Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1983 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1983
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1983 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10460/19.1.1983

Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με την ΠΡ οικ. 41/54/12.1.1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών "περί καθορισµού ποσοστού µεταβολής δείκτου τιµών καταναλωτού Γ΄τετραµήνου 1982", που δεν δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ καθορίστηκε το ποσοστό µεταβολής του Δ.Τ.Κ. για το τετράµηνο Σεπτεµβρίου-Δεκεµβρίου 1982 σε 8,8%. Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6, τ. Α΄, της 11.1.1983), η Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή (ΑΤΑ) που προβλέπεται για τους εργαζόµενους από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχοµένου για το τελευταίο τετράµηνο 1982 και για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.1983 θα χορηγηθεί ως εξής:

α) Την 1.1.1983 θα καταβληθεί για το τελευταίο τετράµηνο του 1982 το 50% της ΑΤΑ και το άλλο 50% την 1.5.1983.

β) Την 1.9.1983 θα καταβληθεί το ποσό της ΑΤΑ για την περίοδο από 1.1.1983 µέχρι 31.8.1983. Εποµένως, εφ' όσον σύµφωνα µε την πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε το ποσοστό µεταβολής του Δ.Τ.Κ. του Γ΄τετραµήνου 1982 σε 8,8% οι αποδοχές των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα αλλά και των µισθωτών σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., στις ρυθµίσεις των οποίων τέθηκε ο όρος της ΑΤΑ, θα αυξηθούν από 1.1.1983 κατά 4,4% και από 1.5.1983 κατά 4,4%. Για τον υπολογισµό της ΑΤΑ, σαν αποδοχές κάθε µισθωτού θα ληφθούν υπόψη οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίστηκαν τα ποσοστά 7,3% και 2% που χορηγήθηκαν για τον ίδιο λόγο από 1.5.1982 και 1.9.1982 αντίστοιχα, όπως διαµορφώθηκαν µετά την προσθήκη των ποσοστών αυτών. Τονίζεται ότι τα ποσοστά της ΑΤΑ δεν ενσωµατώνονται στους βασικούς µισθούς και ηµεροµίσθια, αλλά προστίθενται τα τρία ποσοστά και καταχωρούνται σε ιδιαίτερη στήλη στις µισθοδοτικές καταστάσεις. Από την έναρξη ισχύος του άρθρ. 27 του Ν. 1320/1983 δηλαδή από 1.1. 1983 µέχρι και τις 31.12.1983 απαγορεύεται η συνοµολόγηση, η χορήγηση και η µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο καταβολή αυξήσεων των κάθε είδους αποδοχών των εργαζοµένων της ίδιας χρονικής περιόδου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλους τους εργαζοµένους τόσο του δηµοσίου τοµέα µε σχέση ιδιωτικού δικαίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα και για κάθε είδους αυξήσεις ή µισθολογικές παροχές µε τη µορφή επιδοµάτων οποιαδήποτε φύσης, µορφής ή ονοµασίας. Αντίθετες διατάξεις νόµου, ρήτρες ή διατάξεις συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων και κάθε είδους διοικητικών πράξεων κανονιστικού περιεχοµένου και ατοµικών συµφωνιών, που ισχύουν ή θα συνοµολογηθούν ή θα εκδοθούν µετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου είναι άκυρες. Μισθολογικές παροχές που θα καταβληθούν κατά παράβαση των προηγούµενων δεν υπολογίζονται ως δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδηµα των εργοδοτών ή για τον καθορισµό του κόστους παραγωγής ή για άλλο σκοπό. Οι υφιστάµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και γενικά πράξεις κανονιστικού περιεχοµένου όπως και ατοµικές συµφωνίες µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών για όλα τα θέµατα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρ. 27 του Ν. 1320/1983, εξακολουθούν να ισχύουν. Δεν θίγονται επίσης µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου οι προβλεπόµενες σε διατάξεις νόµου ή κατ' εξουσιοδότηση νόµου, σε σ.σ.ε ή δ.α., σε καταστατικά οργανισµών και επιχειρήσεων, σε οργανισµούς, υπηρεσίες ή κανονισµούς εργασίας και σε κάθε είδους ρυθµίσεις αύξησης αποδοχών, που συνδέονται µε την υπηρεσιακή ή οικογενειακή κατάσταση και την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζοµένων. Η ΑΤΑ όπως προβλέπεται σ' αυτή και τις προηγούµενες εγκυκλίους, είναι δυνατό να θεσπισθεί για εργαζόµενους που δεν τη δικαιούνται µε νέες συλλογικές συµβάσεις εργασίας που θα συναφθούν το 1983. Επαναλαµβάνουµε ότι τα ποσοστά της ΑΤΑ όπως και τα διορθωτικά ποσά, οφείλονται στις περιπτώσεις που καταβάλλονται οι νόµιµες αποδοχές, όπως καθορίζονται από την κάθε ρύθµιση. Τυχόν ανώτερες αποδοχές που καταβάλλονται στους µισθωτούς βάσει ατοµικών συµφωνιών εξακολουθούν να καταβάλλονται, αφού µείωση των συµφωνούµενων αποδοχών δεν επιτρέπεται να γίνει µονοµερώς από τον εργοδότη. Επιτρέπεται όµως ο συµψηφισµός των ανωτέρω αυτών αποδοχών, προς τις νόµιµες, όπως διαµορφώνονται µετά την 1.1.1983, εκτός αν αυτό αποκλείεται µε ειδική αντίθετη συµφωνία εργοδότου και µισθωτού. Τα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων της 1/1982 αποφ. ΔΔΔΔ Αθηνών (Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας) µετά την προσθήκη των ανωτέρω ποσοστών (7,3% από 1.5.1982, 2% από 1.9.1982 και 4,4% από 1.1.1983) σήµερα έχουν διαµορφωθεί όπως ο συνηµµένος πίνακας.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ-ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚατηγορίες µισθωτών και Βασικός µισθός Σύνολο ΑΤΑ
Σύνολο
διάφορες περιπτώσεις: 31.12.1982 Από1.1.1983
4,40%
1. Υπάλληλοι που συµπλήρωσαν το 19 ο έτος της ηλικίας:
Χωρίς προϋπηρεσία και άγαµοι 13.580 20.366 895
21.231
Χωρίς προϋπηρεσία και έγγαµοι 13.580 21.822 961
22.783
Με µία (1) τριετία και άγαµοι 13.580 21.822 961
22.783
Με µία (1) τριετία και έγγαµοι 13.580 23.309 1.026
24.335
Με δύο (2) τριετίες και άγαµοι 13.580 23.309 1.026
24.335
Με δύο (2) τριετίες και έγγαµοι 13.580 24.795 1.091
25.886
Με τρεις (3) τριετίες και άγαµοι 13.580 24.795 1.091
25.886
Με τρεις (3) τριετίες και έγγαµοι 13.580 26.281 1.157
27.438
2. Εργατοτεχνίτες πουσυµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας των: Βασικό ηµεροµίσθιο
Χωρίς προϋπηρεσία και άγαµοι 625 904 40 944
Χωρίς προϋπηρεσία και έγγαµοι 625 972 43
1.015
Με µια (1) τριετία και άγαµοι 625 938 42 980
Με µια (1) τριετία και έγγαµοι 625 1.008 45
1.053
Με δυο (2) τριετίες και άγαµοι 625 973 43
1.016
Με δυο (2) τριετίες και έγγαµοι 625 1.042 46
1.088
Με τρεις (3) τριετίες και άγαµοι 625 1.007 45
1.052
Με τρεις (3) τριετίες και έγγαµοι 625 1.076 48
1.124
3. Ανήλικοι Βασικός µισθός
α) Υπάλληλοι που διανύουν 11.530 17.271 760
18.031
το 15ο έως και το 19ο έτος
της ηλικίας των
β) Μαθητευόµενοι εργατοτεχνίτες κάτω των 18 ετών: Βασικό ηµεροµίσθιο
Κατά το 1ο έτος υπηρεσίας 407 589 26 615
Κατά το 2ο έτος υπηρεσίας 469 678 30 708
Κατά το 3ο έτος υπηρεσίας 532 769 34 803


Σηµείωση: Στο σύνολο των αποδοχών της 31.12.1982 συµπεριλαµβάνεται και το διορθωτικό ποσό και η ΑΤΑ από 1.5.1982 έως 1.9.1982

 

 


Απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών αρ. 25/1983, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήµερης εβδοµαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιοµηχανικών καταστηµάτων της χώρας


Στη βιοµηχανία ο χρόνος εργασίας κατά εβδοµάδα µειώνεται από 41 σε 40 ώρες και οι ηµέρες εργασίας περιορίζονται σε πέντε.
Οι αποδοχές των εργαζοµένων, παρά τον περιορισµό των ωρών της εργασίας τους, δεν µειώνονται.
Ευνοϊκότερες για τους εργαζόµενους ρυθµίσεις, που ισχύουν, διατηρούνται.
Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων ρυθµίζονται ως ακολούθως:

α) Στις επιχειρήσεις, που από τη φύση τους είναι συνεχούς λειτουργίας, οι ηµέρες της κατά εβδοµάδα ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόµενες, δυο φορές κάθε τέσσερις εβδοµάδες και µια τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις εβδοµάδες.

β) Εργαζόµενοι που έχουν την εβδοµαδιαία ανάπαυσή τους ηµέρα Κυριακή δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν σε αυτή χωρίς την συγκατάθεσή τους.

γ) Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να λειτουργήσουν στο σύνολό τους ή κατά τµήµατα επτά συνεχόµενες ηµέρες την εβδοµάδα και που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας µπορούν να εφαρµόσουν το σύστηµα της πιο πάνω υποπαραγράφου α΄, εφόσον συµφωνήσει µε τη ρύθµιση αυτή το προσωπικό τους.

δ) Στις επιχειρήσεις που θα θελήσουν ναλειτουργήσουν επίσης επτά συνεχόµενες ηµέρες την εβδοµάδα και που δεν συµφωνεί το προσωπικό στην προηγούµενη ρύθµιση, όλες οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων πρέπει να είναι συνεχόµενες µε Κυριακή. Για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων αυτών σε προσωπικό, που θα προκύψει από την ρύθµιση αυτή, πρέπει οι επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζοµένους που θα απασχοληθούν τις δυο υπόλοιπες ηµέρες.

ε) Στις επιχειρήσεις λειτουργίας εξ (6) ηµερών οι ηµέρες ανάπαυσης των εργαζοµένων καθορίζονται συνεχόµενες µε Κυριακή κάθε τρεις εβδοµάδες.

στ) Στις επιχειρήσεις πενθήµερης λειτουργίας οι δυο ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόµενες και να περιλαµβάνουν πάντοτε Κυριακή.

Από 1ης Ιανουαρίου 1984 η 41η ώρα αµείβεται σαν υπερεργασία.
Από την εφαρµογή του πενθηµέρου εξαιρείται το προσωπικό διακίνησης αυτοκινήτων, που απασχολείται στη διανοµή αλλοιώσιµων τροφίµων.
Βιοµηχανία ή βιοµηχανικές επιχειρήσεις για την εφαρµογή της απόφασης αυτής, θεωρούνται οι οριζόµενες στο άρθρο 1 της Διεθνούς Συµβάσεως Εργασίας "περί εφαρµογής της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως στα βιοµηχανικά καταστήµατα", που κυρώθηκε µε το Ν. 2990/1922.
Όσες διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της 1/1982 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών, δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται και µε την απόφαση αυτή.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, µε τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από 1 Απριλίου 1983.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεµβρίου 198317958/1983 Αποφ. Υπουργού Εργασίας

Κήρυξη υποχρεωτικής της µε αριθ. 25/1983 απόφ. του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών (Π.Κ. τ. Β΄φ. 688 της 30 Νοεµβρίου 1983)

Κηρύσσουµε υποχρεωτική την µε αριθ. 25/1983 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών "περί καθιερώσεως 40 ωρών και πενθήµερης εβδοµαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιοµηχανικών καταστηµάτων όλης της χώρας", που δηµοσιεύτηκε µε την 16182/15.9.1983 απόφασή µας στο ΦΕΚ 543, τ. Β΄της 16.9.1983, για το σύνολο των βιοµηχανικών επιχειρήσεων που ορίζονται στις παραγράφους α΄, β΄, και γ΄του άρθρου 1 της διεθνούς σύµβασης εργασίας "περί εφαρµογής της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως στα βιοµηχανικά καταστήµατα" που κυρώθηκε µε το Ν. 2990/1922, εφ' όσον οιβιοµηχανικές επιχειρήσεις αυτές απασχολούν κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής τουλάχιστον 50 µισθωτούς. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής οιεπιχειρήσεις οι αναφερόµενες στην παρ. δ΄της πιο πάνω διεθνούςσύµβασης και οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις και οργανισµοί που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή ναδηµοσιευθεί στην Εφηµερίδατης Κυβέρνησης.

Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 1983
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης