Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 Περί δηµοσιεύσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συµβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως θεµάτων αναφεροµένων εις την άδειαν µετ' αποδοχών του µισθωτών κ.λ.π.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977
Περί δηµοσιεύσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συµβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως θεµάτων αναφεροµένων εις την άδειαν µετ' αποδοχών του µισθωτών κ.λ.π.


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 Περί δηµοσιεύσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συµβάσεω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. 4943/971 - ΦΕΚ τ. Β’ 60

Περί δηµοσιεύσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συµβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως θεµάτων αναφεροµένων εις την άδειαν µετ' αποδοχών του µισθωτών κ.λ.π.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντες υπ' όψει: Τας διατάξεις του Ν. 3239/55, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως υπό των Ν.∆. των 3755/57, 186/69 και 73/74, αποφασίζοµεν: Όπως δηµοσιευθή εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η εν θέµατι Σ.Σ.Ε. κατατεθείσα ηµίν την 27.1.1977 συνταχθέντος προς τούτο του υπ' αριθ. 1707/77 πρακτικού καταθέσεως, ήτις έχει ως ακολούθως: 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµησθίων και ρυθµίσεως θεµάτων αναφεροµένων εις την άδειαν µετ’ αποδοχών των µισθωτών κ.λ.π. Εν Αθήνας σήµερον, την 26ην Φεβρουαρίου 1977, ηµέραν Τετάρτην και ώραν 19:00΄ εν τη αιθούση του Υπουργικού Συµβουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κων/νου Καραµανλή και των Υπουργών Συντονισµού και Εργασίας Π. Παπαληγούρα και Κων/νου Λάσκαρη, οι υπογεγραµµένοι, αφ' ενός µεν 1) ∆ηµ. Μαρινόπουλος, Πρόεδρος του ∆.Σ. του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, ως εκπρόσωπος τούτου, 2) Ιωάννης Πλατώνης, Πρόεδρος του ∆.Σ. του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών, ως κοινός εκπρόσωπος των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και 3) Γεώργιος Τερµεντζής, Νικ. Ορφανίδης και Κων/νος Κόντος, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και αφ' ετέρου Νικ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Χρ. Καρακίτσος, Γεν. Γραµµατεύς της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ως εκπρόσωποι αυτής, άπαντες νοµίµως εξουσιοδοτούµενοι, κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3239/55, διαβουλευθέντες τη µεσολαβήσει του Υπουργού Εργασίας Κων/νου Λάσκαρη, προς εξέτασιν αιτηµάτων της Γενικής Συνοµο-σµπονδίας Εργατών Ελλάδος, επί των εξ αυτών εχόντων ανάγκην νοµοθετικής ρυθµίσεως, συµφωνούν διακηρύσσουν και εισηγούνται προς την Κυβέρνησιν τα ακόλουθα, την ικανοποίησιν των οποίων αποδέχεται η Κυβέρνησις, δια του Πρωθυπουργού και των αρµόδιων Υπουργών:
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
 

Αναγνωρίζεται η ανάγκη όπως εντός του α΄τριµήνου του 1978 καθιερώθει υπέρ των µισθωτών δικαίωµα απολήψεως πλήρους συντάξεως λόγω γήρατος, εκ του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επί τη συµπληρώσει 35ετούς συνεχούς και πλήρους υπηρεσίας ή 10.500 ηµεροµισθίων εν τη ασφαλίσει του ΙΚΑ και υπό προϋποθέσεις ορισθησοµένας µερίµνη του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, µετά γνώµην του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Εργατικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Αναγνωρίζεται η ανάγκη αναπροσαρµογής των, υπό του ∆ιανεµητικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (και δια των υφιστάµενων πόρων αυτού), χορηγουµένων επιδοµάτων εις τα κάτωθι ποσά:
α) δια τους δικαιούχους µε 1 τέκνον, εις δρχ. 8 ηµερ.

β) δια τους δικαιούχους µε 2 τέκνα, εις δρχ. 28 ηµερ.

γ) δια τους δικαιούχους µε 3 τέκνα, εις δρχ. 53 ηµερ.

δ) δια τους δικαιούχους µε 4 τέκνα, εις δρχ. 100 ηµερ.

ε) δια τους δικαιούχους µε 5 τέκνα, εις δρχ. 125 ηµερ.

στ) δια τους δικαιούχους µε 6 και περισσότερα τέκνα, εις δρχ. 150 ηµερησίως. Προκειµένου περί γυναικών δικαιούχων οικογενειακού επιδόµατος εξ ιδίου δικαιώµατος ένεκα θανάτου, αναπηρίας ή στρατεύσεως του συζύγου των, τα ως άνω επιδόµατα δέον να αυξάνονται κατά 100% επί δικαιούχων δι' εν ή δύο τέκνα και κατά 50% επί των λοιπών.
 

Αναγνωρίζεται η ανάγκη όπως ληφθεί µέριµνα, ώστε ο Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (εκ των ιδίων αυτού πόρων) να καταβάλει εις τας εργαζοµένας και ησφαλισµένας γυναίκας την προκύπτουσαν διαφοράν µεταξύ του χορηγουµένου υπό του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµερησίου επιδόµατος κυήσεως και λοχείας και των πράγµατι καταβαλλοµένων υπό του εργοδότου ηµερησίων αποδοχών, µετά την εξάντλησιν των χρονικών προθεσµιών του άρθρου 658 του Α.Κ. και µέχρι συµπληρώσεως των χρονικών ορίων της υποχρεωτικής αδείας των γυναικών, ένεκα τοκετού και λοχείας, εφ' όσον δεν υφίσταται περί τούτου σχετική υποχρέωσις του εργοδότου.
 

∆ιακηρύσσεται η συµπίπτουσα θέσις των συµβαλλοµένων µερών όπως κατοχυρωθεί πλήρως η οικονοµική αυτοδυναµία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των µισθωτών. ∆ιακηρύσσεται οµοίως η προσήλωσις των συµβαλλοµένων µερών εις τας, προς τον σκοπόν αυτόν, δια της επί του άρθρου 22 του Συντάγµατος ερµηνευτικής δηλώσεως, καθορισθείσας διαδικασίας. Προς υλοποίησιν της παρούσης διακηρύξεως τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργασθούν εις τα πλαίσια του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Εργατικής και Κοινωνικής Πολιτικής, προς διατύπωσιν των προσηκουσών εισηγήσεων, δια τας αναγκαίας νοµοθετικάς ρυθµίσεις.

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Οι υπογεγραµµένοι, νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι, εκπρόσωποι των κατά νόµον αρµοδίων επαγγελµατικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζοµένων, επόµενοι των εκτεθεισών διακηρύξεών των, συνοµολόγησαν την παρούσαν Εθνικήν Γενικήν Συλλογικήν Σύµβασιν Εργασίας, έχουσαν ως ακολούθως:
 

Άρθρον 1: Μισθοί και ηµεροµίσθια ασφαλείας
1. Τα γενικά κατώτατα όρια µηνιαίων µισθών (µισθοί ασφαλείας) ως και ηµεροµισθίων (ηµεροµίσθια ασφαλείας), των δυνάµει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουµένων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, αντιστοίχως, καθ' άπασαν την χώραν, καθοριζονται ωςακολούθως: Α΄Υπαλλήλων (αµφοτέρων των φύλλων):

α) ∆ια τους άγοντας το 15ον ή 16ον έτος της ηλικίας, ασχέτως προϋπηρεσίας εις δρχ. 4.182 από 15 Φεβρουαρίου 1977 και εις δρχ. 4.372 από 1 Ιουλίου 1977.

β) ∆ια τους άγοντας το 17ον, 18ον, ή 19ον έτος της ηλικίας εις δρχ. 5.019 από 15 Φεβρουαρίου 1977 και εις δρχ. 5.247 από 1 Ιουλίου 1977.

γ) Μετά την συµπλήρωσιν του 19ου έτους της ηλικίας εις δρχ. 5.855 από 15 Φεβρουαρίου 1977 και εις δρχ. 6.121 από 1 Ιουλίου 1977. Β΄ Εργατοτεχνιτών (αρρένων):
 

Μετά την συµπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας των, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας η προκειµένου περί µαθητευοµένων µηχανοτεχνιτών του κλάδου της σιδηροβιοµηχανίας, µετά την συµπλήρωσιν του 18ουέτους της ηλικίας και ενός τουλάχιστον έτους απασχολήσεως εν τω κλάδω, εις δρχ. 281 από 15 Φεβρουαρίου 1977 και εις δρχ. 295 από 1 Ιουλίου 1977.

Τα γενικά κατώτατα όρια ηµεροµισθίων των εργατοτεχνιτριών και µαθητευοµένων καθορίζονται κατά τους ορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 1 της από 26.2.1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας "περί της εφαρµογής των αρχών ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων κλπ.", (ΦΕΚ 276 τ. Β΄της 4.3.1975).

Άρθρο 2: Προσαύξησις τριετίας
Εργατοτεχνίται και εργατοτεχνίτριαι απασχολούµενοι επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µη υπαγόµενοι εις ετέραν ειδικωτέραν συλλογικήν σύµβασιν εργασίας ή απόφασιν διαιτησίας, διακούνται µετά 3ετή υπηρεσίαν ή προϋπηρεσίαν, διανυθείσαν µετά την συµπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας των, προσαυξήσεως εκ ποσοστού 5% επί του κατά το προηγούµενον άρθρον, αναλόγως της περιπτώσεως, καθοριζοµένου γενικού κατωτάτου ορίου ηµεροµισθίου (ηµεροµισθίου ασφαλείας). Ως προϋπηρεσία δια την εφαρµογήν της παρούσης παραγράφου λαµβάνεται υπ΄όψιν η διανυθείσα τοιαύτη παρ' οιοδήποτε εργοδότη, υφ' οιανδήποτε ιδιότητα. Η προϋπηρεσία προσµετρείται από της υποβολής των αποδεικτικών ταύτης πιστοποιητικών.
∆ιατηρούνται εν ισχύει αι διατάξεις της παρ. 1 εδάφιον β΄ περίπτωσις (δδ), της υπ' αριθµ. 10/76 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών (ΦΕΚ 671 τ. Β΄ της 20-5-1976).
 

Άρθρο 3: Άδεια ανηλίκων Μισθωτοί, µη συµπληρώσαντες το 18ον έτος της ηλικίας των, δικαιούνται κατά πάσαν περίπτωσιν αδείας µετ' αποδοχών διαρκείας κατ' ελάχιστον όριον 18 αλλεπαλλήλων εργασίµων ηµερών, εκτός εάν δικαιούνται µεγαλυτέρας διαρκείας τοιαύτης, κατ' άλλας διατάξεις.
 

Άρθρο 4: Άδεια επί τη λύσει της εργασιακής σχέσεως και επί διαλειπούσης εργασίας
Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής της εποµένης παραγράφου, αι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/45 εφαρµόζονται επί λύσεως της σχέσεως εργασίας καθ' οιονδήποτε τρόπον.
Εις περίπτωσιν λύσεως της σχέσεως εργασίας, συνεπεία λήξεως του χρόνου δι' ον συνωµολογήθη ή της εποχιακής απασχολήσεως, πριν ή ο µισθωτός συµπληρώσει τον βασικόν, δια την χορήγησιν αδείας χρόνον, ανεξαρτήτως άλλης εξ άλλου λόγου τυχόν οφειλοµένης εις αυτόν αποζηµιώσεως, καταβάλλονται εις αυτόν τόσοι ηµερήσιοι µισθοί του όσοι οι µήνες απασχολήσεώς του, παρά τω παρ' ω ειργάσθη εργοδότη.
Εις περίπτωσιν διαλειπούσης ή εκ περιτροπής απασχολήσεως, δυνάµει της συµβάσεως εργασίας, ο µισθωτός δικαιούται µετά την συµπλήρωσιν δωδεκαµήνου εν τη σχέση εργασίας παρά τη υποκειµένη επιχειρήσει, καθ' έκαστον ηµερολογιακόν έτος, αδείας µετ' αποδοχών ίσης προς το εν δωδέκατον (1/12) της κατά το Α.Ν. 539/45 ή ετέραν ειδικοτέραν διάταξιν τοιαύτης, δι' έκαστον µήνα απασχολήσεώς του, πραγµατοποιηθείσης εντός του χρονικού διαστήµατος ,το οποίον διέρρευσεν από της προσλήψεώς του ή από της λήψεως της αδείας του προηγουµένου έτους, µέχρι της ηµέρας ενάρξεως της αδείας.
∆ια την εφαρµογήν των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ως µη θεωρείται συνεχής ή διακεκοµµένη απασχόλησις είκοσι πέντε (25) ηµερών. Το, κατά τον ανωτέρω υπολογισµόν κλάσµα χρόνου αδείας, το υπερβαίνον την ηµίσειαν ηµέραν, στρογγυλοποιείται εις ολόκληρον ηµέραν.
 

Άρθρον 5: Αποδοχαί αδείας κατ' αποκοπήν αµειβοµένων Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Α΄Νόµου 539/1945 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2. «∆ια τον κατ' αποκοπήν ή κατ' άλλον σύστηµα κυµαινοµένων αποδοχών αµειβόµενον µισθωτόν, αι αποδοχαί, ων δικαιούται κατά την διάρκειαν της αδείας του, εξευρίσκονται πολλαπλασιαζοµένων των κατά µέσον όρον από της λήξεως της αδείας του προηγουµένου έτους ή προκειµένου περί αδείας χορηγουµένης το πρώτον, από της προσλήψεως, µέχρι της ενάρξεως της αδείας, ηµερησίων αποδοχών του, επί τον αριθµόν των εργασίµων ηµερών αι οποίαι περιλαµβάνονται εις την χορηγηθείσαν αυτώ άδειαν».
 

Άρθρον 6: Επίδοµα αδείας Εις περίπτωσιν λύσεως της σχέσεως εργασίας καθ' οιονδήποτε τρόπον πριν ή ο µισθωτός συµπληρώσει, παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν ή πριν ούτος λάβει την οφειλοµένην εις αυτόν άδειαν ή τας αποδοχάς της αδείας χορηγείται υπό του εργοδότου και επίδοµα αδείας ίσον προς τας αποδοχάς της αδείας. Το επίδοµα τούτο πάντως δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του ηµίσεως µηνιαίου µισθού ή των 13 ηµεροµισθίων αναλόγως του τρόπου αµοιβής.
 

Άρθρον 7: Κατάτµησις αδείας Επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν η εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους κατάτµησις του χρόνου αδείας εις δυο περιόδους, εξ ιδιαιτέρως σοβαράς ή επειγούσης ανάγκης της επιχειρήσεως ή εκµεταλλεύσεως ή κατ' αίτησιν του µισθωτού, ένεκα δεδικαιολογηµένης αιτίας µετ' έγκρισιν κατ' αµφοτέρας τας περιπτώσεις της αρµοδίας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Εν ουδεµιά περιπτώσει η πρώτη περίοδος της αδείας δύναται να περιλαµβάνει ολιγωτέρας των εξ (6) εργασίµων ηµερών, η προκειµένου περί των περιπτώσεων του άρθρου 3 της παρούσης των δώδεκα 912) εργασίµων ηµερών.
 

Άρθρο 8: Έκτασις εφαρµογής διατάξεων περί αδειών
Αι διατάξεις των άρθρων 3 έως και 7 της παρούσης έχουν εφαρµογήν επί προσώπων περί ων το άρθρον 8 παρ. 4 της από 26-2-1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας "περί εφαρµογής των αρχών της ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ηµερών αδείας των εργατών κλπ" (ΦΕΚ 276/τεύχος Β΄της 4-3-1975) και υπό τους εν αυτώ όρους και προϋποθέσεις.
Αι διατάξεις των κατά τα' ανωτέρω άρθρων δεν εφαρµόζονται επί προσώπων, περί ων:

α) Ο Νόµος 4469/1965 "περί χορηγήσεως αποδοχών και επιδόµατος αδείας εις τους εργατοτεχνίτας οικοδόµους".

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Νόµου 4504/1966 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νοµοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων".
 

Άρθρον 9: ∆ιατηρούµεναι διατάξεις
∆ιατηρούνται εν ισχύι, κατά τα ειδικώτερον εν αυταίς οριζόµενα και καθ' ο µέρος δεν τροποποιούνται υπό της παρούσης:

α) Αι διατάξεις της από 26-2-75 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας, "περί της εφαρµογής των αρχών ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ηµερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών". (ΦΕΚ 276 τεύχος Β΄ της 4-3-75).

β) Αι διατάξεις της παραγράφου 1, εδάφια α (περίπτωσις ββ) και β (περίπτωσις εε), ως και της παρ. 2 της υπ' αριθµ. 10/76 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών (ΦΕΚ 671 τεύχος Β΄ της 20-5-76) και

γ) Αι διατάξεις της από 14-2-1961 συµπληρωµατικής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας (ΦΕΚ 74 τεύχος Β΄της 6-3-61).
∆ιατηρούνται ωσαύτως εν ισχύι αι ευνοϊκότεροι της παρούσης διατάξεις.
Τυχόν ανώτεροι, των δια της παρούσης καθοριζοµένων, µηνιαίοι µισθοί ή ηµεροµίσθια, προβλεπόµενοι εκ νόµων, διαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων, αποφάσεων διαιτησίας, εσωτερικών κανονισµών, εθίµων, ή των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, δεν θίγονται υπό των διατάξεων της παρούσης.
 

Άρθρον 10: Ισχύς
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 15 Φεβρουαρόυ 1977, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτή.
Μισθωτοί, εκ των υπαγοµένων εις τας διατάξεις των άρθρων 3 έως και 7 της παρούσης τυχόντες δια το τρέχον έτος και µέχρι της ενάρξεως ισχύος της παρούσης, αδείας µετ' αποδοχών διαρκείας µικροτέρας της δια της παρούσης οριζοµένης, δικαιούνται της προκυπτούσης διαφοράς συµπληρωµατικώς, εις χρόνον ορισθησόµενον κατά την κρίσιν του εργοδότου, εντός του τρέχοντος έτους. Η παρούσα δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
 

Εν Αθήναις τη 1 Φεβρουαρίου 1977
Εντολή Υπουργού Ο Γεν. Γραµµατεύς ΚΩΝ. ΜΑΛΑΤΕΤΣΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης