Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1988 Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της από 26.1.88 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1988
Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της από 26.1.88 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων.


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1988 Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της από 26.1.88 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί κατώτατων ορίων µισθώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. 10855 -ΦΕΚ τ. Β΄ 40

Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της από 26.1.88 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3239/55 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν.Δ. 3755/57, 186/69, 1198/72 και 73/74.
Την αριθ. 96944/87 (ΦΕΚ 551/Β/20.10.87) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας "Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και εξουσία υπογραφής στους Γενικό Γραµµατέα κλπ", αποφασίζουµε: Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η πιο πάνω ΣΣΕ η οποία µας κατατέθηκε την 26.1.88 και συντάχθηκε το υπ' αριθµ. 4/88 πρακτικό καταθέσεως, της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:
 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθορισµός συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων: Σήµερα Τρίτη 26 Ιανουαρίου 1988, οι υπογράφοντες αφενός α) Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, ως εκπρόσωπος αυτού, β) Σπύρος Δεµαρτίνος και Διονύσιος Κορφιάτης αντίστοιχα ως Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, ως εκπρόσωποι αυτής, γ) Αλεξανδρος Δρακάτος, ως κοινός εκπρόσωπος των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και Χαράλαµπος Κεφάλας ως Αντιπρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά και εκπρόσωπος αυτού και αφετέρου Γεώργιος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως εκπρόσωπος αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 3239/1955 συνήλθαν στο Υπουργείο Εργασίας και συµφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1987 µε βάση τη διαιτητική απόφαση 7/1987 του ΠΔΔΔ Αθηνών, αυξάνονται από 1 Ιανουαρίου 1988

α) κατά το ποσοστό 4,3% που καθορίστηκε µε την Α. 442/Α/19/8.1.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και 1,2% ως πρόσθετη αύξηση λόγω της συµβολής των εργαζοµένων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας και

β) κατά την ΑΤΑ του Α΄ 4µήνου 1988 που καθορίστηκε σε ποσοστό 4% µε την Α. 443/Α.20/8.1.1988 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.
 

Άρθρο 2 Τα παραπάνω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων αναπροσαρµόζονται από την 1.5.1988 και από την 1.9.1988 σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µε την οποία θα καθορίζεται το ποσοστό της αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής για τα αντίστοιχα τετράµηνα. Για τη χορήγηση της αναπροσαρµογής των µισθών και ηµεροµισθίων, που προβλέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, θα ισχύσουν τα κλιµάκια αποδοχών και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από την 119595/3511/18-12-1987 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
 

Άρθρο 3 Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 2, και 3 της 1/82 απόφασης του Δευτεροβάθµιου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών, που προσδιορίζουν το βασικό µισθό, το βασικό ηµεροµίσθιο και τα διορθωτικά ποσά, εξακολουθούν να ισχύουν. Τα επιδόµατα, που προβλέπονται από προηγούµενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και από την παρούσα, υπολογίζονται επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την παραπάνω Διαιτητική απόφαση.
 

Άρθρο 4 Χορηγείται επίδοµα γάµου µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 10/1976, 9/1978, 100/1979 αποφάσεις του ΔΔΔΔ Αθηνών και το άρθρο 5 της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 14.2.1984, όπως έχει τούτο ρυθµιστεί µε τις διατάξεις του Ν. 1414/1984.
Σε όσες έγγαµες εργαζόµενες γυναίκες δεν καταβάλλεται επίδοµα γάµου, µε βάση τις παραπάνω διατάξεις, χορηγείται επίδοµα γάµου επί του βασικού µισθού ή επί του βασικού ηµεροµισθίου τους, από 1 Ιανουαρίου 1988 σε ποσοστό 5% και από 1 Ιανουαρίου 1989 σε ποσοστό 10% συνολικά.

Άρθρο 5: Εκπαίδευση Συνδικαλιστικών Στελεχών
Επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες, που απασχολούν εκατό ή περισσότερους εργαζόµενους, έχουν την υποχρέωση να χορηγούν πρόσθετη κανονική άδεια µε αποδοχές έως δέκα τέσσερις ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος σε αναλογία 1% του απασχολούµενου κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας προσωπικού µε σκοπό τη συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών.
Οι εργαζόµενοι, που θα πάρουν την άδεια της προηγούµενης παραγράφου, επιλέγονται από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας και δεν µπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις ούτε περισσότεροι από δέκα πέντε.
Οι άδειες χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι η ΓΣΕΕ θα έχει προηγουµένως ανακοινώσει αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, που θα καλύπτει το χρόνο διάρκειας της άδειας.
 

Άρθρο 6 Αυξάνεται η εργοδοτική εισφορά στον οργανισµό Εργατικής Κατοικίας κατά ποσοστό 0,25% και διαµορφώνεται συνολικά σε ποσοστό 0,75%.
Συµφωνείται καταβολή πρόσθετης εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 0,2% στον Οργανισµό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) για την ενίσχυση προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να διαθέσουν αυτό το ποσοστό σε προγράµµατα εκπαίδευσης, τα οποία οι ίδιες θα σχεδιάσουν και θα εκτελέσουν. Εάν δεν καλυφθεί το ποσοστό απ' αυτά τα προγράµµατα, καταβάλλεται στον ΟΑΕΔ η διαφορά.
 

Άρθρο 7 Στο θέµα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλες τις πλευρές, θα δοθεί απόλυτη προτεραιότητα σε άµεσο προσεχή διάλογο προς την κατεύθυνση της διαµόρφωσης ειδικής συµφωνίας.
 

Άρθρο 8 Όσες διατάξεις της 1/1982 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών και της 7/1987 ΠΔΔΔ Αθηνών δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν, εφ' όσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι ευνοϊκότερες από την παρούσα διατάξεις.
 

Άρθρο 9 Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές (µισθοί και επιδόµατα) ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Δ.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
 

Άρθρο 10 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1988.


Η Σ.Σ.Ε. να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 1988
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης