Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1980

Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 100/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων εργασίας των μισθωτών απάσης της Χώρας.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr

Αριθ. 18925 -ΦΕΚ τ. Β΄ 1137

Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 100/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων εργασίας των μισθωτών απάσης της Χώρας.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντες υπ' όψει: Τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3239/55, ως αύται ετροποποιήθησαν δια των Ν.Δ. 3755/57, 186/69 και 1198/1972 και του άρθρου 2 του Ν.Δ. 73/74, αποφασίζομεν: Κηρύσσομεν εκτελεστή την υπ' αριθ. 100/79 απόφασην του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, εκδοθείσαν εις επίλυσιν της εις εθνικόν γενικόν πλαίσιον εγερθείσης διενέξεως μεταξύ αφ' ενός μεν του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και των Εμπορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και αφ' ετέρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος δια της οποίας επεκυρώθη καθ' όλας αυτάς τας διατάξεις η υπ' αριθ. 121/79 απόφασις του Π.Δ.Δ.Δ. Αθηνών της οποίας το περιεχόμενον έχει ως ακολούθως:
 

Τα γενικά κατώτατα όρια μηνιαίων μισθών (μισθοί ασφαλείας) των παρ' οιοδήποτε εργοδότη δυνάμει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων υπαλλήλων, αμφοτέρων των φύλων, καθ' άπασαν την Χώραν, καθορίζονται από 1ης Ιανουαρίου ως κατωτέρω:
α) Δια τους άγοντας το 15ον, 16ον, 17ον, 18ον και 19ον έτος της ηλικίας των, ασχέτως προϋπηρεσίας, εις δρχ. 8.600.

β) Μετά την συμπλήρωσιν του 19ου έτους της ηλικίας των, εις δρχ. 10.240.

Αι διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. β΄περιπτώσεις (δδ) και (εε) της υπ' αριθ. 10/76 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων κλπ", (Υ.Α. 21378/76 ΦΕΚ 671 τ. Β΄της 20.5.76) εξακολουθούν ισχύουσαι.
Το γενικόν κατώτατον όριον ημερομισθίου (ημερομίσθιον ασφαλείας) των παρ' οιοδήποτε εργοδότη δυνάμει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων εργατοτεχνιτών-τριών, καθ' άπασαν την Χώραν, καθορίζεται, μετά την συμπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας των, ή προκειμένου περί μαθητευομένων μηχανοτεχνιτών του κλάδου της σιδηροβιομηχανίας, μετά την συμπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας των, και ενός έτους τουλάχιστον απασχολήσεως εν τω κλάδω, από 1ης Ιανουαρίου 1980 εις δρχ. 476,10.
Εις τους εργατοτεχνίτας και εργατοτεχνίτριας τους μη υπαγομένους εις ετέραν ειδικωτέραν συλλογικήν σύμβασιν εργασίας ή απόφασιν Διαιτησίας, μετά συμπλήρωσιν δευτέρας τριετίας, χορηγείται και δευτέρα προσαύξησις εκ ποσοστού 5% (ήτοι εν συνόλω 10%) υπό τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 της από 26.1.77 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων κλπ" (Υ.Α. 4943/1977, ΦΕΚ 60 τ. Β΄της 1.2.1977).

Αι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 της από 26.1.77 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων κλπ." (Υ.Α. 4943/77 ΦΕΚ 60 τ. Β΄της 1.2.1977) της παρ. 1 εδαφ. α΄ περίπτ. (ββ) της υπ' αριθ. 10/76 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, της παρ. 3 του άρθρου 1 της από 26.2.1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας "περί της εφαρμογής των αρχών της ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων κλπ." (Υ.Α. 11400/75, ΦΕΚ 276 τ. Β΄της 4.3.75) της παρ. 3 της υπ' αριθμ. 9/78 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων" (Υ.Α. 9200/78 ΦΕΚ 163 τ. Β΄της 3.3.78) εξακολουθούν ισχύουσαι.

Προκειμένου περί εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως φύλου, μη υπαγομένων εις ετέραν συλλογικήν σύμβασιν εργασίας ή απόφασιν Διαιτησίας, το υπό της παραγράφου 2 της υπ' αριθ. 10/76 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, ως αύτη ετροποποιήθη δια της παρ. 4 της υπα' αριθ. 9/78 ομοίας, προβλεπόμενον επίδομα γάμου, χορηγούμενον υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των διατάξεων τούτων, ορίζεται από της ισχύος της παρούσης εις ποσοστόν 10%.
Διατηρούνται εν ισχύι, κατά τα ειδικώτερον εν αυτοίς οριζόμενα και καθ' ο μέρος δεν τροποποιούνται δια της παρούσης.

α) Αι διατάξεις της από 14.2.1961 Συμπληρωματικής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας (Υ.Α. 17411/1961 ΦΕΚ 74 τ. Β΄της 6.3.1961).

β) Αι διατάξεις της από 26.2.1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας "περί της εφαρμογής των αρχών της ίσης αμοιβής εργασίας αρρένων και θηλέων κλπ." (Υ.Α. 11400/75 ΦΕΚ 276 τ. Β΄της 4.3.75).

γ) Αι διατάξεις της παρ. 2 της υπ' αριθ. 10/76 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών (Υ.Α. 21378/78 ΦΕΚ 671 τ. Β΄ της 20.5.76), ως αύται ετροποποιήθησαν δια της παρ. 4 της υπ' αριθ. 9/78 ομοίας (Υ.Α. 9200/78 ΦΕΚ 183 τ. Β΄ της 3.3.78).
 

δ) Αι διατάξεις των άρθρων 3,4,5,6,7 και 8 της υπ' αριθ. 6/79 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών (ΦΕΚ 194 τ. Β΄της 4.2.79).
 

Τυχόν ανώτεροι των δια της παρούσης καθοριζομένων, βασικοί μηνιαίοι μισθοί ή ημερομίσθια, προβλεπόμενοι υπό Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Αποφάσεων Διαιτησίας, Εσωτερικών Κανονισμών, Εθίμων, ή υπό των ατομικών συμβάσεων εργασίας, δεν θίγονται υπό των διατάξεων της παρούσης.
Διατηρούναι ωσαύτος εν ισχύι αι ευνοϊκώτεραι της παρούσης διατάξεις.
 

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1980.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1979
Εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματεύς Ι. ΠΟΤΗΡΗΣ

Taxheaven.gr