Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001


ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001


Στην Αθήνα, σήµερα την 23η Μαίου 2000, οι υπογράφοντες αφενός: α) Ιάσων Στράτος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, β) Γεώργιος Μότσος, Πρόεδρος και Γεώργιος Δρίκος, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, γ) Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος και Διονύσιος Λοτσάρης, Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου και εκπρόσωποι αυτής και αφετέρου Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος και Γιάννης Μανώλης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, για την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, αφού δήλωσαν ότι η καταβολή της εργατικής ασφαλιστικής εισφοράς των κατωτάτων αµοιβών θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισµό χωρίς να επηρεάζει το περιεχόµενο των διαπραγµατεύσεων, µε αίσθηµα ευθύνης για τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, συνεφώνησαν τα ακόλουθα:
 

Άρθρο 1: Κατώτατα όρια αποδοχών 2000

Α) Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1999 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 1998-1999, αυξάνονται ως εξής:
Την 1.1.2000 αυξάνονται κατά ποσοστό 0,7% που αποτελεί την υπέρβαση του επίσηµου τιµαρίθµου Δεκεµβρίου 1998 µε Δεκέµβριο 1999 σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 της ως άνω Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όπως διαµορφώνονται µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 1 αυτής της παραγράφου αυξάνονται από1.1.2000 κατά ποσοστό 2% και,
Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2000 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 2 αυξάνονται από 1.7.2000 κατά ποσοστό 1,5%.

Β) Μετά τις αυξήσεις της προηγουµένης παραγράφου τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικό ηµεροµίσθιο από 1ηΙανουαρίου 2000 δρχ. 6.885 και από 1ηΙουλίου 2000 δρχ. 6.988,

β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικός µισθός από 1η Ιανουαρίου 2000 δρχ. 153.643 και από 1ηΙουλίου 2000 δρχ. 155.948.


Γ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους αναλόγως µε τον χρόνο απασχόλησής τους.
 

Άρθρο 2: Κατώτατα όρια αποδοχών 2001
Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2001 κατά ποσοστό 3,3%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί την 1.1.2001 σε ποσοστό 1,8% στα ηµεροµίσθια και τους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2000 και την 1.7.2001 σε ποσοστό 1,5% στα ηµεροµίσθια και τους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2001.
Εφόσον την 1.1.2002 τα ηµεροµίσθια και οι µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001 δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά µία ποσοστιαία µονάδα τον επίσηµο Μέσο Δείκτη Τιµών Καταναλωτή του έτους 2001 θα αναπροσαρµοσθούν από 1.1.2002 έτσι ώστε η συνολική αύξησή τους για το 2001 να υπερβαίνει κατ' αυτό το ποσοστό τον Μέσο Δ.Τ.Κ.
 

Άρθρο 3: Υπολογισµός Επιδοµάτων.  Τα επιδόµατα, που προβλέπονται από εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 1 και 2.
 

Άρθρο 4: Προσαύξηση πέµπτης τριετίας για τους εργατοτεχνίτες.  Από 1ης-1-2001 σε εργατοτεχνίτες απασχολούµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µη υπαγόµενους σε άλλη ειδικότερη συλλογική σύµβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας χορηγείται µετά τη συµπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας προσαύξηση πέµπτης τριετίας σε ποσοστό 5% που υπολογίζεται στο εκάστοτε κατώτατο ηµεροµίσθιο.
 

Άρθρο 5: Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών.  Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περίπτωση α άρθρου 3 του β.δ. της 16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθµίσεων προηγούµενων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε τον χρόνο υπηρεσίας του εργαζόµενου:


Από 2 µήνες έως 1 έτος: 5 ηµεροµίσθια

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη: 7 ηµεροµίσθια

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη: 15 ηµεροµίσθια

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη: 30 ηµεροµίσθια

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη: 60 ηµεροµίσθια

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη: 90 ηµεροµίσθια

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη: 105 ηµεροµίσθια

Από 25 έτη συµπληρωµένα και άνω: 125 ηµεροµίσθια
 

Άρθρο 6: Ετήσια άδεια µε αποδοχές.  Από 1.1.2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.
 

Άρθρο 7: Άδεια µητρότητας.  Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Κατάτα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.
 

Άρθρο 8: Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών.  Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.
 

Άρθρο 9: Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις.  Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση των αποδοχών που καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τις ηµέρες αδείας για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1346/83, όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12.4.96 και µε το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 18.5.98, στο ύψος των καταβαλλόµενων αποδοχών του εργαζόµενου και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των νοµίµων.


Άρθρο 10: Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου.  Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές.
 

Άρθρο 11: Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών.  Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.
 

Άρθρο 12: Κάλυψη από τον ΛΑΕΚ ασφαλιστικών εισφορών ηλικιωµένων µακροχρόνια ανέργων.  Οριστικοποιείται, µετά από µελέτη των δεδοµένων που προηγήθηκε, η οµόφωνη απόφαση των συµβαλλοµένων µερών για την κάλυψη από τον ΛΑΕΚ των υπολειπόµενων ασφαλιστικών εισφορών ανέργων µακράς διάρκειας, που βρίσκονται στο στάδιο κοντά στην σύνταξη. Αποφασίζεται επίσης να ζητηθεί από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόµµατα η προώθησή του για νοµοθετική ρύθµιση, που θα εξασφαλίζει την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Για το σκοπό αυτό προτείνεται σχέδιο νοµοθετικής διάταξης από τα συµβαλλόµενα µέρη.
 

Άρθρο 13: Ασφαλιστικό -Συνταξιοδοτικό.  Τα δύο µέρη υπογραµµίζουν την ανάγκη αναµόρφωσης του συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων µέσα από τεκµηριωµένο διάλογο µε την συµµετοχή των Κοινωνικών φορέων, µε στόχο την οικονοµική βιωσιµότητα και την κοινωνική αποτελεσµατικότητα. Τα δύο µέρη θεωρούν ότι οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήµατος στην κατεύθυνση της µη ανατροπής της υπάρχουσας συνοχής του και ταυτόχρονα δηµιουργούν τις απαραίτητες κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες για την αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας. Ειδικότερα τα δύο µέρη θεωρούν ότι η αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης προϋποθέτει µέτρα άµεσης απόδοσης και θεσµικές παρεµβάσεις µακράς πνοής στις θεµελιακές πτυχές της (οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, χρηµατοδότηση, παροχές, εξυπηρέτηση ασφαλισµένων-συνταξιούχων). Συγκεκριµένα τα δύο µέρη συµφωνούν:

β Οργανωτική συγκρότηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µετά από µελετηµένο και τεκµηριωµένο διάλογο µε τους κοινωνικούς φορείς για την ενοποίηση των οµοειδών Ταµείων κύριας σύνταξης.

β Αποκατάσταση της πλειοψηφίας στα Διοικητικά Συµβούλια των Ταµείων των εκπροσώπων των Κοινωνικών Φορέων.

β Συγκρότηση στην κοινωνική ασφάλιση ενός συστήµατος κεφαλαιοποιητικών και διανεµητικών στοιχείων.

β Εφαρµογή της τριµερούς χρηµατοδότησης σε αναλογία 2/9, 3/9, 4/9 (εργαζόµενοι, κράτος, εργοδότες) προκειµένου η εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων να πραγµατοποιηθεί χωρίς την επιβάρυνση των οικονοµικών των ασφαλιστικών οργανισµών και χωρίς αύξηση των εισφορών εργοδοτών και εργαζοµένων για να αποφευχθεί η επιβάρυνση του κόστους παραγωγής.

β Αποτελεσµατική ρύθµιση των χρεών των ασφαλιστικών ταµείων.

β Αποτελεσµατική πάταξη της εισφοροδιαφυγής, της παράνοµης και ανασφάλιστης εργασίας ελλήνων και ξένων εργατών.

β Χορήγηση αυξήσεων στις κατώτερες συντάξεις αντίστοιχων µε τις αυξήσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

β Η ενοποίηση των κλάδων υγείας ή η µεταφορά τους σε άλλο φορέα θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα διαλόγου µε τους κοινωνικούς φορείς.

β Χρήση πληροφοριακών µέσων στην διοίκηση και λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης, µε παράλληλη ανάπτυξη πολιτικής προσωπικού και διαρκούς επιµόρφωσής του στα ασφαλιστικά Ταµεία, την Πρόνοια και την Υγεία στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
 

Άρθρο 14: Μείωση του χρόνου εργασίας.  Τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού έλαβαν υπόψη τις θέσεις των εκπροσώπων τους στην κοινή επιτροπή εµπειρογνωµόνων, που συγκροτήθηκε µε την απόφασή τους της 30ης-7-1999, δεν συµφώνησαν να περιληφθεί ρήτρα εφαρµογής της 35ωρης εβδοµαδιαίας απασχόλησης χωρίς µείωση των αποδοχών, στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000 και 2001. Κατά τις διαπραγµατεύσεις εξετάσθηκε το 35ωρο και όλες οι συνέπειες της εφαρµογής του. Η Γ.Σ.Ε.Ε. δήλωσε ότι παρά τη διαφωνία, το θέµα παραµένει σε εκκρεµότητα για διαπραγµάτευση και αγωνιστική διεκδίκησή του, διότι θεωρεί ότι η σωστή εφαρµογή του θα συµβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέµηση της ανεργίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων. Οι εργοδοτικές οργανώσεις δήλωσαν ότι θεωρούν το 35ωρο επιβλαβές για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και κατά συνέπεια πιστεύουν ότι θα αυξήσει αντί να µειώσει την ανεργία.


Άρθρο 15: Συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων.  Τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν θετική την ενίσχυση της αντίληψης περί συµµετοχής των εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων µε τη µορφή παροχής µετοχών ή διανοµής µέρους των κερδών. Οι παροχές αυτές δεν θα καταλογίζονται στις νόµιµες αποδοχές που προβλέπουν οι επιχειρησιακές, οι κλαδικές, οι οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις και η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα επιδιώξουν την ανεύρεση και προώθηση εφαρµογής κατάλληλων φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθµίσεων, ώστε να ενθαρρύνονται αυτά τα συστήµατα και να αποφεύγονται η υπέρµετρη φορολογική επιβάρυνση ή δυσµενείς συνέπειες για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
 

Άρθρο 16: Απαλλαγή από το φόρο της αποζηµίωσης καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας.  Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ζητήσουν από κοινού την απαλλαγή από τη φορολόγηση της αποζηµίωσης των µισθωτών λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας µέχρι ποσού αποζηµίωσης 10.000.000 δραχµών. Σε κάθε περίπτωση ο φόρος της αποζηµίωσης πρέπει να καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις για αποζηµίωση υπηρεσίας 10 ετών και σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις για αποζηµίωση υπηρεσίας άνω των δέκα (10) ετών χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
 

Άρθρο 17: Προστασία της προσωπικότητας.  Οι συµβαλλόµενες εργοδοτικές οργανώσεις υπογραµµίζουν προς τα µέλη τους τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από το νοµοθετικό πλαίσιο καθόσον αφορά την προστασία του ατόµου σχετικά µε θέµατα προσωπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στην προστασία της προσωπικότητας των εργαζοµένων.
 

Άρθρο 18: Αµοιβή εποχικών εργαζοµένων στον ευρύτερο Δηµόσιο τοµέα σύµφωνα µε τις κλαδικές σ.σ.ε.  Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να υποστηρίξουν από κοινού στην κυβέρνηση, η αµοιβή των εποχικών εργαζοµένων που προσλαµβάνονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα να διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις οικείες κλαδικές ΣΣΕ και όχι µε τις κατώτατες που ορίζει η εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 

Άρθρο 19: Υγιεινή και Ασφάλεια.  Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν για τη σπουδαιότητα τήρησης των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την ανάγκη συνεχούς ενηµέρωσης τόσο των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. καλείται να µελετήσει συστηµατικά τις αιτίες που προκαλούν τα εργατικά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες και να προτείνει µεθόδους αντιµετώπισής τους.
 

Άρθρο 20: Άλλες µορφές εργασίας.  Φυσικά πρόσωπα που παρέχουν ανεξάρτητη εργασία πρέπει να απολαµβάνουν ίση ή αναλογική κατά περίπτωση µεταχείριση µε τους άλλους εργαζόµενους όποτε αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών τους. Η ισότητα µεταχείρισης οφείλεται ιδίως στα ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας από κάθε µορφής διάκριση στην απασχόληση λόγω φύλου, εθνικότητας ή φυλής, πεποιθήσεων, ελάχιστης ηλικίας απασχόλησης, προστασίας της µητρότητας, πρόσβαση στην εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση, σεβασµού της ελευθερίας της συλλογικής τους οργάνωσης και δράσης, διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στα εθνικά ασφαλιστικά και εκπαιδευτικά συστήµατα.
 

Άρθρο 21: Προστασία περιβάλλοντος.  Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να παρακολουθούν µε ιδιαίτερη προσοχή από κοινού τα ζητήµατα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής συµβατότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των αρχών βιώσιµης ανάπτυξης.
 

Άρθρο 22: Σεβασµός της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας των εργαζοµένων.  Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να γίνεται έµπρακτα σεβαστή η φυλετική, εθνική, θρησκευτική ή πολιτισµική ιδιαιτερότητα κάθε εργαζόµενου και να διευκολύνεται η προσαρµογή του στο εργασιακό περιβάλλον.
 

Άρθρο 23: Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής.  Οι συµβαλλόµενοι θεωρούν υποχρέωσή τους να επαναλάβουν το άρθρο 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 1991-1992, που έχει ως εξής:
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ' αυτές.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον Τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
 

Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώσουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000.
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Σ.Ε.Β. Για τη Γ.Σ.Ε.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΣ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ
Για την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.ΜΟΤΣΟΣ Γ.ΔΡΙΚΟΣ
Για την Ε.Σ.Ε.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡ.ΦΩΛΙΑΣ ΔΙΟΝ. ΛΟΤΣΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης