Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1976 Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 10/76 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως ετέρων τινών γενικών όρων αµοιβής των µισθωτών της χώρας.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1976
Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 10/76 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως ετέρων τινών γενικών όρων αµοιβής των µισθωτών της χώρας.


Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1976 Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 10/76 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. 21378/4372 - ΦΕΚ τ. Β 671


Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 10/76 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών "περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως ετέρων τινών γενικών όρων αµοιβής των µισθωτών της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Έχοντες υπ' όψει: Τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3239/55, ως ετροποποιήθησαν, δια των Ν.∆. 3755/57, 186/69 και 73/74, αποφασίζοµεν: Κηρύσσοµεν εκτελεστήν την εν θέµατι υπ' αριθ. 10/76 απόφασιν του ∆∆∆∆ Αθηνών, εκδοθείσαν εις επίλυσιν διενέξεως µεταξύ αφ' ενός των: 1) Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, 2) Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, και 3) Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών -Πειραιώς -Θεσ/νίκης και αφ' ετέρου της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και ης το διατακτικόν έχει ως ακολούθως:
 

1. Τα γενικά κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων και των µηνιαίων µισθών (ηµεροµίσθια και µισθοί ασφαλείας) των παρ' οιωδήποτε εργοδότη, δυνάµει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούµενων εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων καθορίζονται από της ισχύος της παρούσης καθ' άπασαν την χώραν, ως ακολούθως:

α) ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
αα) Μετά την συµπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας των, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας ή προκειµένου περί µαθητευοµένων µηχανοτεχνιτών του κλάδου της σιδηροβιοµηχανίας, µετά την συµπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας και ενός τουλάχιστον έτους απασχολήσεως εν τω κλάδω, εις δραχµάς 241, από 13 Φεβρουαρίου 1976 και εις δραχµάς 256, από 1 Ιουλίου 1976.
 

ββ) Τα ως άνω καθοριζόµενα κατώτατα όρια ηµεροµισθίων (ηµεροµίσθια ασφαλείας) και υπό τας αυτάς προϋποθέσεις ηλικίας, αποτελούν κατώτατα όρια και δια τους υπό την ιδιότητα του εργατοτεχνίτου, απασχολουµένους εις σταθερόν εργοδότην και αµειβοµένους κατά µονάδα εργασίας ή επί ποσοστοίς ή κατ' άλλον σύστηµα αµοιβής, υποχρεουµένου του οικείου εργοδότου όπως συµπληροί ταύτα κατά το τυχόν ελλείπον ποσόν. Εν προκειµένω οι σχετικοί λογαριασµοί εκκαθαρίζονται κατά τρίµηνον, µε βάσιν το πραγµατοποιηθέν µέσον ηµεροµίσθιον κατά την διάρκεια του τριµήνου, εξαιρέσει της περιπτώσεως λύσεως της σχέσεως εργασίας, καθ' οιονδήποτε τρόπον, οπότε η εκκαθάρισις πραγµατοποιείται κατ' αυτήν.

β) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
αα) ∆ια τους άγοντας το 15ον ή το 16ον έτος της ηλικίας, ασχέτως προϋπηρεσίας εις δραχµάς 3.575 από 13 Φεβρουαρίου 1976 και εις δραχµάς 3.802 από 1 Ιουλίου 1976.

ββ) ∆ια τους άγοντας το 17ον, 18ον ή 19ον έτος της ηλικίας, εις δραχµάς 4.290 από 13 Φεβρουαρίου 1976 και εις δραχµάς 4.563 από 1 Ιουλίου 1976.

γγ) Μετά την συµπλήρωσιν του 19ου έτους της ηλικίας, εις δραχµάς 5.005 από 13 Φεβρουαρίου 1976 και εις δραχµάς 5.323 από 1 Ιουλίου 1976.
 

δδ) Υπάλληλοι επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου µη υπαγόµενου εις ετέραν ειδικωτέραν συλλογικήν σύµβασιν εργασίας ή απόφασιν ∆ιαιτησίας δικαιούνται δι εκάστην τριετίαν υπηρεσίας ή προϋπηρεσία, διανυθείσης µετά την συµπλήρωσιν του 19ου έτος της ηλικίας των, προσαυξήσεως εκ ποσοστού 10%, επί του ως άνω κατωτάτου ορίου βασικού µισθού (µισθού ασφαλείας) και µέχρι συµπληρώσεως τριών (3) τριετιών, ήτοι εν συνόλω ποσοστού 30%. Ως Προϋπηρεσία δια την εφαρµογήν της παρούσης, λαµβάνεται υπ' όψει η διανυθείσα τοιαύτη παρ' οιωδήποτε εργοδότη, εις θέσιν και ειδικότητα παρεµφερή και ανάλογον της ήδη κατεχοµένης. Η προϋπηρεσία λαµβάνεται υπ' όψιν από της υποβολής των αποδεικτικών ταύτης πιστοποιητικών.
 

εε) Τα υπό της παρούσης καθοριζόµενα κατώτατα όρια µισθών (µισθοίασφαλείας), υπό τας ως άνω προϋποθέσεις ηλικίας, αποτελούν κατώτατα όρια και δια τους εκ των υπαλλήλων απασχολούµενους εις σταθερόν εργοδότην και αµειβόµενους κατά µονάδα εργασίας ή επί ποσοστοίς ή κατ' άλλον σύστηµα αµοιβής, υποχρεούµενοι του οικείου εργοδότου όπως συµπληροί ταύτα κατά το τυχόν ελλείπον ποσόν.
 

2. Επίδοµα γάµου:
α) Εις τους µισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, συνεστώτος του γάµου χορηγείται επίδοµα γάµου εκ 5% υπό την προϋπόθεσιν ότι ο έτερος των συζύγων δεν ασκεί βιοποριστικόν επάγγελµα ή δεν συνταξιοδοτείται.

β) Το επίδοµα γάµου υπολογίζεται επί του κατώτατου ορίου του βασικού µισθού ή βασικού ηµεροµισθίου, του οριζοµένου υπό της εκάστοτε εν ισχύι οικείας συλλογικής συµβάσεως, αποφάσεως διαιτησίας ή άλλης διατάξεως και δεν συµψηφίζεται προς τας τυχόν υπερτέρας των κατωτάτων ορίων πράγµατι καταβαλλοµένας αποδοχάς. Συµψηφίζεται όπως εις τούτο το τυχόν καταβαλλόµενον επίδοµα γάµου ή συζύγων.

γ) Ω γάµος, ως και η συνδροµή της κατά την υποπαράγραφον α' προϋποθέσεως, αποδεικνύεται δια δηλώσεως του µισθωτού κατά τον τύπον του Ν.∆. 105/69, κατατιθεµένης εις τον εργοδότην, κατά την πρόσληψιν ή συνεστώτος του γάµου. Ο εργοδότης δικαιούται προς επιβεβαίωσιν της διαρκούς συνδροµής της προϋποθέσεως της υποπαραγράφου α' να αξιοί καθ' έκαστον ηµερολογιακόν έτος την βολήν της κατά τα ανωτέρω δηλώσεως.

δ) Συλλογικές συµβάσεις εργασίας, αποφάσεις διαιτησίας ήχ άλλαι διατάξεις προβλέπουσαι την χορήγησιν επιδόµατος γάµου, εις ποσοστόν ή πάγιον ποσόν δεν θίγονται δια της παρούσης, εξακολουθούσαι να ισχύουν και να διέπουν τα της παροχής του επιδόµατος τούτου, εφ' όσον:
αα) προβλέπουν την παροχήν τούτου εις τους µισθωτούς αµφοτέρων των φύλων και

ββ) το βάσει αυτών οφειλόµενον ποσόν επιδόµατος γάµου είναι υπέρτερον του βάσει της παρούσης διαµορφουµένου.

∆ιατηρούνται εν ισχύι, κατά τα ειδικώτερον εν αυταίς οριζόµενα, αι διατάξεις της από 26.2.75 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας, περί της εφαρµογής των αρχών ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ηµερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ωρου εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών (ΦΕΚ 276 τ. Β΄της 4.3.1975). Ωσαύτως διατηρούνται εν ισχύι:

α) αι µη αντιµείµεναι εις την παρούσαν ως και εις την προρρηθείσαν Εθνική Γενικήν Συλλογικήν Σύµβασιν Εργασίας διατάξεις των από 26.2.1975 Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας

αα) "περί αναπροσαρµογής των κατωτάτων ορίων µισθών ιδιωτικών υπαλλήλων" (ΦΕΚ 276 τ. Β΄της 4.3.75), και

ββ) "περί αναπροσαρµογής των γενικών κατωτάτων ορίων ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών, εργατοτεχνιτριών και µαθητευοµένων" (ΦΕΚ 276 τ. Β΄ της 4.3.75), και

β) αι διατάξεις της από 14.2.1961 συµπληρωµατικής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας (ΦΕΚ 75/Β’ της 6.3.1961).


Τυχόν ανώτεροι, των δια της παρούσης καθοριζοµένων, µηνιαίοι µισθοί ή ηµεροµίσθια, προβλεπόµενοι εκ νόµων, διαταγµάτων, Υπουργικών αποφάσεων συλλογικών συµβάσεων, αποφάσεων διαιτησίας, εσωτερικών κανονισµών, εθίµων ή των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, δεν θίγονται υπό των διατάξεων της παρούσης.
 

Η ισχύς της παρούσης, υπό τας ανωτέρω διακρίσεις, άρχεται από της 13ης Φεβρουαρίου 1976.

Η παρούσα δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
 

Εν Αθήναις τη 17 Μαΐου 1976
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης