Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1267/23.10.1995 Αναπροσαρμογή της εισφοράς υπέρ του ΤΣΑ άρθρου 4 Ν.984/1979

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1267/23.10.1995
Αναπροσαρμογή της εισφοράς υπέρ του ΤΣΑ άρθρου 4 Ν.984/1979


ΠΟΛ.1267/23.10.1995 Αναπροσαρμογή της εισφοράς υπέρ του ΤΣΑ άρθρου 4 Ν.984/1979

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1995
Αρ.Πρωτ: 1118981/5367/Δ0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ 1267

ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή της εισφοράς υπέρ του ΤΣΑ άρθρου 4 ν.984/1979

1118981/5367/Δ0014/

Κοινοποιούμε κατωτέρω την Φ.22/871/3.10.1995 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων. "Αναπροσαρμογή της εισφοράς υπέρ του ΤΣΑ του άρθρου 4 Ν.984/1979", που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 851/Β/12.10.1995).
Με την απόφαση αυτή ανακαθορίζεται, από 1.1.1996, η εισφορά υπέρ του Τ.Σ.Α. άρθρου 4 Ν.984/1979 και υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή και μετά για μεν τα επαγγελματικά αυτοκίνητα Δ.Χ., σύμφωνα με την κλίμακα που καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της Απόφασης, για δε τα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ι.Χ., σύμφωνα με την κλίμακα που καθορίζεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 αυτής.
Σημειώνεται ότι κατά τα ανωτέρω υπολογισμός της εισφοράς, θα πραγματοποιηθεί μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ, μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας επαγγελματικών αυτοκινήτων Δ.Χ. & Ι.Χ. και τις υπόλοιπες υπέρ του Τ.Σ.Α. εισφορές. Στις περιπτώσεις που η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας δεν θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ, αλλά από τις ΔΟΥ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε επαγγελματικού αυτοκινήτου Δ.Χ. και Ι.Χ. και τις άλλες εισφορές υπέρ του Τ.Σ.Α. θα υπολογιστεί και η εισφορά αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αναπροσαρμογή της εισφοράς υπέρ του ΤΣΑ, του άρθρου 4 Ν.984/1979 (244 Α) Φ.22/871/1995

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν.984/1979 (ΦΕΚ 244 Α) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν.1056/1980, (ΦΕΚ 152 Α) και του άρθρου 59 παραγρ. 2 του Ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α).

3. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α 137), του Π.Δ.372/95 "Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας" (201 Α), το Π.Δ.375/95 "Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (203 Α) και το Π.Δ.213/92 "Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπ. Υγ. Προν. & Κοιν. Ασφαλίσεων" (Α 102).

4. Την 869/6.7.95 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΑ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (Α 154) σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που προστέθηκε ως άρθρο 29α στις διατάξεις του Ν.1558/85 (Α 137), βάσει των οποίων γίνεται γνωστό ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Η καταβαλλομένη υπέρ του ΤΣΑ εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.984/1979 (244Α) από κάθε κύριο και νομέα ή χρησιούχο και εκμεταλλευτή επαγγελματικού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για την χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση εκάστου αυτοκινήτου, όπως αναπροσαρμόστηκε μέχρι 31.12.1983 με την παρ. 3 του Ν.984/1979, ανακαθορίζεται κατά μήνα, ως ακολούθως:

1. Επαγγελματικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης:

Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφελίμου φορτίου μέχρι και 1 τόννο, 260 δραχ.
Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφελίμου φορτίου

άνω του 1 τον. και μέχρι 1 1/2 τον. δραχ. 340
άνω του 1 1/2 τον. και μέχρι 2 τον. δραχ. 390
άνω του 2 τον. και μέχρι 2 1/2 τον. δραχ. 440
άνω του 2 1/2 τον. και μέχρι 3 τον δραχ. 480
άνω του 3 τον. και μέχρι 3 1/2 τον. δραχ. 530
άνω του 3 1/2 τον. και μέχρι 4 τον. δραχ. 580
άνω του 4 τον. και μέχρι 5 τον. δραχ. 630
άνω του 5 τον. και μέχρι 6 τον. δραχ. 680
άνω του 6 τον. και μέχρι 6 1/2 τον. δραχ. 710
άνω του 6 1/2 τον. και μέχρι 7 τον. δραχ. 740
άνω του 7 τον. και μέχρι 8 τον. δραχ. 770
άνω του 8 τον. και μέχρι 9 τον. δραχ. 810
άνω του 9 τον. και μέχρι 10 τον. δραχ. 840
άνω του 10 τον. και μέχρι 11 τον. δραχ. 870
άνω του 11 τον. και μέχρι 12 τον. δραχ. 900
άνω του 12 τον. και μέχρι 13 τον. δραχ. 930
άνω του 13 τον. και μέχρι 14 τον. δραχ. 970
άνω του 14 τον. και μέχρι 15 τον. δραχ. 1.000
άνω του 15 τον. δραχ. 1.030

Για μοτοσυκλέττες Δ.Χ. 160 δρχ.
Για Λεωφορεία - Πούλμαν Δ.Χ. 16 δρχ. ανά θέση.
Για Ταξί και Αγοραία 160 δρχ. ανά θέση.

Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, η κατά μήνα εισφορά καθορίζεται ως εξής:

Για κάθε ίππο 32 δραχμές
Για κάθε θέση 16 δραχμές και
Για κάθε τόννο ωφελίμου φορτίου, ως η ανωτέρω κλίμακα.

2. Επαγγελματικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης:
Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφελίμου φορτίου μέχρι και 1 τόννο, 580 δρχ.

Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφελίμου φορτίου

άνω του 1 τον. και μέχρι 1 1/2 τον. δραχ. 770
άνω του 1 1/2 τον. και μέχρι 2 τον. δραχ. 880
άνω του 2 τον. και μέχρι 2 1/2 τον. δραχ. 990
άνω του 2 1/2 τον. και μέχρι 3 τον. δραχ. 1.100
άνω του 3 τον. και μέχρι 3 1/2 τον. δραχ. 1.210
άνω του 3 1/2 τον. και μέχρι 4 τον. δραχ. 1.320
άνω του 4 τον. και μέχρι 5 τον. δραχ. 1.430
άνω του 5 τον. και μέχρι 6 τον. δραχ. 1.540
άνω του 6 τον. και μέχρι 6 1/2 τον. δραχ. 1.610
άνω του 6 1/2 τον. και μέχρι 7 τον. δραχ. 1.680
άνω του 7 τον. και μέχρι 8 τον. δραχ. 1.760
άνω του 8 τον. και μέχρι 9 τον. δραχ. 1.830
άνω του 9 τον. και μέχρι 10 τον. δραχ. 1.900
άνω του 10 τον. και μέχρι 11 τον. δραχ. 1.970
άνω του 11 τον. και μέχρι 12 τον. δραχ. 2.050
άνω του 12 τον. και μέχρι 13 τον. δραχ. 2.120
άνω του 13 τον. και μέχρι 14 τον. δραχ. 2.200
άνω του 14 τον. και μέχρι 15 τον. δραχ. 2.270
άνω του 15 τον. δραχ. 2.340

Για Λεωφορεία - Πούλμαν 35 δρχ. ανά θέση.
Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, η κατά μήνα, εισφορά καθορίζεται ως εξής:

Για κάθε ίππο 70 δραχμές
Για κάθε θέση 35 δραχμές και
Για κάθε τόννο ωφελίμου φορτίου, ως η ανωτέρω κλίμακα.

Αρθρο 2

Η εισφορά του προηγουμένου άρθρου, η υπολογιζομένη με βάση την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων ή των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 1.030 δραχμών μηνιαίως για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης ή το ποσό των 2.340 δραχμών μηνιαίως για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Προκειμένου περί αυτοκινήτων μετά ρυμουλκουμένων οχημάτων, τα ρυμουλκούμενα οχήματα δεν υπόκεινται στην εισφορά του προηγούμενου άρθρου.

Αρθρο 3

Της εισφοράς του άρθρου 1 εξαιρούνται οι χρησιμοποιούντες ή εκμεταλλευόμενοι αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ιδιωτικής χρήσης για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αγροτικές εν γένει εργασίες.

Αρθρο 4

Η ανωτέρω εισφορά συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας, όταν πρόκειται για αυτοκίνητα για τα οποία καταβάλλονται τα τέλη αυτά και αποδίδεται στο Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) εντός τριμήνου από την είσπραξή της. Για τα αυτοκίνητα, για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη
κυκλοφορίας, η εν λόγω εισφορά καταβάλλεται από τους υποχρέους στο ΤΣΑ και συνεισπράττεται μαζί με την ασφαλιστική εισφορά, εφαρμόζονται δε για την είσπραξη αυτή οι διατάξεις της νομοθεσίας, που διέπει εκάστοτε το Τ.Σ.Α.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.1996.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης