Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1985 Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 19.1.85 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί καθορισµού συνολικών γενικών κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της Χώρας.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1985
Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 19.1.85 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί καθορισµού συνολικών γενικών κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της Χώρας.


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1985 Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 19.1.85 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί καθορισµού συνολικών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. 11117 -ΦΕΚ τ. Β΄ 50
Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 19.1.85 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί καθορισµού συνολικών γενικών κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της Χώρας.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3239/55 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν από τα Ν.Δ. 3755/57, 186/69, 1198/72 και 73/74.
Την 95249/13.10.82 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας "Για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας στο Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Δ/νσεων και Υπηρεσιών και Προϊσταµένους Τµηµάτων" (ΦΕΚ 829/Β/22.10.82), αποφασίζουµε: Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η εν θέµατι ΣΣΕ η οποία µας κατατέθηκε στις 23.1.85 και συντάχθηκε το 11/85 πρακτικό καταθέσεως, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθορισµός συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της Χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων: Στην Αθήνα σήµερα την 19.1.85 ηµέρα Σάββατο και ώρα 10 π.µ. στην αίθουσα του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Μητροπόλεως 52, οι υπογράφοντες: α) Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, ως εκπρόσωπος αυτού. β) Σπύρος Δεµαρτίνος, Πρόεδρος και Διονύσιος Κορφιάτης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, ως εκπρόσωποι αυτής. γ) Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών ως κοινός εκπρόσωπος των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Παν. Μπήτρος, ως Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά και εκπρόσωπος αυτού. δ) Γεώργιος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως εκπρόσωπος αυτής. Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 3239/1955, επιθυµώντας να συµβάλουν στη διατήρηση της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών και στη βελτίωση τόσο του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων όσο και της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας, συµφωνούν τα ακόλουθα:
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

Άρθρο 1 Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας από 1.1.1985 καθορίζονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προκειµένου για µαθητευόµενους µηχανοτεχνίτες του κλάδου της σιδηροβιοµηχανίας, που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ένα έτος τουλάχιστον απασχόλησης στον κλάδο, συνολικό ηµεροµίσθιο δρχ. 1.422.

β) Υπάλληλοι που συµπλήρωσαν το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία, συνολικός µισθός δρχ. 31.932.

γ) Υπάλληλοι που διανύουν το 15ο έως το 19ο έτος της ηλικίας τους άσχετα από προϋπηρεσία, συνολικός µισθός δρχ. 27.118.

δ) Μαθητευόµενοι Εργατοτεχνίτες: Τα γενικά κατώτατα δύο όρια ηµεροµισθίων των µαθητευοµένων εργατοτεχνιτών και των φύλων προσδιορίζονται σε ποσοστό του γενικού κατωτάτου ορίου ηµεροµισθίου εργατοτεχνίτου ως εξής:
 

(1) Κατά το πρώτο έτος 75%
 

(2) Κατά το δεύτερο έτος 85%
 

(3) Κατά το τρίτο έτος 90%.

ε) Στα προαναφερθέντα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων περιλαµβάνεται και η αύξηση 8,2% του τελευταίου τετραµήνου 1984.

στ) Ο υπολογισµός των επιδοµάτων γίνεται όπως προβλέπει η 1/82 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών.
 

Άρθρο 2 Τα παραπάνω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων αναπροσαρµόζονται από την 1.5.1985 και από την 1.9.1985 σύµφωνα µε το ποσοστό µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή, που θα καθορισθεί µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, αµέσως µετά την έκδοσή της.
Για τη χορήγηση της αναπροσαρµογής των µισθών και ηµεροµισθίων, που προβλέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, θα ισχύσουν τα κλιµάκια αποδοχών, που καθορίζονται από την 8418/231/25-1-84 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
 

Άρθρο 3 Οι Διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 2, και 3 της 1/82 απόφασης του Δευτεροβάθµιου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών, που προσδιορίζουν το βασικό µισθό, το βασικό ηµεροµίσθιο και τα διορθωτικά ποσά, εξακολουθούν να ισχύουν. Τα επιδόµατα, που προβλέπονται από προηγούµενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και από την παρούσα, υπολογίζονται επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την παραπάνω Διαιτητική απόφαση.
 

Άρθρο 4 Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας των γυναικών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη όλης της Χώρας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εβδοµάδες, από τις οποίες οι επτά (7) θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες επτά (7) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός θα πραγµατοποιείται σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας κυοφορίας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκατεσσάρων (14) εβδοµάδων.
 

Άρθρο 5 Χορηγείται επίδοµα γάµου 10% για τους εργαζόµενους και 10% για τις εργαζόµενες, που έχουν τρία (3) παιδιά και πάνω ανήλικα, ή ενήλικα που σπουδάζουν και µέχρι του 25ου έτους της ηλικίας των και εφόσον δεν έχουν ίδιους πόρους, καθώς και για εκείνους και εκείνες που έχουν σύζυγο συνταξιούχο. Στους εργαζόµενους και εργαζόµενες που δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, χορηγείται το επίδοµα γάµου µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 10/76, 9/78 και της 400/79 αποφάσεις ΔΔΔΔ Αθηνών, όπως έχει τούτο ρυθµιστεί µε τις διατάξεις του Ν. 1414/1984.
 

Άρθρο 6 Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας των εργαζοµένων, που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της Χώρας, ορίζεται σε 40 ώρες. Οι αποδοχές των εργαζοµένων, παρά τον περιορισµό των ωρών εργασίας τους, δεν µειώνονται. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 9 της 1/1982 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών.

Άρθρο 7 Όσες διατάξεις της 1/82 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν, εφ' όσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι ευνοϊκότερες από την παρούσα διατάξεις.
 

Άρθρο 8. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές (µισθοί και επιδόµατα) ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Δ.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσης.
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 

Άρθρο 9 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ακόµη, ότι θα αρχίσουν άµεσα διάλογο στην κατεύθυνση της προώθησης των ακολούθων ζητηµάτων:
1.Σχεδίου υποδείγµατος Εσωτερικού Κανονισµού Εργασίας.
2.Υλοποίησης του θεσµού των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας.
3.Ουσιαστικής λειτουργίας των Επιτροπών του άρθρου 15 του Ν. 1264/82.
4.Μελέτης τρόπου κοινής αποδοχής για τιµαριθµική αναπροσαρµογή των µισθών και ηµεροµισθίων σύµφωνα µε το υπογραγέν πρακτικό της 14.2.84.
5.Τροποποίησης Ν. 3239/1955.
6.Αναθεώρησης της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων που απασχολούνται κατά το διήµερο σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 25/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, και
7.Προβληµάτων εργαζοµένων Γυναικών και Νέων.
 

Άρθρο 10 Η ισχύς της παρούσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1985.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1985
Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραµµατέας Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης