Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1984 Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 14.2.1984 ΕΓΣΣΕ για τον καθορισµό συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1984
Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 14.2.1984 ΕΓΣΣΕ για τον καθορισµό συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων.


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1984 Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 14.2.1984 ΕΓΣΣΕ για τον καθορισµό συνολικών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. 11770 -ΦΕΚ τ. Β΄ 81

Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 14.2.1984 ΕΓΣΣΕ για τον καθορισµό συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων.
 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3239/55 όπως τροποποιηθήκανε και συµπληρωθήκανε από τα Ν.Δ. 3755/57, 186/69, 1198/72 και 73/74.
Τη µε αριθ. 95249/13.10.82 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας "Για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας στο Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Δ/νσεων και Υπηρεσιών και Προϊσταµένους Τµηµάτων" (ΦΕΚ 829/Β/22.10.82), αποφασίζουµε:

Όπως δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η εν θέµατι ΣΣΕ η οποία µας κατατέθηκε την 14.2.84 και συντάχθηκε το υπ' αριθ. 4/84 πρακτικό καταθέσεως, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθορισµός συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων: Στην Αθήνα σήµερα την 14.2.84 ηµέρα Τρίτη στην αίθουσα του Υπουργείου Εργασίας, µε την παρουσία του Υπουργού Εργασίας Ευάγγελου Γιαννόπουλου, οι υπογράφοντες: α) Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, ως εκπρόσωπος τούτου. β) Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών ως κοινός εκπρόσωπος των εµπορικών συλλόγων Αθηνών-Θεσσαλονίκης. γ) Σπυρίδων Βλαχάκης, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κόντος, Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, ως εκπρόσωποι αυτής ,και δ) Γεώργιος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως εκπρόσωπος αυτής. Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 3239/55, αφού διαβουλεύτηκαν µε τη µεσολάβηση του Υπουργού Εργασίας Ευάγγελου Γιαννόπουλου για την εξέταση των αιτηµάτων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, συνοµολόγησαν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που έχει ως εξής:
 

Άρθρο 1 Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας καθορίζονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες που συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή προκειµένου για µαθητευόµενους µηχανοτεχνίτες του κλάδου της σιδηροβιοµηχανίας, που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ένα έτος τουλάχιστον απασχόλησης στον κλάδο, συνολικό ηµεροµίσθιο δρχ. 1.202, στο οποίο περιέχεται και η αναπροσαρµογή 8,9% σύµφωνα µε την 192/13.1.1984 απόφαση Υπ. Οικονοµικών.

β) Υπάλληλοι που συµπλήρωσαν το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή προϋπηρεσία ή προϋπηρεσία, συνολικός µισθός δρχ. 27.012.

γ) Υπάλληλοι που διανύουν το 15ο έως το 19ο έτος της ηλικίας τους άσχετα από προϋπηρεσία, συνολικός µισθός δρχ. 22.940.

δ) Μαθητευόµενοι Εργατοτεχνίτες: Τα γενικά κατώτατα όρια ηµεροµισθίων των µαθητευοµένων εργατοτεχνιτών και των δύο φύλων προσδιορίζονται σε ποσοστό του γενικού κατωτάτου ορίου ηµεροµισθίου εργατοτεχνίτου ως εξής:
 

(1) Κατά το πρώτο έτος 75%
 

(2) Κατά το δεύτερο έτος 85%
 

(3) Κατά το τρίτο έτος 90%.

ε) Ο υπολογισµός των επιδοµάτων γίνεται όπως προβλέπει η 1/82 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών.
 

Άρθρο 2 Τα παραπάνω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων αναπροσαρµόζονται από την 1.5.1984 και από την 1.9.1984, σύµφωνα µε το ποσοστό µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή που θα καθοριστεί µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, αµέσως µετά την έκδοσή της.

Για τη χορήγηση της αναπροσαρµογής των µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας θα ισχύσουν τα κλιµάκια αποδοχών που καθορίζονται από την 8418/231/25.1.84 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
 

Άρθρο 3 Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 2 και 3 της 1/82 απόφασης του Δευτεροβαθµίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών που προσδιορίζουν τον βασικό µισθό, το βασικό ηµεροµίσθιο και τα διορθωτικά ποσά εξακολουθούν να ισχύουν. Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και από την παρούσα, υπολογίζονται επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την παραπάνω Διαιτητική απόφαση.
 

Άρθρο 4 Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας των γυναικών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη όλης της Χώρας, σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εβδοµάδες, από τις οποίες οι επτά (7) θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες επτά (7) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός θα πραγµατοποιείται σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας κυοφορίας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα τεσσάρων (14) εβδοµάδων.
 

Άρθρο 5 Χορηγείται επίδοµα γάµου 10% για τους εργαζόµενους και 10% για τις εργαζόµενες, που έχουν τρία (3) παιδιά και πάνω, ανήλικα ή ενήλικα εφόσον σπουδάζουν και µέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ίδιους πόρους, καθώς και για εκείνους και εκείνες που έχουν σύζυγο συνταξιούχο. Στους εργαζόµενους και εργαζόµενες που δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις χορηγείται το επίδοµα γάµου µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 10/76, 9/78 και 100/79 αποφάσεις ΔΔΔΔ Αθηνών, όπως έχει τούτο ρυθµιστεί µε τις διατάξεις του Ν. 1414/1984.
 

Άρθρο 6 Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας των εργαζοµένων, που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της Χώρας, ορίζεται σε 40 ώρες. Οι αποδοχές των εργαζοµένων, παρά τον περιορισµό των ωρών εργασίας τους, δεν µειώνονται. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 9 της 1/82 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών.
 

Άρθρο 7 Όσες διατάξεις της 1/82 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών δεν έχουν καταργηθεί, ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι ευνοϊκότερες από την παρούσα διατάξεις.

Άρθρο 8 Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές (µισθοί και επιδόµατα) η ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Δ.Α. Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσης.
 

Άρθρο 9 Η ισχύς της παρούσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1984.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1984
Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραµµατέας Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης