Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1088/3.7.2009 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/ 27-5-2009).

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1088/3.7.2009
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/ 27-5-2009).


ΠΟΛ.1088/3.7.2009 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/ 27-5-2009).

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2009
Αρ. Πρωτ. 1066343/ 536 / Τ.&Ε.Φ.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  Α΄
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας: 106 72, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Τσαμπουράκης
Τηλέφωνο: 210 3642922
FAX: 210 3642251      


ΠΟΛ: 1088

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ


ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση των διατάξεων των  άρθρων 23 και  24 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/ 27-5-2009)».
    
    
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των  άρθρων 23 και  24 του νόμου 3763/2009 «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» ο οποίος  δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 80  , στις 27  Μαΐου 2009 και παρέχουμε  οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη  εφαρμογή τους.
   
Με τις διατάξεις των  άρθρων 23 και  24 έγιναν ρυθμίσεις που αφορούν θέματα ειδικών φορολογιών.
 
Ειδικότερα:


'Αρθρο 23


Μείωση τέλους χαρτοσήμου επί των εγγραφών στα βιβλία των κοινοπραξιών.

1.Με  τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 23   ορίζεται ότι, το τέλος χαρτοσήμου 1%   που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως ισχύει, μειώνεται κατά το ήμισυ, δηλαδή γίνεται 0,5% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου) για τις εγγραφές  στα βιβλία των κοινοπραξιών των οποίων η σύσταση προβλέπεται ειδικά με διατάξεις νόμων για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων. Η ρύθμιση αφορά,  αποκλειστικά,  τις ανωτέρω κοινοπραξίες και όχι τις κοινοπραξίες γενικότερα.
  
'Όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζεται η μείωση  και δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις που από την εγγραφή ή  άλλο έγγραφο αποδεικνύεται ότι η κατάθεση ή ανάληψη αφορά σύμβαση πράξη κ.λ.π. που υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου , σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, οπότε οφείλεται το προβλεπόμενο για τη σύμβαση ή πράξη κ.λ.π. τέλος χαρτοσήμου.  

2.Η μείωση κατά το ήμισυ του τέλους χαρτοσήμου κατά τα προαναφερόμενα, ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου,  για εγγραφές στα βιβλία των κοινοπραξιών των οποίων η σύσταση προβλέπεται ειδικά με διατάξεις νόμων για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων, που πραγματοποιούνται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του 2010.
  
Ο ν.3763/2009 δημοσιεύθηκε στις   27-5-2009 (Τεύχος Α΄  80  ) επομένως η μείωση εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.


'Αρθρο 24


Ρυθμίσεις στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.
   
Με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου 24, καταργούνται οι διατάξεις του ν.1676/1986, σχετικά με την «είσπραξη» του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας μιας εταιρείας από άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην Ελλάδα, καθώς και την απαλλαγή από το φόρο αυτό της συμπλοιοκτησίας, των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και των κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιρειών, για την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με το οριζόμενα στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
  
Σημειώνεται ότι  ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων επιβλήθηκε στη χώρα μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17- 31 του ν. 1676/1986, από 1-1-1987, για να εναρμονισθεί η εθνική μας νομοθεσία με τα οριζόμενα στην Οδηγία  69/335/ΕΟΚ, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, από τις διατάξεις της οποίας δεν είναι δυνατή παρέκκλιση. Η Οδηγία αυτή κωδικοποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 2008/7/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας τα κράτη – μέλη τα οποία εφάρμοζαν τη φορολογία αυτή μπορούν να εξακολουθούν να την διατηρούν.

Ειδικότερα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 24 καταργούνται οι διατάξεις των περ. γ΄και δ΄ της παρ.2 και της  περ.δ΄ της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.1676/1986 για τις ενδοκοινοτικές μεταφορές της έδρας (πραγματικής ή καταστατικής) μιας εταιρείας, ένωσης προσώπων ή νομικού προσώπου για τις οποίες κρίθηκε ότι συνιστούν εσφαλμένη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας   69/335/ΕΟΚ.
   
Με την κατάργηση των διατάξεων αυτών αίρονται οι αμφισβητήσεις που είχαν δημιουργηθεί  στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή και αποσαφηνίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση η μεταφορά της πραγματικής ή καταστατικής έδρας ενός προσώπου υπαγόμενου στο φόρο, από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, δεν θεωρείται φορολογητέα πράξη  για την είσπραξη του φόρου.
  
Η κατάργηση των προαναφερομένων  διατάξεων ισχύει, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 27-5-2009.

2.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24, καταργούνται οι απαλλαγές από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων των συμπλοιοκτησιών, των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και των κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιρειών που προβλεπόταν από τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.1676/1986.
   
Η κατάργηση των προαναφερομένων απαλλακτικών διατάξεων ισχύει,  εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 27-5-2009.
   
Επομένως, καταλαμβάνει τη σύσταση, αύξηση κεφαλαίου και λοιπές φορολογητέες πράξεις των συμπλοιοκτησιών, των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και των κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιρειών, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται, δηλαδή το οικείο έγγραφο καταρτίζεται από 27-5-2009 και για τις οποίες εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των  άρθρων  17- 31 του
ν.1676/1986, όπως ισχύουν, περί επιβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.
  
Υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων περί επιβολής του φόρου συγκέντρωσης  κεφαλαίων, οι φορολογητέες πράξεις (παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.1676/1986)  υπάγονται στο φόρο,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18, ανεξάρτητα από τον τόπο στο οποίο πραγματοποιούνται, ή τον τόπο, στον οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία, που εισφέρονται, εφόσον κατά τον χρόνο που πραγματοποιούνται:
   
α) τόσο ή έδρα της πραγματικής διεύθυνσης των προσώπων του άρθρου 17 του ν.1676/1986 όσο και η καταστατική έδρα τους βρίσκονται στην Ελλάδα, ή
   
β) μόνο ή έδρα της πραγματικής διεύθυνσης των ανωτέρω προσώπων βρίσκεται στην Ελλάδα,ή
   
γ) μόνο η καταστατική έδρα των προσώπων αυτών βρίσκεται στην Ελλάδα, η δε πραγματική έδρα της διεύθυνσής τους βρίσκεται σε τρίτο κράτος, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
   
Εξάλλου, όπως ορίζεται περαιτέρω, στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.1676/1986, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου, ως έδρα πραγματικής διεύθυνσης των υποκειμένων προσώπων στο φόρο (του άρθρου 17) θεωρείται ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το κέντρο λήψης των αποφάσεων των προσώπων αυτών.
   
Επιπρόσθετα, ο φόρος υπολογίζεται στην «πραγματική» αξία των εισφερόμενων κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1α του άρθρου 19 του ν.1676/1986.
   
Η εξακρίβωση της «πραγματικής» αξίας γίνεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με βάση την αγοραία αξία, δηλαδή την αξία που με ευχέρεια θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να μεταβιβάσει τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία.
   
Άλλωστε ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή και τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου της δήλωσης, εάν δεν την αποδέχεται ως ειλικρινή, μπορεί, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τότε που υποβλήθηκε  η δήλωση, να προβεί σε προσωρινό προσδιορισμό της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, που πρέπει να φορολογηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.1676/1986.
   
Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17-31 του ν.1676/1986, περί επιβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, έχουν δοθεί με την Εγκύκλιό μας Σ.3657/442/ΠΟΛ.349/19.12.1986
   
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                             H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ               ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
                                                                          ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ                               

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης