Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1998-1999

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1998 ΚΑΙ 1999

18 Μάι 1998

Taxheaven.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1998 ΚΑΙ 1999

Στην Αθήνα σήµερα 18 Μαίου 1998 οι υπογράφοντες αφενός: α) Ιάσων Στράτος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, β) Γεώργιος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος και Γεώργιος Μότσος, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, γ) Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος και Διονύσιος Λοτσάρης, Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου και εκπρόσωποι αυτής και αφετέρου Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος και Γιάννης Μανώλης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, µε αίσθηµα ευθύνης για τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις συνεφώνησαν τα ακόλουθα:


Άρθρο 1: Κατώτατα όρια αποδοχών 1998

Α) Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31/12/1997 µε βάση την ΕΓΣΣΕ των ετών 1996-1997, αυξάνονται ως εξής:

1) Την 1/1/98 αυξάνονται κατά ποσοστό 0.2% που αποτελεί την επίσηµη υπέρβαση του τιµαρίθµου Δεκεµβρίου 1996 µε Δεκέµβριο 1997 σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 της ως άνω ΕΓΣΣΕ.

2) όπως διαµορφώνονται µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 1 αυτής της παραγράφου, αυξάνονται από 1.1.98 κατά ποσοστό 2,5% και

3) όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.98 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 2 αυξάνονται από 1.7.98 κατά ποσοστό 2%.


Β) Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται ως εξής:

α/ Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικό ηµεροµίσθιο από 1 Ιανουαρίου 1998 δρχ. 6.364 και από 1 Ιουλίου 1998 6.492,

β/ Υπάλληλοι , που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικός µισθός από 1 Ιανουαρίου 1998 δρχ. 142.060 και από 1 Ιουλίου 1998 δρχ. 144.900.


Γ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους αναλόγως µε τον χρόνο απασχόλησής τους.


Δ) Εάν ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξηθεί από τον Δεκέµβριο 1997 µέχρι τον Δεκέµβριο 1998 κατά ποσοστό υψηλότερο του 3.5% και µέχρι 4,5%, τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.98, θα αυξηθούν από 1 Ιανουαρίου 1999 κατά το υπερβάλλον το 3,5% ποσοστό και µέχρι συµπληρώσεως του 4,5%. Σε περίπτωση που ο δείκτης υπερβεί το 4,5% τότε το πέραν αυτού ποσοστό θα δοθεί την 31.12.99 επί των µισθών και ηµεροµισθίων όπως θα έχουν διαµορφωθεί µετά την 1/7/99.


Άρθρο 2: Κατώτατα όρια αποδοχών 1999
Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθιατου άρθρου 1 αυξάνονται για το 1999 κατά ποσοστό 2,8% στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η πρόβλεψη του πληθωρισµού µεταξύ Δεκεµβρίου 1998 και Δεκεµβρίου 1999 κατά ποσοστό 2%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο δόσεις από 1,4% η κάθε µία την 1.1.99 και την 1/7/99 . Η πρώτη δόση θα υπολογισθεί στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31/12/98 και η δεύτερη δόση θα υπολογισθεί στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.99.
Εάν η πραγµατική αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή µεταξύ Δεκεµβρίου 1998 και Δεκεµβρίου 1999 είναι µεγαλύτερη από την πρόβλεψη του 2%, η διαφορά θα καταβληθεί την 1 Ιανουαρίου 2000 ολόκληρη επί των µισθών και ηµεροµισθίων όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31/12/99.


Άρθρο 3: Υπολογισµός Επιδοµάτων.  Τα επιδόµατα που προβλέπονται από Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές Αποφάσεις, υπολογίζονται στα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 1 και 2.


Άρθρο 4: Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών.  Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περίπτωση α. άρθρου 3 β.δ. της 16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας συµβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθµίσεων του άρθρου 7 της από 10.3.1989 ΕΓΣΣΕ, του άρθρου 4 της από 21.3.1994 ΕΓΣΣΕ και του άρθρου 6 της από 2.4.96 ΕΓΣΣΕ και καθορίζονται συνολικά ως εξής:


Από 2 µήνες ως 1 έτος
5 ηµεροµίσθια

Από 1 έτος συµπληρωµένο ως 2 έτη
7 ηµεροµίσθια

Από 2 έτη συµπληρωµένα ως 5 έτη
15 ηµεροµίσθια

Από 5 έτη συµπληρωµένα ως 10 έτη
30 ηµεροµίσθια

Από 10 έτη συµπληρωµένα ως 15 έτη
60 ηµεροµίσθια

Από 15 έτη συµπληρωµένα ως 20 έτη
90 ηµεροµίσθια

Από 20 έτη συµπληρωµένα και άνω
105 ηµεροµίσθια


Άρθρο 5: Ετήσια άδεια µε αποδοχές
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 15 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δέκα επτά (17) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο.
Από 1.1.1999, εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 12 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δέκα τεσσάρων (14) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο.


Άρθρο 6: Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις για την προώθηση της διαβίου εκπαίδευσης.  Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/83, όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12/04/96 χορηγείται και στους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα.
 

Άρθρο 7: Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ανέργων νέων.  Τα συµβαλλόµενα µέρη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ανέργους νέους έως 29 ετών, οι οποίοι δεν έχουν κάλυψη από Δηµόσιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουν την κάλυψη αυτής από πόρους του ΛΑΕΚ και ειδικότερα από το περί ανεργίας τµήµατου, µέσω προγραµµατικής συµφωνίας µε το ΙΚΑ και µετά από σχετική µελέτη των οικονοµικών δεδοµένων.


Άρθρο 8: Προστασία εργαζοµένων που οµοιάζουν µε µισθωτούς.  Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προβούν στις αναγκαίες δράσεις για την προαγωγή της ισότητας µεταχείρισης των προσώπων που , αν και δεν συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, παρέχουν εργασία υπό συνθήκες εξάρτησης και εµφανίζουν ανάγκη προστασίας αντίστοιχη µε αυτή των εργαζοµένων που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, ιδιαίτερα στους τοµείς της εκπαίδευσης, ισότητας των φύλων, στην απασχόληση και στην υγιεινή και ασφάλεια.
 

Άρθρο 9: Ναρκωτικά-Αλκοολισµός- AIDS.  Τα συµβαλλόµενα µέρη εµµένουν στις θέσεις που διατυπώθηκαν στο άρθρο 12 της ΕΓΣΣΕ 1996 για τα προβλήµατα των ναρκωτικών και του αλκοολισµού και αποφασίζουν να συνεχίσουν στα πλαίσια του ΕΛΙΝΥΑΕ τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση αυτών των θέσεων.
 

Άρθρο 10: Ρατσισµός -Ξενοφοβία.  Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα καλλιέργειας πνεύµατος ανθρωπισµού, ευαισθησίας και αλληλεγγύης για θέµατα που σχετίζονται µε εθνικές και φυλετικές διακρίσεις. Επίσης επισηµαίνουν την ανάγκη διαµόρφωσης και εφαρµογής πολιτικών, που εξασφαλίζουν την αποφυγή τέτοιων διακρίσεων, καθώς και τον σεβασµό των πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών.
 

Άρθρο 11: Διατηρούµενες διατάξεις.  Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα. ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Όσες διατάξεις προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1ηΙανουαρίου 1998.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΣΕΒ Για τη Γ.Σ.Ε.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΣ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡ.ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΑΝΩΛΗΣ
Για την ΓΣΕΒΕΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΟΤΣΟΣ
Για την ΕΣΕΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡ.ΦΩΛΙΑΣ ΔΙΟΝ.ΛΟΤΣΑΡΗΣ

Taxheaven.gr