Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1989 | Taxheaven

Live Search Results

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1989

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1989
Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της από 10.3.89 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) έτους 1989.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. 12756 -ΦΕΚ τ. Β΄ 213

Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της από 10.3.89 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) έτους 1989.
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3239/55 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τα Ν.Δ. 3755/57, 186/69, 1198/72 και 73/74.
Την υπ' αριθ. 98130/21.11.88 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εργασίας στον Υφυπουργό Εργασίας ", αποφασίζουµε: Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η πιο πάνω ΣΣΕ, η οποία µας κατατέθηκε την
17.3.89 και συντάχθηκε το υπ' αριθµ. 34/89 πρακτικό καταθέσεως, της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:
 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 11 Μαρτίου 1989, οι υπογράφοντες αφενός α) Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, β) Γιώργος Μότσος και Νικόλαος Σκορίνης αντίστοιχα Α΄Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, ως εκπρόσωποι αυτής, γ) Αλέξανδρος Δρακάτος Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών και κοινός εκπρόσωπος των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και Παναγιώτης Μπήτρος Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά και εκπρόσωπος αυτού και αφετέρου Λάµπρος Κανελλόπουλος και Κώστας Παπαχριστοδούλου Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 3239/1955 συνήλθαν στα γραφεία της ΓΣΕΕ και συµφώνησαν τα ακόλουθα:
 

Άρθρο 1 Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1988 µε βάση την ΕΓΣΣΕ έτους 1988, αυξάνονται από 1.1.1989 κατά ποσοστό 9,2% και καθορίζονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και Εργατοτεχνίτριες που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία, συνολικό ηµεροµίσθιο από 1.1.1989 δρχ. 2.450.

β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία συνολικός µισθός από 1.1.89, δρχ. 54.828. Στα προαναφερθέντα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων περιλαµβάνονται και η οφειλόµενη διαφορά της ΑΤΑ του 3ου 4µήνου 1988, που καθορίστηκε σε ποσοστό 1,4% µε την Α.735/Δ.16/10.1.89 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και η ΑΤΑ του Α΄ 4µήνου 1989 που καθορίστηκε σε ποσοστό 4% µε την Α. 734/Δ.15/10.1.89 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.
 

Άρθρο 2 Τα παραπάνω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων αναπροσαρµόζονται από την 1.5.1989 και από την 1.9.1989 σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µε την οποία θα καθορίζεται το ποσοστό της αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής για τα αντίστοιχα 4µηνα.
Για τη χορήγηση της αναπροσαρµογής των µισθών και ηµεροµισθίων, θα ισχύσουν τα κλιµάκια αποδοχών, που καθορίζονται από την 2001854/110/ 0022/10.1.89 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
 

Άρθρο 3 Τα ποσά της ΑΤΑ, που χορηγήθηκαν µέχρι και 1.1.1985 και αναλογούν:

α) στους βασικούς µισθούς και ηµεροµίσθια της 1/1982 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών.

β) στα διορθωτικά ποσά που χορηγήθηκαν από 1.1.82 και 1.1.84 σύµφωνα µετην 1/1982 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών και την ΕΓΣΣΕ έτους 1984, ενσωµατώνονται στους βασικούς µισθούς και ηµεροµίσθια που προβλέπονται από την παραπάνω διαιτητική απόφαση. Έτσι, οι βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια, πάνω στα οποία υπολογίζονται τα επιδόµατα διαµορφώνονται ως εξής:
 

γ Βασικό ηµεροµίσθιο: δρχ. 1.202

γ Βασικός µισθός: δρχ. 26.474
Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές Αποφάσεις, καθώς και από την παρούσα, υπολογίζονται επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων της προηγουµένης παραγράφου και στη συνέχεια προσαυξάνονται µε όλα τα ποσοστά αύξησης των συνολικών γενικών κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων που έχουν χορηγηθεί από 1.5.1985 και εφεξής.

Άρθρο 4: Επίδοµα γάµου Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς ανεξαρτήτως φύλλου, χορηγείται επίδοµα γάµου σεποσοστό 10%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 2 της 10/1976 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών.
 

Άρθρο 5: Άδεια µητρότητας Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εβδοµάδες. Πενήντα δύο (52) ηµέρες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες πενήντα τρεις (53) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαπέντε (15) εβδοµάδων.
 

Άρθρο 6: Υγιεινή και Ασφάλεια Τα συµβαλλόµενα µέρη θα προβούν στο συντοµότερο δυνατό χρόνο στην καταγραφή των προβληµάτων, που αναφέρονται στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων, θα διαµορφώσουν κοινές προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και θα υποδείξουν συγκεκριµένα µέτρα για την υλοποίηση του Ν. 1568/85 περί υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
 

Άρθρο 7 Οι αποζηµιώσεις της παραγρ. 1 περίπτωση α΄ άρθρο33 ΒΔ της 16/18.7.1920 σε περίπτωση απόλυσης εργατοτεχνιτών βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής:

α. Με τη συµπλήρωση 10 χρόνων υπηρεσίας: 52 ηµεροµίσθια

β. Με τη συµπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας: 65 ηµεροµίσθια

γ. Με τη συµπλήρωση 20 χρόνων υπηρεσίας: 78 ηµεροµίσθια
 

Άρθρο 8: Διατήρηση προηγούµενων διατάξεων Όσες διατάξεις της 1/1982 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν. Διατηρούνται επίσης σε ισχύ όσες διατάξεις άλλων εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν τροποποιηθεί ή καταργηθεί.
 

Άρθρο 9: Διατήρηση υψηλότερων αποδοχών Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσης.
 

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1989.

Η Συλλογική Σύµβαση Εργασίας να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1989
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εργατικά - Απασχόληση

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab