωτάτων ορίων.

6. Η κοινοτική εγγύηση καλύπτει τις χρηματοδοτικές δραστηριό τητες της ΕΤΕπ που θα υπογραφούν κατά την περίοδο που άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 2007 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2011. Για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υπογράφηκαν στο πλαίσιο των αποφάσεων 2006/1016/ΕΚ και 2008/847/ΕΚ εξακολουθεί να χορηγείται η κοινοτική εγγύηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

7. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 6, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση νέας κοινοτικής εγγύησης στην ΕΤΕπ για τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες εκτός Κοι νότητας, η περίοδος αυτή παρατείνεται αυτόματα κατά έξι μήνες.

Άρθρο 2

Καλυπτόμενες χώρες

1. Ο κατάλογος των επιλέξιμων ή δυνάμει επιλέξιμων χωρών για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει κοινοτικής εγγύησης παρατί θεται στο παράρτημα I.

2. Για τις χώρες που κατονομάζονται στο παράρτημα I και φέρουν την ένδειξη «*» και για άλλες χώρες που δεν κατονομάζο νται στο παράρτημα I, η επιλεξιμότητά τους για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ βάσει κοινοτικής εγγύησης αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο κατά περίπτωση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης.

3. Η κοινοτική εγγύηση καλύπτει μόνον τις χρηματοδοτικές δρα στηριότητες της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται σε χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με την ΕΤΕπ, με την οποία καθορίζονται οι νομικοί όροι βάσει των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω δραστηριότητες.

4. Σε περίπτωση σοβαρής ανησυχίας σχετικά με την πολιτική ή οικονομική κατάσταση σε συγκεκριμένη χώρα, το Ευρωπαϊκό Κοι νοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αποφασίσουν την ανα στολή νέας χρηματοδότησης της ΕΤΕπ βάσει κοινοτικής εγγύησης στην εν λόγω χώρα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης.

5. Η κοινοτική εγγύηση δεν καλύπτει τις χρηματοδοτικές δρα στηριότητες της ΕΤΕπ σε συγκεκριμένη χώρα, εφόσον η συμφωνία σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές έχει υπογραφεί μετά την προ σχώρηση της εν λόγω χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 3

Συνοχή με τις πολιτικές της Κοινότητας

1. Η συνοχή των εξωτερικών δράσεων της ΕΤΕπ με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας ενισχύεται προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ και των δημοσιονομικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω του τακτικού και συστηματικού διαλόγου και των έγκαι ρων διαβουλεύσεων όσον αφορά:

α) στρατηγικά έγγραφα που έχει συντάξει η Επιτροπή, όπως είναι τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και ανά περιοχή, τα σχέδια δράσης, τα προενταξιακά έγγραφα·

β) τα έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού και τα υπό μελέτη σχέδια της ΕΤΕπ·

γ) άλλα πολιτικά και επιχειρησιακά θέματα.

2. Η συνεργασία διαφοροποιείται ανά περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της ΕΤΕπ καθώς και τις πολιτικές της Κοινότητας σε κάθε περιοχή.

3. Χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ δεν περιλαμβάνεται στην κάλυψη που παρέχεται από την κοινοτική εγγύηση, εφόσον η Επιτροπή διατυπώσει αρνητική γνώμη για την πράξη αυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 21 του καταστα τικού της ΕΤΕπ.

4. Η συνοχή των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας παρακολουθεί ται σύμφωνα με το άρθρο 6. EL 22.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190/5

Άρθρο 4

Συνεργασία με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς

1. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ διεξάγονται σε αυξανόμενο βαθμό, κατά περίπτωση, από την ΕΤΕπ με τη συνεργα σία ή/και τη συγχρηματοδότηση άλλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, ή ευρωπαϊκών διμερών οργανισμών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες, η συνεργασία και η αποδοτικότητα και να εξασφαλιστούν ο εύλογος καταμερισμός των κινδύνων και συνεκτικοί όροι επιλεξιμότητας όσον αφορά το σχέδιο και τον τομέα.

2. Η συνεργασία κατά την παράγραφο 1 διευκολύνεται μέσω συντονισμού που παρέχεται κυρίως στο πλαίσιο μνημονίων συμφω νίας, κατά περίπτωση, μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και των κυριότερων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και διμερών ευρω παϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις διάφορες περιο χές.

3. Η συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τους λοιπούς χορηγούς αξιολογείται στο πλαίσιο της ενδιάμε σης επισκόπησης του άρθρου 9.

Άρθρο 5

Κάλυψη και όροι της κοινοτικής εγγύησης

1. Για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που συνά πτονται με κράτος ή με την εγγύηση κράτους και για άλλες χρη ματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που συνάπτονται με περιφε ρειακές ή τοπικές αρχές ή κρατικές ή/και ελεγχόμενες από το κρά τος δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, εφόσον για τις άλλες αυτές χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ υπάρχει κατάλληλη αξιο λόγηση του πιστωτικού κινδύνου από την ΕΤΕπ που λαμβάνει υπόψη την κατάσταση πιστωτικού κινδύνου της εκάστοτε χώρας, η κοινοτική εγγύηση καλύπτει όλες τις πληρωμές που δεν εισπράχ θηκαν από την ΕΤΕπ αλλά που οφείλονται σε αυτήν (η «συνολική εγγύηση»).

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6 παρά γραφος 4, η έννοια του κράτους περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, που εκπροσωπούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή, και το Κοσσυφοπέδιο (*), που εκπροσωπείται από την απο στολή προσωρινής διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών.

2. Για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, πλην όσων σημειώνονται στην παράγραφο 1, η κοινοτική εγγύηση καλύπτει όλες τις πληρωμές που δεν εισπράχθηκαν από την ΕΤΕπ αλλά που οφείλονται σε αυτήν, εφόσον η μη είσπραξη προκλήθηκε από την επέλευση ενός από τους εξής πολιτικούς κινδύνους («εγγύηση έναντι πολιτικών κινδύνων»):

α) μη μεταφορά συναλλάγματος·

β) απαλλοτρίωση·

γ) πόλεμος ή εμφύλια αναταραχή·

δ) αρνησιδικία σε περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 6

Ενημέρωση και λογιστική

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοι νοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές δραστηριότη τες της ΕΤΕπ που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της παρούσας από φασης. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε επίπεδο έργου, τομέα, χώρας και περιφέρειας, καθώς και της συμβολής των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας, λαμβα νομένων υπόψη των επιχειρησιακών στόχων της ΕΤΕπ. Περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής και μεταξύ της ΕΤΕπ και άλλων διεθνών χρηματοδο τικών οργανισμών και διμερών χορηγών.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΕΤΕπ διαβιβάζει στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστη ριότητες της ΕΤΕπ που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της παρούσας απόφασης και με την εκπλήρωση των στόχων εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

3. Η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή στατιστικά, χρηματοοικονο μικά και λογιστικά δεδομένα για κάθε μία από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλή ρωση των καθηκόντων ενημέρωσης που υπέχει η Επιτροπή ή για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και πιστοποιητικό ελέγχου σχετικά με τα εκκρεμή ποσά των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ.

4. Για τους σκοπούς της λογιστικής και της ενημέρωσης της Επιτροπής όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτονται από τη συνολική εγγύηση, η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή αξιολόγηση των κινδύνων της ΕΤΕπ και πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που αφορούν δανειζό μενους ή εγγυημένους οφειλέτες, πλην κρατών.

5. Η ΕΤΕπ επιβαρύνεται με το κόστος παροχής των πληροφο ριών κατά τις παραγράφους 2, 3 και 4.

Άρθρο 7

Ανάκτηση πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή

1. Εάν η Επιτροπή πραγματοποιήσει πληρωμή στο πλαίσιο της κοινοτικής εγγύησης, η ΕΤΕπ προβαίνει, εξ ονόματος και για λογα ριασμό της Επιτροπής, στην ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά που έχουν καταβληθεί.

2. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή συνάπτουν συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι λεπτομερείς διατάξεις και διαδικασίες που συνδέο νται με την ανάκτηση των απαιτήσεων, το αργότερο κατά την ημε ρομηνία σύναψης της συμφωνίας κατά το άρθρο 8.

Άρθρο 8

Εγγυητική συμφωνία

Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή συνάπτουν εγγυητική συμφωνία, όπου καθορίζονται οι λεπτομερείς διατάξεις και οι διαδικασίες που αφο ρούν την κοινοτική εγγύηση. EL L 190/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.7.2009

(*) Κατά την έννοια του ψηφίσματος 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφα λείας των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 9

Επανεξέταση

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τις 30 Απριλίου 2010, ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συνοδευόμενη από πρόταση τροποποίησής της, με βάση, μεταξύ άλλων, και την εξωτερική αξιολόγηση, το γενικό πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Ιουλίου 2013 τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Κατάργηση

Η απόφαση 2008/847/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος E. ERLANDSSON

EL 22.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190/7ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΚΑΙ 2

A. Χώρες με προενταξιακό καθεστώς

1. Υποψήφιες χώρες

Κροατία, Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

2. Δυνητικά υποψήφιες χώρες

Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο κατά την έννοια του ψηφίσματος 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Β. Χώρες που υπάγονται στην πολιτική γειτονίας και εταιρικής σχέσης

1. Μεσογειακές χώρες

Αλγερία, Αίγυπτος, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη (*), Μαρόκο, Συρία, Τυνησία.

2. Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος και Ρωσία·

Ανατολική Ευρώπη: Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία, Λευκορωσία (*)·

Νότιος Καύκασος: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία·

Ρωσία: Ρωσία.

Γ. Ασία και Λατινική Αμερική

1. Λατινική Αμερική

Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα.

2. Ασία

Ασία (χωρίς την Κεντρική Ασία):

Αφγανιστάν (*), Μπανγκλαντές, Μπουτάν (*), Μπρουνέι, Καμπότζη (*), Κίνα (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διοικη τικών περιοχών Χονγκ Κονγκ και Μακάο), Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ (*), Νότια Κορέα, Λάος, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μογγολία, Νεπάλ, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν (*), Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Υεμένη.

Κεντρική Ασία:

Καζαχστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν.

Δ. Νότια Αφρική

Νότια Αφρική. EL L 190/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.7.2009ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδιάμεση επισκόπηση και όροι αναφοράσ για την αξιολόγηση τησ εξωτερικήσ εντολήσ τησ ΕΤΕπ

Ενδιάμεση επισκόπηση

Έως το 2010 θα πραγματοποιηθεί ουσιαστική ενδιάμεση επισκόπηση της εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΤΕπ. Η εν λόγω επισκόπηση θα βασίζεται σε ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση, η οποία θα διαβιβαστεί επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η επισκόπηση θα αποτελέσει τη βάση για να αποφασίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν και σε ποιο εύρος θα εκδώσουν τυχόν προαιρετική εντολή που θα συμπληρώνει την εγγύηση που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση για την περίοδο μετά από το 2010, εάν θα επιφέρουν άλλες τροποποιήσεις στην εντολή και με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία και αποτελεσματικότητα των πράξεων της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή θα παρου σιάσει την ενδιάμεση επισκόπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 30 Απριλίου 2010, ως τη βάση για τυχόν προτάσεις τροποποίησης της εντολής.

Το πλαίσιο της αξιολόγησης

Θα περιλαμβάνει:

α) αξιολόγηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. Τμήματα της αξιολόγησης θα διεκπεραιωθούν σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αξιολόγησης της ΕΤΕπ και της Επιτροπής·

β) εκτίμηση του ευρύτερου αντικτύπου της εξωτερικής δανειοδότησης της ΕΤΕπ σε σύμπραξη με άλλους διεθνείς χρηματοδο τικούς οργανισμούς και άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

Την επίβλεψη και διαχείριση της αξιολόγησης θα έχει διευθύνουσα επιτροπή, απαρτιζόμενη από «σοφούς» διοριζόμενους από το Συμβούλιο Διοικητών της ΕΤΕπ, έναν αντιπρόσωπο της ΕΤΕπ και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Πρόεδρος της διευθύνουσας επιτροπής θα είναι ένας από τους εν λόγω «σοφούς».

Η διευθύνουσα επιτροπή θα επικουρείται από τις υπηρεσίες αξιολόγησης της Επιτροπής και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι εν λόγω εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα επιλεγούν με ανοικτή διαδικασία, την οποία θα διεξάγει η Επιτροπή. Θα ζητηθεί η γνώμη της διευθύνουσας επιτροπής για τους κανόνες και τα κριτήρια επιλογής των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι δαπάνες για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες θα βαρύνουν την Επιτροπή και θα καλυφθούν από κονδύλιο του προϋπολογισμού που προορίζεται για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων.

Η τελική έκθεση αξιολόγησης που θα υποβληθεί από τη διευθύνουσα επιτροπή θα συναγάγει σαφή συμπεράσματα, βάσει των πληροφοριών που θα συλλεγούν, ούτως ώστε να παρασχεθούν τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται για την απόφαση σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση όσον αφορά το εάν πρέπει να αποδεσμευτεί το προαιρετικό μερίδιο για το υπόλοιπο της εντολής και όσον αφορά την περιφερειακή κατανομή τυχόν επιπρόσθετης χρηματοδότησης.

Το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα καλύπτει τις προηγούμενες εντολές (2000-2006) και τα πρώτα έτη της εντολής 2007-2013, μέχρι το τέλος του 2009. Θα εξετάσει το ύψος των χρηματοδοτικών σχεδίων και των εκταμιεύσεων για κάθε χώρα, καθώς και δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης και επιχειρηματικού κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα κατά σχέδιο, τομέα, περιφέρεια και χώρα, η αξιολόγηση θα βασίζει τα συμπεράσματά της:

α) στην εις βάθος αξιολόγηση της σημασίας και των επιδόσεων (αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα) των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε σχέση με τους ειδικούς περιφερειακούς τους στόχους, όπως είχαν οριστεί αρχικά στο πλαίσιο των σχετικών εξωτερικών πολιτικών της Κοινότητας, καθώς και της προστιθέμενης αξίας τους (η αξιολόγηση αυτή θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την υπηρεσία αξιολογήσεων της ΕΤΕπ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής)·

β) στην αξιολόγηση της συνοχής με τις σχετικές εξωτερικές πολιτικές και στρατηγικές της Κοινότητας και της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ κατά τα πρώτα έτη της εντολής 2007-2013 στο πλαίσιο των συγκεκριμένων περιφερειακών στόχων της εντολής 2007-2013 και των αντίστοιχων δεικτών επίδοσης που θα ορίσει η ΕΤΕπ (η αξιολόγηση αυτή οποία θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την υπηρεσία αξιολογήσεων της ΕΤΕπ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής)·

γ) στην ανάλυση των οικονομικών αναγκών των δικαιούχων, της ικανότητας απορρόφησης που έχουν και της διαθεσιμότητας άλλων πηγών ιδιωτικής ή δημόσιας χρηματοδότησης για τις σχετικές επενδύσεις· EL 22.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190/9δ) στην αξιολόγηση της συνεργασίας και της συνοχής των δράσεων μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής·

ε) στην αξιολόγηση της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ της ΕΤΕπ και διεθνών και διμερών χρηματοπιστωτικών θεσμών και οργανισμών.

Στις αξιολογήσεις κατά τα στοιχεία α) και β), η προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ θα υπολογίζεται με γνώμονα τρία στοιχεία:

— στήριξη των στόχων πολιτικής της Κοινότητας,

— ποιότητα των ίδιων των έργων, και

— εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. EL L 190/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.7.2009


Taxheaven.gr