Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1993


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1993


(Αρ. κατάθεσης 37/11-6-93)
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1993


Σήµερα, 9 Ιουνίου 1993, οι υπογράφοντες αφενός: α) Ιάσων Στράτος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, β) Διονύσιος Κορφιάτης, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, γ) Δηµήτρης Καψάλης, Πρόεδρος και Σοφοκλής Κολαΐτης Γενικός Γραµµατέας της Ενώσεως Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδος και εκπρόσωποι αυτής, και αφετέρου Λάµπρος Κανελλόπουλος Πρόεδρος και Φωτεινή Σιάνου Αν. Γεν. Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συνήλθαν στην Αθήνα στα γραφεία του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας του 1993 και συνεφώνησαν τα ακόλουθα:


Άρθρο 1: Κατώτατα όρια αποδοχών
Τα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1992 µε βάση την ΕΓΣΣΕ των ετών 1991-1992, αυξάνονται από 1.1.1993 κατά ποσοστό 1,4% που προέρχεται από την ΕΓΣΣΕ αυτή (άρθρο 3 παρ. 2) και εν συνεχεία µε ποσοστό 4% που συµφωνείται µε την παρούσα για την 1.1.93. Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.1993 προσαυξάνονται µε 1% που προκύπτει από τις υποχρεώσεις της ΕΓΣΣΕ 1991-1992. Στους προσαυξηµένους µε το 1% µισθούς και ηµεροµίσθια χορηγείται την 1.7.1993 αύξηση σε ποσοστό 7%.
Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων καθορίζονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι βασικό ηµεροµίσθιο από 1 Ιανουαρίου1993, δρχ. 4.081 και από 1 Ιουλίου 1993, δρχ. 4.411.

β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι, βασικός µισθός από 1 Ιανουαρίου 1993 δρχ. 91.206 και από 1 Ιουλίου 1993 δρχ. 98.568.

γ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως, ανάλογα µε το χρόνο απασχολήσεως, και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
 

Άρθρο 2: Υπολογισµός επιδοµάτων Τα επιδόµατα που προβλέπονται από Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων της παραγράφου 2 του άρθρου 1.
 

Άρθρο 3: Εισφορά για καταπολέµηση της ανεργίας Επί πλέον των νοµοθετηµένων εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στον Οργανισµό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), συµφωνείται η καταβολή σε ειδικό λογαριασµό του ΟΑΕΔ -µε τον ισχύοντα µηχανισµό είσπραξης-από 1.9.1993 και εφεξής, πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 0,50% και πρόσθετη εργατική εισφορά 0,20% µε προορισµό την ενίσχυση προγραµµάτων αντιµετώπισης της ανεργίας. Τα ποσοστά αυτά θα υπολογίζονται για όλους τους εργαζόµενους επί του ισχύοντος κάθε φορά κατωτάτου βασικού ηµεροµισθίου της ΕΓΣΣΕ. Μικτή οµάδα εργασίας αποτελούµενη από 3 εκπροσώπους της ΓΣΕΕ και από 1 εκπρόσωπο του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΕΣΕ, θα µελετήσει και θα εισηγηθεί τους τρόπους αξιοποίησης και διαχείρισης των ανωτέρω πρόσθετων εισφορών. Η πρωτοβουλία και ευθύνη αυτών των ρυθµίσεων ανήκει στα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία θα ζητήσουν και την συνεργασία των αρµοδίων κρατικών φορέων. Οι πόροι θα διατεθούν για την ενίσχυση των µακροχρόνια ανέργων, των νέων που δεν µπορούν να βρουν δουλειά, τη χρηµατοδότηση έκτακτων προγραµµάτων ενίσχυσης των ανέργων ή κάλυψης των ιδιαιτέρων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι των περιοχών που βρίσκονται σε κρίση, και την επανένταξη των ανέργων στον παραγωγικό µηχανισµό µέσα από ποικίλους τρόπους που θα έχουν τον ίδιο σκοπό. Η οµάδα δεσµεύεται να ολοκληρώσει το έργο της µέχρι 30.8.1993. Σε περίπτωση ουσιώδους βελτιώσεως των δεικτών ανεργίας τα συµβαλλόµενα µέρη θα επανεξετάσουν το θέµα.
 

Άρθρο 4: Εργοδοτική εισφορά για Επαγγελµατική Κατάρτιση Η πρόσθετη εργοδοτική εισφορά ποσοστού 0,25% για επαγγελµατική κατάρτιση, που προβλέπει το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ των ετών 1991-1992, εφαρµόζεται από 1.1.1994 και εφεξής. Τα εισπραττόµενα ποσοστά από την πρόσθετη αυτή εργοδοτική εισφορά, -µε τον ίδιο µηχανισµό είσπραξης όπως και τα λοιπά έσοδα του ΟΑΕΔ, µαζί µε εκείνα που προέρχονται από την εργοδοτική εισφορά 0,2% της ΕΓΣΣΕ του 1988, θα περιέρχονται σε ΝΠΙΔ που θα συσταθεί υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ. Μικτή 6µελής Επιτροπή αποτελούµενη από 3 εκπροσώπους της ΓΣΕΕ και ανά ένα εκπρόσωπο του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΕΣΕ, θα καθορίσει µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 1993 τα της συστάσεως και λειτουργίας του ανωτέρω φορέα, σε συνεργασίας µε τον ΟΑΕΔ. Οι σκοποί του ΝΠΙΔ προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 1991-1992. Ποσό ανερχόµενο έως το 10% του συνόλου των εισφορών του παρόντος άρθρου διατίθεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ), που έχουν συστήσει η ΓΣΕΕ και οι τρεις εργοδοτικοί φορείς ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΕΣΕ, για ενίσχυση των σκοπών του και σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 της ΕΓΣΣΕ 1991-1992, εφαρµόζονται αναλόγως.
 

Άρθρο 5: Μερική Απασχόληση
Στους εργαζόµενους που καλύπτονται από σχέση εργασίας µε µερική απασχόληση παρέχονται:

β δυνατότητες συµµετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελµατικής κατάρτισης που εφαρµόζει η επιχείρηση κάτω από συνθήκες ανάλογες, µε εκείνες που αφορούν τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου

β οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στην διάθεση των άλλων εργαζοµένων στην επιχείρηση

β ίση (αναλογική) µεταχείριση µε τους εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση και σύµβαση αορίστου χρόνου, ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζηµιώσεις, τα επιδόµατα, τα προγράµµατα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας.
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ζητήσουν από τον ΟΑΕΔ την τήρηση και δηµοσιοποίηση καταστάσεων για ζητούµενες θέσεις µερικής απασχόλησης.
Η εργοδοτική πλευρά ενηµερώνει τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για τον αριθµό των απασχολουµένων µε µερική απασχόληση σε σχέση µε την εξέλιξη του συνόλου των εργαζοµένων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζόµενων µε πλήρη απασχόληση.
 

Άρθρο 6: Άδεια γάµου και γεννήσεως τέκνου Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάµου πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές η οποία δεν συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/1945. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία µέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο.
 

Άρθρο 7: Άδεια µητρότητας Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (16) εβδοµάδες. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ (8) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκάξι (16) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις.
 

Άρθρο 8: Γονική άδεια ανατροφής
Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτοµα, εάν:

α) έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και

β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά την λήξη της άδειας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών ετών (3).
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως τρεισήµισι (3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων, µέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5, του Ν. 1483/1984.
 

Άρθρο 9: Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών
Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για τον θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες, που απαιτούνται για την αναστροφή του παιδιού επί χρονικό διάστηµα δύο ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν την εργασία τους για µια ώρα κάθε µέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µια ώρα κάθε µέρα. Ύστερα από συµφωνία των µερών η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο µετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκοµίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας των παιδιών.
Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας.
 

Άρθρο 10: Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενες είτε µε πλήρη είτε µε µερική απασχόληση αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση προγραµµάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια. Σε οποιαδήποτε στιγµή της εγκυµοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να µετακινείται σε θέση ηµερήσιας απασχόλησης.
 

Άρθρο 11: Ισότητα των δύο φύλων Σύσταση Επιτροπής Ισότητας
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την αρχή της ισότητας των δύο φύλων στην εργασίας όπως αυτή προσδιορίζεται από το Σύνταγµα, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες εργασίας. Γι' αυτό συµφωνούν να συµβάλλουν από κοινού αφενός στην προώθηση της ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, ειδικότερα δε σε θέµατα απασχόλησης, αµοιβής, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, αφετέρου δε στη λήψη µέριµνας για αξιοπρεπή µεταχείριση και συµπεριφορά στους χώρους εργασίας σε ζητήµατα που συνδέονται µε το φύλο τους.
Επιτροπή αποτελούµενηαπό τρία µέλη κάθε πλευράς των συµβαλλοµένων µερών και από τα δύο φύλα θα παρακολουθεί την εφαρµογή της νοµοθεσίας που διασφαλίζει την ίση µεταχείριση των εργαζοµένων ανδρών και γυναικών και των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως επίσης και την προώθηση των κοινών απόψεων που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο. Η επιτροπή ανακοινώνει τις διαπιστώσεις της στις διοικήσεις των συµβαλλοµένων µερών και τους προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για την εξάλειψη κάθε άνισης µεταχείρισης στον τοµέα της αρµοδιότητάς της στις εργασιακές σχέσεις.
 

Άρθρο 12: Εκπαίδευση συνδικαλιστικών στελεχών Η εκπαιδευτική άδεια του άρθρου 5 της ΕΓΣΣΕ του 1988 χορηγείται από επιχειρήσεις που απασχολούν πενήντα ή περισσότερους εργαζόµενους και επεκτείνεται και στα µέλη των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας.
 

Άρθρο 13: Διατηρούµενες διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµαή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από της παρούσας.
Όσες διατάξεις προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
 

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1ηΙανουαρίου 1993.
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης