Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003


ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003

[Αρ. Πράξης Κατάθεσης 19/29-4-2002]


Στην Ελευσίνα, σήµερα την 15η Απριλίου 2002, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός:
α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού β) Γεώργιος Μότσος, Πρόεδρος και Γεώργιος Δρίκος, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής γ) Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος και Διονύσιος Λοτσάρης, Γενικός Γραµµατέας τη ςΕθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου και εκπρόσωποι αυτής και αφετέρου Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος και Γιάννης Μανώλης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
Κατά τις διαπραγµατεύσεις όλοι οι συµβαλλόµενοι µε αίσθηµα ευθύνης για τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας διατύπωσαν την αναγκαιότητα να επιδιώξουν τη συνέχιση του µεταξύ τους διαλόγου και να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, ώστε να επιτυγχάνεται η ενσωµάτωση των µεταξύ τους συµφωνιών στην εσωτερική νοµοθεσία. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης να επιδιώξουν από κοινού τις αναγκαίες θεσµικές αλλαγές, που θα επιβεβαιώνουν και θα αναβαθµίζουν το ρόλο τους στην κοινωνία και την οικονοµία, µε ουσιαστική συµµετοχή στα όργανα που σχεδιάζουν και υλοποιούν την (εκάστοτε )κυβερνητική πολιτική, στα θέµατα που τους αφορούν.
Όσον αφορά στο αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. για µείωση του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας, τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν την άµεση ανάθεση του θέµατος σε ειδική, κοινή, οµάδα εργασίας η οποία, µε βάση όσα τέθηκαν στην παρούσα διαπραγµάτευση, θα επιδιώξει την προσέγγιση των δύο πλευρών µε στόχο την κοινή συµφωνία µέχρι τέλους Μαΐου 2002.
Με βάση τα ανωτέρω τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν τα ακόλουθα:
 

ΑΡΘΡΟ 1
Κατώτατα όρια αποδοχών 2002
Α) Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31η.12.2001 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000-2001, αυξάνονται ως εξής:
Την 1η.1.2002 αυξάνονται κατά ποσοστό 1,1% µε βάση τη ρήτρα διόρθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 της ως άνω Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001.
Όπως διαµορφώνονται µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 1 αυτής της παραγράφου οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια αυξάνονται από 1ης.1.2002 κατά ποσοστό 2,5% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30η.6.2002 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 2 αυξάνονται από 1ης.7.2002 κατά ποσοστό 1,8%.
Β) Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου Α τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθώνκαι ηµεροµισθίων διαµορφώνονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικό ηµεροµίσθιο από 1ης Ιανουαρίου 2002 € 21,96 και από 1ης Ιουλίου 2002 € 22,35.

β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία, και είναι άγαµοι:

Βασικός µισθός από 1ης Ιανουαρίου 2002 € 490,04 και από 1ης Ιουλίου 2002 € 498,86.

Γ) Εφόσον την 1η.1.2003 οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31η.12.2002 δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά 1% τον επίσηµο µέσο Δ.Τ.Κ. του έτους 2002 προς 2001, θα αναπροσαρµοσθούν από 1ης.1.2003 έτσι ώστε να υπερβαίνουν κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα το µέσο Δ.Τ.Κ. του έτους αυτού.

Δ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους αναλόγως µε το χρόνο απασχόλησής τους.
 

ΑΡΘΡΟ 2
Κατώτατα όρια αποδοχών 2003
1. Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια αυξάνονται για το 2003 κατά ποσοστό 3,9%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί την 1η.1.2003 εφάπαξ στα ηµεροµίσθια και τους µισθούς, όπως θα έχουν τυχόν διαµορφωθεί την 31η.12.2002 µε βάση την εφαρµογή των παραγράφων Α και Γ του προηγουµένου άρθρου 1.
 

ΑΡΘΡΟ 3
Υπολογισµός Επιδοµάτων
Τα επιδόµατα που προβλέπονται από εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.
 

ΑΡΘΡΟ 4
Αποζηµίωση καταγγελίας σύµβασης εργατοτεχνιτών (-τριων)
Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας):


  Προϋπηρεσία Αποζημίωση
     
  Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια
  Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη 7 ημερομίσθια
  Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια
  Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια
  Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 60 ημερομίσθια
  Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 95 ημερομίσθια
  Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 115 ημερομίσθια
  Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη 135 ημερομίσθια
  Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 150 ημερομίσθια

ΑΡΘΡΟ 5
Ετήσια κανονική άδεια

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους.
 

ΑΡΘΡΟ 6
Άδεια φροντίδας παιδιού
Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών µετά τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 µήνεςκαικατά µία ώραγια έξι (6) επιπλέον µήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού.
Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
 

ΑΡΘΡΟ 7
Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
 

ΑΡΘΡΟ 8
Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Εργαζόµενοι (-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, µε αποδοχές.
 

ΑΡΘΡΟ 9
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους (-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
 

ΑΡΘΡΟ 10
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτηµένων» ατόµων κατά την περίοδο της απεξάρτησης
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτηµένου» ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά.
 

ΑΡΘΡΟ 11
Προστασία της απασχόλησης ηλικιωµένων εργαζοµένων-ανέργων
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωµένους:

α) Την συµµετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης-επανειδίκευσης.

β) Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράµµατα νέων θέσεων εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας.
 

ΑΡΘΡΟ 12
Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
Στο πλαίσιο της ενδιάµεσης συµφωνίας των µερών του Ιουλίου 2001 για την ανάγκη αναδιοργάνωσης του Λ.Α.Ε.Κ., ώστε να αποκτήσει περισσότερη αυτονοµία, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα, τα συµβαλλόµενα µέρη κατάρτισαν πρόταση Σχεδίου Νόµου, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Σ’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στη µετατροπή του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισµό ανεξάρτητο, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του Σχεδίου Νόµου, που προτείνεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων, που αφορούν στο δηµόσιο τοµέα, θα έχει σκοπούς και πόρους αυτούς του Λ.Α.Ε.Κ. και θα διοικείται από τέσσερις εκπροσώπους, που θα προτείνει η Γ.Σ.Ε.Ε. και τέσσερις που θα προτείνουν ανά ένα ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ και τον τέταρτο από κοινού οι εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και από ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείο Εργασίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν το προσαρτώµενο στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Σχέδιο Νόµου προς την Κυβέρνηση, µε αίτηµα να το εισαγάγει προς ψήφιση στη Βουλή, χωρίς να αλλοιωθούν σε ουσιαστικά ζητήµατα οι διατάξεις του, πέραν των απαραίτητων µεταβολών που τυχόν θα χρειασθούν κατά τη νοµοτεχνική επεξεργασία του.
Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής των ανέργων, τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα κάλυψης από τον Λ.Α.Ε.Κ. ασφαλιστικών εισφορών µακροχρόνια ανέργων άνω των 65 ετών, στους οποίους υπολείπονται ένσηµα, για να θεµελιώσουν δικαίωµα πλήρους σύνταξης, δεδοµένου ότι λόγω ηλικίας είναι πολύ δυσχερής η επανένταξή τους σε θέσεις απασχόλησης. Η έκταση εφαρµογής του µέτρου θα εξαρτηθεί από τη µελέτη του κόστους του, µε βάση τα στοιχεία, που θα ζητηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Τα µέρη συµφωνούν στην ανάγκη διαµόρφωσης προγράµµατος δράσης για το άµεσο µέλλον. Για το λόγο αυτό πρέπει να δηµιουργηθεί ειδική
οµάδα επεξεργασίας από εκπροσώπους των µερών, η οποία θα το εκπονήσει, οι δε διοικήσεις όλων των οργανώσεων δεσµεύονται να συναντώνται ανά τρίµηνο προκειµένου να συζητούν και να αποφασίζουν για την πορεία του.
Συµφωνείται ο καθορισµός του ποσοστού επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών της Γ.Σ.Ε.Ε. σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
Τα µέρη, αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
 

ΑΡΘΡΟ 13
Εισφορά στον Οργανισµό της Εργατικής Εστίας
Τα µέρη συµφωνούν στην καταβολή επιπλέον εισφοράς υπέρ του Οργανισµού Εργατικής Εστίας κατά 0,05 για το κάθε µέρος χωριστά. Η υποχρέωση καταβολής ισχύει από την ηµέρα της υπογραφής αυτής της ΕΓΣΣΕ, µε την προϋπόθεση και τους όρους που θα ορίσει νοµοθετική του ρύθµιση. Την 1η /1/2003 η υποχρέωση καταβολής αυξάνεται περαιτέρω κατά 0,05 και ανέρχεται σε 0,10% για το κάθε µέρος (εργοδοτική και εργατική εισφορά), έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Οργανισµού να ανέρχεται σε 0,35% συνολικά για το κάθε µέρος.
 

ΑΡΘΡΟ 14
Υποστήριξη του Εθελοντισµού για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004
Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επιπλέον αυτών που δικαιούνται µε τις κείµενες διατάξεις.
Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα και είναι ίση µε το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσής τους για τους Αγώνες, µε ανώτατο όριο ηµερών αυτής της άδειας τις δέκα (10) ηµέρες.
Ο χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού προγράµµατος, που συµµετέχει ο εργαζόµενος και χορηγείται κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη µετά την 1η Οκτωβρίου του 2004.
Οι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ηµέρες αυτής της άδειας είναι αυτές, που θα κατέβαλε στον εργαζόµενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον επίδοµα αδείας.
 

ΑΡΘΡΟ 15
Κοινές προτάσεις
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να προωθήσουν από κοινού:
1. Την απαλλαγή από το φόρο, της αποζηµίωσης των µισθωτών λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας τους µέχρι ποσού αποζηµίωσης
29.500 ευρώ (10.000.000) δρχ. περίπου). Για ποσό ανώτερο αυτού, ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
Εφαρµογή κατάλληλων φορολογικών ρυθµίσεων, ώστε να ενθαρρύνονται τα συστήµατα συµµετοχής των εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, µε τη µορφή παροχής µετοχών ή διανοµής µέρους των κερδών (συµµετοχής στα κέρδη).
Αύξηση κατά 20% των αποδοχών, που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ στους µισθωτούς του Ιδιωτικού Τοµέα, που κάνουν χρήση της άδειας για συµµετοχή στις εξετάσεις, όπως αυτή προβλέπεται µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1996, µε το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1998-1999 και το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001.  Καταβολή επιδόµατος από τον ΟΑΕΔ στους γονείς που κάνουν χρήση της γονικής άδειας ανατροφής (άρθρο 25 του Ν. 2639/1998, µέχρι 3 ½ µήνες). Ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να καταβάλλει επίσης το ποσό, που απαιτείται για την εξαγορά του ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς εργαζοµένου και εργοδότη για το χρόνο της γονικής άδειας.
 

ΑΡΘΡΟ 16
Διατηρούµενες διατάξεις 

1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
 

2. Όσες διατάξεις προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2002.

ΟΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Σ.Ε.Β.
Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
Οδ. Κυριακόπουλος
Χ. Πολυζωγόπουλος
Γ. Μανώλης
ΓιατηΓ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΟΠρόεδρος ΟΓεν. Γραµµατέας Γ. Μότσος Γ. Δρίκος
ΓιατηνΕ.Σ.Ε.Ε. ΟΠρόεδρος ΟΓεν. Γραµµατέας Χρ.Φώλιας Διον. Λοτσάρης

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 – 2003 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΟΔΕΑΕΚ)


1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Διαχείρισης Εισφορών για την Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΟΔΕΑΕΚ), µε έδρα την Αθήνα.
Ο Οργανισµός είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν το δηµόσιο τοµέα.

2. Σκοποί του είναι η ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης και κάθε άλλη πρωτοβουλία και ενέργεια, που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ιδιαίτερα των µακροχρόνια ανέργων, των νέων και των ατόµων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό σκοπούς,όπου απέβλεπαν οι ΕΓΣΣΕ σχετικά µε τις εισφορές 0,45% και 0,36% υπέρ του ΕΛKΕΠΕ και ΕΚΛΑ αντιστοίχως. Στους σκοπούς του ΟΔΕΑΕΚ συµπεριλαµβάνεται η δυνατότητα σύναψης συµφωνιών, συµβάσεων ή και επιχορηγήσεων φορέων µε συναφείς σκοπούς και ιδιαίτερα φορέων των κοινωνικών εταίρων ή Οργανισµών, τους οποίους έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σ’αυτούς. Στους συναφείς σκοπούς συµπεριλαµβάνονται θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και υποχρεώσεων κατάρτισης, που απορρέουν από νόµους ή Π.Δ..
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. του ΟΔΕΑΕΚ και σε εφαρµογή όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι δυνατό να τροποποιούνται οι σκοποί του ΟΔΕΑΕΚ και τα ποσοστά των εισφορών που αποτελούν τους πόρους του.

3. Ο Οργανισµός διοικείται από εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο µε τριετή θητεία που αποτελείται από:

α) ένα (1) εκπρόσωποτουΥπουργείουΕργασίας.

β) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζοµένων, που προτείνει, µε ισάριθµους αναπληρωτές, η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών, µε ισάριθµους αναπληρωτές, που προτείνουν ανά ένα ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και τον τέταρτο από κοινού.

Το Δ.Σ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ακολούθως το Δ.Σ. εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον αντιπρόεδρο, προερχοµένους από τους κοινωνικούς φορείς, είτε για πλήρη θητεία είτε για δύο δεκαοκτάµηνες θητείες µε εναλλασσόµενη εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζοµένων στις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται 6 από τα µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και αποφασίζει σε κάθε περίπτωση µε πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) µελών του.
4. Πόροι του ΟΔΕΑΕΚ είναι: Η εισφορά 0,45% που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) και η εισφορά 0,36% που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 122Α) όπως ισχύουν. Επιχορηγήσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αµοιβής. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Ειδικές εισφορές, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων. Έσοδα από δηµοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, κ.λ.π.


5. Κανονισµοί
Το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει κανονισµούς, που δηµοσιεύονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικά για την (γ) περίπτωση και του Υπουργού Οικονοµικών, στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης και είναι οι εξής:
α. Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισµού.

β. Κανονισµός για προσλήψεις, κρίσεις και πειθαρχικές ποινές, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του προσωπικού.

γ. Κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης προµηθειών και λοιπών θεµάτων διοικητικής µέριµνας.

δ. Κανονισµός ανάθεσης και εκτέλεσης προγραµµάτων, µελετών και κάθε είδους υπηρεσιών σχετικά µε την πραγµατοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία του.

6. α. Από το µεθεπόµενο από την ισχύ του νόµου αυτού µήνα, οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του ΕΛΠΕΚΕ και του ΕΚΛΑ, προορίζονται αποκλειστικά υπέρ του ΟΔΕΑΕΚ και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασµό του µέχρι το τέλος του επόµενου µηνός από την είσπράξή τους από το Ι.Κ.Α., το οποίο τις συνεισπράττει µε τις υπέρ αυτού εργοδοτικές και εργατικές εισφορές.

β. Ποσά που έχουν κατατεθεί υπέρ του λογαριασµού για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του άρθρου 1 του νόµου 2434/1996 (ΦΕΚ 188Α΄), όπως ισχύει και µένουν αδιάθετα στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του νόµου αυτού, µεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασµό του ΟΔΕΑΕΚ, την πέµπτη (5η) εργάσιµηηµέρα από την συγκρότηση σε σώµα του Δ.Σ. του ΟΔΕΑΕΚ.

γ. Το Δ.Σ. του ΟΔΕΑΕΚ δύναται να συνάπτει συµφωνίες και συµβάσεις µε τον Ο.Α.Ε.Δ. για την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας σύµφωνα µε τους σκοπούς του, να προβαίνει σε ελέγχους διαχείρισης των προγραµµάτων, να συνεργάζεται, να αναλαµβάνει ή να συγχρηµατοδοτεί προγράµµατα και δράσεις που έχει ήδη αποφασίσει ή πρόκειται να αποφασίσει στο µέλλον η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και εγκρίνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., να αναθέτει στον Ο.Α.Ε.Δ. ή σε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις τη διαχείριση προγραµµάτων και κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση των σκοπών του. δ. Το Δ.Σ. του ΟΔΕΑΕΚ καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του, σύµφωνα µε τους σκοπούς των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 1988, 1991-1992 και του έτους 1993 ή µεταγενέστερων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Πριν τη οριστική έγκριση αυτού του προγράµµατος ο ΟΔΕΑΕΚ γνωστοποιεί το πρόγραµµα στις οργανώσεις που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ζητεί τις παρατηρήσεις τους. Οι οργανώσεις οφείλουν να απαντούν εντός µηνός.


Για τον Σ.Ε.Β.
Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
Οδ. Κυριακόπουλος
Χ. Πολυζωγόπουλος
Γ. Μανώλης

Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
Γ. Μότσος
Γ. Δρίκος

Για την Ε.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
Χρ.Φώλιας
Διον. Λοτσάρης

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης