Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1994-1995 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1994 ΚΑΙ 1995

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1994-1995
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1994 ΚΑΙ 1995


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1994-1995 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1994 ΚΑΙ 1995

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

(Αρ. Κατάθεσης 24/23-3-94)
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1994 ΚΑΙ 1995


Σήµερα 21 Μαρτίου 1994 οι υπογράφοντες αφενός: α) Ιάσων Στράτος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, β) Διονύσιος Κορφιάτης, Πρόεδρος και Γεώργιος Χαµπηλοµάτης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, γ) Δηµήτρης Καψάλης, Πρόεδρος και Χαρ. Κεφάλας Γενικός Γραµµατέας της Ενώσεως Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδος και εκπρόσωποι αυτής, και αφετέρου Χρήστος Πρωτόπαπας, Πρόεδρος και Φωτεινή Σιάνου Αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συνήλθαν στην Αθήνα στα γραφεία του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών για την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης και συνεφώνησαν τα ακόλουθα:
 

Άρθρο 1: Κατώτατα όρια αποδοχών 1994
Τα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1993 µε βάση την ΕΓΣΣΕ έτους 1993, αυξάνονται από 1 Ιανουαρίου 1994 µε ποσοστό 5%. Επίσης από 1 Ιουλίου 1994 τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30ην Ιουνίου 1994, αυξάνονται µε ποσοστό 6,5%.
Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων καθορίζονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικό ηµεροµίσθιο από 1 Ιανουαρίου 1994, δρχ. 4.632 και από 1 Ιουλίου 1994, δρχ. 4.934.

β) Υπάλληλοι που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:

Βασικός µισθός από 1 Ιανουαρίου 1994 δρχ. 103.497 και από 1 Ιουλίου 1994 δρχ. 110.225.

γ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, αναλόγως µε τον χρόνο απασχόλησής τους.

Εάν ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξηθεί από το Δεκέµβριο 1993 µέχρι το Δεκέµβριο 1994 κατά ποσοστό υψηλότερο του 11,5% τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων της παρ. 1, αυξάνονται από 1 Ιουλίου 1995 κατά το υπερβάλλον του 11,5% ποσοστό και µέχρι 20% της υπέρβασης από αυτό. Εάν η υπέρβαση του δείκτη τιµών καταναλωτή είναι µεγαλύτερη, τα συµβαλλόµενα µέρη θα συναντηθούν µέσα στον Ιανουάριο 1995 µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε απ' αυτά για να αντιµετωπίσουν ενδεχόµενη διορθωτική ρύθµιση λαµβάνοντας υπόψη τη γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας.
 

Άρθρο 2: Κατώτατα όρια αποδοχών 1995
Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια του άρθρου 1, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31 Δεκεµβρίου 1994, αυξάνονται για το 1995 κατά το ποσοστό του δείκτη τιµών καταναλωτή που θα περιληφθεί ως πρόβλεψη στον Κρατικό Προϋπολογισµό του ίδιου έτους. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο ισόποσες δόσεις την 1.1.1995 και την 1.7.1995. Διευκρινίζεται ότι η δεύτερη δόση, µαζί µε το τυχόν ποσοστό της υπέρβασης του Δ.Τ.Κ. που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος θα δοθούν σωρευτικά επί των µισθών και ηµεροµισθίων της 30.6.1995. Εάν η πραγµατική αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή µεταξύ Δεκεµβρίου 1994 και Δεκεµβρίου 1995 είναι µεγαλύτερη από την πρόβλεψη, η διαφορά που θα προκύψει θα καταβληθεί την 1 Ιανουαρίου 1996, µέχρι να καλυφθεί απόκλιση έως 30%.


Άρθρο 3: Υπολογισµός επιδοµάτων Τα επιδόµατα που προβλέπονται από Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 1 και 2.
 

Άρθρο 4: Αποζηµιώσεις εργατοτεχνιτών Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1, περίπτωση α του άρθρου 3, β.δ. της 16/18.7.20, στην περίπτωση καταγγελίας συµβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθµίσεων του άρθρου 7 της από 10.3.1989 ΕΓΣΣΕ και καθορίζονται ως εξής: α) µε την συµπλήρωση 15 ετών, 78 ηµεροµίσθια και β) µε την συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας, 91 ηµεροµίσθια.
 

Άρθρο 5: Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις Αυξάνεται σε 20 ηµέρες η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/1983 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του Δηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Δηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά.
 

Άρθρο 6: Αµοιβή εργαζοµένων µαθητών Εργαζόµενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγµένα στην δευτεροβάθµια γενική ή τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισµένες από το Κράτος και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες την ηµέρα. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα κάνουν κοινό διάβηµα προς τον ΟΑΕΔ, για να αναλάβει την καταβολή στους εργαζόµενους αυτής της κατηγορίας δύο επιπλέον ωροµισθίων για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους, έτσι ώστε να τους εξασφαλίζεται αµοιβή οκτάωρου απασχόλησης.
 

Άρθρο 7: Διευκρινίσεις στην εφαρµογή της άδειας για την φροντίδα παιδιών Σχετικά µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 9 της από 9-6-1993 ΕΓΣΣΕ που αφορούν στην άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών, τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι θα προτρέψουν τα µέλη τους να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διευκολύνεται η συνεννόηση , όπου αυτή απαιτείται, σχετικά µε τη χορήγηση αυτών των αδειών. Επίσης θεωρούν ότι οι ρυθµίσεις αυτές, όπως βελτιώθηκαν µε την ΕΓΣΣΕ 1993, δεν θα πρέπει να δηµιουργούν δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
 

Άρθρο 8: Εισφορά για την καταπολέµηση της ανεργίας
Για την ουσιαστική ολοκλήρωση και εφαρµογή του άρθρου 3 της ΕΓΣΣΕ 1993, τα µέρη δηλώνουν ότι επιθυµούν ταχεία νοµοθετική ρύθµιση µε την φροντίδα του Υπουργείου Εργασίας. Για το λόγο αυτό συµφωνούν να µεριµνήσουν από κοινού για την προώθηση του σχετικού νοµοσχεδίου.
Σύµφωνα και µε το παραπάνω αναφερόµενο άρθρο της ΕΓΣΣΕ 1993 οι πόροι από την σ' αυτό προβλεπόµενη εισφορά θα διατεθούν για την ενίσχυση των µακροχρόνια ανέργων, των νέων που δεν µπορούν να βρουν δουλειά, των ανέργων µε δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας λόγω ηλικίας και ιδιαίτερα όσων βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από την συνταξιοδότησή τους, τη χρηµατοδότηση εκτάκτων προγραµµάτων ενίσχυσης των ανέργων ή κάλυψης των ιδιαιτέρων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι των περιοχών που βρίσκονται σε κρίση, και την επανένταξη των ανέργων στον παραγωγικό µηχανισµό µέσα από ποικίλους τρόπους που θα έχουν τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 9: Εργοδοτική εισφορά για επαγγελµατική κατάρτιση Τα µέρη δηλώνουν ότι επιθυµούν την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στο θέµα της εργοδοτικής εισφοράς για επαγγελµατική κατάρτιση ως συνέχεια στην εφαρµογή του άρθρου 4 της ΕΓΣΣΕ 1993. Ειδικότερα συµφωνούν να µεριµνήσουν για την προώθηση από το Υπουργείο Εργασίας του σχετικού νοµοσχεδίου προκειµένου να λειτουργήσει µηχανισµός είσπραξης και διαχείρησης της εργοδοτικής εισφοράς ύψους 0,45%.

Άρθρο 10: Διοικητικά Συµβούλια ΟΑΕΔ και ΟΣΑΕ Τα συµβαλλόµενα µέρη εκτιµούν ότι η λειτουργίας των Οργανισµών ΟΑΕΔ και ΟΣΑΕ θα είναι αποτελεσµατικότερη και θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στους σκοπούς τους, εάν στις διοικήσεις τους εκπροσωπούνται ισοµερώς το κράτος, οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες. Για το σκοπό αυτό δηλώνουν ότι θα ζητήσουν από κοινού από τον Υπουργό Εργασίας τη νοµοθετική διευθέτηση του θέµατος σχετικά µε τη σύνθεση και λειτουργίας των Δ.Σ. των οργανισµών αυτών.
 

Άρθρο 11: Επιτροπές µελέτης Αποφασίζεται η σύσταση τεσσάρων µικτών επιτροπών όπου θα εκπροσωπούνται ισοµερώς τα συµβαλλόµενα µέρη προκειµένου ναεξετασθούν τα εξής:
1. Προσυνταξιοδοτική περίοδος Η επιτροπή θα µελετήσει τις δυνατότητες διαµόρφωσης προτάσεων, λύσεων, σχηµάτων που θα προστατεύουν τους εργαζόµενους κατά την διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής περιόδου από τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού.

2.Παραγωγικότητα Η επιτροπή θα µελετήσει τις δυνατότητες διαµόρφωσης και διατύπωσης γενικών αρχών περί παραγωγικότητας, οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις περιπτώσεις εφαρµογής προγραµµάτων παραγωγικότητας στα επίπεδα των επιχειρήσεων, προκειµένου να κατανεµηθεί µεταξύ επιχειρήσεων και εργαζοµένων το αποτέλεσµα της αυξηµένης παραγωγικότητας.

3. Περιβάλλον. Η επιτροπή θα µελετήσει τις δυνατότητες εκπόνησης πορίσµατος για την σχέση ευρύτερου περιβάλλοντος και οικονοµικής δραστηριότητας µε απώτερο στόχο την διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την αντιµετώπιση του ζωτικού αυτού ζητήµατος ιδίως στα αστικά κέντρα.

4. Ναρκωτικά. Η επιτροπή θα µελετήσει τις δυνατότητες επεξεργασίας κοινών τρόπων παρέµβασης και γενικότερης συµβολής των συµβαλλοµένων µερών στο σοβαρό πρόβληµα των ναρκωτικών, που απασχολεί και τις δύο πλευρές. Οι επιτροπές αυτές θα υποβάλλουν τα πορίσµατά τους στις διοικήσεις των συµβαλλοµένων µερών µέσα στο χρονικό διάστηµα ισχύος αυτής της ΕΓΣΣΕ.
 

Άρθρο 12: Ασφαλιστικά ζητήµατα Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην επανασύνδεση της κατώτατης σύνταξης, της αναπροσαρµογής των συντάξεων καθώς και των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ µε τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ. Συµφωνούν στην ρύθµιση και άλλων ασφαλιστικών θεµάτων όπως την θεσµοθέτηση της τριµερούς χρηµατοδότησης, τη ρύθµιση των χρεών των ασφαλιστικών φορέων, την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, την κατάργηση του διαχωρισµού των εργαζοµένων σε παλιούς και νέους ασφαλισµένους, και την ασφαλιστική κάλυψη της 16ης εβδοµάδας τοκετού µε νοµοθετική ρύθµιση. Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω θα γίνουν κοινά διαβήµατα και ενέργειες προς κάθε αρµόδιο φορέα.
 

Άρθρο 13: Εκπαίδευση Οι επιχειρήσεις αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία και να ενηµερώνουν τα συµβούλια των εργαζοµένων καθώς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων της επιχειρήσεις σχετικά µε τα θέµατα που συνδέονται µε τα προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, όπως είναι οι στόχοι, οι επιλογές, οι αποζηµιώσεις.
 

Άρθρο 14: Διατηρούµενες διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις παρούσας.
Όσες διατάξεις προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
 

Άρθρο 15 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι θα συναντηθούν µέσα στο 1995 για να συζητήσουν διάφορα θεσµικά θέµατα. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1994.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ(Αρ. Κατάθεσης 7/24.1.95)
ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


Στην Αθήνα, σήµερα 17 Ιανουαρίου 1995, µεταξύ αφενός των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, που συµβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ και αφετέρου της ΓΣΕΕ, όλων νοµίµως εκπροσωπουµένων, συµφωνούνται τα εξής:
Σχετικά µε την εφαρµογήτης § 1 του άρθρου 2 της από 21.3.1994 ΕΓΣΣΕ τα µέρη συµφωνούν από κοινού, ότι το ποσοστό αύξησης των µισθών και ηµεροµισθίων της ΕΓΣΣΕ για το 1995 είναι 8% σύµφωνα µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό 1995 και την συµφωνία των µερών όπως διατυπώνεται στο σχετικό άρθρο 2 που αναφέρεται παραπάνω. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια της ΕΓΣΣΕ, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1994, θα αναπροσαρµοσθούν την 1.1.1995 µε ποσοστά 4%. Επίσης την 1.7.1995 οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.1995 θα αναπροσαρµοσθούν οµοίως µε 4%. Για την κάλυψη της τυχόν υπέρβασης του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή µεταξύ Δεκεµβρίου 1994 και Δεκεµβρίου 1995, από το 8%, συνεχίζει να ισχύει η § 2 του άρθρου 2 της από 21.3.1994 ΕΓΣΣΕ η οποία ισχύει κατά τα λοιπά.


Σχετικά µε την υλοποίηση της συµφωνίας ως προς την εισφορά 0,45% γιατην εκπαίδευση και 0,7% για την ανεργία που αναφέρεται στα άρθρα 8 και 9 της ΓΣΣΕ 1994-95, τα µέρη συζήτησαν το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί από την αδυναµία είσπραξής τους από τον Κρατικό µηχανισµό, και δηλώνουν ότι θα ενεργήσουν από κοινού προς το Υπουργείο Εργασίας και τους αρµόδιους φορείς, προκειµένου να επιτευχθεί η επίλυση αυτού του προβλήµατος.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης