Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1978 Περί κηρύξεως εκτελεστής της αριθ. 9/1978 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως ετέρων τινών γενικών όρων αµοιβής των µισθωτών της Χώρας".

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1978
Περί κηρύξεως εκτελεστής της αριθ. 9/1978 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως ετέρων τινών γενικών όρων αµοιβής των µισθωτών της Χώρας".


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1978 Περί κηρύξεως εκτελεστής της αριθ. 9/1978 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. 9200/1721 - ΦΕΚ τ. Β 183
 

Περί κηρύξεως εκτελεστής της αριθ. 9/1978 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως ετέρων τινών γενικών όρων αµοιβής των µισθωτών της Χώρας".
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντες υπ' όψει: Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3239/55, που έχουν τροποποιηθεί µε τα Ν.∆. 3755/57, 186/69 και 73/74, αποφασίζουµε: Κηρύσσουµε εκτελεστή την 9/1978 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών, που έχει εκδοθεί για να λυθεί διένεξη µεταξύ 1) Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, 2) Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, 3) Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:
 

Τα γενικά κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων και των µηνιαίων µισθών (ηµεροµίσθια και µισθοί ασφαλείας) των, παρ' οιοδήποτε εργοδότη δυνάµει σχέσεως εργασίας του ιδιωτικού δικαίου, απασχολουµένων εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων καθορίζονται από της ισχύος της παρούσης, δι' άπασαν την χώραν, ως ακολούθως:

α) Εργατοτεχνιτών: Μετά την συµπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας των, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας, ή προκειµένου περί µαθητευοµένων µηχανοτεχνιτών του κλάδου της σιδηροβιοµηχανίας, µετά την συµπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας και ενός τουλάχιστον έτους απασχολήσεως εν τω κλάδω, εις δραχµάς 340, από 1ης Φεβρουαρίου 1978 και εις δραχµάς 360 από 1ης Ιουλίου 1978.

β) Υπαλλήλων:
αα) ∆ια τους άγοντας το 15ον, 16ον, 17ον, 18ον ή 19ον έτος της ηλικίας, ασχέτως προϋπηρεσίας εις δραχµάς 6.000 από 1ης Φεβρουαρίου 1978 και εις δραχµάς 6.500 από 1ης Ιουλίου 1978.

ββ) Μετά την συµπλήρωσιν του 19ου έτους της ηλικίας των, εις δραχµάς 7.300 από 1ης Φεβρουαρίου 1978 και εις δραχµάς 7.500 από 1ης Ιουλίου 1978.
 

Τα γενικά κατώτατα όρια ηµεροµισθίων των εργατοτεχνιτριών και µαθητευοµένων καθορίζονται κατά τους ορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 1 της από 26.2.1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας "περί της εφαρµογής των αρχών ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων κλπ" (ΦΕΚ 276/Β/4.3.1975).
 

∆ια τον καθορισµόν των ηµεροµισθίων των µαθητευοµένων (αµφοτέρων των φύλλων) λαµβάνεται υπ' όψιν τόσον η παρά τη αυτώ όσον και η παρ' ετέρω εργοδότη διανυθείσα προϋπηρεσία εις τον κλάδον. Το, βάσει της παραγράφου 2, περίπτωσις α΄, της υπ' αριθ 10/76 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών (ΦΕΚ 671/Β/20.5.76), χορηγούµενον επίδοµα γάµου όσον αφορά εις τους άρρενας εγγάµους µισθωτούς από της ισχύος της παρούσης παρέχεται ασχέτως αν η σύζυγος ασκεί βιοποριστικόν επάγγελµα ή συνταξιοδοτείται.
 

∆ιατηρούνται εν ισχύι, κατά τα ειδικώτερον εν αυταίς οριζόµενα και καθ' ο µέρος δεν τροποποιούνται υπό της παρούσης:

α) Αι διατάξεις της από 26.2.1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας "περί της εφαρµογής των αρχών ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ηµερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών" (ΦΕΚ 276/Β/4.3.1975).

β) Αι διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. α΄, υποπερίπτωσις (ββ) και β΄ υποπεριπτώσεις (δδ) και (εε), ως και της παρ. 2 της υπ' αριθ. 10/1976 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών (ΦΕΚ 671/Β/20.5.1976), ως αυτή διαµορφούται δια της ως άνω παραγράφου 4 της παρούσης.

γ) Αι διατάξεις των άρθρων 2,3,4,5,6,7 και 8 της από 26.1.77 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας" περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως θεµάτων αναφεροµένων εις την άδειαν µετ' αποδοχών των µισθωτών" (ΦΕΚ 60/Β/1-2-77) και

δ) Αι διατάξεις της από 14-2-1961 συµπληρωµατικής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας (ΦΕΚ 74/Β/6-3-1961).
 

∆ιατηρούντια ωσαύτως εν ισχύι αι ευνοϊκώτεραι της παρούσης διατάξεις.
Τυχόν ανώτεροι, των δια της παρούσης καθοριζοµένων, µηνιαίοι µισθοί ή ηµεροµίσθια, προβλεπόµενοι εκ νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων, αποφάσεων διαιτησίας, εσωτερικών κανονισµών, εθίµων ή των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, δεν θίγονται υπό των διατάξεων της παρούσης.
 

Η ισχύς της παρούσης, υπό τας ανωτέρω διακρίσεις, άρχεται από της 1ης Φεβρουαρίου 1978.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήναι, 1 Μαρτίου 1978
 

Εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραµµατέας ΙΩΑΝ. ΠΟΤΗΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης