Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005


ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005
 

Στην Aθήνα, σήµερα την 24η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός:
α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού β) Δηµήτριος Ασηµακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής γ) Δηµήτριος Αρµενάκης Πρόεδρος και Ηρακλής Μπλουγούρας, Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου και εκπρόσωποι αυτής και αφετέρου Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος και Κωσταντίνος Πουπάκης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
 

ΑΡΘΡΟ 1 Κατώτατα όρια αποδοχών 2004
Α) Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31η.12.2003 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε των ετών 2002-2003, αυξάνονται για το 2004 ως εξής : Την 1η.1.2004 αυξάνονται κατά ποσοστό 4%.
Οπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31η.8.2004 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 1, αυξάνονται από 1ης.9.2004 κατά ποσοστό 2%.
Με σκοπό την ενίσχυση των χαµηλοτέρων εισοδηµάτων, το κατώτατο όριο του ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών/τριών χωρίς προϋπηρεσία, αυξάνεται από 1ης.9.2004 µε επίπλέον εφάπαξ ποσό 8 ευρώ µηνιαίως και ο κατώτατος µισθός των υπαλλήλων χωρίς προϋπηρεσία µε εφάπαξ ποσό 8,5 ευρώ µηνιαίως.

Β) Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου Α τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται όπως ο συνηµµένος πίνακας Ι.
 

ΑΡΘΡΟ 2 Κατώτατα όρια αποδοχών 2005
Α) Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2004 αφού ενσωµατωθούν και τα εφάπαξ ποσά που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 1 και καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα Ι, αυξάνονται για το 2005 ως εξής : Την 1η.1.2005 αυξάνονται κατά ποσοστό 2,2%.
Οπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31η.8.2005 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 1, αυξάνονται από 1ης.9.2005 κατά ποσοστό 3,3%.

Β) Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου Α τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται όπως ο συνηµµένος πίνακας II.
 

ΑΡΘΡΟ 3 Υπολογισµός Επιδοµάτων
Τα εφάπαξ ποσά των 8 ευρώ και των 8,5 ευρώ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του επιδόµατος γάµου. Δεν λαµβάνονται υπόψη µεταβατικά κατά τον υπολογισµό των επιδοµάτων τριετιών στα έτη 2004 και 2005.
 

ΑΡΘΡΟ 4 Αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµβασης των εργατοτεχνιτών/τριών
Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), και του 2002-2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας):


  Προϋπηρεσία Αποζημίωση
     
  Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια
  Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη 7 ημερομίσθια
  Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια
  Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια
  Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 60 ημερομίσθια
  Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 100 ημερομίσθια
  Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 120 ημερομίσθια
  Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη 140 ημερομίσθια
  Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 160 ημερομίσθια 

ΑΡΘΡΟ 5 Μείωση του χρόνου εβδοµαδιαίας εργασίας
Οι Πρόεδροι των συµβαλλοµένων οργανώσεων θα συναντηθούν εκ νέου, µετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας, για να συζητήσουν τη µείωση του χρόνου εργασίας σε συνδυασµό µε ρυθµίσεις εκ µέρους της Πολιτείας, οι οποίες θα συµβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
 

ΑΡΘΡΟ 6 Υπερωριακή απασχόληση
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να υποβάλλουν κοινό αίτηµα στην Κυβέρνηση για την απαλλαγή από την υποχρέωση αναγγελίας και λήψης άδειας για υπερωρίες που αφορούν την 44η και 45η ώρα της εβδοµάδας, διατηρουµένου του ισχύοντος ύψους της αµοιβής τους.
 

ΑΡΘΡΟ 7 ΛΑΕΚ
Με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 (άρθρο 12) και την ενδιάµεση συµφωνία κατά τη συνάντηση της 8ης Δεκεµβρίου 2003 των Προέδρων των Συµβαλλοµένων Οργανώσεων µε θέµα τον ΛΑΕΚ, τα µέρη συµφώνησαν αφ’ενός για την επιβεβληµένη µετατροπή του ΛΑΕΚ σε Ν.Π.Ι.Δ., ώστε ν΄αποκτήσει αυτονοµία από τον ΟΑΕΔ, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα, αφ΄ετέρου να επανεξετασθεί από κοινού το Πρόγραµµα Δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του.
Τα µέρη συµφωνούν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη θεσµική κατοχύρωση της αυτονοµίας του ΛΑΕΚ, τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τον προσδιορισµό των δράσεών του, την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους και γενικά την αναβάθµιση του ρόλου του για την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ιδιαίτερα των µακροχρόνια ανέργων, των νέων, των γυναικών και των ατόµων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό.
Στο πλαίσιο του κοινού στόχου να επιδιώκεται η ενσωµάτωση των µεταξύ τους συµφωνιών στην εσωτερική νοµοθεσία, τα συµβαλλόµενα µέρη θα προωθήσουν εκ νέου το προσαρτηθέν στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 Σχέδιο Νόµου για τη µετατροπή του ΛΑΕΚ σε Ν.Π.Ι.Δ.
Επαναλαµβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4 & 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι :

α) Tο ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών της Γ.Σ.Ε.Ε ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.

β) Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
 

ΑΡΘΡΟ 8 Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου
Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό.
 

ΑΡΘΡΟ 9
Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά.


ΑΡΘΡΟ 10 Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
Οσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη.
 

ΑΡΘΡΟ 11
Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε αποδοχές.
 

ΑΡΘΡΟ 12 Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξ (16) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
 

ΑΡΘΡΟ 13 Απασχόληση ηλικιωµένων εργαζοµένων
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να µελετήσουν και να προωθήσουν από κοινού µέτρα και πολιτικές για τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, µέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση.
 

ΑΡΘΡΟ 14 Συµφωνία για την τηλεργασία
Τα µέρη αποφασίζουν την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής συµφωνίας – πλαισίου για την τηλεργασία, που υπεγράφη από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (Σ.Ε.Σ.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα (UNICE) – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP, στην ελληνική έννοµη τάξη, έως την 30.9.2004.
 

ΑΡΘΡΟ 15 Πεδίο εφαρµογής της σχέσης εξαρτηµένης εργασίας και των προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Τα µέρη συµφωνούν να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση ως γνήσιων σχέσεων εξαρτηµένης εργασίας, των σχέσεων εκείνων, που υπό τον µανδύα των ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συµβάσεων έργου, υποκρύπτουν σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας.
 

ΑΡΘΡΟ 16
Τα µέρη αποφασίζουν τη συγκρότηση µέχρι 30-10-2004 µικτής επιτροπής εµπειρογνωµόνων, όπου θα εκπροσωπούνται τα συµβαλλόµενα µέρη σε συνεργασία µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειµένου:
Να εξετασθεί η έκταση χρήσης ηλεκτρονικών συστηµάτων παρακολούθησης και η πρακτική που ακολουθείται στο συγκεκριµένο θέµα στους εργασιακούς χώρους.
Να εξετασθεί η ευρωπαϊκή εµπειρία σχετικά µε το θέµα αυτό.
Να καταρτισθεί ειδικό πλαίσιο κανόνων για την τοποθέτηση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστηµάτων παρακολούθησης στους χώρους εργασίας για λόγους ασφαλείας.
Να προωθήσουν από κοινού τα ενδεικνυόµενα µέτρα, ώστε να αντιµετωπισθούν παράνοµες ή καταχρηστικές πρακτικές.
 

ΑΡΘΡΟ 17 Υγιεινή καιΑσφάλεια της εργασίας
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο πρόληψης.
Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.
 

ΑΡΘΡΟ 18
Για την πρόληψη και καταπολέµηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα µέρη συµφωνούν:
Να µελετήσουν την ευθυγράµµιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά µε την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.


ΑΡΘΡΟ 19 Αλλοδαποί Εργαζόµενοι
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους. Επιπλέον επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
 

ΑΡΘΡΟ 20
Περιβάλλον
Τα µέρη αποδέχονται την ανάγκη συµβατότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων µε την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της µεγάλης σηµασίας των ζητηµάτων οικολογικής διαχείρισης και της ευαισθητοποίησης των µελών µας, συµφωνούµε στα εξής:
Δηµιουργία και δραστηριοποίηση µόνιµης Επιτροπής για το Περιβάλλον µε εκπροσώπηση της Κυβέρνησης (συναρµόδια Υπουργεία), της Γ.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ουσιαστική παρέµβαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατάρτιση, µε ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σ’ αυτόν τον τοµέα, µέσω του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ.
 

ΑΡΘΡΟ 21
Διατηρούµενες διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.


ΑΡΘΡΟ 22 Κωδικοποίηση ΕΓΣΣΕ
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προβούν το συντοµότερο δυνατό, σε κωδικοποίηση των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που είναι σε ισχύ, από το 1975 έως σήµερα.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2004.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Σ.Ε.Β. Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Οδ. Κυριακόπουλος Χ. Πολυζωγόπουλος Κ. Πουπάκης
Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Δηµ. Ασηµακόπουλος Νικ. Σκορίνης
Για την Ε.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Δηµ. Αρµενάκης Ηρ. Μπλουγούρας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης