Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1996 ΚΑΙ 1997

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1996 ΚΑΙ 1997


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1996 ΚΑΙ 1997

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1996 ΚΑΙ 1997


Σήµερα 2 Απριλίου 1996 οι υπογράφοντες αφενός: α) Ιάσων Στράτος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, β) Διονύσιος Κορφιάτης, Πρόεδρος και Γ. Χαµπηλοµάτης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, γ) Δηµήτρης Καψάλης, Πρόεδρος και Δηµήτρης Καραµαλάκος, Αν/τής Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου και εκπρόσωποι αυτής και αφετέρου Χρήστος Πρωτόπαπας, Πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωπος αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, για την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας συνεφώνησαν τα ακόλουθα:


Άρθρο 1: Κατώτατα όρια αποδοχών 1996
Τα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-1995 µε βάση την ΕΓΣΣΕ έτους 1994-1995 αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 1996 µε ποσοστό 3,5%. Από 1ης Ιουλίου 1996 τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30η Ιουνίου 1996, αυξάνονται µε ποσοστό 4%.

Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου και εφαρµόζοντας το άρθρο 2§2 της από 21/3/94 ΕΓΣΣΕ τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικό ηµεροµίσθιο από 1 Ιανουαρίου 1996 δρχ. 5.531 και από 1 Ιουλίου 1996 δρχ. 5.753,

β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικός µισθός από 1 Ιανουαρίου 1996 δρχ. 123.520 και από 1 Ιουλίου 1996 δρχ. 128.460.

Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους αναλόγως µε τον χρόνο απασχόλησής τους.
Εάν ο δείκτης τιµών καταναλωτή, που περιλαµβάνεται ως πρόβλεψη στον Κρατικό Προϋπολογισµό του 1996, αυξηθεί από τον Δεκέµβριο 1995 µέχρι τον Δεκέµβριο 1996 κατά ποσοστό, υψηλότερο του 6,5%, τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.96, θα αυξηθούν από 1 Ιανουαρίου 1997 κατά το υπερβάλλον το 6,5% ποσοστό.

Άρθρο 2: Κατώτατα όρια αποδοχών 1997
Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια του άρθρου 1, αυξάνονται για το 1997 κατά το ύψος του δείκτη τιµών καταναλωτή Δεκεµβρίου 1997 έναντι Δεκεµβρίου 1996, ο οποίος θα περιληφθεί ως πρόβλεψη στον Κρατικό Προϋπολογισµό του ιδίου έτους, προσαυξηµένο κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο ισόποσες δόσεις την 1-1-1997 και την 1-7-1997. Η πρώτη δόση θα δοθεί την 1-11997 επί των µισθών και ηµεροµισθίων της 31-12-1996, όπως θα έχουν διαµορφωθεί µετά την εφαρµογή της παρ. 4 άρθρου 1 της παρούσης.

Εάν η πραγµατική αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή µεταξύ Δεκεµβρίου 1996 και Δεκεµβρίου 1997 είναι µεγαλύτερη από την πρόβλεψη, η διαφορά που θα προκύψει θα καταβληθεί την 1 Ιανουαρίου 1998.

Άρθρο 3: Υπολογισµός Επιδοµάτων Τα επιδόµατα, που προβλέπονται από εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των γενικών µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 1 και 2.
 

Άρθρο 4: Προσαύξηση τριετιών εργατοτεχνιτών. Στους εργατοτεχνίτες, που έχουν συµπληρώσει δωδεκαετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και δεν υπάγονται σε άλλη ειδικότερη ρύθµιση (συλλογική σύµβαση, διαιτητική απόφαση, υπουργική απόφαση), χορηγείται από 1-1-1996 τέταρτη τριετία σε ποσοστό 5%, που υπολογίζεται στο βασικό ηµεροµίσθιο.
 

Άρθρο 5: Ετήσια άδεια µε αποδοχές
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 20 ετών δικαιούνται άδεια 3 εργασίµων ηµερών επί πλέον της νόµιµης, αν εργάζονται πενθήµερο και 4 εργασίµων ηµερών αν εργάζονται εξαήµερο.
Ως προϋπηρεσία για την εφαρµογή της προηγουµένης διάταξης, θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.


Άρθρο 6: Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περίπτωση α. άρθρου 3 β.δ. της 16/18-7-1920 στην περίπτωση καταγγελίας συµβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθµίσεων του άρθρου 7 της από 10-3-1989 και του άρθρου 4 της από 21-3-1994 ΕΓΣΣΕ και καθορίζονται ως εξής:

α) Με την συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας: 85 ηµεροµίσθια και

β) µε την συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας: 100 ηµεροµίσθια.

Άρθρο 7: Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις. Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2, ν. 1346/1983 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του Δηµοσίου ή εποπτευόµενων από το Δηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά.
 

Άρθρο 8: Ασφαλιστικό -Συνταξιοδοτικό
Τα δύο µέρη υπογραµµίζουν την ανάγκη αναµόρφωσης του συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων µέσα από διάλογο µε τη συµµετοχή των Κοινωνικών φορέων, µε βάση το παρακάτω πλαίσιο.

Τα δύο µέρη θεωρούν ότι οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήµατος στην κατεύθυνση της µη ανατροπής της ελάχιστης υπάρχουσας συνοχής του και ταυτόχρονα δηµιουργούν τις απαραίτητες κοινωνικο ασφαλιστικές συνθήκες για την αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας. Ειδικότερα τα δύο µέρη συµφωνούν:

β Να επανασυνδεθεί σταδιακά η κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ µε 20 ΗΑΕ και οι υπόλοιπες συντάξεις µε το 80% του µισθού των εν ενεργεία απασχολούµενων µε τη βασική προϋπόθεση της εξασφάλισης των ασφαλιστικών οργανισµών και χωρίς αύξηση των εισφορών εργοδοτών και εργαζόµενων, για να αποφευχθεί επιβάρυνση του κόστους παραγωγής.

β Χορήγηση αυξήσεων στις κατώτερες συντάξεις αντίστοιχων µε τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ.

β Αποκατάσταση της πλειοψηφίας στα Διοικητικά Συµβούλια των Ταµείων των εκπροσώπων των Κοινωνικών Φορέων.

β Εφαρµογή της τριµερούς χρηµατοδότησης σε αναλογία 2/9, 3/9, 4/9, εργαζόµενοι, κράτος, εργοδότες.

Άρθρο 9: Επιτροπή µελέτης για τις επιπτώσεις από τη µείωση του χρόνου εργασίας. Αποφασίζεται η σύσταση επιτροπής, όπου θα εκπροσωπούνται ισοµερώς τα συµβαλλόµενα µέρη, προκειµένου να µελετηθούν κατά κλάδο οι επιπτώσεις της µείωσης του χρόνου εργασίας, χωρίς µείωση αποδοχών, στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στον όγκο της απασχόλησης.
 

Άρθρο 10: Γονικές άδειες. Σχετικά µε τις γονικές άδειες τα µέρη δηλώνουν ότι επιθυµούν να εφαρµόσουν και στο εθνικό επίπεδο τη σχετική Ευρωπαϊκή Συµφωνία, που υπεγράφη τον Δεκέµβριο 1995 µεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων αξιοποιώντας τη δυνατότητα, που παρέχει το Πρωτόκολλο και η Συµφωνία Κοινωνικής Πολιτικής της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η υλοποίηση θα γίνει µέσω Συµφωνίας -Παραρτήµατος της παρούσας ΕΓΣΣΕ, η οποία θα διευρύνει τις ισχύουσες µέχρι σήµερα ρυθµίσεις, που προβλέπονται από το ν. 1483/84. Τα µέρη δεσµεύονται να υπογράψουν τη σχετική συµφωνία εντός τριών µηνών από την υπογραφή της παρούσης ΣΣΕ.
 

Άρθρο 11: Σύσταση φορέα για θέµατα Ισότητας των δύο φύλων. Συµφωνείται η σύσταση φορέα για τα θέµατα Ισότητας, στον οποίο θα εκπροσωπούνται ισοµερώς τα συµβαλλόµενα µέρη. Επιτροπή από τα δύο µέρη θα υποβάλλει στους συµβαλλόµενους έως 30/6/96 πρόταση για τον καθορισµό της νοµικής µορφής του φορέα καθώς και των ειδικότερων σκοπών του, του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και των συγκεκριµένων πόρων του.
 

Άρθρο 12: Ναρκωτικά-Αλκοολισµός.  Τα συµβαλλόµενα µέρη, λαµβάνοντας υπ' όψη το πόρισµα της µεικτής επιτροπής για τα Ναρκωτικά η οποία συστήθηκε σύµφωνα µε την πρόβλεψη της ΕΓΣΣΕ 1994 - 1995, αποφασίζουν να εκδηλώσουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο το ενδιαφέρον τους, απευθυνόµενα και στα µέλη τους, σχετικά µε την αντιµετώπιση αυτού του σοβαρού κοινωνικού προβλήµατος. Σ' αυτά τα πλαίσια αποφασίζουν:

α) Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών να αναλάβει τον συντονισµό παροχής χρήσιµων υπηρεσιών προς τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις που θα εκδηλωθούν σχετικά ενδιαφέρον και

β) η προαναφερόµενη µεικτή επιτροπή να συνεχίσει το έργο της προκειµένου να επιµεληθεί τόσο την έκδοση σχετικού ενηµερωτικού υλικού όσο και την πραγµατοποίηση σχετικών εκδηλώσεων, καθώς και να διερευνήσει πρόσφορους τρόπους για κοινές παρεµβάσεις στο θέµα.
 

Άρθρο 13: Στήριξη παιδικής µέριµνας. Οι εργοδοτικές οργανώσεις που συµβάλλονται σ' αυτήν τη Συµφωνία, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προτρέψουν τις επιχειρήσεις - µέλη τους να ενισχύσουν την κατά τόπους λειτουργία των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε τη συνεργασία των τοπικών Εργατικών Κέντρων.
 

Άρθρο 14: Ρατσισµός και Ξενοφοβία.  Η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES), η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων (UNICE) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP), συµµεριζόµενοι την ανησυχία, που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φαινόµενα των φυλετικών διακρίσεων και της ξενοφοβίας, τα οποί αποτελούν σοβαρή απειλή κατά της σταθερότητας της κοινωνίας όσο και της οµαλής λειτουργίας της οικονοµίας, προέβησαν στην εκπόνηση και διατύπωση Κοινής Γνώµης. Τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσης Σύµβασης υιοθετούν την παραπάνω Κοινή Γνώµη και επισηµαίνουν την ανάγκη διαµορφώσεως και εφαρµογής πολιτικών ίσων ευκαιριών και ίσης µεταχείρισης σε θέµατα προσλήψεων, επιλογής και τοποθέτησης στην εργασία καθώς και εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 

Άρθρο 15: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να ασκούν όλη την επιρροή τους, ώστε τα µέλη τους να εφαρµόζουν τον όρο του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, του Καταστατικού του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κατά το οποίο η παροχή των υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. οφείλεται, εφόσον ζητηθεί είτε από την πλευρά των εργαζοµένων είτε από την πλευρά των εργοδοτών, χωρίς να απαιτείται συναίνεση της άλλης πλευράς και εφ' όσον υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
 

Άρθρο 16: Περιβάλλον.  Η µικτή Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΕΓΣΣΕ 1994 και 1995 πρέπει:

α) να διατυπώσει προς το ΙΝ.Ε. και το Ι.Ο.Β.Ε. προτάσεις για µελέτες περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών (π.χ. Θριάσιο, Σίνδος).

β) να προτείνει στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. την ανάληψη πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής κατάρτισης-εκπαίδευσης εκπροσώπων των εργαζοµένων και εργοδοτών.


Άρθρο 17: Συνδικαλιστικές συνδροµές.  Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής τους, όπως και η ανάκληση αυτής, µπορεί να γίνεται και µέσω του Σωµατείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραµµατέα του Σωµατείου.
 

Άρθρο 18: Διατηρούµενες διατάξεις
Αποδοχές στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς , έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Όσες διατάξεις προηγουµένων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.


Άρθρο 19 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι θα συναντηθούν µέσα στον Ιανουάριο 1997 για να συζητήσουν διάφορα θεσµικά θέµατα.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1ηΙανουαρίου 1996.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΣΕΒ Για τη Γ.Σ.Ε.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΣ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Για την ΓΣΕΒΕΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ Γ. ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ Για την ΕΕΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ Δ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης