Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1991-1992 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1991-1992

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1991-1992
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1991-1992


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1991-1992 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1991-1992

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

(Αριθ. Κατάθεσης 10/4.4.91)
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 1991- 1992


Σήµερα 3 Απριλίου 1991 οι υπογράφοντες αφενός α) Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπων αυτού. β) Διονύσιος Κορφιάτης, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής. γ) Παναγιώτης Μπήτρος, Πρόεδρος και Δηµήτρης Καψάλης, Γενικός Γραµµατέας της Ενώσεως Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδος και εκπρόσωποι αυτής, και αφετέρου Λάµπρος Κανελλόπουλος Πρόεδρος και Δηµήτρης Κωστόπουλος Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συνήλθαν στην Αθήνα και στα γραφεία της ΓΣΕΕ για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης του 1991-92. Κατά τις διαπραγµατεύσεις όλοι οι συµβαλλόµενοι διαπίστωσαν την αναγκαιότητα για:

β Εξάλειψη των ελλειµµάτων του Δηµόσιου Τοµέα και µείωση του πληθωρισµού.

β Αποδοτικότερη λειτουργία του Δηµοσίου Τοµέα.

β Δίκαιη φορολογική µεταρρύθµιση και ελάφρυνση της επιβάρυνσης ιδίως των χαµηλότερα αµειβόµενων.

β Οικονοµική ανάπτυξη µέσα από τη δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής, του εκσυγχρονισµού του παραγωγικού εξοπλισµού µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονοµίας.

β Ιδιαίτερη έµφαση στην αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µε εντονότερη χρησιµοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης και µετεκπαίδευσης. Με αυτά τα δεδοµένα οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν:

β Να συµβάλλουν στην προώθηση των αλλαγών που θεσµοθετούνται από την ΕΟΚ στα πλαίσια του ενιαίου κοινωνικού χώρου.

β Να προωθήσουν την επαγγελµατική κατάρτιση ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Σ' αυτό αποβλέπει και η πρόσθετη εργοδοτική εισφορά, που καθιερώνεται µ' αυτή τη σύµβαση.

β Να µελετήσουν, από κοινού, το θέµα της σύνδεσης αµοιβής µε την παραγωγικότητα.

β Να µελετήσουν και να επιδιώξουν τις αναγκαίες θεσµικές αλλαγές για την αναβάθµιση του ρόλου τους στην διαχείριση των οικονοµικών πόρων των Οργανισµών, στους οποίους συµµετέχουν µε εργοδοτικές και εργατικές εισφορές. Με αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύουν οι συµβαλλόµενοι, ότι εξασφαλίζουν την επιτυχή εφαρµογή της παρούσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και την εµπέδωση και διεύρυνση του µεταξύ τους διαλόγου. Ακόµη πιστεύουν, ότι µε την ίδια συλλογική σύµβαση συµβάλλουν στην ταχύτερη έξοδο από την ύφεση και στη διαµόρφωσητων προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης και συµφωνούν τα ακόλουθα:
 

Άρθρο 1: Κατώτατα όρια αποδοχών
Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1990 µε βάση την ΕΓΣΣΕ έτους 1990, αυξάνονται από 1.1.1991 κατά ποσοστό 6,3% και καθορίζονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένητριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι συνολικό ηµεροµίσθιο από 1.1.1991 δρχ. 3.315.

β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι, συνολικός µισθός από 1.1.1991 δρχ. 74.121.

γ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντίστοιχα, ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων αυξάνονται την 1.7.1991 κατά ποσοστό 5,6%. Τα προκύπτοντα νέα γενικά κατώτατα όρια αυξάνονται την 1.1.1992 κατά ποσοστό 5,4% και τα νέα κατώτατα όρια αυξάνονται εκ νέου την 1.7.1992 κατά ποσοστό 4% και καθορίζονται όπως στον πίνακα που ακολουθεί:
                                                

                                                  1.7.91    1.1.92     1.7.92

Ηµεροµίσθιο εργατοτεχνίτη            3.501     3.691      3.839

Μισθός υπαλλήλου                       78.272    82.499    85.799
 Άρθρο 2 Ενσωµάτωση ΑΤΑ και διορθωτικών ποσών Υπολογισµός επιδοµάτων
Τα ποσά της ΑΤΑ, που χορηγήθηκαν µετά την 1.9.1987 και ως την 31.12.1990 και αναλογούν:

α) στους βασικού µισθούς και ηµεροµίσθια Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων ή αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων,

β) στα διορθωτικά ποσά που χορηγήθηκαν από 1.1.82 και 1.1.84 σύµφωνα µε την 1/1982 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών και την ΕΓΣΣΕ έτους 1984, ενσωµατώνονται στους βασικού µισθούς και ηµεροµίσθιατης 1.1.1991. Τα ίδια τα διορθωτικά ποσά ενσωµατώνονται την 1.7.1992.
Ύστερα από την ενσωµάτωση της προηγούµενης παραγράφου, τα επιδόµατα που προβλέπονται από Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται από 1.1.1991 επί βασικού ηµεροµισθίου δρχ. 3.095 και βασικού µισθού δρχ. 68.663, από 1.7.1991 επί δρχ. 3.281 και 72.814 αντιστοίχως, από 1.1.1992 επί δρχ. 3.471 και 77.041 αντιστοίχως και από 1.7.1992 τα επιδόµατα υπολογίζονται επί βασικού ηµεροµισθίου δρχ. 3.839 και βασικού µισθού δρχ. 85.799 ήεπί εκείνων των µισθών και ηµεροµισθίων που τυχόν θαπροκύψουν από την εφαρµογή του άρθρου 3.
 

Άρθρο 3: Διορθωτικές ρυθµίσεις
Εάν ο δείκτης τιµών καταναλωτού αυξηθεί από τον Δεκέµβριο 1990 έως τον Δεκέµβριο 1991 κατά ποσοστό περισσότερο από 17% τα κατώτατα όρια αποδοχών του άρθρου 1 αυτής της συλλογικής σύµβασης και οι βάσεις υπολογισµού των επιδοµάτων του άρθρου 2 όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31 Δεκεµβρίου 1991 αυξάνονται από 1 Ιανουαρίου 1992 κατά το υπερβάλλον το 17% και ως το 19% ποσοστό. Εάν η ποσοστιαία αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτού υπερβεί το 19%, οι µισθοί και τα ηµεροµίσθιααυτής της συλλογικής συµβάσεως, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30 Ιουνίου 1992, αυξάνονται από 1 Ιουλίου 1992 κατά το υπερβάλλον το 19% και ως το 21% ποσοστό. Εάν η υπέρβαση είναι µεγαλύτερη του 21%, τα συµβαλλόµενα µέρη θα συναντηθούν µέσαστον Ιούλιο 1992 µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε απ' αυτά για να αντιµετωπίσουν ενδεχόµενη διορθωτική ρύθµιση πάνω από το 21% λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας.
Εάν ο δείκτης τιµών καταναλωτού αυξηθεί από τον Δεκέµβριο 1991, ως τον Δεκέµβρη 1992 κατά ποσοστό περισσότερο από 12% και έως 13,4% κατά το ίδιο ποσοστό θ' αυξηθούν από 1 Ιανουαρίου 1993 τα κατώτατα όρια αποδοχών του άρθρου 1 αυτής της συλλογικής σύµβασης και οι βάσεις υπολογισµού των επιδοµάτων του άρθρου 2 όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31 Δεκεµβρίου 1992. Εάν η ποσοστιαία αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτού υπερβεί το 13,4%, οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια θ'αυξηθούν από 1 Ιουλίου 1993 κατά το υπερβάλλον το 13,4% και ως το 14,8% ποσοστό. Εάν ηυπέρβαση είναι µεγαλύτερη του 14,8%, τα συµβαλλόµενα µέρη θα αντιµετωπίσουν ενδεχόµενη διορθωτική ρύθµιση λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας κατά τις διαπραγµατεύσεις για την Εθνική Γενική Συλλογική σύµβαση του 1993.
 

Άρθρο 4: Εργοδοτική εισφορά για επαγγελµατική κατάρτιση
Επί πλέον της εργοδοτικής εισφοράς, που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως του 1988, συµφωνείται να καταβάλλεται στον Οργανισµό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) και µε τον ίδιο µηχανισµό είσπραξης πρόσθετη εργοδοτική εισφορά ποσοστού 0,25% για το χρονικό διάστηµα που θα ισχύει η παρούσα σύµβαση µε προορισµό την ενίσχυση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αυτής της πρόσθετης εργοδοτικής εισφοράς είναι ότι θα προηγηθεί κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση, ώστε τα εισπραττόµενα ποσά, µαζί µε εκείνα που προέρχονται από την κράτηση 0,2% της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης του 1988, να περιέρχονται σε ειδικό λογαριασµό του ΟΑΕΔ, τον οποίο θα διαχειρίζεται εξαµελής επιτροπή αποτελούµενη από τρεις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ και ανά ένα εκπρόσωπο του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της Ενώσεως Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδος. Η ίδια επιτροπή θα αποφασίσει την δηµιουργίααποθεµατικού και την ενδεχόµενη διάθεση χρηµατικών ποσών για την ενίσχυση εκπαιδευτικών και άλλων προγραµµάτων, που αποβλέπουν στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας.
Επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισµοί που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράµµατα, έχουν την ευχέρεια είτε να διαθέτουν το ποσοστό της παραγράφου 1 γιατην χρηµατοδότηση αυτών των προγραµµάτων καταβάλλοντας στον ΟΑΕΔ την τυχόν προκύπτουσα διαφορά, είτε να ζητήσουν να τους επιστραφεί η αντίστοιχη δαπάνη, είτε να ζητήσουν να πιστωθεί το αντίστοιχο ποσό στην οφειλόµενη για το επόµενο έτος εισφορά τους.
Μικτή οµάδα εργασίας αποτελούµενη από 3 µέλη κάθε πλευράς των συµβαλλοµένων µερών θα παρακολουθήσει την αξιοποίηση της συνολικής εργοδοτικής εισφοράς για επαγγελµατική κατάρτιση (0,45%), την εφαρµογή και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την πρόοδο και λειτουργία του Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και θα εισηγηθεί στις διοικήσεις των συµβαλλοµένων µερών συγκεκριµένες διορθώσεις και κατευθύνσεις γιατη βελτίωση της παρεχόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
 

Άρθρο 5: Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών Πρωτοβαθµίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ' αυτές.
Γιανα γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, την συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θαδηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου.
 

Άρθρο 6: Σύσταση Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Αποφασίζεται η σύσταση Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το οποίο θα διοικείται ισοµερώς από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών. Οι δαπάνες σύστασης και λειτουργίας του Ινστιτούτου θα καλύπτονται από την συνολική (0,45%) εργοδοτική εισφορά επαγγελµατικής κατάρτισης (του άρθρου 4 της παρούσας σύµβασης και του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΓΣΣΕ του 1988) και από πιθανή χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ειδική µικτή επιτροπή θα υποβάλλει στους συµβαλλόµενους έως την 30 Ιουνίου 1991 πρόταση για τον καθορισµό της νοµικής µορφής του Ινστιτούτου, των ειδικότερων σκοπών του, του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του, τους πόρους του, τα µέσαεκπληρώσεως των σκοπών του και κάθε οργανωτική ή λειτουργική λεπτοµέρεια.
 

Άρθρο 7: Διοίκηση οργανισµών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Ασφαλιστικών Ταµείων
Αυτοί οι οργανισµοί πρέπει να διοικούνται από συλλογικά όργανα στα οποία θα εκπροσωπούνται εξίσου το Κράτος, οι εργαζόµενοι δια της ΓΣΕΕ και η εργοδοσία δια των συµβαλλοµένων εργοδοτικών οργανώσεων. Οι Πρόεδροι των συλλογικών διοικητικών οργάνων πρέπει να εκλέγονται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών.
Τα συλλογικά όργανα πρέπει να ασκούν την ουσιαστική διοίκηση αυτών των οργανισµών.
 

Άρθρο 8: Οργανισµός Εργατικής Εστίας Μικτή οµάδα εργασίας αποτελούµενη από 3 µέλη κάθε πλευράς των συµβαλλοµένων µερών, θα µελετήσει την οικονοµική κατάσταση της Εργατικής Εστίας, την τροποποίηση και επέκταση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της µε γνώµονα την καλύτερη και πιο ουσιαστική εξυπηρέτηση των εργαζοµένων. Μέσα σ' ένα µήνα από την υπογραφή αυτής της συλλογικής σύµβασης εργασίας θα υποβάλλει το πόρισµά της στα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία αµέσως θα επιδιώξουν τις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για να εφαρµοστούν αυτές οι προτάσεις, που συµφωνούν οι συµβαλλόµενες Οργανώσεις.
 

Άρθρο 9 Τα συµβαλλόµενα µέρη, θα συγκροτήσουν άµεσα κοινές Επιτροπές, οι οποίες µέσα σε τακτές προθεσµίες θα µελετήσουν και θα συντάξουν πορίσµατα για τα µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν την Οικονοµία, την κοινωνία και τους εργαζόµενους, όπως τα προβλήµατα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της σύνδεσης αµοιβής µε την παραγωγικότητα, των εργασιακών σχέσεων, της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της επαγγελµατικής κατάρτισης, του δηµόσιου τοµέα, των προβληµατικών επιχειρήσεων.
 

Άρθρο 10
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει ηπαρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµαή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από της παρούσας.
Όσες διατάξεις προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ήτροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
 

Άρθρο 11 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1991 και λήγει την 31 Δεκεµβρίου 1992.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης