Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 Για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (αναδιατύπωση)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009
Για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (αναδιατύπωση)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 Για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του κα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (αναδιατύπωση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), και ιδίως τα άρθρα 170 και 192, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,


Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της15ης Απριλίου 1999, για κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα , έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα Βλ. παράρτημα XIX.και ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.
(2)
Οι γενικοί κανόνες που θεσπίσθηκαν από το Συμβούλιο προβλέπουν ότι η επιστροφή πληρώνεται όταν έχει προσκομισθεί απόδειξη ότι τα προϊόντα έχουν εξαχθεί εκτός της Κοινότητας∙ το δικαίωμα της επιστροφής αποκτάται καταρχήν μόλις τα προϊόντα εγκαταλείψουν την κοινοτική αγορά, όταν εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό επιστροφής για όλες τις τρίτες χώρες∙ στην περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό της επιστροφής διαφοροποιείται συναρτήσει του προορισμού των προϊόντων, το δικαίωμα στην επιστροφή συνδέεται με την εισαγωγή σε μια τρίτη χώρα.
(3)
Η θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας για τη γεωργία του Γύρου της Ουρουγουάης συνεπάγεται σημαντικές τροποποιήσεις του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή, ιδίως δε τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιστροφής η ύπαρξη πιστοποιητικού εξαγωγής το οποίο περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής. Εντούτοις, οι παραδόσεις στην Κοινότητα, για τους διεθνείς οργανισμούς και για τις ένοπλες δυνάμεις, οι παραδόσεις τροφοδοσίας καθώς επίσης και οι εξαγωγές μικρών ποσοτήτων παρουσιάζουν πολύ ειδικό χαρακτήρα και δευτερεύουσα οικονομική σημασία. Για τους λόγους αυτούς, έχει προβλεφθεί ειδικό καθεστώς χωρίς πιστοποιητικό εξαγωγής, σκοπός του οποίου είναι, αφενός να διευκολύνει την διενέργεια των εξαγωγών και, αφετέρου, να αποφευχθούν πολύ σημαντικές διοικητικές επιβαρύνσεις για τους επιχειρηματίες και τις αρμόδιες αρχές.
(4)
Η ημέρα εξαγωγής πρέπει να είναι εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας το τελωνείο αποδέχεται την πράξη με την οποία ο δηλών εκδηλώνει την επιθυμία του να προβεί στην εξαγωγή των προϊόντων για τα οποία έχει ζητήσει να απολαύσει επιστροφής κατά την εξαγωγή. Η πράξη αυτή αποσκοπεί στο να επιστήσει την προσοχή, ιδίως των τελωνειακών αρχών, επί του γεγονότος ότι η ενέργεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται με την ενίσχυση των κοινοτικών ταμείων προκειμένου να προβούν στους δέοντες ελέγχους. Κατά τη στιγμή της αποδοχής αυτής, τα προϊόντα τίθενται υπό τελωνειακό έλεγχο μέχρι την πραγματική εξαγωγή τους. Η ημερομηνία αυτή χρησιμεύει ως αναφορά για να καθοριστούν η ποσότητα, η φύση και τα χαρακτηριστικά του εξαγομένου προϊόντος.
(5)
Σε περίπτωση αποστολών χύμα ή στην περίπτωση μη τυποποιημένων ενοτήτων, έχει αναγνωρισθεί ότι η ακριβής καθαρή μάζα των προϊόντων μπορεί να γίνει γνωστή μόνο μετά τη φόρτωσή τους στο μέσο μεταφοράς. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να προβλεφθεί να αναγράφεται μια προσωρινή μάζα στη δήλωση εξαγωγής.
(6)
Όσον αφορά την έννοια του τόπου φόρτωσης, εμφανίζονται στις εμπορικές εξαγωγές των γεωργικών προϊόντων ποικίλες εμπορικές και διοικητικές καταστάσεις. Είναι συνεπώς δύσκολο να προβλεφθεί ενιαίος κανόνας και πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθορίσουν τον καταλληλότερο τόπο για να διενεργούν τους φυσικούς ελέγχους για τα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται με επιστροφή. Γι’ αυτό, είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένο να μπορεί να καθοριστεί ο τόπος φόρτωσης με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το αν τα προϊόντα θα φορτωθούν σε εμπορευματοκιβώτια ή, αντιθέτως, θα φορτωθούν κυρίως χύμα, σε σάκους, σε χαρτοκιβώτια και δεν θα φορτωθούν εκ των υστέρων σε εμπορευματοκιβώτια. Θα πρέπει, επίσης, όταν υπάρχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι, να δίδεται η δυνατότητα στην τελωνειακή αρχή να αποδεχθεί την κατάθεση διασάφησης εξαγωγής για γεωργικά προϊόντα που επωφελούνται επιστροφής, σε άλλο τελωνείο εκτός του αρμοδίου τελωνείου του τόπου φόρτωσης των προϊόντων.
(7)
Προκειμένου να επιτραπεί η ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1276/2008 της Επιτροπής, της17ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την παρακολούθηση, μέσω φυσικών ελέγχων, των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τα οποία χορηγούνται επιστροφές ή άλλα ποσά , θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η εξακρίβωση της συμφωνίας μεταξύ της διασαφήσεως εξαγωγής και των γεωργικών προϊόντων πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της φορτώσεως στο εμπορευματοκιβώτιο, στο φορτηγό, στο πλοίο ή σε άλλα παρόμοια μέσα.
(8)
Για τις επαναλαμβανόμενες εξαγωγές μικρών ποσοτήτων των προϊόντων θα πρέπει να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία όσον αφορά την ημέρα που θα ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής.
(9)
Πρέπει να καθορίζεται η γενεσιουργός αιτία όπως αυτή ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, που προβλέπει τους κανόνες εφαρμογής του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ στον γεωργικό τομέα και τροποποιεί ορισμένους κανονισμούς
(10)
Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη ερμηνεία της έννοιας της εξαγωγής από την Κοινότητα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η έξοδος του προϊόντος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
(11)
Μπορεί να είναι αναγκαίο ο εξαγωγέας ή ο μεταφορέας να λάβουν μέτρα για να αποφευχθεί η αλλοίωση των προϊόντων που προορίζονται να εξαχθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών μετά την αποδοχή της διασαφήσεως εξαγωγής και πριν από την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή πριν φθάσουν τον προορισμό τους∙ ένα από τα μέτρα αυτά είναι η κατάψυξη που επιτρέπει να παραμείνουν τα προϊόντα ανέπαφα∙ προκειμένου να τηρηθεί η απαίτηση αυτή, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η κατάψυξη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.
(12)
Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα που εξέρχονται της Κοινότητας ή που παραδίδονται για ορισμένους προορισμούς είναι τα ίδια ακριβώς που αποτέλεσαν αντικείμενο των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής∙ για το σκοπό αυτό, όταν ένα προϊόν, πριν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή φθάσει σε ένα ειδικό προορισμό, διασχίζει τα εδάφη άλλων κρατών μελών, πρέπει να χρησιμοποιείται το αντίγραφο ελέγχου Τ5 που αναφέρεται στο παράρτημα 63 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του τελωνειακού κώδικα
Εντούτοις, είναι επιθυμητό, για λόγους διοικητικής απλουστεύσεως, να προβλεφθεί ελαστικότερη διαδικασία από εκείνη του αντιγράφου ελέγχου Τ5 όταν χρησιμοποιείται το καθεστώς της απλουστευμένης κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή με μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που προβλέπεται στα άρθρα 412 έως 442α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ο οποίος θεσπίζει ότι, όταν η μεταφορά ξεκινά από το εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και πρέπει να καταλήξει στο εξωτερικό του εδάφους αυτού, δεν πραγματοποιείται καμία διατύπωση στο τελωνείο στο οποίο υπάγεται ο συνοριακός σταθμός.
(13)
Τα προϊόντα που εξάγονται με αίτηση εξαγωγικής επιστροφής και τα οποία έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ενίοτε επανέρχονται για μεταφόρτωση ή άλλη εργασία διαμετακομίσεως πριν φθάσουν στον τελικό προορισμό τους εκτός του εν λόγω εδάφους. Τέτοιες επιστροφές υπάρχει κίνδυνος να γίνουν και για λόγους που δεν συνδέονται με τις ανάγκες της μεταφοράς, και ιδίως για κερδοσκοπικό σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές, δημιουργείται θέμα τηρήσεως της προθεσμίας των εξήντα ημερών για να εγκαταλείψουν τα προϊόντα ως έχουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να ορισθούν σαφώς οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να γίνει μια τέτοια επιστροφή.
(14)
Το πλεονέκτημα του καθεστώτος που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να χορηγηθεί μόνο για τα προϊόντα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία και, ενδεχομένως, που κατάγονται από την Κοινότητα. Στην περίπτωση ορισμένων σύνθετων προϊόντων, η επιστροφή δεν καθορίζεται βάσει αυτού του ίδιου του προϊόντος, αλλά σε σχέση με τα προϊόντα βάσεως που υπεισέρχονται στη σύνθεσή του. Στην περίπτωση που η επιστροφή είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο εξατομικευμένη βάσει ενός ή περισσοτέρων επιμέρους συστατικών, αρκεί αυτό ή αυτά τα επιμέρους συστατικά να ανταποκρίνονται στους όρους που προαναφέρθηκαν ή να μην ανταποκρίνονται πλέον, αποκλειστικά λόγω του γεγονότος της ενσωματώσεώς τους σε άλλα προϊόντα για να επιτραπεί η χορήγηση της επιστροφής ή του ανάλογου μέρους της σχετικής επιστροφής. Για να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση ορισμένων επιμέρους συστατικών, θα πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος των προϊόντων για τα οποία οι επιστροφές θεωρούνται καθορισμένες με βάση ένα επιμέρους συστατικό.
(15)
Τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίουv της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του τελωνειακού κώδικα
, ορίζουν την μη προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων. Για τη χορήγηση της επιστροφής κατά την εξαγωγή, μόνο τα προϊόντα που λαμβάνονται στο ακέραιο ή έχουν υποστεί ουσιαστική μεταποίηση στην Κοινότητα θεωρούνται κοινοτικής καταγωγής. Πρέπει, συνεπώς, προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, να διευκρινισθεί ότι ορισμένα μείγματα προϊόντων δεν πληρούν τους όρους για την επιστροφή.
(16)
Το ποσοστό της επιστροφής καθορίζεται από τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος. Η κατάταξη αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει για ορισμένα μείγματα, σύνολα και επεξεργασίες, σε χορήγηση επιστροφής μεγαλύτερης από το ύψος του ποσού που οικονομικά δικαιολογείται. Αποδεικνύεται συνεπώς αναγκαίο να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις για τον καθορισμό της επιστροφής που εφαρμόζεται στα μείγματα, στα σύνολα και στις επεξεργασίες.
(17)
Στην περίπτωση που το ποσοστό της επιστροφής διαφοροποιείται ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το προϊόν έχει εισαχθεί στην ή σε μία από τις τρίτες χώρες για την οποία έχει προβλεφθεί η επιστροφή. Ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να καταστεί ελαστικότερο χωρίς να προκύψουν μειονεκτήματα όσον αφορά τις εξαγωγές που δίνουν δικαίωμα για ένα χαμηλό ποσό επιστροφής και εφόσον βεβαίως οι εξαγωγές παρέχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις ως προς την άφιξη των προϊόντων στον προορισμό τους. Στόχος της διατάξεως αυτής είναι η διοικητική απλούστευση στο πλαίσιο της προσκομίσεως των αποδείξεων.
(18)
Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα προϊόντα υπό καθεστώς των επανεισαγομένων, να πραγματοποιείται η επανεισαγωγή είτε από το κράτος μέλος καταγωγής των προϊόντων είτε από το κράτος μέλος της πρώτης εξαγωγής.
(19)
Όταν εφαρμόζεται ένα μόνο ποσοστό για όλους τους προορισμούς την ημέρα του προκαθορισμού της επιστροφής, υπάρχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια ρήτρα υποχρεωτικού προορισμού. Αυτή η κατάσταση πρέπει να θεωρηθεί ως διαφοροποίηση της επιστροφής στην περίπτωση που το ποσοστό της επιστροφής που εφαρμόζεται την ημέρα εξαγωγής είναι κατώτερο του ποσοστού επιστροφής που ισχύει την ημέρα του προκαθορισμού, προσαρμοζομένου, κατά περίπτωση, στην ημερομηνία εξαγωγής.
(20)
Στην περίπτωση που το ποσοστό της επιστροφής διαφοροποιείται σε συνάρτηση με τον προορισμό των εξαγόμενων προϊόντων, πρέπει να προσκομισθεί απόδειξη ότι το εν λόγω προϊόν εισήχθη στην τρίτη χώρα. Η ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής συνίσταται ιδίως στην καταβολή των δασμών κατά την εισαγωγή για να μπορεί το προϊόν να τεθεί σε εμπορία στην αγορά της σχετικής τρίτης χώρας. Αν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν στις τρίτες χώρες εισαγωγής, πρέπει να γίνει δεκτή η προσκόμιση τελωνειακών εγγράφων εισαγωγής που παρέχουν εγγύηση άφιξης στον προορισμό των εξαγόμενων προϊόντων και που παρακωλύουν στο ελάχιστο τις εισαγωγές.
(21)
Για να διευκολυνθούν οι κοινοτικοί εξαγωγείς στη λήψη των αποδείξεων αφίξεως στον προορισμό, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ειδικευμένες εταιρείες διεθνώς σε θέματα ελέγχου και εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη θα εκδίδουν τα πιστοποιητικά αφίξεως στον προορισμό των γεωργικών προϊόντων που εξάγονται από την Κοινότητα τα οποία επωφελούνται διαφοροποιημένης επιστροφής. Για την έγκριση των εταιρειών αυτών είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη που προβαίνουν στην έγκρισή τους για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει να ενσωματωθούν οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές εντός του παρόντος κανονισμού.
(22)
Για να αντιμετωπισθούν ισότιμα οι εξαγωγές, για τις οποίες χορηγείται διαφοροποιημένη επιστροφή ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων με τις άλλες εξαγωγές, πρέπει να προβλεφθεί η πληρωμή μέρους της επιστροφής που υπολογίζεται με βάση το χαμηλότερο ποσοστό της επιστροφής που εφαρμόζεται την ημέρα της εξαγωγής, αμέσως μόλις ο εξαγωγέας έχει προσκομίσει την απόδειξη ότι το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
(23)
Για τις διαφοροποιημένες επιστροφές, εάν υπάρχει μεταβολή του προορισμού, η επιστροφή που εφαρμόζεται στον πραγματικό προορισμό πρέπει να καταβάλλεται μέχρι του ύψους του ποσού που εφαρμόζεται στον προορισμό που έχει προκαθορισθεί. Προκειμένου να αποφευχθεί ο συστηματικός προκαθορισμός κατά καταχρηστικό τρόπο των προορισμών με υψηλότερο ποσοστό επιστροφής, πρέπει να θεσπισθούν ορισμένες κυρώσεις εάν, στην περίπτωση της μεταβολής του προορισμού, το πραγματικό ποσοστό της επιστροφής είναι κατώτερο από το ποσοστό του προκαθορισμένου προορισμού. Η νέα αυτή διάταξη έχει συνέπειες στον υπολογισμό του τμήματος της επιστροφής που μπορεί να καταβληθεί όταν ο εξαγωγέας προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
(24)
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 καθορίζει στα άρθρα 23 έως 26 την μη προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων και πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εφαρμοσθεί το κριτήριο της μεταποιήσεως ή της ουσιαστικής επεξεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 24 στα επανεισαγόμενα προϊόντα προκειμένου να αξιολογηθεί εάν τα προϊόντα που προηγουμένως εξήχθησαν έχουν φθάσει στον προορισμό τους.
(25)
Σε ορισμένες εξαγωγές μπορεί να υπάρξουν εκτροπές του εμπορίου. Για να αποφευχθούν τέτοιες εκτροπές, πρέπει για τις εξαγωγές αυτές, η πληρωμή της εξαγωγικής επιστροφής να υπόκειται, επιπλέον του όρου ότι το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, και στην προϋπόθεση ότι το προϊόν επανεισήχθη σε μία τρίτη χώρα ή υπέστη ουσιαστική επεξεργασία ή μεταποίηση. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η πληρωμή της επιστροφής μπορεί να εξαρτάται από τον όρο ότι το προϊόν πράγματι τέθηκε στην αγορά της τρίτης χώρας εισαγωγής ή υπέστη ουσιαστική επεξεργασία ή μεταποίηση.
(26)
Όταν το προϊόν κατεστράφη ή υπέστη ζημία πριν φθάσει στην αγορά της τρίτης χώρας ή υπέστη ουσιαστική μεταποίηση, η επιστροφή θεωρείται ως μη οφειλόμενη. Πρέπει να αφεθεί στον εξαγωγέα η δυνατότητα να αποδείξει ότι η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε με οικονομικούς όρους τέτοιους οι οποίοι θα επέτρεπαν να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή με κανονικές συνθήκες.
(27)
Η κοινοτική χρηματοδότηση των εξαγωγών δεν δικαιολογείται όταν διαπιστώνεται ότι η εξαγωγή δεν συνιστά κανονική εμπορική συναλλαγή επειδή στερείται πραγματικής οικονομικής σκοπιμότητας και έγινε μόνο με σκοπό να ληφθεί οικονομικό πλεονέκτημα που χρηματοδοτείται από την Κοινότητα.
(28)
Πρέπει να αποφευχθεί να παραχωρούνται τα κοινοτικά χρήματα για οικονομικές δραστηριότητες που δεν αντιστοιχούν στο στόχο του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Ο κίνδυνος εφαρμογής τέτοιων ενεργειών υπάρχει για τα προϊόντα που δικαιούνται επιστροφών και τα οποία επανεισάγονται στην Κοινότητα χωρίς να έχουν υποστεί ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία σε μια τρίτη χώρα και θα υπάγονταν κατά την επανεισαγωγή στην εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού δασμού σε σχέση με τον κανονικό δασμό δυνάμει μιας προτιμησιακής συμφωνίας ή μιας απόφασης του Συμβουλίου. Για να περιορισθούν οι περιορισμοί για τους εισαγωγείς, πρέπει να εφαρμοσθούν τα μέτρα αυτά στα πλέον ευαίσθητα προϊόντα.
(29)
Για να περιοριστεί η ανασφάλεια των εξαγωγέων, πρέπει να εξαιρεθούν από τα μέτρα που αφορούν την απόδοση των επιστροφών τα προϊόντα τα οποία έχουν επανεισαχθεί στην Κοινότητα δύο χρόνια μετά την ημέρα της εξαγωγής τους.
(30)
Πρέπει τα κράτη μέλη, αφενός μεν, να είναι σε θέση να μην χορηγούν ή να ανακτούν την επιστροφή σε έκδηλες περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι η εξαγωγή δεν αντιστοιχούσε στη σκοπιμότητα του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή, αφετέρου δε, να αποφευχθεί μια πολύ βαριά επιβάρυνση στις εθνικές διοικήσεις με την υποχρέωση συστηματικής εξακριβώσεως σε όλες τις περιπτώσεις εισαγωγής.
(31)
Πρέπει τα προϊόντα να είναι τέτοιας ποιότητας ώστε να μπορούν να καταστούν εμπορεύσιμα υπό ομαλές συνθήκες στο έδαφος της Κοινότητας. Πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν υπόψη οι ειδικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους ισχύοντες κανόνες στις τρίτες χώρες προορισμού.
(32)
Ορισμένα προϊόντα μπορούν να χάσουν το δικαίωμα στην επιστροφή όταν δεν είναι πλέον ποιότητας υγιούς ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη.
(33)
Όταν μια εξαγωγή συνοδεύεται από επιστροφή που προκαθορίζεται ή προσδιορίζεται στα πλαίσια διαγωνισμού, η εισφορά κατά την εξαγωγή δεν εφαρμόζεται και η εξαγωγή πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες που προκαθορίζονται ή που προσδιορίζονται στα πλαίσια του διαγωνισμού. Πρέπει, αντιστοίχως, να προβλεφθεί ότι όταν σε μια εξαγωγή υπάρχει προκαθορισμένη εισφορά κατά την εξαγωγή ή που προσδιορίζεται στα πλαίσια του διαγωνισμού, η εξαγωγή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και κατά συνέπεια δεν μπορεί να δικαιούται επιστροφής κατά την εξαγωγή.
(34)
Για να διευκολυνθούν οι εξαγωγείς στη χρηματοδότηση των εξαγωγών τους, πρέπει να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη μέλη να τους προκαταβάλουν, αμέσως μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής ή της δηλώσεως πληρωμής, όλο ή μέρος του ποσού της επιστροφής, με την επιφύλαξη της συστάσεως εγγυήσεως ώστε να εξασφαλίζεται επιστροφή αυτής της προκαταβολής στην περίπτωση που θα αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι δεν έπρεπε να πληρωθεί η επιστροφή.
(35)
Το ποσό που πληρώθηκε πριν από την εξαγωγή πρέπει να επιστραφεί εάν δεν αποδειχθεί ότι υφίσταται δικαίωμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή ή αν υφίσταται δικαίωμα για μικρότερη επιστροφή. Στην απόδοση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται ένα συμπληρωματικό ποσό για να αποφευχθούν οι καταχρήσεις. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας δεν πρέπει να αποδίδεται το συμπληρωματικό ποσό.
(36)
Από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινών λεπτομερών κανόνων για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης ή/και του προορισμού των προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση, προκύπτει ότι τα προϊόντα της παρεμβάσεως πρέπει να φθάνουν στον προορισμό που έχει προβλεφθεί. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναμα προϊόντα.
(37)
Πρέπει να καθοριστεί προθεσμία για την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων.
(38)
Δεν χορηγείται επιστροφή όταν υπάρχει υπέρβαση των προθεσμιών εξαγωγής ή των προθεσμιών προσκόμισης των αναγκαίων αποδείξεων για την πληρωμή της επιστροφής. Πρέπει να ληφθούν μέτρα που αντιστοιχούν σε εκείνα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα
(39)
Στα κράτη μέλη τα προϊόντα που έχουν παραδοθεί για ορισμένους προορισμούς επωφελούνται κατά την εισαγωγή τους με προέλευση από τρίτες χώρες τελωνειακής εισαγωγικής ατέλειας. Πρέπει, στο βαθμό που αυτές οι αγορές παρουσιάζουν ορισμένη σπουδαιότητα, να τεθούν τα κοινοτικά προϊόντα σε ίση μοίρα με εκείνα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Αυτή είναι ιδίως η περίπτωση των προϊόντων που χρησιμεύουν για ανεφοδιασμό των πλοίων και των αεροπλάνων.
(40)
Στις ειδικές περιπτώσεις ανεφοδιασμού των πλοίων, των αεροπλάνων και της παραδόσεως στις ένοπλες δυνάμεις, φαίνεται δυνατόν να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες σχετικοί με τον προσδιορισμό του ποσοστού της επιστροφής.
(41)
Τα προϊόντα που έχουν φορτωθεί στα πλοία για λόγους ανεφοδιασμού χρησιμοποιούνται για κατανάλωση επί του πλοίου. Τα προϊόντα αυτά που καταναλώνονται ως έχουν ή αφού παρασκευασθούν επί του πλοίου τυγχάνουν του ευεργετήματος της επιστροφής που ισχύει για προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση. Λαμβανομένου υπόψη του διαθέσιμου χώρου στο αεροπλάνο, η κατεργασία των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο πριν από τη φόρτωση. Μεριμνώντας για εναρμόνιση, πρέπει να υιοθετηθούν κανόνες ώστε τα γεωργικά προϊόντα που καταναλώνονται επί των αεροπλάνων να τυγχάνουν των ιδίων επιστροφών με αυτές που χορηγούνται στα προϊόντα τα οποία καταναλώνονται αφού παρασκευασθούν επί των πλοίων.
(42)
Το εμπόριο το σχετικό με τον ανεφοδιασμό των πλοίων και των αεροπλάνων έχει χαρακτήρα πολύ συγκεκριμένο που δικαιολογεί τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος προκαταβολής της επιστροφής. Τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που παραδίδονται στις αποθήκες εφοδιασμού πρέπει να παραδίδονται αργότερα για τον εφοδιασμό. Οι παραδόσεις που γίνονται στις αποθήκες αυτές δεν μπορούν να εξομοιωθούν προς οριστικές εξαγωγές όσον αφορά το δικαίωμα στην επιστροφή.
(43)
Στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διευκολύνσεις που προαναφέρθηκαν, εάν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι η επιστροφή δεν έπρεπε να πληρωθεί, οι εξαγωγείς αχρεωστήτως θα απολάμβαναν δωρεάν πιστώσεως. Πρέπει, στις περιπτώσεις αυτές, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί αυτή η αχρεώστητη παροχή.
(44)
Για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών προϊόντων που προσφέρονται σε εξέδρες ευρισκόμενες σε ορισμένες περιοχές εγγύς των κρατών μελών, οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται στο ποσό που εφαρμόζεται για την τροφοδοσία στην Κοινότητα. Η καταβολή ποσού επιστροφής ανώτερου από το χαμηλότερο ποσό για τις παραδόσεις που εκτελούνται προς έναν ή άλλον προορισμό δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, εκτός αν υπάρχει ικανοποιητικός τρόπος αποδείξεως ότι τα εμπορεύματα έφθασαν στον προορισμό τους. Ο εφοδιασμός των εξεδρών που βρίσκονται σε απομονωμένες θαλάσσιες ζώνες αποτελεί αναγκαστικά εξειδικευμένη επιχείρηση, έτσι ώστε να πρέπει να είναι δυνατόν να ασκείται επαρκής έλεγχος ως προς αυτό το είδος των παραδόσεων. Υπό τον όρο επεξεργασίας καταλλήλων μέτρων ελέγχου, ενδείκνυται να εφαρμοσθεί στις παραδόσεις αυτές το ποσό της επιστροφής που εφαρμόζεται για την τροφοδοσία στην Κοινότητα. Είναι δυνατόν να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία για τις παραδόσεις ήσσονος σημασίας. Το πλάτος των χωρικών υδάτων ποικίλλει από 3 έως 12 μίλια ανάλογα με το κράτος μέλος και συνεπώς φαίνεται επίσης ενδεδειγμένο να εξομοιωθούν με τις εξαγωγές οι παραδόσεις προς όλες τις εξέδρες που βρίσκονται πέραν του ορίου των 3 μιλίων.
(45)
Όταν ένα πολεμικό σκάφος που ανήκει σε κράτος μέλος ανεφοδιάζεται στην ανοιχτή θάλασσα από πολεμικό σκάφος που έχει ως βάση λιμένα της Κοινότητας, είναι δυνατόν να ληφθεί πιστοποιητικό της παραδόσεως αυτής από επίσημη αρχή. Φαίνεται εύλογο να εφαρμοσθεί στις παραδόσεις αυτές το ίδιο ποσό επιστροφών με εκείνο που ισχύει για την τροφοδοσία σε λιμένα της Κοινότητας.
(46)
Είναι επιθυμητό τα γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των πλοίων ή των αεροπλάνων να επωφελούνται της ίδιας επιστροφής όταν φορτώνονται σε πλοίο ή αεροπλάνο που βρίσκεται στην Κοινότητα ή εκτός αυτής.
(47)
Οι παραδόσεις για τον ανεφοδιασμό στις τρίτες χώρες μπορούν να πραγματοποιηθούν με τρόπο άμεσο ή έμμεσο. Πρέπει να καθιερωθούν συστήματα ελέγχου που είναι κατάλληλα για κάθε είδους παράδοση.
(48)
Το άρθρο 161 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 δεν επιτρέπει να θεωρηθεί η νήσος Helgoland ως προορισμός για τον οποίο μπορούν να χορηγηθούν επιστροφές. Πρέπει να διευκολυνθεί η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων της Κοινότητας στη νήσο Helgoland και πρέπει, για τον σκοπό αυτό, να θεσπισθούν οι αναγκαίες διατάξεις.
(49)
Από την έναρξη ισχύος της προσωρινής συμφωνίας για το εμπόριο και την τελωνειακή ένωση μεταξύ της Κοινότητας και του Αγίου Μαρίνου, το έδαφος του κράτους αυτού δεν αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Από τα άρθρα 1, 5 και 7 της συμφωνίας αυτής προκύπτει ότι τα γεωργικά προϊόντα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο τιμών με αυτό που ισχύει στο εσωτερικό της τελωνειακής ένωσης και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας οικονομικός λόγος για τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αποστέλλονται προς τον Άγιο Μαρίνο.
(50)
Εάν μια απόφαση ως προς την αίτηση αυτόματης ή μη επιστροφής των δασμών που πρόκειται να λάβει χώρα μεταγενέστερα, είναι αρνητική, τα προϊόντα μπορούν ενδεχομένως να επωφεληθούν της επιστροφής κατά την εξαγωγή ή να υπαχθούν, κατά περίπτωση, σε εισφορά ή σε φόρο κατά την εξαγωγή. Κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις.
(51)
Γενικά, οι ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν σε τρίτη χώρα και δεν υπάγονται στη σημαία αυτής της τρίτης χώρας, οι διεθνείς οργανώσεις και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες που βρίσκονται στην τρίτη χώρα, πραγματοποιούν τις προμήθειές τους με ατέλεια εισαγωγικών επιβαρύνσεων. Φαίνεται δυνατόν να ληφθούν ειδικά μέτρα για τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους είτε για εκείνες που υπάγονται σε διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη, για τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη, καθώς και για τις διπλωματικές αντιπροσωπείες, που προβλέπουν ότι η απόδειξη εισαγωγής προσκομίζεται με ένα ειδικό έγγραφο.
(52)
Πρέπει να προβλεφθεί ότι η επιστροφή πληρώνεται από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής.
(53)
Είναι δυνατόν να συμβεί, λόγω περιστάσεων που δεν οφείλονται στον εξαγωγέα, να μην είναι δυνατόν να προσκομισθεί το αντίτυπο ελέγχου Τ5, μολονότι το προϊόν έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή έχει φθάσει σε ειδικό προορισμό. Από μια τέτοια κατάσταση ενδέχεται να δημιουργηθούν προσκόμματα στο εμπόριο. Πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να αναγνωρισθούν άλλα έγγραφα ως ισότιμα.
(54)
Για λόγους καλής διοικητικής διαχειρίσεως, πρέπει να απαιτείται όπως η αίτηση και όλα τα άλλα αναγκαία έγγραφα για την πληρωμή της επιστροφής κατατίθενται μέσα σε εύλογη προθεσμία, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ιδίως όταν η προθεσμία αυτή δεν έγινε δυνατόν να τηρηθεί συνεπεία διοικητικών καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στον εξαγωγέα.
(55)
Η προθεσμία εντός της οποίας πραγματοποιείται η πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, πρέπει να προβλεφθεί ενιαία ανώτατη προθεσμία για την πληρωμή των επιστροφών αυτών από τους οργανισμούς πληρωμής.
(56)
Οι εξαγωγές πολύ μικρών ποσοτήτων προϊόντων δεν παρουσιάζουν καμία οικονομική σπουδαιότητα και, λόγω της φύσεώς τους, επιβαρύνουν άσκοπα το έργο των αρμοδίων διοικήσεων. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών να μην πληρώνουν επιστροφές σε τέτοιου είδους εξαγωγές.
(57)
Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή βάσει μόνον αντικειμενικών κριτηρίων, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα, το είδος και τα χαρακτηριστικά του εξαγομένου προϊόντος, καθώς επίσης και τον γεωγραφικό προορισμό του. Βάσει της κτηθείσας εμπειρίας για την καταπολέμηση των παρατυπιών και ιδίως της απάτης, εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, πρέπει να προβλεφθεί η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών καθώς και η επιβολή κυρώσεων εις τρόπον ώστε να παρακινούνται οι εξαγωγείς να τηρούν την κοινοτική νομοθεσία.
(58)
Για να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος των επιστροφών κατά την εξαγωγή, θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις ανεξάρτητα από το υποκειμενικό στοιχείο του πταίσματος. Πρέπει, εντούτοις, να αρθεί η επιβολή κυρώσεων σε ορισμένες περιπτώσεις προδήλων λαθών που αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή και να προβλεφθούν αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις ενεργειών εκ προθέσεως. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία και θα πρέπει να είναι, ανάλογα, αρκούντως αποτρεπτικά και να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη.
(59)
Για να υπάρχουν εγγυήσεις για την ίση μεταχείριση των εξαγωγέων στα κράτη μέλη, πρέπει, όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, να προβλεφθεί ρητώς η απόδοση εντόκως από τον δικαιούχο κάθε αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και να θεσπισθεί η διαδικασία της πληρωμής. Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, πρέπει να προβλεφθεί επίσης ότι, σε περίπτωση εκχώρησης του δικαιώματος για επιστροφή, η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται στον εκδοχέα. Τα ανακτηθέντα ποσά καθώς και οι εισπραχθέντες τόκοι και οι χρηματικές κυρώσεις πρέπει να πιστώνονται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

(60)
Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή στο σύνολο της Κοινότητας της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει επίκληση της αρχής αυτής, με την επιφύλαξη της μεταχειρίσεως των καταβληθέντων αχρεωστήτως ποσών, όπως προβλέπεται, ιδίως, στα άρθρα 9 και 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.
(61)
Ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος κυρίως για τις ενέργειες τρίτων που θα έδιναν τη δυνατότητα αθέμιτης απόκτησης των αναγκαίων εγγράφων για την καταβολή των επιστροφών.
(62)
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην ειδική κοινοτική ρύθμιση που αφορά ορισμένα προϊόντα, ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή, που καλούνται στο εξής «επιστροφές», το οποίο προβλέπεται:
α)
για τα προϊόντα των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007∙
β)
στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου


Άρθρο 2
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:
α) «προϊόντα»: τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα εμπορεύματα:

- «προϊόντα βάσεως»: τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή μετά από μεταποίηση σε μεταποιημένα προϊόντα ή σε εμπορεύματα∙ τα εμπορεύματα που προορίζονται για εξαγωγή μετά από μεταποίηση θεωρούνται επίσης προϊόντα βάσεως,
- «μεταποιημένα προϊόντα»: τα προϊόντα που λαμβάνονται από τη μεταποίηση των προϊόντων βάσεως και στα οποία εφαρμόζεται επιστροφή κατά την εξαγωγή,
- «εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής

β) «δασμοί κατά την εισαγωγή»: οι δασμοί και φόροι ισοδυνάμου αποτελέσματος και οι άλλες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή του ειδικού καθεστώτος των συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων∙
γ) «κράτος μέλος εξαγωγής»: το κράτος μέλος όπου γίνεται αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής∙
δ) «προκαθορισμός της επιστροφής»: ο καθορισμός του ποσοστού της επιστροφής την ημέρα κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού∙ το ύψος αυτό αναπροσαρμόζεται ενδεχομένως με βάση τις εφαρμοστέες μηνιαίες προσαυξήσεις και διορθωτικά ποσά∙
ε) «διαφοροποιημένη επιστροφή»:

- ο καθορισμός πολλαπλού ύψους επιστροφής για το ίδιο προϊόν ανάλογα με την τρίτη χώρα προορισμού, ή
- ο καθορισμός ενός ή περισσοτέρων υψών επιστροφής για το ίδιο προϊόν ανάλογα με την τρίτη χώρα προορισμού και μη καθορισμός επιστροφής για μία ή περισσότερες τρίτες χώρες∙

στ) «διαφοροποιημένο μέρος της επιστροφής»: το μέρος της επιστροφής που αντιστοιχεί στη συνολική επιστροφή μειωμένο κατά την επιστροφή που καταβλήθηκε ή που πρέπει να καταβληθεί κατόπιν αποδείξεως της εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25∙
ζ) «εξαγωγή»: διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, ακολουθούμενη από την έξοδο των προϊόντων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας∙
η) «αντίτυπο ελέγχου Τ5»: το έγγραφο που αναφέρεται στα άρθρα 912α έως 912ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93∙
θ) «εξαγωγέας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα επιστροφής. Στην περίπτωση που πρέπει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής, ο δικαιούχος ή, κατά περίπτωση, ο εκδοχέας του πιστοποιητικού έχει δικαίωμα επιστροφής. Ο εξαγωγέας κατά την τελωνειακή έννοια του όρου μπορεί να διαφέρει από τον εξαγωγέα κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των σχέσεων ιδιωτικού δικαίου μεταξύ των οικονομικών παραγόντων εκτός από ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή τις εκτελεστικές του διατάξεις
ι) «προκαταβολή της επιστροφής»: η πληρωμή ποσού το πολύ ίσου προς την επιστροφή κατά την εξαγωγή, μόλις γίνει η αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής∙
ια) «ύψος επιστροφής που προσδιορίζεται στο πλαίσιο διαγωνισμού»: το ποσό της επιστροφής που προσφέρεται από τον εξαγωγέα και γίνεται δεκτό μέσω διαγωνισμού∙
ιβ) «τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας»: τα εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92∙
ιγ) «ονοματολογία των επιστροφών»: η ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής
ιδ)  «πιστοποιητικό εξαγωγής»: το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής
ιε)  «απομακρυσμένη ζώνη επιστροφής» όλοι οι προορισμοί για τους οποίους, για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ισχύει το ίδιο διαφοροποιημένο μέρος της επιστροφής που δεν ισούται με μηδέν, εκτός από τους προορισμούς που αποκλείονται για το προϊόν αυτό όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι∙
ιστ) «μεσόγειος χώρα»: μια τρίτη χώρα χωρίς δικό της θαλάσσιο λιμένα η οποία εξυπηρετείται από τον θαλάσσιο λιμένα άλλης τρίτης χώρας∙
ιζ) «μεταφόρτωση»: μετακίνηση προϊόντων από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο με σκοπό την άμεση μεταφορά προς τρίτη χώρα ή τόπο προορισμού.
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι επιστροφές που προσδιορίζονται στα πλαίσια διαγωνισμού είναι επιστροφές που έχουν προκαθοριστεί.
Όταν η διασάφηση εξαγωγής περιλαμβάνει περισσότερους διαφορετικούς κωδικούς της ονοματολογίας των επιστροφών ή της συνδυασμένης ονοματολογίας, οι διατυπώσεις που αφορούν κάθε έναν από τους εν λόγω κωδικούς θεωρούνται ότι αποτελούν ξεχωριστή διασάφηση.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Δικαίωμα επιστροφής
Τμήμα 1
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 25, 27 και 28 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, το δικαίωμα για επιστροφή γεννάται:

- κατά την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφόσον εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό επιστροφής για όλες τις τρίτες χώρες,
- κατά την εισαγωγή σε μια δεδομένη τρίτη χώρα όταν το διαφοροποιημένο ποσοστό επιστροφής εφαρμόζεται για την εν λόγω δεδομένη τρίτη χώρα.

Άρθρο 4
Το δικαίωμα για επιστροφή εξαρτάται από την υποβολή ενός πιστοποιητικού εξαγωγής που συνεπάγεται προκαθορισμό της επιστροφής, εκτός από την περίπτωση της εξαγωγής εμπορευμάτων.
Ωστόσο, δεν απαιτείται κανένα πιστοποιητικό για τη χορήγηση επιστροφής:
- όταν οι ποσότητες που εξάγονται βάσει διασάφησης εξαγωγής είναι κατώτερες ή ίσες με τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008,
- στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 33, 37, 41, 42 και στο άρθρο 43 παράγραφος 1,
- για τις παραδόσεις που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών που είναι σταθμευμένες σε τρίτες χώρες.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, πιστοποιητικό εξαγωγής, το οποίο περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής, ισχύει και για την εξαγωγή ενός προϊόντος, το οποίο υπάγεται σε έναν δωδεκαψήφιο κωδικό προϊόντος διαφορετικό από εκείνον που αναφέρεται στη θέση 16 του πιστοποιητικού, εάν και τα δύο προϊόντα ανήκουν:
- στην ίδια κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, ή
- στην ίδια ομάδα προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες ομάδες προϊόντων έχουν καθορισθεί γι’ αυτό το σκοπό σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 195 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι:
- εάν το ποσό της επιστροφής που αντιστοιχεί στο πραγματικό προϊόν είναι ίσο ή υψηλότερο από το ποσό που εφαρμόζεται στο προϊόν το οποίο αναφέρεται στη θέση 16 του πιστοποιητικού, πρέπει να εφαρμόζεται το δεύτερο ποσό,
-
εάν το ποσό επιστροφής που αντιστοιχεί στο πραγματικό προϊόν είναι χαμηλότερο από το ποσό που εφαρμόζεται στο προϊόν το οποίο αναφέρεται στη θέση 16 του πιστοποιητικού, η επιστροφή που πρέπει να καταβληθεί είναι αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσού που αντιστοιχεί στο πραγματικό προϊόν μειωμένη, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, κατά το 20 % της διαφοράς μεταξύ της επιστροφής που προκύπτει από το προϊόν που αναφέρεται στη θέση 16 του πιστοποιητικού και της επιστροφής για το πραγματικό προϊόν.
Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της δεύτερης περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου και του άρθρου 25 παράγραφος 3 στοιχείο β), η μείωση της επιστροφής που αντιστοιχεί στο πραγματικό προϊόν και στον πραγματικό προορισμό υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της επιστροφής που αφορά το προϊόν και τον προορισμό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό και της επιστροφής που αντιστοιχεί στο πραγματικό προϊόν και προορισμό.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, τα ποσά επιστροφής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού. Εφόσον χρειάζεται, τα ποσά αυτά προσαρμόζονται κατά την ημέρα αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής.
Όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 ή 2 και του άρθρου 48 σε μία και μόνη εξαγωγή, το ποσό που προκύπτει από την παράγραφο 1 ή 2 μειώνεται κατά το ποσό της εφαρμοστέας κύρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 48.

Άρθρο 5
Ως ημέρα της εξαγωγής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η αποδοχή από την τελωνειακή αρχή της διασάφησης εξαγωγής, στην οποία αναφέρεται ότι θα ζητηθεί επιστροφή.
Η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό:
α)
του ύψους της ισχύουσας επιστροφής, εάν δεν έχει γίνει προκαθορισμός της επιστροφής∙
β)
των προσαρμογών που πρέπει, κατά περίπτωση, να γίνουν στο ύψος της επιστροφής, εάν υπήρξε προκαθορισμός της επιστροφής∙
γ)
της ποσότητας, της φύσης και των χαρακτηριστικών του εξαγόμενου προϊόντος.
Εξομοιώνεται με την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής οποιαδήποτε άλλη πράξη που έχει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την αποδοχή αυτή.
Το έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την εξαγωγή προκειμένου να χορηγηθεί επιστροφή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής, και ιδίως:
α)
για τα προϊόντα:
-την περιγραφή των προϊόντων, ενδεχομένως απλοποιημένη, σύμφωνα με την ονοματολογία για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και τον κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών και εφόσον είναι αναγκαίο για τον υπολογισμό της επιστροφής, τη σύνθεση των προϊόντων ή την αναφορά στη σύνθεσή τους,
-την καθαρή μάζα αυτών των προϊόντων ή ενδεχομένως, την ποσότητα εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής∙

β)
για τα εμπορεύματα ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005.
Τη στιγμή της αποδοχής ή της ισοδύναμης πράξεως που αναφέρεται στη παράγραφο 3, τα προϊόντα τίθενται υπό τελωνειακό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 4 σημεία 13 και 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 μέχρις ότου εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 282 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, είναι δυνατόν να προβλεφθεί, στην έγκριση απλοποιημένης διασάφησης εξαγωγής, ότι η απλοποιημένη διασάφηση περιέχει εκτίμηση της καθαρής μάζας των προϊόντων, σε περίπτωση που η μάζα αυτή δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια παρά μόνον μετά από φόρτωση του μεταφορικού μέσου για τα προϊόντα που εξάγονται χύμα ή σε μη τυποποιημένες ενότητες.
Η συμπληρωματική διασάφηση που περιλαμβάνει την ένδειξη της καθαρής ακριβούς μάζας πρέπει να κατατεθεί μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση. Πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά στα οποία αναφέρεται η ακριβής καθαρή μάζα που φορτώθηκε.


Καμία επιστροφή δεν χορηγείται για την ποσότητα που υπερβαίνει το 110 % της εκτιμώμενης καθαρής μάζας. Εφόσον η μάζα που έχει πράγματι φορτωθεί είναι κατώτερη από το 90 % της εκτιμώμενης καθαρής μάζας, η επιστροφή για την καθαρή μάζα που έχει πράγματι φορτωθεί μειώνεται κατά 10 % της διαφοράς μεταξύ της επιστροφής που αντιστοιχεί στο 90 % της εκτιμώμενης καθαρής μάζας και της επιστροφής που αντιστοιχεί στη μάζα που έχει πράγματι φορτωθεί. Ωστόσο, σε περίπτωση εξαγωγής διά θαλάσσιας οδού ή διά εσωτερικής πλωτής οδού, όταν ο εξαγωγέας μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη θεωρημένη από τον υπεύθυνο του μέσου μεταφοράς ότι η μη φόρτωση του συνόλου των εμπορευμάτων οφείλεται σε ενδογενείς περιορισμούς σ’ αυτόν τον τύπο μεταφοράς ή στο γεγονός ότι άλλοι εξαγωγείς φόρτωσαν περισσότερο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί, η επιστροφή πληρώνεται για την καθαρή μάζα που πράγματι έχει φορτωθεί. Εάν ο εξαγωγέας έχει χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της αυτόματης χρέωσης των τραπεζικών λογαριασμών του δικαιούχου που προβλέπεται στο άρθρο 283 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι oι τελωνειακές αρχές θα επιτρέψουν τη διόρθωση των δικαιολογητικών μεταφοράς στα οποία έχουν εγγραφεί τα εξαχθέντα προϊόντα.


Θεωρούνται ως προϊόντα στις μη τυποποιημένες ενότητες: τα ζωντανά ζώα, (μισά) σφάγια, τεταρτημόρια, μπροστινά μέρη, χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες κοιλιακές χώρες (πανσέτες) και θωρακοοσφυϊκές χώρες.


Κάθε πρόσωπο που εξάγει προϊόντα για τα οποία ζητείται η χορήγηση επιστροφής οφείλει:
α)
να καταθέσει διασάφηση εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου, όπου θα φορτωθούν τα προϊόντα για την μεταφορά τους προς εξαγωγή∙
β)
να ενημερώνει το εν λόγω τελωνείο τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης και να αναφέρει την εικαζόμενη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης. Μπορεί να αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές άλλη προθεσμία αντί της προθεσμίας των 24 ωρών.
Μπορεί να θεωρηθεί ως τόπος φόρτωσης για την μεταφορά των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή:
α)
όσον αφορά τα προϊόντα που εξάγονται φορτωμένα σε εμπορευματοκιβώτια, ο τόπος στον οποίο τα προϊόντα θα φορτωθούν στα εμπορευματοκιβώτια∙
β)
όσον αφορά τα προϊόντα που εξάγονται χύμα, σε σάκους, σε χαρτοκιβώτια, σε κουτιά, σε φιάλες κ.λπ., μη φορτωμένα σε εμπορευματοκιβώτια, ο τόπος στον οποίο φορτώνεται το μέσο μεταφοράς με το οποίο τα προϊόντα θα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Το αρμόδιο τελωνείο μπορεί να επιτρέψει τις εργασίες φόρτωσης αφού δεχθεί τη διασάφηση εξαγωγής και πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β).
Τα προϊόντα ταυτοποιούνται με τα ενδεδειγμένα μέσα πριν από την αναφερόμενη ώρα έναρξης της φόρτωσης. Το αρμόδιο τελωνείο πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί φυσικούς ελέγχους και να ταυτοποιεί τα εμπορεύματα για μεταφορά στο τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Εάν για λόγους διοικητικής οργάνωσης ή για άλλους λόγους δεόντως αιτιολογημένους, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου, η διασάφηση εξαγωγής δεν μπορεί να κατατεθεί παρά μόνο σε ένα αρμόδιο τελωνείο στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στην περίπτωση φυσικού ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1276/2008, το προϊόν πρέπει να εκφορτωθεί εξ ολοκλήρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εξ ολοκλήρου εκφόρτωση δεν είναι υποχρεωτική όταν οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξασφαλίσουν την υλοποίηση ενός διεξοδικού φυσικού ελέγχου.
Τα εμπορεύματα για τα οποία ζητείται επιστροφή κατά την εξαγωγή σφραγίζονται από το τελωνείο εξαγωγής ή τίθενται υπό τον έλεγχό του. Το άρθρο 340α και το άρθρο 357 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.
Πριν από την τοποθέτηση σφραγίδων, το τελωνείο ελέγχει οπτικά την αντιστοιχία των προϊόντων με τις διασαφήσεις εξαγωγής. Ο αριθμός των οπτικών ελέγχων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 10 % του αριθμού των διασαφήσεων εξαγωγής, εκτός από εκείνες για τις οποίες τα καλυπτόμενα από αυτές προϊόντα έχουν αποτελέσει αντικείμενο φυσικού ελέγχου ή έχουν επιλεγεί για φυσικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1276/2008. Το τελωνείο αναφέρει τον έλεγχο αυτό στη θέση Δ του αντιτύπου ελέγχου T5 ή του ισοδύναμου εγγράφου με μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.


Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2, όταν οι εξαγόμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν 5 000 χιλιόγραμμα ανά κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών, όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών ή 500 χιλιόγραμμα ανά κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών ή της συνδυασμένης ονοματολογίας, όσον αφορά τους άλλους τομείς προϊόντων, και όταν οι εξαγωγές αυτές πραγματοποιούνται κατ’ επανάληψη, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει να ληφθεί υπόψη η τελευταία ημέρα του μήνα, είτε για τον προσδιορισμό του ισχύοντος ποσού της επιστροφής, είτε για τον προσδιορισμό των προσαρμογών που πρέπει, ενδεχομένως, να πραγματοποιηθούν, εφόσον υπήρξε εκ των προτέρων καθορισμός της επιστροφής.
Όταν η επιστροφή προκαθορίζεται ή καθορίζεται με διαγωνισμό, το πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει την τελευταία ημέρα του μήνα εξαγωγής.
Ο εξαγωγέας ο οποίος εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αυτή, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συνήθη διαδικασία για τις προαναφερόμενες ελάχιστες ποσότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ισχύει για την επιστροφή είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1913/2006.

Άρθρο 7
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15 και 27, η πληρωμή της επιστροφής εξαρτάται από την προσκόμιση της απόδειξης ότι τα προϊόντα για τα οποία έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής εγκατέλειψαν ως έχουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας το αργότερο σε προθεσμία 60 ημερών από την αποδοχή αυτή.
Ωστόσο, οι ποσότητες των προϊόντων που έχουν ληφθεί ως δείγματα κατά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής και που δεν έχουν επιστραφεί αργότερα, θεωρούνται ότι δεν έχουν ληφθεί από την καθαρή μάζα των προϊόντων από την οποία ελήφθησαν ως δείγματα.
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα προϊόντα που παραδίδονται ως εφόδια επί σκάφους στις εξέδρες γεωτρήσεως ή εκμεταλλεύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο α) θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Η κατάψυξη των προϊόντων δεν θέτει σε αμφισβήτηση τη συμφωνία των εν λόγω προϊόντων προς τις διατάξεις της παραγράφου 1.
Το ίδιο ισχύει για την επανασυσκευασία, υπό τον όρο ότι η εργασία αυτή δεν συνεπάγεται τροποποίηση του κωδικού του προϊόντος όσον αφορά την ονοματολογία των επιστροφών ή του κωδικού του εμπορεύματος όσον αφορά τη συνδυασμένη ονοματολογία. Η επανασυσκευασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη των τελωνειακών αρχών.
Σε περίπτωση επανασυσκευασίας, πραγματοποιείται σχετική καταχώρηση στο αντίτυπο ελέγχου Τ5.
Η επίθεση ή η αλλαγή ετικετών μπορεί να επιτραπεί υπό τους ίδιους όρους με την επανασυσκευασία που αναφέρεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο.
Εάν η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί εξαιτίας περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του εξαγωγέα, για διάρκεια που κρίνεται αναγκαία από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους εξαγωγής, στο οποίο έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής, λόγω της επικαλούμενης περιστάσεως.


Άρθρο 8

Αν ένα προϊόν, για το οποίο έχει γίνει αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής διασχίσει, πριν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, κοινοτικά εδάφη άλλα εκτός από αυτό του κράτους μέλους εξαγωγής, η απόδειξη ότι το εν λόγω προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας παρέχεται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του αντιτύπου ελέγχου Τ5, δεόντως συμπληρωμένου.
Συμπληρώνονται οι χώροι 33, 103, 104 και, κατά περίπτωση, 105 του αντιτύπου ελέγχου. Γίνεται σχετική καταχώρηση στο χώρο 104.
Εάν υποβληθεί αίτηση επιστροφής, η θέση 107 φέρει μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 9

Ο εξαγωγέας αναφέρει το ποσοστό των επιστροφών κατά την εξαγωγή σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος ή εμπορεύματος κατά την ημερομηνία του προκαθορισμού της επιστροφής, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό εξαγωγής ή στο πιστοποιητικό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ή στο πιστοποιητικό επιστροφής που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής ή του ηλεκτρονικού ισοδύναμου εγγράφου ή στη θέση 106 του αντίτυπου ελέγχου T5 ή του ισοδύναμού του. Εάν οι επιστροφές κατά την εξαγωγή δεν έχουν προκαθοριστεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία που δεν είναι παλαιότερα των δώδεκα μηνών και αφορούν προηγούμενες επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα ίδια προϊόντα ή εμπορεύματα. Εάν το προϊόν ή το εμπόρευμα προς εξαγωγή δεν περνάει τα σύνορα ενός άλλου κράτους μέλους και το εθνικό νόμισμα δεν είναι το ευρώ, το ποσοστό της επιστροφής μπορεί να αναφέρεται σε εθνικό νόμισμα.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαλλάξουν τον εξαγωγέα από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, εάν η διοίκηση εφαρμόζει σύστημα το οποίο παρέχει στις σχετικές υπηρεσίες τα ίδια στοιχεία.
Ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέξει να αναφέρει μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV για τις διασαφήσεις εξαγωγής και τα αντίτυπα ελέγχου T5 και τα ισοδύναμα έγγραφα που καλύπτουν ποσό επιστροφών κατά την εξαγωγή μικρότερο από 1 000 ευρώ.

Άρθρο 10
Για τη χορήγηση επιστροφής στην περίπτωση εξαγωγής διά θαλάσσης, ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις:
α)
όταν το αντίτυπο ελέγχου Τ5 ή το εθνικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρήθηκε από τις αρμόδιες αρχές, τα εξαγώμενα προϊόντα δεν μπορούν να επιστρέψουν ή να παραμείνουν σε προσωρινή εναπόθεση, ούτε σε οποιοδήποτε τελωνειακό προορισμό στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, παρά μόνο για τη μεταφόρτωσή τους σε ένα ή περισσότερα λιμάνια που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε ένα άλλο κράτος μέλος εντός το πολύ 28 ημερών, εκτός περίπτωσης ανωτέρας βίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εάν τα προϊόντα εγκατέλειψαν το τελευταίο λιμάνι επί του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας μέσα στην αρχική προθεσμία των 60 ημερών∙
 

β) για την πληρωμή της επιστροφής απαιτείται:
-δήλωση του εξαγωγέα ότι τα προϊόντα δεν μεταφορτώνονται σε άλλο λιμάνι της Κοινότητας, ή
-προσκόμιση της απόδειξης στον οργανισμό πληρωμής ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α). Ως αποδεικτικά προσκομίζονται κυρίως το έγγραφο ή τα έγγραφα μεταφοράς ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο αυτών, αρχής γενομένης από το πρώτο λιμάνι στο οποίο θεωρήθηκαν τα έγγραφα που παρατίθενται στο στοιχείο α) μέχρις αφίξεως των εμπορευμάτων σε μια τρίτη χώρα στην οποία προορίζονται να εκφορτωθούν.

Στις δηλώσεις της πρώτης περιπτώσεως διενεργούνται κατάλληλοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εκ μέρους του οργανισμού πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση.
Σε περίπτωση εξαγωγής με πλοίο που εξυπηρετεί απευθείας δρομολόγιο προς ένα λιμένα τρίτης χώρας χωρίς να προσορμίζεται ενδιαμέσως σε άλλο κοινοτικό λιμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μια απλουστευμένη διαδικασία για την εφαρμογή της πρώτης περίπτωσης∙
 

γ) αντί για τους όρους που περιλαμβάνονται στο στοιχείο β), το κράτος μέλος προορισμού του αντιτύπου ελέγχου T5 ή το κράτος μέλος όπου χρησιμοποιείται ένα εθνικό έγγραφο ως απόδειξη μπορεί να προβλέπει ότι το αντίτυπο ελέγχου T5 ή το εθνικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι τα προϊόντα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θα επικυρωθεί μόνο εάν υποβληθεί ένα έγγραφο μεταφοράς που θα προσδιορίζει έναν τελικό προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.
Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού του αντιτύπου ελέγχου T5 ή του κράτους μέλους που χρησιμοποιεί εθνικό έγγραφο ως αποδεικτικό, προσθέτει μία από τις ενδείξεις, που απαριθμούνται στο παράρτημα V, στη θέση«έλεγχος της χρησιμοποίησης ή/και του προορισμού» στη στήλη«Παρατηρήσεις» του αντιτύπου ελέγχου T5 ή στην αντίστοιχη στήλη του εθνικού εγγράφου.
Ο οργανισμός πληρωμών θα διαπιστώσει με τους κατάλληλους επιτόπιους ελέγχους κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση προς αυτόν τον όρο∙
 

δ) όταν διαπιστωθεί ότι αθετήθηκαν οι όροι που προβλέπονται στο στοιχείο α), για την εφαρμογή του άρθρου 47 η ημέρα ή οι ημέρες υπέρβασης της προθεσμίας των 28 ημερών θεωρούνται ως ημέρες υπέρβασης της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7.
 

Για τη χορήγηση επιστροφής στην περίπτωση εξαγωγής που γίνεται οδικώς, δι’ εσωτερικής πλωτής οδού ή σιδηροδρομικώς, ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις:
 

α) όταν το αντίτυπο ελέγχου Τ5 ή το εθνικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρήθηκε από τις αρμόδιες αρχές, τα εξαγόμενα προϊόντα δεν μπορούν να επιστρέψουν ή να παραμείνουν σε προσωρινή εναπόθεση, ούτε σε οποιοδήποτε τελωνειακό προορισμό στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, παρά μόνο για σκοπούς διαμετακόμισης και για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 28 ημέρες, εκτός ανωτέρας βίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εάν τα προϊόντα εγκατέλειψαν οριστικά το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μέσα στην αρχική προθεσμία των 60 ημερών∙
 

β) για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο στοιχείο α) διενεργούνται κατάλληλοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εκ μέρους του οργανισμού πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτούνται τα έγγραφα μεταφοράς μέχρι την τρίτη χώρα για την οποία προορίζονται τα προϊόντα.
Όταν διαπιστωθεί ότι αθετήθηκαν οι όροι που προβλέπονται στο στοιχείο α), για την εφαρμογή του άρθρου 47 η ημέρα ή οι ημέρες υπέρβασης της προθεσμίας των 28 ημερών θεωρούνται ως ημέρες υπέρβασης της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7.
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των 60 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και της προθεσμίας των 28 ημερών που αναφέρεται στο στοιχείο α), η μείωση της επιστροφής ή η κατάπτωση της εγγύησης ισούται με το ποσό της απώλειας που οφείλεται στη μεγαλύτερη υπέρβαση.
Για τη χορήγηση μιας επιστροφής στην περίπτωση εξαγωγής που γίνεται αεροπορικώς, ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις:
 

α) το αντίτυπο ελέγχου Τ5 ή το εθνικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μπορεί να θεωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές μόνον εάν υποβληθεί ένα έγγραφο μεταφοράς στο οποίο να εμφαίνεται κάποιος τελικός προορισμός εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας∙
 

β) σε περίπτωση κατά την οποία, μετά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο στοιχείο α), διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα, κατά τη μεταφόρτωσή τους σε έναν ή περισσότερους αερολιμένες, παρέμειναν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας για διάστημα μεγαλύτερο των 28 ημερών, τότε -εκτός ανωτέρας βίας- για την εφαρμογή του άρθρου 47, οι ημέρες υπέρβασης της προθεσμίας των 28 ημερών θεωρούνται ημέρες υπέρβασης της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7.
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των 60 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και της προθεσμίας των 28 ημερών που αναφέρεται στο παρόν στοιχείο β) η μείωση της επιστροφής ή η κατάπτωση της εγγύησης θα ισούται με το ποσό της απώλειας που οφείλεται στη μεγαλύτερη υπέρβαση∙
γ)
για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου διενεργούνται κατάλληλοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εκ μέρους του οργανισμού πληρωμής∙
δ)
η προθεσμία των 28 ημερών που προβλέπεται στο στοιχείο β) δεν ισχύει εάν τα προϊόντα εγκατέλειψαν οριστικά το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην αρχική προθεσμία των 60 ημερών.


Άρθρο 11
Στην περίπτωση κατά την οποία, στο κράτος μέλος εξαγωγής, το προϊόν τίθεται υπό ένα των καθεστώτων απλουστευμένης κοινοτικής διαμετακόμισης που αφορούν τα εμπορεύματα που εξάγονται σιδηροδρομικώς ή με μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που προβλέπονται στα άρθρα 412 έως 442α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για να μεταφερθούν προς σταθμό προορισμού ή να παραδοθούν σε παραλήπτη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, η πληρωμή της επιστροφής δεν υπόκειται στην προσκόμιση του αντιγράφου ελέγχου T5.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, το αρμόδιο τελωνείο μεριμνά ώστε να αναγράφεται στο έγγραφο που εκδίδεται για την πληρωμή της επιστροφής η ακόλουθη φράση: «έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια».
Το τελωνείο στο οποίο έχουν τεθεί τα προϊόντα υπό ένα των καθεστώτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, δεν μπορεί να επιτρέψει τροποποίηση της συμβάσεως μεταφοράς που έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η μεταφορά στο εσωτερικό της Κοινότητας, παρά μόνον αν διαπιστώνεται ότι:
-
έχει αποδοθεί η επιστροφή στην περίπτωση που είχε ήδη καταβληθεί, ή
-
έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες για να μην καταβληθεί η επιστροφή.
Αν, όμως, η επιστροφή έχει καταβληθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 και αν το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στις προσδιορισμένες προθεσμίες, το αρμόδιο τελωνείο ενημερώνει τον οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την πληρωμή της επιστροφής και διαβιβάζει σ’ αυτόν, το συντομότερο δυνατό, όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή θεωρείται ότι έχει καταβληθεί αχρεωστήτως.
Όταν ένα προϊόν που κυκλοφορεί βάσει της διαδικασίας της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης που προβλέπεται στα άρθρα 91 έως 97 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2913/92, ή του κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης που προβλέπεται στη σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης τίθεται σε άλλο κράτος μέλος πλην του κράτους μέλους εξαγωγής υπό ένα των καθεστώτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 με σκοπό να διακινηθεί προς ένα σταθμό προορισμού ή να παραδοθεί σε έναν παραλήπτη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, το τελωνείο στο οποίο το προϊόν έχει τεθεί υπό ένα των καθεστώτων που προαναφέρθηκαν συμπληρώνει το χώρο «Έλεγχος της χρησιμοποιήσεως ή/και του προορισμού» στο πίσω μέρος του πρωτοτύπου του αντιτύπου ελέγχου Τ5 και σημειώνει στη στήλη «Παρατηρήσεις» μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα VI.

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμβάσεως μεταφοράς που έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η μεταφορά στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.
Σε περίπτωση κατά την οποία ένα προϊόν φορτώνεται στο σιδηρόδρομο, στο κράτος μέλος εξαγωγής ή σε άλλο κράτος μέλος και κυκλοφορεί βάσει της διαδικασίας της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης ή του κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης στο πλαίσιο σύμβασης συνδυασμένης σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς, για να μεταφερθεί σε έναν τόπο προορισμού ο οποίος βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, το τελωνείο στο οποίο υπάγεται ή κοντά στο οποίο βρίσκεται ο σιδηροδρομικός σταθμός απ’ όπου η μεταφορά διεξάγεται σιδηροδρομικώς συμπληρώνει το χώρο «Έλεγχος της χρησιμοποιήσεως ή/και του προορισμού» στην πίσω όψη του πρωτοτύπου του αντιτύπου ελέγχου Τ5 και αναγράφει στη στήλη «Παρατηρήσεις» μία από τις ενδείξεις που περιέχονται στο παράρτημα VII.
Σε περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση συνδυασμένης σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς τροποποιείται έτσι ώστε μια μεταφορά η οποία προβλεπόταν αρχικώς να έχει τελικό προορισμό εκτός της Κοινότητας να καταλήγει στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι υπηρεσίες του οργανισμού σιδηροδρόμων δεν μπορούν να προβούν σε εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του γραφείου αναχώρησης στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.


Άρθρο 12
Οι επιστροφές χορηγούνται για τα προϊόντα τα οποία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τελωνειακή κατάσταση των συσκευασιών, είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία και κοινοτικής καταγωγής.
Ωστόσο, για τα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 162 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) και στο άρθρο 162 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μπορούν να χορηγούνται επιστροφές μόνον εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Για τη χορήγηση της επιστροφής, τα προϊόντα είναι κοινοτικής καταγωγής εφόσον έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή εφόσον έχουν υποστεί την τελευταία ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία στην Κοινότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 ή του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
Ωστόσο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιστροφή τα προϊόντα που έχουν παραχθεί από:
α)
ύλες καταγωγής της Κοινότητας, και
β)
γεωργικές ύλες που καλύπτονται από τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 οι οποίες έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες και δεν έχουν υποστεί ουσιαστική μεταποίηση εντός της Κοινότητας.
Εφόσον η χορήγηση της επιστροφής προϋποθέτει την κοινοτική καταγωγή του προϊόντος, ο εξαγωγέας υποχρεούται να δηλώσει την καταγωγή όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.
Κατά την εξαγωγή σύνθετων προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφής η οποία καθορίζεται βάσει ενός ή περισσότερων συστατικών τους, η αναλογούσα σε αυτό ή αυτά επιστροφή χορηγείται εφόσον το ή τα συστατικά βάσει των οποίων ζητείται η επιστροφή, ανταποκρίνονται στον όρο που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Η επιστροφή χορηγείται επίσης στην περίπτωση που το ή τα συστατικά, βάσει των οποίων ζητείται η επιστροφή, ήταν κοινοτικής καταγωγής ή/και σε ελεύθερη κυκλοφορία όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 αλλά δεν είναι πλέον σε ελεύθερη κυκλοφορία αποκλειστικά και μόνον εξαιτίας της ενσωμάτωσής τους σε άλλα προϊόντα.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 4, θεωρούνται επιστροφές που καθορίζονται βάσει ενός συστατικού, οι επιστροφές για:
α)
τα προϊόντα που υπάγονται στους τομείς των σιτηρών, των αυγών, του ρυζιού, της ζάχαρης, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία εξάγονται με τη μορφή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005∙
β)
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1701, την ισογλυκόζη που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και1702 90 30 και τα σιρόπια ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 60 95 και1702 90 95, τα οποία χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96∙
γ)
το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη ζάχαρη που εξάγονται με τη μορφή προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0402 10 91 έως 99, 0402 29, 0402 99,0403 10 31 έως 39, 0403 90 31 έως 39, 0403 90 61 έως 69,0404 10 26 έως 38, 0404 10 72 έως 84 και 0404 90 81 έως 89 και εξάγονται με τη μορφή προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 30, τα οποία δεν είναι προϊόντα καταγωγής κρατών μελών ή προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και τα οποία είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία στα κράτη μέλη.


Άρθρο 13
Το ύψος της επιστροφής που εφαρμόζεται στα μείγματα που υπάγονται στα κεφάλαια 2, 10 ή 11 της συνδυασμένης ονοματολογίας είναι εκείνο που εφαρμόζεται:
α)
για τα μείγματα των οποίων ένα από τα συστατικά αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 90 % του βάρους στο συστατικό αυτό∙
β)
όσον αφορά τα άλλα μείγματα, στο συστατικό για το οποίο εφαρμόζεται το χαμηλότερο ύψος επιστροφής. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα συστατικά των μειγμάτων αυτών δεν επωφελούνται επιστροφής, δεν χορηγείται καμία επιστροφή για τα μείγματα αυτά.
Για τον υπολογισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα σύνολα και στα τεχνουργήματα, κάθε συστατικό θεωρείται ως ξεχωριστό προϊόν.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα μείγματα, στα σύνολα και στα τεχνουργήματα για τα οποία προβλέπεται ειδικός κανόνας υπολογισμού.


Άρθρο 14
Οι διατάξεις οι σχετικές με τον προκαθορισμό του ύψους των επιστροφών και με τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στο ύψος της επιστροφής εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα για τα οποία έχει προσδιορισθεί ύψος επιστροφής εκφραζόμενο με έναν αριθμό ίσο ή ανώτερο του μηδενός.

Τμήμα 2

Διαφοροποιημένη επιστροφή

Άρθρο 15
Στις περιπτώσεις διαφοροποίησης του ύψους της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό, η καταβολή της επιστροφής υπόκειται σε συμπληρωματικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17.


Άρθρο 16
Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής, το προϊόν:
α)
πρέπει να έχει εισαχθεί ως έχει στην τρίτη χώρα ή σε μία από τις τρίτες χώρες για την οποία προβλέπεται η επιστροφή∙ ή
β)
πρέπει να έχει εκφορτωθεί ως έχει σε απομακρυσμένη ζώνη επιστροφής για την οποία προβλέπεται η επιστροφή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2.
Ωστόσο, μπορεί να δοθεί παράταση της προθεσμίας, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 46.
Θεωρούνται ότι έχουν εισαχθεί ως έχουν τα προϊόντα για τα οποία δεν αναφέρεται σε κανένα έγγραφο ότι έγινε μεταποίηση.
Εντούτοις, οι κάτωθι εργασίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διατήρησης των προϊόντων μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από την εισαγωγή τους και δεν θέτουν σε αμφιβολία τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου 1:
α)
καταγραφή∙
β)
επίθεση επί των προϊόντων ή των συσκευασιών τους σημάτων, σφραγίδων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημάτων, υπό τον όρο ότι η εν λόγω ενέργεια δεν ενδέχεται να προσδώσει στα προϊόντα μια εμφανή καταγωγή διαφορετική από την πραγματική τους καταγωγή∙
γ)
τροποποίηση των σημάτων και των αριθμών των κιβωτίων ή αλλαγή ετικέτας, υπό τον όρο ότι η τροποποίηση αυτή δεν ενδέχεται να προσδώσει στα προϊόντα μια εμφανή καταγωγή διαφορετική από την πραγματική τους καταγωγή∙
δ)
συσκευασία, αποσυσκευασία, αλλαγή της συσκευασίας, επισκευή της συσκευασίας υπό τον όρο ότι οι εργασίες αυτές είναι τέτοιας φύσεως που δεν θα προσδώσουν στα προϊόντα φαινομενική καταγωγή διαφορετική από την πραγματική τους καταγωγή∙
ε)
αερισμός∙
στ)
απλή ψύξη∙ και
ζ)
κατάψυξη.
Επιπροσθέτως, ένα προϊόν θεωρείται ότι έχει εισαχθεί ως έχει όταν είχε μεταποιηθεί πριν από την εισαγωγή του, υπό τον όρο ότι η μεταποίηση έγινε στην τρίτη χώρα στην οποία εισήχθησαν όλα τα προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταποίηση αυτή.
Το προϊόν θεωρείται ως εισαχθέν, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής, και ιδίως οι διατυπώσεις που αφορούν την είσπραξη των δασμών κατά την εισαγωγή στην τρίτη χώρα.
Το διαφοροποιημένο τμήμα της επιστροφής καταβάλλεται βάσει της μάζας των προϊόντων που αποτέλεσαν αντικείμενο τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή στην τρίτη χώρα∙ ωστόσο, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των μαζών που έχουν συμβεί κατά τη μεταφορά από φυσικές αιτίες και οι οποίες αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές ή λόγω της λήψης των δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.


Άρθρο 17
Ως αποδεικτικό στοιχείο της διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων που αφορούν την εισαγωγή προσκομίζεται, κατ’ επιλογή του εξαγωγέα, ένα από τα παρακάτω έγγραφα:
α)
το τελωνειακό έγγραφο, αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο αυτού ή εκτυπωμένο αντίγραφο των αντίστοιχων πληροφοριών που έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια τελωνειακή αρχή∙ το εν λόγω αντίγραφο, φωτοαντίγραφο ή εκτυπωμένο αντίγραφο θα πρέπει να επικυρώνεται ως γνήσιο αντίγραφο ή εκτυπωμένο αντίγραφο από μία από τις ακόλουθες αρχές:

i)
την αρχή που θεώρησε το πρωτότυπο ή κατέγραψε ηλεκτρονικά την αντίστοιχη πληροφορία∙
ii)
τις επίσημες αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας∙
iii)
τις επίσημες αρχές ενός των κρατών μελών στην εν λόγω τρίτη χώρα∙
iv)
οργανισμό επιφορτισμένο με την καταβολή της επιστροφής∙

β)
βεβαίωση εκφόρτωσης και εισαγωγής που εκδίδεται από μία εγκεκριμένη εταιρεία, ειδικευμένη σε διεθνές επίπεδο σε θέματα ελέγχου και εποπτείας (στο εξής η εταιρεία εποπτείας), σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII κεφάλαιο III, και βάσει του υποδείγματος που προβλέπεται από το παράρτημα IX∙ η ημερομηνία και ο αριθμός του τελωνειακού εγγράφου εισαγωγής πρέπει να αναγράφονται στην εν λόγω βεβαίωση.
Κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα, ένας οργανισμός πληρωμής μπορεί να παραιτηθεί από την απαίτηση επικύρωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εφόσον είναι σε θέση να ελέγξει, έχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας ή εξ ονόματός τους, ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής έχουν διεκπεραιωθεί.
Όταν ο εξαγωγέας δεν μπορεί να λάβει το έγγραφο που επέλεξε βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) ή β), παρόλο ότι προέβη στις δέουσες ενέργειες ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητα και την ακρίβεια του προσκομισθέντος εγγράφου από κάθε άποψη, η απόδειξη ότι διεκπεραιώθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής θεωρείται ότι παρέχεται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα έγγραφα:
α)
αντίγραφο του εγγράφου εκφόρτωσης που εκδίδεται ή επικυρώνεται στην τρίτη χώρα ή σε μία από τις τρίτες χώρες, για τις οποίες προβλέπεται η επιστροφή∙
β)
μία βεβαίωση εκφόρτωσης που εκδίδεται από μία επίσημη υπηρεσία ενός κράτους μέλους η οποία είναι εγκατεστημένη στη χώρα προορισμού ή είναι αρμόδια γι’ αυτή τη χώρα σύμφωνα με τους όρους και βάσει του υποδείγματος που προβλέπεται από το παράρτημα IX, η οποία πιστοποιεί επίσης ότι το προϊόν εγκατέλειψε τον τόπο εκφόρτωσης ή ότι, απ’ όσα γνωρίζει, δεν φορτώθηκε στη συνέχεια με στόχο την επανεξαγωγή∙
γ)
μία βεβαίωση εκφόρτωσης που εκδίδει μία εγκεκριμένη εταιρεία εποπτείας σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII κεφάλαιο III, και βάσει του υποδείγματος που προβλέπεται από το παράρτημα XI, η οποία πιστοποιεί επίσης ότι το προϊόν εγκατέλειψε τον τόπο φόρτωσης ή ότι, απ’ όσα γνωρίζει, δεν φορτώθηκε στη συνέχεια με στόχο την επανεξαγωγή∙
δ)
τραπεζικό έγγραφο που εκδίδεται από εγκεκριμένους μεσάζοντες εγκατεστημένους στην Κοινότητα, το οποίο πιστοποιεί, εφόσον πρόκειται για τρίτες χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα XII, ότι η πληρωμή που αντιστοιχεί στη σχετική εξαγωγή πιστώνεται στο λογαριασμό του εξαγωγέα∙
ε)
βεβαίωση ανάληψης που εκδίδεται από επίσημο οργανισμό της σχετικής τρίτης χώρας είτε στην περίπτωση αγοράς από τη χώρα αυτή ή από επίσημο οργανισμό της χώρας αυτής είτε στην περίπτωση ενέργειας επισιτιστικής βοήθειας∙
στ)
βεβαίωση ανάληψης που εκδίδεται είτε από διεθνή οργανισμό είτε από οργανισμό με ανθρωπιστικό σκοπό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος εξαγωγής, σε περίπτωση ενέργειας επισιτιστικής βοήθειας∙
ζ)
βεβαίωση ανάληψης που εκδίδεται από οργανισμό τρίτης χώρας, του οποίου οι διαγωνισμοί μπορούν να γίνουν δεκτοί για την εφαρμογή του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, σε περίπτωση αγοράς από τον οργανισμό αυτό.
Ο εξαγωγέας οφείλει να υποβάλει σε όλες τις περιπτώσεις αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς το οποίο αφορά τη μεταφορά των προϊόντων για τα οποία συμπληρώθηκε διασάφηση εξαγωγής.
Κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα, σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποδεχθεί πληροφορίες αντίστοιχες με εκείνες που αναφέρονται στα έγγραφα μεταφοράς εάν προέρχονται από πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται τρίτο μέρος υπεύθυνο για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων στον τόπο προορισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και ότι το κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην ισχύουσα για τη σχετική περίοδο έκδοση ενός από τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα I σημείο 3.Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής

Η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 195 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 μπορεί να προβλέψει, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να προσδιοριστούν, ότι η απόδειξη εισαγωγής που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι παρέχεται μέσω ενός ειδικού εγγράφου ή με κάθε άλλο τρόπο.


Άρθρο 18
Η εταιρεία εποπτείας η οποία επιθυμεί να εκδώσει τις βεβαιώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της.
Η εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να έχει εγκριθεί μετά από αίτημά της για μια περίοδο τριών ετών με δικαίωμα ανανέωσης, εάν πληροί τους όρους που προβλέπει το παράρτημα VIII κεφάλαιο I. Η έγκριση θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.
Στην έγκριση θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν το δικαίωμα έκδοσης των βεβαιώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) θα πρέπει να ισχύει για όλο τον κόσμο ή να περιορίζεται σε ορισμένες τρίτες χώρες.


Άρθρο 19
Η εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από το παράρτημα VIII κεφάλαιο II σημείο 1.
Εάν δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους που προβλέπονται από αυτούς τους κανόνες, το κράτος μέλος που έχει εγκρίνει την εταιρεία εποπτείας αναστέλλει την έγκριση επί όσο διάστημα χρειάζεται για τη διόρθωση της κατάστασης.
Το κράτος μέλος που έχει εγκρίνει την εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να ελέγχει την απόδοση και τη συμπεριφορά σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το παράρτημα VIII κεφάλαιο II σημείο 2.


Άρθρο 20
Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εγκεκριμένες εταιρείες εποπτείας θα πρέπει να φροντίσουν για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος κυρώσεων, στις περιπτώσεις που μία εγκεκριμένη εταιρεία εποπτείας εκδίδει ψευδείς βεβαιώσεις.


Άρθρο 21
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους το οποίο έχει εγκρίνει την εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να ανακαλεί αμέσως την έγκριση:
-
εάν η εταιρεία εποπτείας δεν πληροί πλέον τους όρους έγκρισης που προβλέπονται στο παράρτημα VIII κεφάλαιο I, ή
-
εάν η εταιρεία εποπτείας έχει εκδώσει επανειλημμένα και συστηματικά ψευδείς βεβαιώσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται η κύρωση που προβλέπεται από το άρθρο 20.
Η ανάκληση θα πρέπει να είναι καθολική ή να αφορά μόνο ορισμένες από τις δραστηριότητες της εταιρείας εποπτείας, ανάλογα με τη φύση των διαπιστούμενων προβλημάτων.
Κάθε φορά που ένα κράτος μέλος ανακαλεί την έγκριση μιας εταιρείας εποπτείας που ανήκει σε κάποιον όμιλο, τα κράτη μέλη τα οποία έχουν στην επικράτειά τους εγκεκριμένες εταιρείες εποπτείας του ιδίου ομίλου θα πρέπει να αναστέλλουν τις εγκρίσεις τους σχετικά με αυτές τις εταιρείες εποπτείας για ένα διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εταιρείες αυτές παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην εταιρεία εποπτείας της οποίας ανεκλήθη η έγκριση.
Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, ο όμιλος εταιρειών περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες που το κεφάλαιό τους ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, κατά πάνω από 50 % σε μία και μόνο μητρική εταιρεία, καθώς και την ίδια τη μητρική εταιρεία.


Άρθρο 22
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή την έγκριση των εταιρειών εποπτείας.
Το κράτος μέλος που ανακαλεί ή αναστέλλει την έγκριση ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, επισημαίνοντας τα προβλήματα που το ανάγκασαν να προβεί στην ανάκληση ή στην αναστολή.
Η σχετική ειδοποίηση θα πρέπει να σταλεί στις κεντρικές υπηρεσίες των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ.
Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει περιοδικά για λόγους ενημέρωσης έναν ενημερωμένο κατάλογο με τις εγκεκριμένες εταιρείες εποπτείας των κρατών μελών.


Άρθρο 23
Οι βεβαιώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) και εκδίδονται μετά την ημερομηνία ανάκλησης ή της αναστολής της έγκρισης δεν είναι έγκυρες.
Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να δέχονται τις βεβαιώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ), εάν διαπιστώνουν παρατυπίες ή ελλείψεις στις βεβαιώσεις αυτές. Στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές έχουν εκδοθεί από μία εταιρεία εποπτείας η οποία είναι εγκεκριμένη από ένα άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που εντοπίζει τις παρατυπίες θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την έγκριση.


Άρθρο 24
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν τον εξαγωγέα από την υποχρέωση προσκόμισης της απόδειξης που προβλέπεται στο άρθρο 17, εκτός του εγγράφου μεταφοράς ή του ηλεκτρονικού ισοδύναμου μέσου που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3, στην περίπτωση που η διασάφηση εξαγωγής δικαιολογεί την επιστροφή όταν:
α) το διαφοροποιημένο μέρος της επιστροφής αντιστοιχεί σε ποσό κατώτερο από:

i) 2 400 ευρώ στην περίπτωση που η τρίτη χώρα ή ο τόπος προορισμού περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV,
ii) 12 000 ευρώ στην περίπτωση που η τρίτη χώρα ή ο τόπος προορισμού δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV∙ ή

β) ο λιμένας προορισμού βρίσκεται σε απομακρυσμένη ζώνη επιστροφής για το σχετικό προϊόν.
Η απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύει μόνο όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) τα προϊόντα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια και η μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα εκφόρτωσης πραγματοποιείται διά θαλάσσης∙
β) στο έγγραφο μεταφοράς αναφέρεται ως προορισμός η χώρα που αναφέρεται στη διασάφηση εξαγωγής ή ο λιμένας ο οποίος κανονικά χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση προϊόντων που προορίζονται για τη μεσόγειο χώρα προορισμού που αναφέρεται στη διασάφηση εξαγωγής∙
γ) η απόδειξη της εκφόρτωσης προσκομίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) ή γ).
Κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα, σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποδεχθεί ότι η απόδειξη εκφόρτωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) προσκομίζεται μέσω πληροφοριών αντίστοιχων με εκείνες που αναφέρονται στη βεβαίωση εκφόρτωσης, εάν προέρχονται από πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται τρίτο μέρος υπεύθυνο για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων στον τόπο προορισμού και την επιτόπου εκφόρτωσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και ότι το κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην ισχύουσα για τη σχετική περίοδο έκδοση ενός από τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα I σημείο 3.Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006.
Η απόδειξη της εκφόρτωσης μπορεί να προσκομιστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) ή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο χωρίς να υποχρεούται ο εξαγωγέας να αποδείξει ότι προέβη στις κατάλληλες ενέργειες για να αποκτήσει το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β).
Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) χορηγούνται αυτομάτως εκτός από την περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4.
Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήσεως του εξαγωγέα, υπό μορφή γραπτής άδειας η οποία παρέχεται πριν από την εξαγωγή, για περίοδο τριών ετών. Ο εξαγωγέας που κάνει χρήση αυτής της άδειας αναγράφει τον αριθμό της άδειας στην αίτηση πληρωμής.
Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι τα προϊόντα για τα οποία ο εξαγωγέας ζητεί απαλλαγή σύμφωνα με το παρόν άρθρο έχουν εξαχθεί σε χώρα άλλη από εκείνη που αναφέρεται στη διασάφηση εξαγωγής ή, ενδεχομένως, σε χώρα εκτός της σχετικής απομακρυσμένης ζώνης επιστροφής για την οποία έχει καθοριστεί η επιστροφή, ή ότι ο εξαγωγέας διαίρεσε τεχνητά την εξαγωγή προκειμένου να τύχει της απαλλαγής, το κράτος μέλος ανακαλεί αμέσως το ευεργέτημα της απαλλαγής για τον συγκεκριμένο εξαγωγέα.


Ο εν λόγω εξαγωγέας αποκλείεται από οιαδήποτε άλλη απαλλαγή σύμφωνα με το παρόν άρθρο για δύο έτη από την ημερομηνία ανάκλησης.
Σε περίπτωση ανάκλησης του ευεργετήματος της απαλλαγής, παύει να υφίσταται το δικαίωμα επιστροφής κατά την εξαγωγή για τα σχετικά προϊόντα και αποδίδεται το ποσό της επιστροφής εκτός εάν ο εξαγωγέας μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 17 για τα σχετικά προϊόντα.
Επιπλέον, το δικαίωμα επιστροφής κατά την εξαγωγή παύει να υφίσταται για τα προϊόντα για τα οποία η διασάφηση εξαγωγής υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία της πράξης που οδήγησε στην ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής, και αποδίδονται τα ποσά των επιστροφών, εκτός εάν ο εξαγωγέας μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη που απαιτείται για τα σχετικά προϊόντα δυνάμει του άρθρου 17.


Άρθρο 25
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 27, μέρος της επιστροφής καταβάλλεται κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα μόλις προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Το μέρος της επιστροφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το χαμηλότερο ύψος επιστροφής, μειωμένο κατά 20 % της διαφοράς μεταξύ του προκαθορισθέντος ύψους και του χαμηλότερου ύψους ενώ σε περίπτωση μη καθορισμού ύψους επιστροφής, εφαρμόζεται το χαμηλότερο ύψος επιστροφής.
Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό που πρόκειται να καταβληθεί δεν υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ, το κράτος μέλος μπορεί να αναβάλει την καταβολή του ποσού αυτού μέχρι την πληρωμή ολοκλήρου του ποσού της σχετικής επιστροφής, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας δηλώνει ότι δεν θα ζητήσει την καταβολή συμπληρωματικού ποσού για την επιχείρηση εξαγωγής.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει τηρηθεί ο προορισμός που αναφέρεται στη θέση 7 του εκδιδομένου πιστοποιητικού, το οποίο περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής:
α)
εάν το ύψος της επιστροφής που αντιστοιχεί στον πραγματικό προορισμό είναι ίσο ή ανώτερο του ύψους της επιστροφής για τον προορισμό που αναγράφεται στη θέση 7, εφαρμόζεται το ύψος της επιστροφής για τον προορισμό που αναφέρεται στη θέση 7∙
β)
εάν το ύψος της επιστροφής που αντιστοιχεί στον πραγματικό προορισμό είναι χαμηλότερο από το ύψος της επιστροφής για τον προορισμό που αναγράφεται στη θέση 7, η επιστροφή που θα καταβληθεί:
-
είναι εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή του ύψους που αντιστοιχεί προς τον πραγματικό προορισμό,
-
μειώνεται, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, κατά 20 % της διαφοράς μεταξύ της επιστροφής που προκύπτει από τον προορισμό που αναφέρεται στη θέση 7 και της επιστροφής για τον πραγματικό προορισμό.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα ύψη επιστροφής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι εκείνα που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης πιστοποιητικού. Τα ύψη αυτά προσαρμόζονται, ενδεχομένως, με την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής ή της δήλωσης πληρωμής.
Όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καθώς επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 48 για την ίδια εξαγωγή, το ποσό που προκύπτει από το πρώτο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 48.
Στην περίπτωση κατά την οποία μια επιστροφή καθορίστηκε στο πλαίσιο διαγωνισμού ο οποίος περιλαμβάνει ρήτρα υποχρεωτικού προορισμού, ο μη καθορισμός περιοδικής επιστροφής ή ο ενδεχόμενος καθορισμός περιοδικής επιστροφής για τον εν λόγω υποχρεωτικό προορισμό, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης πιστοποιητικού και κατά την ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης εξαγωγής, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χαμηλότερου ύψους επιστροφής.


Άρθρο 26
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 εφαρμόζονται σε περίπτωση που ένα προϊόν εξάγεται με την παρουσίαση πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού με ρήτρα υποχρεωτικού προορισμού.
Όταν το προϊόν δεν έχει φθάσει στον προορισμό, καταβάλλεται μόνο το μέρος της επιστροφής που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 2.
Όταν για ένα προϊόν, λόγω περιπτώσεως ανωτέρας βίας, αλλάζει ο προορισμός για τον οποίο το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί, η επιστροφή καταβάλλεται κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα εφόσον προσκομίσει την απόδειξη της περιπτώσεως ανωτέρας βίας και του πραγματικού προορισμού του προϊόντος∙ η απόδειξη του πραγματικού προορισμού παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17.
Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3, η επιστροφή που εφαρμόζεται είναι ίση προς την επιστροφή που καθορίστηκε για τον πραγματικό προορισμό, χωρίς να μπορεί να είναι ανώτερη από την επιστροφή που εφαρμόζεται για τον προορισμό που αναγράφεται στη θέση 7 του χορηγηθέντος πιστοποιητικού που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής.
Τα ύψη επιστροφής προσαρμόζονται, ενδεχομένως, κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής ή της δήλωσης πληρωμής.
Όταν ένα προϊόν εξάγεται με την κάλυψη πιστοποιητικού που εκδίδεται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και εφόσον η επιστροφή είναι διαφοροποιημένη ανάλογα με τον προορισμό, για να τύχει της προκαθορισμένης επιστροφής, ο εξαγωγέας πρέπει, εκτός από τις αποδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού, να προσκομίσει την απόδειξη ότι το προϊόν παραδόθηκε στην τρίτη χώρα εισαγωγής στον οργανισμό ο οποίος έχει προβλεφθεί από το διαγωνισμό αυτό, και τούτο στα πλαίσια του διαγωνισμού που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

Τμήμα 3

Ειδικά μέτρα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας

Άρθρο 27
Όταν:
α)
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τον πραγματικό προορισμό του προϊόντος∙ ή
β)
υπάρχει πιθανότητα να επανεισαχθεί το προϊόν στην Κοινότητα, λόγω σημαντικής διαφοράς μεταξύ του ποσού της επιστροφής που εφαρμόζεται στο εξαγόμενο προϊόν και του ποσού του μη προτιμησιακού δασμού στην εισαγωγή που εφαρμόζονται σε ταυτόσημο προϊόν την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής∙ ή
γ)
υπάρχουν συγκεκριμένες υποψίες ότι το προϊόν θα επανεισαχθεί στην Κοινότητα ως έχει ή αφού έχει μεταποιηθεί σε τρίτη χώρα, απολαύοντας της απαλλαγής από τον δασμό ή μείωσης του δασμού,
η ενιαία επιστροφή ή το μέρος της επιστροφής που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 καταβάλλεται μόνον εάν το προϊόν έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, και:
i)
στην περίπτωση μη διαφοροποιημένης επιστροφής, το προϊόν έχει εισαχθεί σε τρίτη χώρα εντός των 12 μηνών που έπονται της ημερομηνίας αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής, ή αποτέλεσε αντικείμενο σημαντικής επεξεργασίας ή μεταποίησης εντός της εν λόγω προθεσμίας, κατά την έννοια του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
ii)
στην περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό, το προϊόν έχει εισαχθεί ως έχει εντός των 12 μηνών που έπονται της ημερομηνίας αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής σε συγκεκριμένη τρίτη χώρα.
Οι διατάξεις του άρθρου 16 και του άρθρου 17 εφαρμόζονται στην περίπτωση εισαγωγής σε τρίτη χώρα.
Εξάλλου, για όλες τις επιστροφές, οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές αποδείξεις που καταδεικνύουν, προς ικανοποίηση των αρμοδίων αρχών, ότι το προϊόν έχει πράγματι διατεθεί ως έχει στην αγορά της τρίτης χώρας εισαγωγής ή έχει υποβληθεί σε μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
Μπορούν να παραχωρηθούν συμπληρωματικές προθεσμίες υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 46 του παρόντος κανονισμού.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 με δική τους πρωτοβουλία και επίσης μετά από αίτηση της Επιτροπής.
Οι διατάξεις σχετικά με την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν εφαρμόζονται, εάν οι συγκεκριμένες περιστάσεις της εν λόγω συναλλαγής -λαμβανομένου ιδίως υπόψη του κόστους μεταφοράς- αποκλείουν κατά πάσα πιθανότητα τον κίνδυνο επανεισαγωγής. Εξάλλου, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της σχετικής με την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), όταν το ποσό της επιστροφής είναι ίσο ή κατώτερο από 500 ευρώ για την συγκεκριμένη διασάφηση εξαγωγής.
Όταν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, το προϊόν, αφού εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χαθεί κατά τη μεταφορά λόγω ανωτέρας βίας:
α)
σε περίπτωση μη διαφοροποιημένης επιστροφής, πληρώνεται το συνολικό ποσό της επιστροφής∙
β)
σε περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής, πληρώνεται το ποσό του μέρους της επιστροφής που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται πριν την πληρωμή της επιστροφής.
Εντούτοις, η επιστροφή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και πρέπει να αποδοθεί αν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν, ακόμη και μετά την πληρωμή της επιστροφής:
α)
ότι το προϊόν κατεστράφη ή υπέστη ζημίες πριν διατεθεί στην αγορά τρίτης χώρας ή πριν υποστεί μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία σε τρίτη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, εκτός εάν ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει, κατά τρόπο που κρίνεται ικανοποιητικός από τις αρμόδιες αρχές, ότι η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε υπό τους οικονομικούς όρους υπό τους οποίους μπορούσε λογικά να τεθεί το προϊόν σε εμπορία σε αγορά τρίτης χώρας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού∙
β)
ότι το προϊόν τελεί σε μια τρίτη χώρα υπό καθεστώς αναστολής των δασμών δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία εξαγωγής από την Κοινότητα χωρίς να έχει υποστεί σε τρίτη χώρα ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και ότι η εξαγωγή δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας κανονικής εμπορικής συναλλαγής∙
γ)
ότι το προϊόν έχει εξαχθεί και επανεισαχθεί στην Κοινότητα χωρίς να έχει αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής επεξεργασίας ή μεταποίησης κατά την έννοια του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και ότι ο μη προτιμησιακός δασμός στην εισαγωγή είναι χαμηλότερος από την χορηγηθείσα επιστροφή και ότι η εξαγωγή δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας κανονικής εμπορικής συναλλαγής∙
δ)
ότι τα εξαγόμενα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα XV, επανεισάγονται στην Κοινότητα:

-
αφού αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας ή μεταποίησης σε τρίτη χώρα που δεν έχει το επίπεδο που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και
-
υπόκειται στην εφαρμογή ενός μειωμένου ή μηδενικού δασμού στην εισαγωγή σε σχέση με τον μη προτιμησιακό δασμό.

Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη διαπιστώσουν ότι άλλα προϊόντα από αυτά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XV αποτελούν κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου, ενημερώνουν σχετικά το ταχύτερο δυνατό την Επιτροπή.
Δεν ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του τίτλου VI κεφάλαιο 2«Επιστρεφόμενο εμπόρευμα» του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα επανεισάγονται τουλάχιστον δύο έτη μετά την ημερομηνία εξαγωγής.
Οι διατάξεις του άρθρου 48 δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και δ).

Τμήμα 4

Περιπτώσεις μη χορήγησης της επιστροφής

Άρθρο 28
Καμία επιστροφή δεν χορηγείται όταν τα προϊόντα δεν είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής.
Τα προϊόντα πληρούν την απαίτηση του πρώτου εδαφίου, εφόσον μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο στην Κοινότητα υπό κανονικές συνθήκες και με την ονομασία που εμφαίνεται στην αίτηση χορήγησης της επιστροφής και εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και η χρησιμοποίησή τους για τον σκοπό αυτό δεν αποκλείεται ή μειώνεται αισθητά λόγω των χαρακτηριστικών τους ή της κατάστασής τους.
Η συμφωνία των προϊόντων με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να εξετάζεται με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ή συνήθεις μεθόδους στα πλαίσια της Κοινότητας.
Ωστόσο, η επιστροφή χορηγείται επίσης όταν, στις χώρες προορισμού, τα εξαγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε ειδικούς υποχρεωτικούς όρους, ιδίως υγιεινής ή δημόσιας υγείας, που δεν ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές ή συνήθεις μεθόδους στα πλαίσια της Κοινότητας. Εναπόκειται στον εξαγωγέα να αποδείξει, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τους εν λόγω υποχρεωτικούς όρους στις τρίτες χώρες προορισμού.
Επιπλέον, μπορούν να θεσπιστούν διατάξεις για ορισμένα προϊόντα.
Όταν το προϊόν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υγιές, ανόθευτο και εμπορεύσιμο έχει δικαίωμα να λάβει ένα μέρος της επιστροφής που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2, εκτός από την εφαρμογή του άρθρου 27. Εξάλλου, χάνει το δικαίωμα αυτό όταν υπάρχουν αποδείξεις:
-
ότι δεν είναι πλέον υγιές, ανόθευτο και εμπορεύσιμο λόγω ενός λανθάνοντος μειονεκτήματος που φαίνεται εκ των υστέρων,
-
ότι δεν έχει πωληθεί στον τελικό καταναλωτή επειδή η ημερομηνία λήξης για την κατανάλωση του προϊόντος ήταν πολύ κοντά στην ημερομηνία εξαγωγής.
Όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι το προϊόν δεν είναι υγιές, ανόθευτο και εμπορεύσιμο πριν από την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή στην τρίτη χώρα, δεν έχει δικαίωμα να λάβει το διαφοροποιημένο τμήμα της επιστροφής.
Δεν χορηγείται επιστροφή όταν τα προϊόντα υπερβαίνουν τα μέγιστα αποδεκτά επίπεδα ραδιενέργειας που εφαρμόστηκαν από την κοινοτική νομοθεσία. Τα επίπεδα που εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα προϊόντα, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, είναι εκείνα που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 733/2008 του Συμβουλίου
.

Άρθρο 29
Καμία επιστροφή δεν χορηγείται για τις εξαγωγές που αποτελούν αντικείμενο εισφορών κατά την εξαγωγή ή φορολογικής επιβάρυνσης κατά την εξαγωγή, που προκαθορίζονται ή προσδιορίζονται στα πλαίσια διαγωνισμού.
Όταν για ένα σύνθετο προϊόν προκαθορίζονται μια εισφορά κατά την εξαγωγή ή φορολογική επιβάρυνση κατά την εξαγωγή βάσει ενός ή περισσοτέρων των συστατικών τους καμία επιστροφή δεν χορηγείται για αυτό ή αυτά τα συστατικά.


Άρθρο 30
Καμία επιστροφή δεν χορηγείται για τα προϊόντα που πωλούνται ή διανέμονται επί των πλοίων και τα οποία, εν συνεχεία, είναι δυνατόν να επανεισαχθούν στην Κοινότητα βάσει των ατελειών που προκύπτουν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2


Προκαταβολή της επιστροφής κατά την εξαγωγή

Άρθρο 31
Κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα, τα κράτη μέλη προκαταβάλλουν ολόκληρο ή μέρος του ποσού της επιστροφής, αφού γίνει αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής, υπό τον όρο ότι συστήνεται εγγύηση της οποίας το ποσό είναι ίσο με το ποσό της προκαταβολής αυτής προσαυξημένο κατά 10 %.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατό να ζητηθεί η προκαταβολή μέρους της επιστροφής.
Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του ύψους της επιστροφής που εφαρμόζεται για τον δηλωθέντα προορισμό και, κατά περίπτωση, διορθώνεται σύμφωνα με τα άλλα ποσά που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.
Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 όταν το πληρωτέο ποσό δεν υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ.
Άρθρο 32
Όταν το προκαταβαλλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που οφείλεται πραγματικά για την εξαγωγή ή για ισοδύναμη εξαγωγή, η αρμόδια αρχή κινεί χωρίς καθυστέρηση τη διαδικασία του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, ενόψει της πληρωμής από τον εξαγωγέα της διαφοράς μεταξύ των δύο ποσών αυξημένης κατά 10 %.
Ωστόσο, η αύξηση κατά 10 % δεν εισπράττεται όταν, λόγω ανωτέρας βίας:
-
δεν είναι δυνατόν να προσκομιστούν οι αποδείξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ώστε να χορηγηθεί η επιστροφή, ή
-
το προϊόν φθάνει σε διαφορετικό προορισμό από εκείνον για τον οποίο έχει υπολογιστεί η προκαταβολή.
Όταν το προϊόν δεν φθάσει στον προορισμό για τον οποίο υπολογίσθηκε η προκαταβολή λόγω παρατυπίας την οποία διέπραξε ένας τρίτος εις βάρος του εξαγωγέα, και ο εξαγωγέας ενημερώνει σχετικά με δική του πρωτοβουλία, αμέσως και γραπτώς, τις αρμόδιες αρχές και επιστρέφει την προκαταβολή, η προσαύξηση -που θεσπίζεται στην παράγραφο 1- περιορίζεται στον τόκο που οφείλεται για την περίοδο, μεταξύ της είσπραξης της επιστροφής που έχει εισπραχθεί προκαταβολικά και της επιστροφής της, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν κοινοποιήσει στον εξαγωγέα την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν έλεγχο ή όταν ο εξαγωγέας ήταν ενήμερος, μέσω άλλων τρόπων, για την πρόθεση των αρμόδιων αρχών να πραγματοποιήσουν έλεγχο.
Θεωρείται ισοδύναμη εξαγωγή, η εξαγωγή που ακολουθεί επανεισαγωγή, στο πλαίσιο του καθεστώτος των επανεισαγομένων, ισοδύναμων προϊόντων που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, εφόσον πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον όταν το καθεστώς των επανεισαγομένων χρησιμοποιήθηκε στο κράτος μέλος, στο οποίο έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής της πρώτης εξαγωγής ή στο κράτος μέλος εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Προορισμοί εξομοιούμενοι με εξαγωγή εκτός Κοινότητας και εφοδιασμός

Άρθρο 33
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, εξομοιώνονται με εξαγωγές εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας:
α)
η παράδοση, στην Κοινότητα, για τον εφοδιασμό:

-
σκαφών που προορίζονται για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα,
-
αεροσκαφών που εξυπηρετούν διεθνείς αερογραμμές, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκοινοτικών γραμμών∙

β)
η παράδοση στους διεθνείς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα∙
γ)
η παράδοση στις ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στο έδαφος ενός κράτους μέλους αλλά δεν υπάγονται στη σημαία του.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο στο μέτρο που τα προϊόντα του ίδιου είδους που εισάγονται από τρίτες χώρες με σκοπό αυτούς τους προορισμούς, απολαύουν φορολογικής ατέλειας κατά την εισαγωγή στο εν λόγω κράτος μέλος.
Οι παραδόσεις προϊόντων, τα οποία προορίζονται για τις εγκατεστημένες στην Κοινότητα αποθήκες των διεθνών οργανισμών που είναι ειδικευμένοι στην ανθρωπιστική βοήθεια και τα οποία χρησιμοποιούνται στις ενέργειες επισιτιστικής βοήθειας στις τρίτες χώρες, εξομοιώνονται με εξαγωγές εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.
Η άδεια εφαρμογής του πρώτου εδαφίου παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποθεματοποίησης, το οποίο ορίζει το τελωνειακό και φορολογικό καθεστώς της αποθήκης και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να βεβαιωθούν ότι τα εν λόγω προϊόντα φθάνουν στον προορισμό τους.
Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 7 δεν εφαρμόζονται για τις παραδόσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα έτσι ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής του ελέγχου των προϊόντων.Άρθρο 34
Στο πλαίσιο των παραδόσεων που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 41, τα κράτη μέλη δύνανται, όσον αφορά την πληρωμή επιστροφών, να εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση της διαδικασίας που αναφέρεται κατωτέρω, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5. Ο εξαγωγέας, στον οποίο δίνεται η άδεια να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, συγχρόνως, τη συνήθη διαδικασία για το ίδιο προϊόν.
Η έγκριση μπορεί να περιορισθεί σε ορισμένους τόπους φόρτωσης στο κράτος μέλος εξαγωγής. Η έγκριση μπορεί να αφορά τη φόρτωση σε άλλα κράτη μέλη, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
Για τα προϊόντα που φορτώνονται κάθε μήνα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η τελευταία μέρα του μήνα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους της ισχύουσας επιστροφής.
Η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ισχύει για την επιστροφή είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1913/2006.
Όταν η επιστροφή είναι προκαθορισμένη στα πλαίσια διαγωνισμού, το πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει την τελευταία ημέρα του μήνα.
Ο εξαγωγέας οφείλει να τηρεί μητρώο ελέγχου που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:
α)
αναγκαίες ενδείξεις για την αναγνώριση της ταυτότητας των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4∙
β)
όνομα ή αριθμό εγγραφής του ή των πλοίων ή αεροσκαφών στα οποία έχουν φορτωθεί τα προϊόντα∙
γ)
ημερομηνία φόρτωσης.
Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να αναγράφονται στο μητρώο το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα ύστερα από την ημέρα της φόρτωσης. Ωστόσο, όταν η φόρτωση πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος, οι εν λόγω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στο μητρώο το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία ο εξαγωγέας πρέπει να έχει πληροφορηθεί ότι φορτώθηκαν τα προϊόντα.
Ο εξαγωγέας οφείλει, εξάλλου, να συμμορφώνεται στα μέτρα ελέγχου που τα κράτη μέλη κρίνουν αναγκαία και να διατηρεί το μητρώο ελέγχου τουλάχιστον για μια προθεσμία τριών ετών υπολογιζόμενη από το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι το μητρώο μπορεί να αντικατασταθεί από τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για κάθε παράδοση στα οποία οι τελωνειακές αρχές έχουν πιστοποιήσει την ημερομηνία της φόρτωσης.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις παραδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

Άρθρο 35
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα προϊόντα που προορίζονται να καταναλωθούν επί αεροσκαφών ή επιβατηγών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των οχηματαγωγών και τα οποία έχουν παρασκευασθεί πριν από τη φόρτωσή τους θεωρούνται παρασκευασθέντα επί αυτών των μέσων μεταφοράς.
H παράγραφος 1 εφαρμόζονται μόνον εφόσον ο εξαγωγέας παρέχει επαρκείς αποδείξεις σχετικά με την ποιότητα, τη φύση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων βάσης πριν από την παρασκευή, για τα οποία ζητείται η χορήγηση επιστροφής.
Το καθεστώς της αποθήκης ανεφοδιασμού που αναφέρεται στο άρθρο 37 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα παρασκευάσματα τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 36
Η πληρωμή της επιστροφής εξαρτάται από τον όρο ότι το προϊόν για το οποίο έχει γίνει αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής, το αργότερο σε προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία της αποδοχής αυτής, έχει φθάσει, ως έχει, σ’ έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 33.
Οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Αν ένα προϊόν για το οποίο έχει γίνει αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής, προτού φθάσει σ’ έναν από τους τόπους προορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 33, διασχίζει κοινοτικά εδάφη εκτός απ’ αυτό του κράτους μέλους στο οποίο η εν λόγω διασάφηση έχει γίνει αποδεκτή, η απόδειξη ότι αυτό το προϊόν έχει φθάσει στον προβλεπόμενο προορισμό παρέχεται με την προσκόμιση του αντιτύπου ελέγχου Τ5.
Συμπληρώνονται οι χώροι 33, 103, 104 και, κατά περίπτωση, 105 του αντιτύπου ελέγχου Τ5. Ο χώρος 104 συμπληρώνεται ανάλογα.
Το έντυπο 302, το οποίο συνοδεύει τα προϊόντα που παραδίδονται στις ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εξομοιώνεται με το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι η παραλαβή των προϊόντων πιστοποιείται στο εν λόγω έντυπο από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.


Άρθρο 37
Τα κράτη μέλη μπορούν να προκαταβάλλουν στον εξαγωγέα το ποσό της επιστροφής υπό τις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις, όταν προσκομίζεται η απόδειξη ότι τα προϊόντα έχουν τεθεί, σε προθεσμία 30 ημερών από τη αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, σε χώρους που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο, με σκοπό τον ανεφοδιασμό στην Κοινότητα,
α)
των πλοίων που προορίζονται για θαλάσσια ναυσιπλοΐα∙ ή
β)
των αεροσκαφών που εξυπηρετούν τις διεθνείς γραμμές, περιλαμβανομένων και των ενδοκοινοτικών γραμμών∙ ή
γ)
των εξεδρών γεωτρήσεως ή εκμεταλλεύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 41.
Οι υποκείμενοι σε τελωνειακό έλεγχο χώροι, που καλούνται στο εξής αποθήκες ανεφοδιασμού καθώς και ο εναποθηκευτής, πρέπει να είναι ειδικώς εγκεκριμένοι για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η αποθήκη ανεφοδιασμού, δίνει έγκριση μόνο στους εναποθηκευτές και τις αποθήκες ανεφοδιασμού που προσφέρουν τις αναγκαίες εγγυήσεις. Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί.
Η έγκριση δίδεται μόνο στους εναποθηκευτές που δεσμεύονται γραπτώς:
α)
να φορτώνουν προϊόντα ως έχουν ή κατεψυγμένα ή/και συσκευασμένα για τον ανεφοδιασμό στην Κοινότητα:

-
των πλοίων που προορίζονται για θαλάσσια ναυσιπλοΐα, ή
-
των αεροσκαφών που εξυπηρετούν τις διεθνείς γραμμές, περιλαμβανομένων και των ενδοκοινοτικών γραμμών, ή
-
των εξεδρών γεωτρήσεως ή εκμεταλλεύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 41∙

β)
να τηρούν μητρώο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν τους αναγκαίους ελέγχους και το οποίο αναφέρει κυρίως:

-
την ημερομηνία εισόδου σε αποθήκη ανεφοδιασμού,
-
τους αριθμούς των τελωνειακών εγγράφων που συνοδεύουν τα προϊόντα καθώς και την επωνυμία του σχετικού τελωνείου,
-
τις αναγκαίες ενδείξεις για την αναγνώριση της ταυτότητας των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4,
-
την ημερομηνία εξόδου των προϊόντων από την αποθήκη ανεφοδιασμού,
-
τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο και, εάν υπάρχει, το όνομα του πλοίου ή των πλοίων ή αεροσκαφών, στα οποία έχουν φορτωθεί τα προϊόντα, ή την επωνυμία της επόμενης αποθήκης,
-
την ημερομηνία φόρτωσης∙

γ)
να διατηρούν αυτό το μητρώο τουλάχιστον για ένα διάστημα τριών ετών από το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους∙
δ)
να συμμορφώνονται σε οποιοδήποτε μέτρο ελέγχου, ιδίως περιοδικού, το οποίο οι αρμόδιες αρχές κρίνουν σκόπιμο για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου∙
ε)
να πληρώνουν τα ποσά που τους ζητούνται, ως απόδοση της επιστροφής, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39.
Το ποσό που καταβάλλεται στον εξαγωγέα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, καταχωρείται λογιστικώς σαν πληρωμή από τον οργανισμό που έχει προβεί στην προκαταβολή.
Άρθρο 38
Όταν έχει γίνει αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η αποθήκη ανεφοδιασμού, η αρμόδια τελωνειακή αρχή αναγράφει, κατά την είσοδο σε αποθήκη ανεφοδιασμού, επί του δημοσίου εγγράφου, που θα χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί η προκαταβολή της επιστροφής, ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην κατάσταση που προβλέπεται στο άρθρο 37.
Όταν έχει γίνει αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο βρίσκεται η αποθήκη ανεφοδιασμού, η απόδειξη ότι τα προϊόντα έχουν τεθεί σε αποθήκη ανεφοδιασμού παρέχεται με την προσκόμιση του αντιτύπου ελέγχου Τ5.
Συμπληρώνονται κυρίως οι θέσεις 33, 103 και 104 και, κατά περίπτωση, 105 του αντιτύπου ελέγχου T5. Η θέση 104 του αντιτύπου ελέγχου T5 συμπληρώνεται κάτω από τη στήλη «Διάφορα» με μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI.
Το αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού επιβεβαιώνει στο αντίτυπο ελέγχου την εναποθήκευση, αφού προηγουμένως επαληθεύσει ότι τα προϊόντα έχουν αναγραφεί στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.


Άρθρο 39
Εάν διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν το οποίο έχει τεθεί σε αποθήκη ανεφοδιασμού δεν ακολούθησε τον καθορισμένο προορισμό ή δεν είναι πλέον σε θέση να ακολουθήσει αυτόν τον προορισμό, ο εναποθηκευτής οφείλει να πληρώσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποθήκευσης ένα κατ’ αποκοπή ποσό.
Το κατ’ αποκοπή ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α)
καθορίζεται το ποσό των δασμών κατά την εισαγωγή που εφαρμόζεται σε ταυτόσημο προϊόν όταν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο κράτος μέλος αποθήκευσης∙
β)
το ποσό που έχει ληφθεί σύμφωνα με το στοιχείο α) αυξάνεται κατά 20 %.
Το ύψος επιστροφής που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των δασμών κατά την εισαγωγή είναι:
α)
εκείνο που ισχύει την ημέρα κατά την οποία το προϊόν δεν ακολούθησε τον καθορισμένο προορισμό ή από την οποία δεν ήταν πλέον σε θέση να ακολουθήσει αυτόν τον προορισμό, ή
β)
εφόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί η ημέρα αυτή, εκείνο που ισχύει την ημέρα διαπιστώσεως της μη τήρησης του υποχρεωτικού προορισμού.
Όταν ο εναποθηκευτής αποδεικνύει ότι το ποσό που έχει προκαταβληθεί για το εν λόγω προϊόν είναι κατώτερο του κατ’ αποκοπή ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πληρώνει μόνο το καθαρό ποσό που προκαταβλήθηκε αυξημένο κατά 20 %.
Εντούτοις, στην περίπτωση που το ποσό έχει προκαταβληθεί σ’ ένα άλλο κράτος μέλος, η αύξηση είναι 40 %. Όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η μετατροπή σε εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους αποθήκευσης πραγματοποιείται με βάση την ισοτιμία του ευρώ που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία υπολογισμού των δασμών που αναφέρεται στη παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).
Οι απώλειες που μεσολάβησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής σε αποθήκη ανεφοδιασμού και που οφείλονται στη φυσική μείωση της μάζας των προϊόντων ή στη συσκευασία δεν αποτελούν αντικείμενο της πληρωμής που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.


Άρθρο 40
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η αποθήκη ανεφοδιασμού πραγματοποιούν, τουλάχιστον μία φορά σε περίοδο δώδεκα μηνών, φυσικό έλεγχο των προϊόντων που έχουν τεθεί στην αποθήκη αυτή.
Εντούτοις, εάν η είσοδος και η έξοδος των προϊόντων από την αποθήκη ανεφοδιασμού υπόκειται σε διαρκή φυσικό έλεγχο από την τελωνειακή υπηρεσία, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίσουν τον έλεγχο σε έλεγχο μόνο των εγγράφων των προϊόντων που βρίσκονται στην αποθήκη.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποθήκευσης μπορούν να εγκρίνουν τη μεταφορά των προϊόντων σε μια δεύτερη αποθήκη ανεφοδιασμού.
Σ’ αυτή την περίπτωση, το μητρώο της πρώτης αποθήκης ανεφοδιασμού περιλαμβάνει μια ένδειξη που αφορά τη δεύτερη αποθήκη ανεφοδιασμού. Η δεύτερη αποθήκη και ο δεύτερος εναποθηκευτής πρέπει επίσης να είναι ειδικώς εγκεκριμένοι για την εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με την αποθήκη ανεφοδιασμού.
Όταν τα προϊόντα έχουν τεθεί υπό έλεγχο στη δεύτερη αποθήκη ανεφοδιασμού, ο δεύτερος εναποθηκευτής υποχρεούται να καταβάλει ποσά σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39.
Όταν η δεύτερη αποθήκη δεν βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος όπου βρίσκεται η πρώτη αποθήκη ανεφοδιασμού, η απόδειξη ότι τα προϊόντα έχουν τεθεί στη δεύτερη αποθήκη παρέχεται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου αντιτύπου ελέγχου Τ5 που περιλαμβάνει μία των ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.
Το αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού βεβαιώνει στο αντίτυπο ελέγχου Τ5 ότι τα προϊόντα έχουν τεθεί σε αποθήκη αφού εξακριβώσει ότι τα προϊόντα έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.
Όταν τα προϊόντα, μετά την παραμονή τους σε αποθήκη ανεφοδιασμού φορτώνονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος αποθήκευσης, η απόδειξη της φόρτωσης προσκομίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3.
Η απόδειξη της θέσης υπό έλεγχο σε μια άλλη αποθήκη ανεφοδιασμού, η απόδειξη της φόρτωσης επί πλοίου στην Κοινότητα και οι παραδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 και στο άρθρο 42 παράγραφος 3 στοιχείο α), πρέπει να προσκομίζονται, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναχώρησης των προϊόντων από την αποθήκη ανεφοδιασμού και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφοι 3, 4 και 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 41
Εξομοιούνται, προκειμένου να καθορισθεί το ύψος της χορηγητέας επιστροφής, με τις παραδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι παραδόσεις εφοδίων επί σκάφους προς:
α)
τις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων που προσφέρουν υπηρεσίες υποστηρίξεως για τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής υφαλοκρηπίδας ή στο εσωτερικό της υφαλοκρηπίδας του μη ευρωπαϊκού τμήματος της Κοινότητας, αλλά πέραν μιας ζώνης τριών μιλίων, με αφετηρία τη γραμμή βάσεως που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του πλάτους των χωρικών υδάτων κράτους μέλους∙ και
β)
στην ανοικτή θάλασσα τα πολεμικά και βοηθητικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους.
Ως «εφόδια επί σκάφους» νοούνται τα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για την κατανάλωση επί του σκάφους.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται μόνον όταν το ποσό της επιστροφής είναι ανώτερο στην περίπτωση αυτή από το χαμηλότερο ποσό.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές επί του συνόλου των παραδόσεων εφοδίων επί σκάφους υπό τον όρο:
α)
ότι χορηγήθηκε πιστοποιητικό παραλαβής επί του σκάφους∙ και
β)
στην περίπτωση εξεδρών:

-
ότι η παράδοση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο διαδικασιών εφοδιασμού της εξέδρας, που έχουν αναγνωρισθεί ως κανονικές από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο φορτώνονται τα προϊόντα που προορίζονται για την εξέδρα. Για το σκοπό αυτό, οι λιμένες ή οι τόποι φόρτωσης, οι τύποι σκάφους -στην περίπτωση θαλάσσιου ανεφοδιασμού- και οι τύποι συσκευασίας είναι, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εκείνοι που συνήθως χρησιμοποιούνται,
-
ότι το ανεφοδιάζον πλοίο ή ελικόπτερο υπόκειται στην εκμετάλλευση προσώπου φυσικού ή νομικού που διατηρεί στην Κοινότητα έγγραφα που είναι δυνατόν να εξεταστούν και επαρκούν για τον έλεγχο των λεπτομερειών του πλου ή της πτήσεως.

Το πιστοποιητικό παραλαβής επί του σκάφους που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) δίδει πλήρη στοιχεία των προϊόντων και αναφέρει το όνομα ή άλλα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση της εξέδρας ή του πολεμικού ή του βοηθητικού πλοίου επί του οποίου παραδόθηκαν, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών.
Το πιστοποιητικό υπογράφεται:
α)
στην περίπτωση εξέδρας: από πρόσωπο που οι εκμεταλλευόμενοι την εξέδρα θεωρούν ως υπεύθυνο των εφοδίων επί του σκάφους. Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν το αυθεντικό της συναλλαγής. Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν λάβει∙
β)
στην περίπτωση πολεμικών ή βοηθητικών πλοίων: από τις στρατιωτικές αρχές.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, όταν ο εφοδιασμός γίνεται από εξέδρες, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν τους εξαγωγείς από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού παραλαβής στην περίπτωση παράδοσης, η οποία:
α)
παρέχει δικαίωμα επιστροφής ποσού κατώτερου ή ίσου προς3 000 ευρώ ανά εξαγωγή∙
β)
παρέχει, προς ικανοποίηση του κράτους μέλους, επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την άφιξη στον προορισμό των προϊόντων∙ και
γ)
για την οποία υποβάλλονται το έγγραφο μεταφοράς καθώς και η απόδειξη πληρωμής.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορηγεί την επιστροφή προβαίνουν σε έλεγχο των ποσοτήτων των προϊόντων για τις οποίες δηλώνεται ότι έχουν παραδοθεί στις εξέδρες με επαλήθευση των εγγράφων του εξαγωγέα και του προσώπου που εκμεταλλεύεται το ανεφοδιάζον σκάφος ή ελικόπτερο. Επίσης εξασφαλίζουν ότι οι ποσότητες που παραδίδονται ως εφόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνουν τις ανάγκες του προσωπικού επί του σκάφους.
Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, μπορεί να ζητηθεί, όταν παρίσταται ανάγκη, η βοήθεια των αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών.
Όταν, για τις παραδόσεις που εκτελούνται σε εξέδρα, εφαρμόζεται το άρθρο 8, συμπληρώνεται η θέση 104 του αντιτύπου ελέγχου T5 στη στήλη «Διάφορα» με μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVII.
Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 37, ο εναποθηκευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταγράφει στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο β) τις λεπτομέρειες τις σχετικές με την εξέδρα προορισμού κάθε αποστολής, το όνομα/αριθμό του ανεφοδιάζοντος σκάφους/ελικόπτερου και την ημερομηνία παράδοσης επί του σκάφους. Τα πιστοποιητικά παραλαβής επί του σκάφους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι αποτελούν τμήμα του μητρώου.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να τηρείται μητρώο για τις ποσότητες προϊόντων κάθε τομέα, τα οποία παραδίδονται στις εξέδρες και τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 42
Οι παραδόσεις για τον ανεφοδιασμό εκτός της Κοινότητας εξομοιώνονται, για τον καθορισμό του ύψους της επιστροφής που πρόκειται να χορηγηθεί, με τις παραδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται εφόσον προσκομίζεται η απόδειξη ότι τα προϊόντα που πραγματικά φορτώθηκαν είναι τα ίδια με εκείνα που εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας για το σκοπό αυτό.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως άμεση παράδοση νοείται η παράδοση εμπορευματοκιβωτίου ή αδιαίρετης παρτίδας των προϊόντων που φορτώθηκαν σε ένα πλοίο.
Η απόδειξη που αναφέρεται στη παράγραφο 2 προσκομίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
α)
η απόδειξη της άμεσης παράδοσης στο πλοίο για τον εφοδιασμό προσκομίζεται με τελωνειακό έγγραφο ή με έγγραφο θεωρημένο από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας φόρτωσης∙ το έγγραφο αυτό μπορεί να εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVIII.
Πρέπει να είναι συμπληρωμένο σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και σε μία γλώσσα που χρησιμοποιείται στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα∙
β)
όταν τα προϊόντα που εξάγονται δεν αποτελούν αντικείμενο άμεσης παράδοσης και τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακού ελέγχου στις τρίτες χώρες προορισμού πριν παραδοθούν στο πλοίο για τον ανεφοδιασμό, η απόδειξη της φόρτωσης παρέχεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

-
τελωνειακό έγγραφο ή έγγραφο θεωρημένο από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας που βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο εμπορευματοκιβώτιο ή μια αδιαίρετη παρτίδα προϊόντων έχει παραδοθεί και έχει τεθεί σε αποθήκη ανεφοδιασμού και ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σ’ αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς ανεφοδιασμού∙ το έγγραφο αυτό μπορεί να εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVIII, και
-
τελωνειακό έγγραφο ή έγγραφο θεωρημένο από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας φόρτωσης που βεβαιώνει την τελική έξοδο από την αποθήκη και την παράδοση επί του σκάφους όλων των προϊόντων του εμπορευματοκιβωτίου ή της αρχικής παρτίδας και αναφέρει πόσες μερικές παραδόσεις έχουν πραγματοποιηθεί∙ το έγγραφο αυτό μπορεί να εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVIII∙

γ)
όταν τα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο α) και στο στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν, το κράτος μέλος μπορεί να αποδεχτεί ένα πιστοποιητικό αποδοχής που υπογράφεται από τον κυβερνήτη του πλοίου ή από άλλο αξιωματικό υπηρεσίας και φέρει τη σφραγίδα του πλοίου.
Όταν τα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν, το κράτος μέλος μπορεί να αποδεχτεί ένα πιστοποιητικό αποδοχής που υπογράφεται από έναν υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας και φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας αυτής∙
δ)
τα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο α) και στο στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση γίνονται αποδεκτά από τα κράτη μέλη μόνον εφόσον παρέχουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παραδίδονται και αναφέρουν την ημερομηνία παράδοσης, τον αριθμό εγγράφου και, αν υπάρχει, το όνομα του ή των πλοίων ή αεροσκαφών. Για να εξασφαλιστεί ότι οι παραδοθείσες για τον ανεφοδιασμό ποσότητες αντιστοιχούν στις κανονικές ανάγκες των μελών του πληρώματος και των επιβατών του πλοίου ή του αεροσκάφους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα.
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζονται, προς υποστήριξη της αίτησης πληρωμής, αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς καθώς και το έγγραφο που αποδεικνύει την πληρωμή των προϊόντων που προορίζονται για τον εφοδιασμό.
Τα προϊόντα που τίθενται υπό το καθεστώς του άρθρου 37 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις παραδόσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.
Το άρθρο 24 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.
Στην περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, οι διατάξεις του άρθρου 34 δεν εφαρμόζονται.


Άρθρο 43
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 161 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, τα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για τη νήσο Helgoland θεωρούνται εξαγόμενα προϊόντα για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή.
Τα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για τον Άγιο Μαρίνο δεν θεωρούνται ως εξαγόμενα προϊόντα για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή.


Άρθρο 44
Τα προϊόντα τα οποία επανεξάγονται στα πλαίσια του άρθρου 883 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 μπορούν να επωφεληθούν επιστροφής μόνον αν η απόφαση σχετικά με την αίτηση απόδοσης ή διαγραφής των εισαγωγικών δασμών, που πρόκειται να επακολουθήσει είναι αρνητική, και εφόσον τηρούνται οι άλλες προϋποθέσεις οι σχετικές με τη χορήγηση επιστροφής.
Όταν τα προϊόντα επανεξάγονται στα πλαίσια της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, γίνεται αναφορά στη διαδικασία αυτή επί του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4.


Άρθρο 45

Για τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται με προορισμό:
-
τις ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν σε τρίτη χώρα και ανήκουν είτε σε κράτος μέλος, είτε σε διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη,
-
τους διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και στους οποίους συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη,
-
τις διπλωματικές αντιπροσωπείες που βρίσκονται σε τρίτη χώρα,
και για τις οποίες ο εξαγωγέας δεν μπορεί να προσκομίσει τις αποδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ή 2, το προϊόν θεωρείται ως εισαγόμενο στην τρίτη χώρα όπου σταθμεύουν ή είναι εγκατεστημένοι, εφόσον προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής των προϊόντων και βεβαίωση ανάληψης που χορηγείται από τις ένοπλες δυνάμεις, το διεθνή οργανισμό ή τη διπλωματική αντιπροσωπεία προορισμού στην τρίτη χώρα.


ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 46
Η επιστροφή πληρώνεται μόνο, μετά από ειδική αίτηση του εξαγωγέα, από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έχει γίνει αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής.
Η αίτηση χορηγήσεως της επιστροφής υποβάλλεται:
α)
είτε γραπτώς και στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ένα ειδικό έντυπο∙
β)
είτε χρησιμοποιώντας συστήματα πληροφορικής, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την υποβολή αιτήσεων επιστροφής με τη χρήση αποκλειστικά μιας από τις μεθόδους που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 199 παράγραφοι 2 και 3 και στα άρθρα 222, 223 και 224 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Ο φάκελος για την πληρωμή της επιστροφής ή για την αποδέσμευση της εγγύησης πρέπει να κατατεθεί, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, μέσα στους δώδεκα μήνες που έπονται της ημερομηνίας αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής.
Όταν το πιστοποιητικό εξαγωγής, που χρησιμοποιείται για εξαγωγή που παρέχει δικαίωμα καταβολής της επιστροφής, έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος πλην του κράτους μέλους εξαγωγής, ο φάκελος πληρωμής της επιστροφής πρέπει να περιέχει φωτοαντίγραφο διπλής όψεως του εν λόγω πιστοποιητικού δεόντως αιτιολογημένου.
Όταν το αντίτυπο ελέγχου Τ5 ή, κατά περίπτωση, το εθνικό έγγραφο που αποδεικνύει την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας δεν επιστρέφεται στο τελωνείο αναχώρησης ή στον κεντρικό οργανισμό εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοσή του, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον εξαγωγέα, αυτός μπορεί να καταθέσει στον αρμόδιο οργανισμό μια αιτιολογημένη αίτηση ισοδυναμίας.
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν είναι:
α)
όταν το αντίτυπο ελέγχου ή το εθνικό έγγραφο έχει εκδοθεί προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας:

-
αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς, και
-
έγγραφο που αποδεικνύει ότι το προϊόν παρουσιάστηκε σε τελωνείο τρίτης χώρας ή ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2 και 4.

Το έγγραφο που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνατό να μην ζητηθεί για εξαγωγές που παρέχουν το δικαίωμα για επιστροφή μικρότερη ή ίση με 2 400 ευρώ ωστόσο, σ’ αυτή την περίπτωση, ο εξαγωγέας οφείλει να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής.
Σε περίπτωση εξαγωγής προς μια τρίτη χώρα μέλος της σύμβασης περί του καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης, το αντίτυπο αποστολής αριθ. 5 του εγγράφου κοινοτικής διαμετακόμισης, δεόντως θεωρημένο από αυτή τη χώρα ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή κοινοποίηση του τελωνείου αναχώρησης ισοδυναμεί με τα δικαιολογητικά έγγραφα∙
β)
σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 33, 37 ή 41: μια επιβεβαίωση του τελωνείου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του προορισμού, το οποίο πιστοποιεί ότι πληρούνται οι όροι για τη καταχώριση από το εν λόγω τελωνείο του αντιτύπου ελέγχου Τ5∙ ή
γ)
σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή του άρθρου 37 το πιστοποιητικό παραλαβής που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και ένα έγγραφο που αποδεικνύει την πληρωμή των προϊόντων που προορίζονται για ανεφοδιασμό.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η βεβαίωση του τελωνείου εξόδου, στην οποία βεβαιώνεται ότι το αντίτυπο ελέγχου Τ5 προσκομίσθηκε δεόντως και αναφέρεται ο αριθμός και το τελωνείο έκδοσης του Τ5, καθώς και η ημερομηνία εξόδου του προϊόντος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, έχει την ίδια αξία με το αρχικό αντίτυπο ελέγχου Τ5.
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν για την υποβολή της ισοδύναμης απόδειξης.
Όταν δεν κατέστη δυνατή η προσκόμιση των εγγράφων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 17 μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μολονότι ο εξαγωγέας φρόντισε να τα προμηθευτεί και να τα διαβιβάσει μέσα στις προθεσμίες αυτές, είναι δυνατό να χορηγηθούν επιπλέον προθεσμίες για την προσκόμιση των εγγράφων αυτών.
Η αίτηση ισοτιμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3, συνοδευόμενη ή μη από τα δικαιολογητικά, καθώς και η αίτηση για επιπλέον προθεσμίες που αναφέρεται στην παράγραφο 4, πρέπει να κατατεθούν μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Πάντως, εφόσον οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται εντός έξι μηνών μετά την υπόψη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.
Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34, ο φάκελος πληρωμής της επιστροφής πρέπει να κατατεθεί, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, μέσα στους δώδεκα μήνες που έπονται του μήνα φόρτωσης∙ ωστόσο, η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση, για τον εξαγωγέα, να υποβάλει την αίτηση πληρωμής μέσα σε συντομότερη προθεσμία.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενός κράτους μέλους μπορούν να ζητήσουν τη μετάφραση στη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους αυτού όλων των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο πληρωμής της επιστροφής.
Η πληρωμή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτές διαθέτουν όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν την εκκαθάριση του φακέλου, εκτός περιπτώσεως:
α)
ανωτέρας βίας∙ ή
β)
κίνησης ειδικής διοικητικής έρευνας όσον αφορά το δικαίωμα επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή επέρχεται μόνο μετά την αναγνώριση του δικαιώματος επιστροφής∙ ή
γ)
εφαρμογής αντιστάθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.
Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να μην προβούν σε επιστροφές όταν το ποσό είναι μικρότερο ή ίσο με 100 ευρώ ανά διασάφηση εξαγωγής.


Άρθρο 47
Στις περιπτώσεις όπου έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την απόδειξη του δικαιώματος για χορήγηση επιστροφής, με εξαίρεση την απαίτηση που αφορά την τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και στο άρθρο 37 παράγραφος 1, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α)
η επιστροφή μειώνεται κατ’ αρχήν κατά 15 %∙
β)
το ποσό που υπολείπεται και που στο εξής καλείται «μειωμένη επιστροφή» μειώνεται περαιτέρω ως εξής:

i)
μείωση κατά 2 % της μειωμένης επιστροφής για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1∙
ii)
μείωση κατά 5 % της μειωμένης επιστροφής για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, ή
iii)
μείωση κατά 10 % της μειωμένης επιστροφής για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

Όταν η απόδειξη ότι όλες οι απαιτήσεις που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία έχουν τηρηθεί, παρέχεται μέσα στους έξι μήνες που έπονται των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 4, η επιστροφή που καταβάλλεται ισούται με το 85 % της επιστροφής που θα είχε καταβληθεί αν είχαν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις.
Όταν η απόδειξη ότι τηρήθηκαν όλες οι απαιτήσεις που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία προσκομίζεται εντός του εξαμήνου που ακολουθεί τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 4, αλλά έχουν ξεπεραστεί οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 37 παράγραφος 1, η επιστροφή που καταβάλλεται ισούται με τη μειωμένη επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μειωμένη όμως κατά το 15 % του ποσού που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί εάν είχαν τηρηθεί όλες οι προθεσμίες.
Όταν η επιστροφή έχει προκαταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 και δεν έχουν τηρηθεί μία ή περισσότερες από τις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 16 παράγραφος 1, η εγγύηση που καταπίπτει ισούται με το ποσό της μειώσεως που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το ποσό της μειώσεως αυτής, προσαυξημένο κατά 10 %.
Το υπόλοιπο της εγγυήσεως αποδεσμεύεται.
Όταν η επιστροφή έχει προκαταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 και η απόδειξη ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, παρέχεται μέσα στους έξι μήνες που έπονται των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 4, το ποσό που αποδίδεται είναι ίσο με το 85 % του ποσού της εγγύησης.
Αν στην περίπτωση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο συντρέχει επιπλέον μη τήρηση μίας ή περισσοτέρων από τις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 16 παράγραφος 1, αποδίδεται το ακόλουθο ποσό:
-
ποσό που ισούται με το ποσό που αποδίδεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο,
-
ποσό μειωμένο κατά το ποσό της εγγύησης που έχει καταπέσει κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου.
Η συνολική απωλεσθείσα επιστροφή δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό της επιστροφής, το οποίο έπρεπε να καταβληθεί εάν είχαν πληρωθεί όλες οι απαιτήσεις.
Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, εξομοιούται προς μη τήρηση της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 η μη τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.
Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται το άρθρο 4 παράγραφος 2 ή/και το άρθρο 25 παράγραφος 3 ή/και το άρθρο 48:
-
ο υπολογισμός των μειώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο βασίζεται στην οφειλόμενη επιστροφή που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή/και του άρθρου 25 παράγραφος 3 ή/και του άρθρου 48,
-
η απωλεσθείσα επιστροφή λόγω εφαρμογής του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει την οφειλόμενη επιστροφή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή/και του άρθρου 25 παράγραφος 3 ή/και του άρθρου 48.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Κυρώσεις και ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Άρθρο 48
Όταν διαπιστωθεί ότι, για τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή, ένας εξαγωγέας έχει ζητήσει επιστροφή μεγαλύτερη από την οφειλόμενη, η οφειλόμενη επιστροφή για τις σχετικές εξαγωγές θα αντιστοιχεί στην επιστροφή που εφαρμόζεται για το προϊόν που εξήχθη πράγματι, μειωμένη κατά ποσό που αντιστοιχεί:
α)
στο ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της ζητηθείσας επιστροφής και της επιστροφής που εφαρμόζεται στο πραγματικώς εξαχθέν προϊόν∙
β)
στο διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της ζητηθείσας επιστροφής και της επιστροφής που εφαρμόζεται, εφόσον ο εξαγωγέας παρέσχε εκ προθέσεως ψευδή στοιχεία.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 δεύτερο εδάφιο, όταν διαπιστωθεί ότι δεν έχει αναφερθεί το ποσοστό της επιστροφής κατά την εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 9, το ποσοστό που αναφέρεται θεωρείται ότι ισούται με μηδέν. Εάν το ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 είναι μικρότερο από το εφαρμοστέο ποσό, η οφειλόμενη επιστροφή για τη σχετική εξαγωγή είναι αυτή που εφαρμόζεται στα προϊόντα που εξάγονται πράγματι, μειωμένη κατά:
α)
10 % της διαφοράς μεταξύ της επιστροφής που υπολογίζεται και της επιστροφής που εφαρμόζεται στο πραγματικώς εξαχθέν προϊόν εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 1 000 ευρώ∙
β)
100 % της διαφοράς μεταξύ της επιστροφής που υπολογίζεται και της επιστροφής που εφαρμόζεται στο πραγματικώς εξαχθέν προϊόν, εάν ο εξαγωγέας αναφέρει ότι η επιστροφή θα είναι μικρότερη από 1 000 ευρώ και η εφαρμοστέα επιστροφή είναι μεγαλύτερη από 10 000 ευρώ∙
γ)
200 % της διαφοράς μεταξύ της επιστροφής που υπολογίζεται και της επιστροφής που εφαρμόζεται, εάν ο εξαγωγέας παρέχει εκ προθέσεως ψευδή στοιχεία.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εάν ο εξαγωγέας αποδείξει στις αρμόδιες αρχές ότι η κατάσταση που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε προφανές λάθος ή, ενδεχομένως, ότι βασίζεται σε προηγούμενα ορθά στοιχεία πληρωμών.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εφόσον επιβάλλονται κυρώσεις που βασίζονται στα ίδια στοιχεία τα οποία καθορίζουν το δικαίωμα των επιστροφών κατά την εξαγωγή σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Ως ζητηθείσα επιστροφή θεωρείται το ποσό που υπολογίζεται συναρτήσει των στοιχείων που παρέχονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5. Όταν το ποσό της επιστροφής ποικίλλει ανάλογα με τον προορισμό, το διαφοροποιημένο μέρος της επιστροφής υπολογίζεται βάσει των στοιχείων που αφορούν την ποιότητα, το βάρος και τον προορισμό και παρέχονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46.
Η κύρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται:
α)
σε περίπτωση ανωτέρας βίας∙
β)
σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο εξαγωγέας διαπιστώνει ότι το ποσό της αιτούμενης επιστροφής είναι πολύ υψηλό και ενημερώνει με δική του πρωτοβουλία αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες αρχές, εκτός και αν αυτές έχουν ήδη κοινοποιήσει στον εξαγωγέα την πρόθεσή τους να εξετάσουν την αίτησή του ή αν αυτός έλαβε γνώση της πρόθεσης τους με άλλο τρόπο και αν οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη διαπιστώσει την παρατυπία των αιτουμένων επιστροφών∙
γ)
σε περιπτώσεις προδήλου λάθους ως προς την αιτούμενη επιστροφή, το οποίο αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή∙
δ)
σε περιπτώσεις όπου η αίτηση για επιστροφή είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, και ιδίως το άρθρο 10 και έχει υπολογισθεί βάσει του μέσου όρου των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου∙
ε)
σε περίπτωση προσαρμογής του βάρους, εφόσον η διαφορά βάρους οφείλεται σε διαφορετική μέθοδο ζύγισης.
Εφόσον από τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β) προκύψει αρνητικό ποσό, ο εξαγωγέας καταβάλλει το εν λόγω αρνητικό ποσό.
Εφόσον οι αρμόδιες αρχές αποδείξουν ότι η αιτούμενη επιστροφή δεν ήταν σωστή και η εξαγωγή δεν έχει πραγματοποιηθεί και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η μείωση της επιστροφής, ο εξαγωγέας καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην κύρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β). Εάν το ποσοστό της επιστροφής κυμαίνεται ανάλογα με τον προορισμό, το χαμηλότερο θετικό ποσοστό ή, εφόσον είναι υψηλότερο, το ποσοστό που προκύπτει από την ένδειξη του προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της αιτούμενης επιστροφής και της επιστροφής που εφαρμόζεται, με εξαίρεση την περίπτωση του υποχρεωτικού προορισμού.
Η πληρωμή που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης πληρωμής. Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, ο εξαγωγέας καταβάλλει τόκους για την περίοδο η οποία αρχίζει 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης πληρωμής και λήγει την προηγούμενη της πληρωμής του ποσού για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση με το επιτόκιο που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1.
Οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται μόνον όταν η ζητούμενη επιστροφή είναι μεγαλύτερη από την επιστροφή που εφαρμόζεται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2, του άρθρου 25 παράγραφος 3 ή/και του άρθρου 47.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται με την επιφύλαξη των επιπρόσθετων κυρώσεων που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο.
Τα κράτη μέλη μπορούν να παραιτηθούν από την εφαρμογή κυρώσεων ύψους 100 ευρώ ή λιγότερο ανά διασάφηση εξαγωγής.
Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν που αναφέρεται στη διασάφηση εξαγωγής δεν καλύπτεται από το πιστοποιητικό, δεν οφείλεται καμία επιστροφή και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.
Στην περίπτωση κατά την οποία έγινε προκαθορισμός της επιστροφής, ο υπολογισμός της κύρωσης βασίζεται στα ποσά επιστροφής που ισχύουν κατά την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση πιστοποιητικού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απώλεια της επιστροφής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 ή η μείωση της επιστροφής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή του άρθρου 25 παράγραφος 3. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα ποσά αυτά προσαρμόζονται κατά την ημέρα της αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής ή της δήλωσης πληρωμής.


Άρθρο 49
Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης πληρωμών αρνητικών ποσών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 5, σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας επιστροφής, ο δικαιούχος υποχρεούται να αποδώσει τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά -στα οποία περιλαμβάνεται η κύρωση που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1- τα οποία προσαυξάνονται με τόκους που υπολογίζονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα μεταξύ της καταβολής και της απόδοσης του ποσού. Ωστόσο:
α)
εάν η απόδοση του ποσού καλύπτεται από εγγύηση η οποία δεν έχει ακόμα ελευθερωθεί, η κατάπτωση της εγγύησης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 ισοδυναμεί με την ανάκτηση των οφειλομένων ποσών∙
β)
εάν η εγγύηση ελευθερώθηκε, ο δικαιούχος καταβάλλει το ποσό της εγγύησης που θα είχε καταπέσει προσαυξημένο με τόκους που υπολογίζονται από την ημέρα αποδέσμευσης της εγγύησης μέχρι την ημέρα πληρωμής.
Η πληρωμή πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης πληρωμής.
Όταν ζητείται η επιστροφή, το κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει, για τον υπολογισμό των τόκων, ότι η πληρωμή πραγματοποιείται την εικοστή ημέρα μετά την ημερομηνία της αίτησης επιστροφής.
Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου δεν μπορεί εντούτοις να είναι κατώτερο του επιτοκίου που ισχύει σε περιπτώσεις ανάκτησης ποσών σε εθνικό επίπεδο.
Δεν καταβάλλονται τόκοι ή, σε οριακές περιπτώσεις, καταβάλλεται μόνον ένα ποσό που καθορίζεται από το κράτος και αντιστοιχεί στο αδικαιολόγητο κέρδος, εφόσον τα ποσά καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω λάθους της αρμόδιας αρχής.
Όταν η επιστροφή καταβάλλεται σε εκδοχέα, αυτός ο τελευταίος και ο εξαγωγέας ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την απόδοση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, των αδικαιολογήτως ελευθερωθεισών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των οφειλόμενων τόκων όσον αφορά την εν λόγω εξαγωγή. Η ευθύνη του εκδοχέα περιορίζεται, εντούτοις, στο ποσό που έχει εισπραχθεί προσαυξημένο με τους αναλογούντες τόκους.
Τα ανακτηθέντα ποσά, τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφοι 5 και 6 και οι εισπραχθέντες τόκοι καταβάλλονται στους οργανισμούς πληρωμής οι οποίοι τα αφαιρούν από τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤE).
Όταν δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία πληρωμής, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, αντί για απόδοση, ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, οι αδικαιολογήτως ελευθερωθείσες εγγυήσεις και οι τόκοι αφαιρούνται από μεταγενέστερες πληρωμές προς τον εν λόγω εξαγωγέα.
Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου εφαρμόζονται επίσης και σε περίπτωση ποσών τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφοι 5 και 6.
Με την επιφύλαξη της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 10 να εφαρμόζεται παρέκκλιση από την επιβολή κυρώσεων για τα μικρά ποσά, τα κράτη μέλη δύνανται να μην ζητήσουν την απόδοση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, των αδικαιολογήτως ελευθερωθεισών εγγυήσεων και των τόκων και των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 5, εάν η απόδοση ανά διασάφηση εξαγωγής δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, εφόσον, στο εθνικό δίκαιο, προβλέπονται για παρόμοιες περιπτώσεις ανάλογοι κανόνες μη ανάκτησης.
Η υποχρέωση επιστροφής η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται:
α)
εάν η πληρωμή διενεργήθηκε μετά από λάθος αυτών των ίδιων των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών ή μιας άλλης σχετικής αρχής, και εάν το λάθος δεν μπορούσε λογικά να αποκαλυφθεί από τον δικαιούχο και εφόσον ο δικαιούχος από την πλευρά του ενήργησε καλή τη πίστει∙ ή
β)
εάν το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της ημέρας της κοινοποίησης στον δικαιούχο της οριστικής απόφασης για τη χορήγηση της επιστροφής και της ημέρας της πρώτης ενημέρωσης του δικαιούχου από εθνική ή κοινοτική αρχή όσον αφορά το χαρακτήρα της σχετικής πληρωμής ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, είναι μεγαλύτερη από τέσσερα έτη. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνον εάν ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστη.
Οι πράξεις των τρίτων οι οποίες είναι σχετικές άμεσα ή έμμεσα με τις αναγκαίες διατυπώσεις για την πληρωμή της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων των επιχειρήσεων εποπτείας, αποδίδονται στον δικαιούχο.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις προκαταβολές επιστροφών. Σε περίπτωση μη επιστροφής δυνάμει της παρούσας παραγράφου, η διοικητική κύρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 48 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:
-
χωρίς καθυστέρηση, στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 27 παράγραφος 1∙ η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη,
-
τις ποσότητες για κάθε δωδεκαψήφιο κωδικό των προϊόντων που εξάγονται χωρίς πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, στο άρθρο 6 και στο άρθρο 42. Οι κωδικοί ομαδοποιούνται ανά τομέα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την ανακοίνωση των στοιχείων αυτών το αργότερο το δεύτερο μήνα μετά το μήνα αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής.

Άρθρο 51

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παράρτηματος XX.

Άρθρο 52
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.


Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL
Μέλος της Επιτροπής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι


Προϊόντα και προορισμοί που αποκλείονται από την απομακρυσμένη ζώνη επιστροφής


ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ


Ζάχαρη
(*) 
Σε μορφή άλλη από εκείνη των προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν λιγότερο από 90 % κατά βάρος του σχετικούπροϊόντος.
 (


Ζάχαρη ή προϊόντα ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 40 10,1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 71, 1702 90 95, 2106 90 30, 2106 90 59 - Μαρόκο, Αλγερία, Τουρκία, Συρία, Λίβανος

Σιτηρά
(*) 
Σε μορφή άλλη από εκείνη των προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν λιγότερο από 90 % κατά βάρος του σχετικούπροϊόντος.
 (


ΣΟ 1001 - Ρωσική Ομοσπονδία, Μολδαβία, Ουκρανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Θέουτα και Μελίλλια.
ΣΟ 1003 - Όλοι οι προορισμοί
ΣΟ 1004 - Ισλανδία, Ρωσία

Ρύζι
(*) 
Σε μορφή άλλη από εκείνη των προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν λιγότερο από 90 % κατά βάρος του σχετικούπροϊόντος.
 (


ΣΟ 1006 - Όλοι οι προορισμοί

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
(*) 
Σε μορφή άλλη από εκείνη των προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν λιγότερο από 90 % κατά βάρος του σχετικούπροϊόντος.
 (


Όλα τα προϊόντα - Μαρόκο, Αλγερία
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0401 30, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 90, 0404 90,0405 10, 0405 20, 0405 90 - Καναδάς, Μεξικό, Τουρκία, Συρία, Λίβανος
0406 - Συρία, Λίβανος, Μεξικό

Βόειο κρέας (*)

Όλα τα προϊόντα - Όλοι οι προορισμοί

Πουλερικά (*)

Κρέας πουλερικών - Όλοι οι προορισμοί
Νεοσσοί μιας ημέρας του κωδικού ΣΟ 0105 11 - ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό

Αυγά
(*) 
Σε μορφή άλλη από εκείνη των προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν λιγότερο από 90 % κατά βάρος του σχετικούπροϊόντος.
 (


Αυγά με κέλυφος του κωδικού της Ονοματολογίας για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή 0407 00 30 9000 Ιαπωνία, Ρωσία, Κίνα, Ταϊβάν
Αυγά για επώαση του κωδικού της Ονοματολογίας για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή 0407 00 11 9000, 0407 00 19 9000 - ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II


Ενδείξεις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 8

-
στα βουλγαρικά:
Проверка за съответствие - Регламент (ЕО) № 612/2009
-
στα ισπανικά:
Control de conformidad - Reglamento (CE) no 612/2009
-
στα τσεχικά:
Kontrola souladu nařízení (ES) č. 612/2009
-
στα δανικά:
Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 612/2009
-
στα γερμανικά:
Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 612/2009
-
στα εσθονικά:
Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 612/2009
-
στα ελληνικά:
Έλεγχος αντιστοιχίας - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009
-
στα αγγλικά:
Conformity check Regulation (EC) No 612/2009
-
στα γαλλικά:
Contrôle de conformité règlement (CE) no 612/2009
-
στα ιταλικά:
Controllo di conformità regolamento (CE) n. 612/2009
-
στα λεττονικά:
Regulas (EK) Nr. 612/2009 atbilstības pārbaude
-
στα λιθουανικά:
Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 612/2009
-
στα ουγγρικά:
Megfelelőségi ellenőrzés 612/2009/EK rendelet
-
στα μαλτέζικα:
Verifika ta’ conformità r-Regolament (KE) Nru 612/2009
-
στα ολλανδικά:
Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 612/2009
-
στα πολωνικά:
Kontrola zgodności - rozporządzenie (WE) nr 612/2009
-
στα πορτογαλικά:
Verificação de concordância Regulamento (CE) n.o 612/2009
-
στα ρουμανικά:
Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 612/2009
-
στα σλοβακικά:
Kontrola zhody nariadenie (ES) č. 612/2009
-
στα σλοβενικά:
Preverjanje skladnosti – Uredba (ES) št. 612/2009
-
στα φινλανδικά:
Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 612/2009
-
στα σουηδικά:
Kontroll av överensstämmelse förordning (EG) nr 612/2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις προβλεπόμενες στο άρθρο 8

-
στα βουλγαρικά:
Регламент (ЕО) № 612/2009
-
στα ισπανικά:
Reglamento (CE) no 612/2009
-
στα τσεχικά:
Nařízení (ES) č. 612/2009
-
στα δανικά:
Forordning (EF) nr. 612/2009
-
στα γερμανικά:
Verordnung (EG) Nr. 612/2009
-
στα εσθονικά:
Määrus (EÜ) nr 612/2009
-
στα ελληνικά:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009
-
στα αγγλικά:
Regulation (EC) No 612/2009
-
στα γαλλικά:
Règlement (CE) no 612/2009
-
στα ιταλικά:
Regolamento (CE) n. 612/2009
-
στα λεττονικά:
Regula (EK) Nr. 612/2009
-
στα λιθουανικά:
Reglamentas (EB) Nr. 612/2009
-
στα ουγγρικά:
612/2009/EK rendelet
-
στα μαλτέζικα:
Regolament (KE) Nru 612/2009
-
στα ολλανδικά:
Verordening (EG) nr. 612/2009
-
στα πολωνικά:
Rozporządzenie (WE) nr 612/2009
-
στα πορτογαλικά:
Regulamento (CE) n.o 612/2009
-
στα ρουμανικά:
Regulamentul (CE) nr. 612/2009
-
στα σλοβακικά:
Nariadenie (ES) č. 612/2009
-
στα σλοβενικά:
Uredba (ES) št. 612/2009
-
στα φινλανδικά:
Asetus (EY) N:o 612/2009
-
στα σουηδικά:
Förordning (EG) nr 612/2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9

-
στα βουλγαρικά:
Сума на възстановяване под 1 000 EUR
-
στα ισπανικά:
Restitución inferior a 1 000 EUR
-
στα τσεχικά:
Částka náhrady nižší než 1 000 EUR
-
στα δανικά:
Restitutioner mindre end 1 000 EUR
-
στα γερμανικά:
Erstattung weniger als 1 000 EUR
-
στα εσθονικά:
Eksporditoetus alla 1 000 euro
-
στα ελληνικά:
Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR
-
στα αγγλικά:
Refunds less than EUR 1 000
-
στα γαλλικά:
Restitution inférieure à 1 000 EUR
-
στα ιταλικά:
Restituzione inferiore a 1 000 EUR
-
στα λεττονικά:
Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000
-
στα λιθουανικά:
Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR
-
στα ουγγρικά:
1 000 EUR-nál kevesebb visszatérítés
-
στα μαλτέζικα:
Rifużjonijiet ta’ anqas minn EUR 1 000
-
στα ολλανδικά:
Restitutie minder dan 1 000 EUR
-
στα πολωνικά:
Refundacja poniżej 1 000 EUR
-
στα πορτογαλικά:
Restituição inferior a 1 000 EUR
-
στα ρουμανικά:
Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR
-
στα σλοβακικά:
Náhrady nižšie ako 1 000 EUR
-
στα σλοβενικά:
Nadomestila manj kot 1 000 EUR
-
στα φινλανδικά:
Alle 1 000 euron tuet
-
στα σουηδικά:
Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο:

-
στα βουλγαρικά:
Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността
-
στα ισπανικά:
Documento transporte con destino fuera de la CE presentado
-
στα τσεχικά:
Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen
-
στα δανικά:
Transportdokument med destination uden for EF forelagt
-
στα γερμανικά:
Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt
-
στα α εσθονικά:
Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument
-
στα ελληνικά:
Έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK
-
στα αγγλικά:
Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented
-
στα γαλλικά:
Document de transport avec destination hors CE présenté
-
στα ιταλικά:
Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato
-
στα λεττονικά:
Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK
-
στα λιθουανικά:
Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas
-
στα ουγγρικά:
EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva
-
στα μαλτέζικα:
Dokument tat-trasport b’destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat
-
στα ολλανδικά:
Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd
-
στα πολωνικά:
Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE
-
στα πορτογαλικά:
Documento transporte com destino fora da CE apresentado
-
στα ρουμανικά:
Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii – prezentat
-
στα σλοβακικά:
Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený
-
στα σλοβενικά:
Predložena je bila prevozna listina z navedbo destinacije izven carinskega območja Skupnosti
-
στα φινλανδικά:
Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty
-
στα σουηδικά:
Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram
 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

 

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο
στα βουλγαρικά: Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

στα ισπανικά: Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

στα τσεχικά: Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

στα δανικά: Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for jernbaneforvaltningens eller det pågældende transportfirmas accept af forsendelsen:

στα γερμανικά: Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

στα εσθονικά: Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerite

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

στα ελληνικά: Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων ή την εμπλεκόμενη εταιρεία μεταφοράς:

στα αγγλικά: Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

στα γαλλικά: Sortie, territoire douanier de la Communauté sous le régime, transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

document de transport:

espèce:

numéro:

date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

στα ιταλικά: Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell’impresa di trasporto interessata:

στα λεττονικά: Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

στα λιθουανικά: Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

στα ουγγρικά: A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

στα μαλτέζικα: Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità bil-ferrovija permezz ta’ trasport imħallat bit-triq u bil-ferrovija:

Dokument ta’ trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta’ l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija:

στα ολλανδικά: Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

στα πολωνικά: Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo przewozowe:

στα πορτογαλικά: Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

στα ρουμανικά: Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

στα σλοβακικά: Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

στα σλοβενικά: Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

στα φινλανδικά: Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

στα σουηδικά: Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

στα βουλγαρικά: Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

στα ισπανικά: Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

στα τσεχικά: Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

στα δανικά: Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

στα γερμανικά: Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

στα εσθονικά: Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

στα ελληνικά: Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

είδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων:

στα αγγλικά: Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

στα γαλλικά: Sortie, territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

document de transport:

espèce:

numéro:

date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

στα ιταλικά: Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell’ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell’amministrazione delle ferrovie:

στα λεττονικά: Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

στα λιθουανικά: Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

στα ουγγρικά: A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

στα μαλτέζικα: ‘Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b’kontejners kbar:

Dokument ta’ trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta’ l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata’:

στα ολλανδικά: Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

στα πολωνικά: Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

στα πορτογαλικά: Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho -deferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

στα ρουμανικά: Ieșie de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier și feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

στα σλοβακικά: Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

στα σλοβενικά: Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

στα φινλανδικά: Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

στα σουηδικά: Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII


Όροι για την έγκριση και για τον έλεγχο της εταιρείας εποπτείας από τα κράτη μέλη


ΚΕΦΑΛΑΙΟ I


ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

α)
Η εταιρεία εποπτείας πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο καταχωρημένο στο μητρώο εταιρειών του αρμόδιου κράτους μέλους.
β)
Το καταστατικό της εταιρείας εποπτείας θα πρέπει να αναφέρει ότι ένας από τους δηλωμένους στόχους της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία γεωργικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.
γ)
Η εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να έχει διεθνή κάλυψη προκειμένου να είναι σε θέση να χορηγεί πιστοποιήσεις σε παγκόσμια βάση, είτε με τη δημιουργία θυγατρικών σε ορισμένες τρίτες χώρες ή/και να πραγματοποιεί κατευθείαν τους ελέγχους με τους δικούς της επιθεωρητές από το πλησιέστερο περιφερειακό γραφείο ή από το εθνικό της γραφείο στην Κοινότητα ή με τοπικούς πράκτορες υπό την εποπτεία της.
Η εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να κατέχει πάνω από το μισό του κεφαλαίου των θυγατρικών για τις οποίες γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο. Εντούτοις, εάν η εθνική νομοθεσία σε μια τρίτη χώρα περιορίζει το ποσοστό της αλλοδαπής ιδιοκτησίας στο 50 % ή λιγότερο, αρκεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της θυγατρικής σε ό,τι αφορά το πρώτο εδάφιο. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να διασφαλισθεί με πρόσφορα μέσα, όπως δηλαδή η ύπαρξη μιας συμφωνίας διαχείρισης, η σύνθεση του συμβουλίου διευθυντών και διαχείρισης ή παρόμοιες ρυθμίσεις.
δ)
Η εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει εμπειρία όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί με την υποβολή αποδείξεων σχετικά με επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια ή με επιθεωρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το είδος των πραγματοποιούμενων ελέγχων (φύση, ποσότητα των προϊόντων, τόπος ελέγχου κ.λπ.), καθώς και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οργανισμών ή των υπηρεσιών που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα.
ε)
Προκειμένου να εγκριθεί από το κράτος μέλος κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού μία εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να πληροί τους όρους που προβλέπονται από τα πρότυπα EN 45011, σημεία 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a) έως p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b) έως f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7 και 9.4.
στ)
Η εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να είναι υγιής από οικονομική άποψη (κεφάλαιο, κύκλος εργασιών κ.λπ.). Αποδείξεις ότι είναι οικονομικά υγιής, καθώς και τους ετήσιους λογαριασμούς της όσον αφορά τα τελευταία τρία έτη, τον ισολογισμό, το λογαριασμό κερδών και ζημιών, και εάν προβλέπεται από τον νόμο την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση των διευθυντών.
ζ)
Το οργανόγραμμα της εταιρείας εποπτείας θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία «μονάδα εσωτερικού ελέγχου», η οποία θα έχει ως καθήκον να βοηθά τις εθνικές αρχές στις ενέργειες ελέγχου και επιθεώρησης που αυτές θα πραγματοποιούν σχετικά με τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εποπτείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Οι εγκεκριμένες εταιρείες εποπτείας θα πρέπει να διαπνέονται από υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης όταν χορηγούν τις βεβαιώσεις άφιξης.
Οι εγκεκριμένες εταιρείες εποπτείας θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:
α)
θα πρέπει να πραγματοποιούν όλους τους δυνατούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα και το βάρος των προϊόντων που καλύπτονται από τις βεβαιώσεις∙
β)
η διεύθυνση της εταιρείας εποπτείας θα πρέπει να επιβλέπει δεόντως τους ελέγχους που πραγματοποιεί το προσωπικό της εταιρείας στις τρίτες χώρες προορισμού∙
γ)
η εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να τηρεί ένα φάκελο για κάθε χορηγούμενη βεβαίωση στον οποίο θα πρέπει να καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξη των συμπερασμάτων που αναφέρονται στη βεβαίωση (ποσοτικοί έλεγχοι και έλεγχοι βάσει εγγράφων κ.λπ.). Οι φάκελοι σχετικά με τις χορηγούμενες βεβαιώσεις θα πρέπει να τηρούνται επί πέντε χρόνια∙
δ)
η εγκεκριμένη εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να επαληθεύει τις εργασίες εκφόρτωσης με το δικό της μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ή με τους τοπικούς της πράκτορες που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται στη χώρα προορισμού ή με προσωπικό που θα στέλνει από τα περιφερειακά της γραφεία ή από το εθνικό της γραφείο στην Κοινότητα. Η χρησιμοποίηση τοπικών πρακτόρων θα πρέπει να εποπτεύεται τακτικά από μόνιμους και κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους της εταιρείας εποπτείας.
Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευθύνη ελέγχου της ορθότητας και της καταλληλότητας των πιστοποιήσεων που θα πραγματοποιούν οι εταιρείες εποπτείας.
Πριν το τέλος της τριετούς περιόδου ανανέωσης, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναν έλεγχο στην έδρα της εταιρείας εποπτείας.
Όποτε υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα και την ακρίβεια των βεβαιώσεων που χορηγεί κάποια εταιρεία εποπτείας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να πραγματοποιήσει έναν επιτόπιο έλεγχο στην έδρα της εταιρείας προκειμένου να διαπιστώσει εάν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα.
Τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τον έλεγχο της εταιρείας εποπτείας στις μεθόδους εργασίας και στις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία εποπτείας για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και να ελέγχουν δειγματοληπτικά τους φακέλους που αφορούν τις βεβαιώσεις οι οποίες υποβάλλονται στον οργανισμό πληρωμών στο πλαίσιο της διαδικασίας πληρωμής των επιστροφών.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικούς και ανεξάρτητους ελεγκτές για τον έλεγχο των εταιρειών εποπτείας στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από το παρόν παράρτημα.
Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν και όποια άλλα μέτρα κρίνουν απαραίτητα για το σωστό έλεγχο των εταιρειών εποπτείας.
Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά την εξέταση των αιτήσεων για επιστροφές κατά την εξαγωγή που θα συνοδεύονται από τις βεβαιώσεις των εταιρειών εποπτείας, στα ακόλουθα σημεία της πιστοποίησης:
α)
να απαιτούν να περιγράφονται στις βεβαιώσεις όλες οι εργασίες και να εξακριβώνουν ότι οι εργασίες αυτές, όπως περιγράφονται, επαρκούν για να υποστηρίξουν τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό∙
β)
να εξετάζουν όλες τις διαφορές που παρουσιάζουν οι βεβαιώσεις∙
γ)
να απαιτούν να εκδίδονται οι βεβαιώσεις εντός λογικής προθεσμίας ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις εγκεκριμένες εταιρείες εποπτείας εκτός από τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση των σχετικών εμπορευμάτων, για τα μέσα μεταφοράς, για τις ημερομηνίες άφιξης και εκφόρτωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και μία περιγραφή των ελέγχων και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαπίστωση της ταυτότητας και του βάρους των προϊόντων.
Οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες εποπτείας θα πρέπει να γίνονται κατά τη στιγμή της εκφόρτωσης και της διενέργειας των τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή ή αργότερα. Εντούτοις, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις για τη χορήγηση των βεβαιώσεων μπορούν να γίνουν έξι μήνες μετά την ημερομηνία εκφόρτωσης και η βεβαίωση θα πρέπει να περιγράφει όλες τις ενέργειες που έγιναν για τον έλεγχο των πραγματικών γεγονότων.
Στην περίπτωση βεβαιώσεων εκφόρτωσης και εισαγωγής [άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β)] θα πρέπει να πιστοποιείται επίσης ότι τα προϊόντα εκτελωνίστηκαν για οριστική εισαγωγή. Ο έλεγχος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι υπάρχει σαφής σύνδεσμος ανάμεσα στο σχετικό τελωνειακό έγγραφο εισαγωγής ή στη διαδικασία εκτελωνισμού και στην εξεταζόμενη ενέργεια.
Η εγκεκριμένη εταιρεία εποπτείας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τους εμπλεκόμενους στην υπό εξέταση ενέργεια. Ειδικότερα, ούτε η εταιρεία εποπτείας που ελέγχει μια συγκεκριμένη ενέργεια ούτε οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ενέργεια ως εξαγωγέας, εκτελωνιστής, μεταφορέας, παραλήπτης, αποθηκευτής ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX


Βεβαίωση εκφόρτωσης και εισαγωγής που προβλέπεται από το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X


Όρους που θα πρέπει να πληρούν οι επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες για την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Η επίσημη υπηρεσία εκδίδει τη βεβαίωση εκφόρτωσης με βάση ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα:
-
τα τελωνειακά έγγραφα εισαγωγής, περιλαμβανομένων και των επικυρωμένων εγγράφων που εκτυπώνονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή,
-
τα εθνικά λιμενικά έγγραφα και άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από κάποια επίσημη αρχή,
-
τη δήλωση του πλοιάρχου ή το δηλωτικό φορτίου του πλοίου,
-
τις υπόλοιπες αποδείξεις που υποβάλλει ο εισαγωγέας.
Η επίσημη υπηρεσία εκδίδει βεβαιώσεις εκφόρτωσης σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Με την παρούσα πιστοποιείται ότι … (περιγραφή των προϊόντων, ποσότητα και στοιχεία συσκευασίας) εκφορτώθηκαν … (τόπος εκφόρτωσης/όνομα πόλης) στις … (ημερομηνία εκφόρτωσης).
Πιστοποιείται εξάλλου ότι το προϊόν έφυγε από τον τόπο εκφόρτωσης ή ότι τουλάχιστον, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν ξαναφορτώθηκε στη συνέχεια για να επανεξαχθεί.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση τα ακόλουθα έγγραφα:
(κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων βάσει των οποίων η υπηρεσία εκδίδει το πιστοποιητικό)
Ημερομηνία και τόπος υπογραφής, υπογραφή και σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας.
Η επίσημη υπηρεσία που εκδίδει τις βεβαιώσεις εκφόρτωσης θα πρέπει να τηρεί μητρώο και φακέλους σχετικά με όλες τις βεβαιώσεις όπου θα καταγράφονται όλες οι χορηγούμενες βεβαιώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ


Βεβαίωση εκφόρτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ


Πίνακας των τρίτων χωρών που εξαρτούν τη μεταφορά του ποσού από την εισαγωγή του προϊόντος και αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Αλγερία
Μπουρούντι
Ισημερινή Γουινέα
Κένυα
Λεσόθο
Μαλάουι
Αγία Λουκία
Σενεγάλη
Τανζανία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ


 

ατάλογος των κεντρικών υπηρεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 22
Κράτος μέλος Κεντρική υπηρεσία
Βουλγαρία Министерство на земеделието и храните
Βέλγιο Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Τσεχική Δημοκρατία Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Δανία Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv
Γερμανία Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Εσθονία Põllumajandusministeerium
Ιρλανδία Department of Agriculture and Food
Ελλάδα Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠЕКЕΠЕ)
Ισπανία Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Γαλλία Commission interministérielle d’agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveillance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
Ιταλία Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA)
Κύπρος Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ)
Λεττονία Lauku atbalsta dienests (LAD)
Λιθουανία Nacionalinė mokejimo agentūra prie Žemes ūkio ministerijos (NMA)
Λουξεμβούργο Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural
Ουγγαρία Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
Μάλτα Internal Audit and Investigations Department (IAID)
Κάτω Χώρες Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Αυστρία Bundesministerium für Finanzen
Πολωνία Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Πορτογαλία Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Ρουμανία Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Σλοβενία Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Σλοβακία Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
Φινλανδία Maaseutuvirasto (MAVI)
Σουηδία Statens Jordbruksverk (SJV)
Ηνωμένο Βασίλειο Rural Payments Agency (RPA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV


Κατάλογος τρίτων χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii)

Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Αζερμπαϊτζάν
Λευκορωσία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Θέουτα και Μελίλια
Κροατία
Γεωργία
Γιβραλτάρ
Νήσος Helgoland
Ισλανδία
Λιχτενστάιν
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Μαρόκο
Μολδαβία
Μαυροβούνιο
Νορβηγία
Ρωσία
Σερβία
Ελβετία
Τουρκία
Ουκρανία
Κράτος της Πόλεως του Βατικανού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV


Κατάλογος των προϊόντων για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Ι.
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (σιτηρά)
II.
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ρύζι)
ΙΙΙ.
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ζάχαρη)
IV.


Κωδικός ΣΟ
Κρέας βοοειδών
0102
Ζωντανά βοοειδή
0201
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0202
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα
0206 10 95
Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη
0206 29 91
Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα, κατεψυγμένοι

V.


Κωδικός ΣΟ
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
0402
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
0403 90 11 έως 0403 90 39
Βουτυρόγαλα σε σκόνη
0404 90 21 έως 0404 90 89
Συστατικά του γάλακτος
0405
Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος
0406 20
Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη
0406 30
Τυριά λιωμένα
0406 90 13 έως 0406 90 27

0406 90 61 έως 0406 90 81
0406 90 86 έως 0406 90 88

VI.


Κωδικός ΣΟ
Κρασιά
2204 29 62

2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98

VII.


Κωδικός ΣΟ
Γεωργικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο άρθρο ΙΙ της συνθήκης
1901 90 91

2101 12 92

2101 20 92

3505 10 10 έως 3505 10 90
Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους
3809 10 10 έως 3809 10 90
Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα με βάση αμυλώδεις ύλες


ANNEXE XVI


Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

-
στα βουλγαρικά:
Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите - член 37 от Регламент (ЕО) № 612/2009
-
στα ισπανικά:
Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento - Aplicación del artículo 37 del Reglamento (CE) no 612/2009
-
στα τσεχικά:
Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 37 nařízení (ES) č. 612/2009
-
στα δανικά:
Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering - anvendelse af artikel 37 i forordning (EF) nr. 612/2009
-
στα γερμανικά:
Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung - Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 612/2009
-
στα εσθονικά:
Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 612/2009 artikkel 37
-
στα ελληνικά:
Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό - εφαρμογή του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009
-
στα αγγλικά:
Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling - Article 37 of Regulation (EC) No 612/2009
-
στα γαλλικά:
Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement - application de l’article 37, règlement (CE) no 612/2009
-
στα ιταλικά:
Deposito con consegna obbligatoria per l’approvvigionamento - applicazione dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009
-
στα λεττονικά:
Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 612/2009 37. pants
-
στα λιθουανικά:
Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 612/2009 37 straipsnio nuostatas
-
στα ουγγρικά:
Élelmiszerraktárban élelmezési ellátmány kötelező szállítása végett történő elhelyezés – 612/2009/EK rendelet 37. cikke szerint
-
στα μαλτέζικα:
Impoġġi fil-maħżen b’konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta’ l-Artikolu 37 tar-Regolament Nru 612/2009/KE
-
στα ολλανδικά:
Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen - Toepassing van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 612/2009
-
στα πολωνικά:
Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą - zastosowanie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 612/2009
-
στα πορτογαλικά:
Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento - aplicação do artigo 37.o do Regulamento (CE) n. o 612/2009
-
στα ρουμανικά:
Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009,
-
στα σλοβακικά:
Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 37 nariadenia (ES) č. 612/2009
-
στα σλοβενικά:
Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 37 Uredbe (ES) št. 612/2009
-
στα φινλανδικά:
Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 612/2009 37 artiklan soveltaminen
-
στα σουηδικά:
Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 37 i förordning (EG) nr 612/2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII


Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 5

-
στα βουλγαρικά:
Доставки на бордови провизии за платформи - Регламент (ЕО) № 612/2009
-
στα ισπανικά:
Suministro para el abastecimiento de las plataformas - Reglamento (CE) no 612/2009
-
στα τσεχικά:
Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 612/2009
-
στα δανικά:
Proviant til platforme - forordning (EF) nr. 612/2009
-
στα γερμανικά:
Bevorratungslieferung für Plattformen - Verordnung (EG) Nr. 612/2009
-
στα εσθονικά:
Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määrus (EÜ) nr 612/2009
-
στα ελληνικά:
Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009
-
στα αγγλικά:
Catering supplies for rigs - Regulation (EC) No 612/2009
-
στα γαλλικά:
Livraison pour l’avitaillement des plates-formes - règlement (CE) no 612/2009
-
στα ιταλικά:
Provviste di bordo per piattaforma - regolamento (CE) n. 612/2009
-
στα λεττονικά:
Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 612/2009
-
στα λιθουανικά:
Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 612/2009
-
στα ουγγρικά:
Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 612/2009/EK rendelet
-
στα μαλτέζικα:
Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi - Regolament (KE) Nru 612/2009
-
στα ολλανδικά:
Leverantie van boordproviand aan platform - Verordening (EG) nr. 612/2009
-
στα πολωνικά:
Dostawa zaopatrzenia dla platform - rozporządzenie (WE) nr 612/2009
-
στα πορτογαλικά:
Fornecimentos para abastecimento de plataformas - Regulamento (CE) n.o 612/2009
-
στα ρουμανικά:
Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 612/2009
-
στα σλοβακικά:
Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 612/2009
-
στα σλοβενικά:
Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 612/2009
-
στα φινλανδικά:
Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 612/2009
-
στα σουηδικά:
Proviant till plattformar – förordning (EG) nr 612/2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIIIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΧ


Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1557/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 179 της 18.7.2000, σ. 6)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 90/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 14 της 18.1.2001, σ. 22)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19)
Μόνον το άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1253/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 12)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 444/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 67 της 12.3.2003, σ. 3)
Μόνον το άρθρο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2010/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 13)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 671/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11)
Μόνον το άρθρο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1847/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 21)
Μόνον το άρθρο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52)
Μόνον το άρθρο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1001/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 226 της 30.8.2007, σ. 9)
Μόνον το άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 159/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 48 της 22.2.2008, σ. 19)
Μόνον το άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 499/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 146 της 5.6.2008, σ. 9)
Μόνον το άρθρο 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 Παρών κανονισμός
Άρθρο 1 Άρθρο 1
Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ι) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ι)
Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιβ) έως ιζ) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιβ) έως ιστ)
Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ)
Άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3
Άρθρο 3 Άρθρο 3
Άρθρο 4 Άρθρο 4
Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 6 Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 6
Άρθρο 5 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 5 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση Άρθρο 5 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση
Άρθρο 5 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση Άρθρο 5 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)
Άρθρο 5 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση Άρθρο 5 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)
Άρθρο 5 παράγραφος 7 τρίτο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 7 τρίτο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο
Άρθρο 5 παράγραφος 8 Άρθρο 5 παράγραφος 8
Άρθρα 6, 7 και 8 Άρθρα 6 7 και 8
Άρθρο 8α Άρθρο 9
Άρθρο 9 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση Άρθρο 10 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση
Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ)
Άρθρο 9 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση Άρθρο 10 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση
Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α)
Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α)
Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β)
Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 10 παράγραφος 3
Άρθρο 10 Άρθρο 11
Άρθρο 11 Άρθρο 12
Άρθρο 12 Άρθρο 13
Άρθρο 13 Άρθρο 14
Άρθρο 14 παράγραφος 1 Άρθρο 15
Άρθρο 15 Άρθρο 16
Άρθρο 16 Άρθρο 17
Άρθρο 16α Άρθρο 18
Άρθρο 16β Άρθρο 19
Άρθρο 16γ Άρθρο 20
Άρθρο 16δ Άρθρο 21
Άρθρο 16ε Άρθρο 22
Άρθρο 16στ Άρθρο 23
Άρθρο 17 Άρθρο 24
Άρθρο 18 Άρθρο 25
Άρθρο 19 Άρθρο 26
Άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 20 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση Άρθρο 27 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση
Άρθρο 20 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση Άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Άρθρο 20 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση Άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο β)
Άρθρο 20 παράγραφος 4 Άρθρο 27 παράγραφος 4
Άρθρο 21 Άρθρο 28
Άρθρο 22 Άρθρο 29
Άρθρο 23 Άρθρο 30
Άρθρο 24 Άρθρο 31
Άρθρο 25 Άρθρο 32
Άρθρο 36 Άρθρα 33
Άρθρο 37 Άρθρο 34
Άρθρο 38 Άρθρο 35
Άρθρο 39 Άρθρο 36
Άρθρο 40 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση Άρθρο 37 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση
Άρθρο 40 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση Άρθρο 37 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)
Άρθρο 40 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση Άρθρο 37 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)
Άρθρο 40 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση Άρθρο 37 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)
Άρθρο 40 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 37 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 40 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 37 παράγραφοι 2 και 3
Άρθρο 41 Άρθρο 38
Άρθρο 42 παράγραφος 1 Άρθρο 39 παράγραφος 1
Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 39 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 42 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση Άρθρο 39 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση
Άρθρο 42 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση Άρθρο 39 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)
Άρθρο 42 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση Άρθρο 39 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)
Άρθρο 42 παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 39 παράγραφοι 3 και 4
Άρθρο 43 Άρθρο 40
Άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 44 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο Άρθρο 41 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 44 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο εισαγωγική φράση Άρθρο 41 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο εισαγωγική φράση
Άρθρο 44 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο πρώτη περίπτωση Άρθρο 41 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο στοιχείο α)
Άρθρο 44 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση Άρθρο 41 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο στοιχείο β)
Άρθρο 44 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο τρίτη περίπτωση Άρθρο 41 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ)
Άρθρο 44 παράγραφοι 4 έως 7 Άρθρο 41 παράγραφοι 4 έως 7
Άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 42 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 45 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση Άρθρο 42 παράγραφος 4 εισαγωγική φράση
Άρθρο 45 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο και δεύτερο εδάφιο Άρθρο 42 παράγραφος 4 στοιχείο α) πρώτο και δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 45 παράγραφος 3 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο Άρθρο 42 παράγραφος 3
Άρθρο 45 παράγραφος 3 στοιχείο β), γ) και δ) Άρθρο 42 παράγραφος 4 στοιχεία β), γ) και δ)
Άρθρο 45 παράγραφοι 4 έως 7 Άρθρο 42 παράγραφοι 5 έως 8
Άρθρο 46 Άρθρο 43
Άρθρο 47 Άρθρο 44
Άρθρο 48 Άρθρο 45
Άρθρο 49 Άρθρο 46
Άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 47 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 50 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση πρώτη και δεύτερη περίπτωση Άρθρο 47 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 50 παράγραφος 3 δεύτερο τρίτο και τέταρτο εδάφιο Άρθρο 47 παράγραφος 3 δεύτερο τρίτο και τέταρτο εδάφιο
Άρθρο 50 παράγραφοι 4, 5 και 6 Άρθρο 47 παράγραφοι 4, 5 και 6
Άρθρο 51 παράγραφος 1 Άρθρο 48 παράγραφος 1
Άρθρο 51 παράγραφος 1α Άρθρο 48 παράγραφος 2
Άρθρο 51 παράγραφοι 2 έως 11 Άρθρο 48 παράγραφοι 3 έως 12
Άρθρο 52 Άρθρο 49
Άρθρο 53 Άρθρο 50
Άρθρο 54
Άρθρο 51
Άρθρο 55 πρώτο εδάφιο Άρθρο 52
Άρθρο 55 δεύτερο και τρίτο εδάφιο
Παράρτημα I
Παράρτημα Iα Παράρτημα V
Παράρτημα Iβ Παράρτημα VI
Παράρτημα Iγ Παράρτημα VII
Παράρτημα II Παράρτημα XII
Παράρτημα IIα Παράρτημα XVI
Παράρτημα IIβ Παράρτημα XVII
Παράρτημα III Παράρτημα XVIII
Παράρτημα IV Παράρτημα XIV
Παράρτημα V Παράρτημα XV
Παράρτημα VI Παράρτημα VIII
Παράρτημα VII Παράρτημα IX
Παράρτημα VIII Παράρτημα X
Παράρτημα IX Παράρτημα XI
Παράρτημα X Παράρτημα XIII
Παράρτημα XI Παράρτημα I
Παράρτημα XII Παράρτημα III
Παράρτημα XIII Παράρτημα II
Παράρτημα XIV Παράρτημα IV
Παράρτημα XIX
Παράρτημα XX

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης