Αρθρα

ποσοστά των εισφορών

10 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Τρόπος καταβολής και είσπραξης εισφορών

Κάθε μήνα οι εργοδότες υποχρεούνται, κατά την καταβολή των αποδοχών των ασφαλισμένων μισθωτών τους να παρακρατούν την εισφορά που βαρύνει τους ασφαλισμένους και να την καταθέτουν μαζί με την δική τους συνεισφορά, στην τράπεζα που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), υποβάλλοντας ταυτόχρονα και την έγγραφη κατάσταση ασφαλίστρων για το προσωπικό στο οποίο αφορούν οι κατατιθέμενες εισφορές, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία των υπαλλήλων, όπως αυτά αναφέρονται στην κατάσταση ασφαλίστρων που χορηγεί δωρεάν το Ταμείο στους εργοδότες.

Το ποσό της εισφοράς είναι ποσοστό επί των πραγματικών ακαθαρίστων αποδοχών του εργαζόμενου και πάντα μέχρι την ανώτατη κλάση που καθορίζεται από το ΙΚΑ.

 
Τα ποσοστά των εισφορών είναι:
              α) 8% για τους εργαζόμενους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) πριν την 1/1/1993 –ΠΑΛΑΙΟΙ- ( 4% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4% τον εργοδότη )
              β) 10% για τους εργαζόμενους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα κύρας ασφάλισης από 1/1/1993 - ΝΕΟΙ-( 7% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 3% τον εργοδότη).
              γ) επιπλέον για την κατηγορία ασφαλισμένων –ΝΕΟΙ- της προηγουμένης παραγράφου που ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (οδηγοί, καθαρίστριες κ.λ.π.) καταβάλλεται 2% ( 1,25% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,75% τον εργοδότη).
 

       Επίσης οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εντεταλμένους υπαλλήλους του Ταμείου ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες περί της ταυτότητος και του μισθού των απασχολουμένων μισθωτών τους και να επιδεικνύουν σ’ αυτούς τα σχετικά στοιχεία (μισθολόγια ΙΚΑ, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, καταστάσεις Επιθ. Εργασίας κ.λ.π.) προκειμένου να διενεργήσουν έλεγχο.

 

       Το Ταμείο έχει υποχρέωση να βεβαιώνει εισφορές που δεν καταβλήθηκαν μέχρι και (10) δέκα χρόνια αναδρομικά από την ημερομηνία της σχετικής βεβαίωσης.

       Οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από τον εργοδότη το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

       Οι ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων (Δ.Χ.) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου, του Δώρου Πάσχα (Δ.Π.) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου και του Επιδόματος Αδείας (Ε.Α.) την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από της χορηγήσεώς του στον εργαζόμενο.

 

       Εκπρόθεσμες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη τα οποία ορίζονται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120%.

 

       ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόσθετο τέλος υπολογίζεται και επιβάλλεται μόνο από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου.

 

      Για κάθε χρονικό διάστημα που οι εργοδότες δεν καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο στις νόμιμες προθεσμίες καταλογίζονται σε βάρος τους Πράξεις Βεβαιώσεως Οφειλομένων Εισφορών με το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου με τα νόμιμα πρόσθετα τέλη και βαρύνουν αποκλειστικά τον Εργοδότη.

 

       Η εξόφληση αυτής της οφειλής γίνεται ήτοι άπαξ ή σε ρύθμιση από 12 μέχρι 36 δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2676/99.

       Για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί από τον εργοδότη, το Ταμείο προβαίνει στην είσπραξή τους εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).


Taxheaven.gr