Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2009/524/ΕΚ) της 29ης Ιουνίου 2009 Σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς


ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2009/524/ΕΚ) της 29ης Ιουνίου 2009
Σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς


ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2009/524/ΕΚ) της 29ης Ιουνίου 2009 Σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
(2009/524/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί ομαλά είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανά πτυξης, καθώς και για την προώθηση της οικονομικής στα θερότητας. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η ενιαία αγορά, τόσο περισσότερο θα βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλ λον, ενθαρρύνοντας, κατά συνέπεια, τις επιχειρήσεις να επεν δύουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ θα αυξάνε ται περισσότερο η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ζήτηση. Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί ομαλά είναι συνε πώς καθοριστικής σημασίας στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης για τη διευκόλυνση της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

(2) Είναι ουσιαστικής σημασίας για μια εύρυθμη ενιαία αγορά να έχουν ορθώς μεταφερθεί, εφαρμοστεί, επιβληθεί παρακο λουθηθεί και ικανοποιητικώς εναρμονισθεί οι κοινοτικοί κανόνες που επηρεάζουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (στο εξής «κανόνες της ενιαίας αγοράς»).

(3) Από τη διαβούλευση και την ανάλυση που διενεργήθηκαν για την εκπόνηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (στο εξής «έκθεση για την ενιαία αγορά») ( 1 ) εντοπίσθηκε ένας αριθμός από ελλείψεις που δείχνουν ότι η ενιαία αγορά δεν λειτουργεί ακόμη όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε. Σε πολλούς τομείς και κλάδους απαιτούνται ακόμη περαιτέρω προσπάθειες. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συχνά δεν κατορθώνουν να εκμεταλλευθούν τις πολυάριθμες ευκαι ρίες της ενιαίας αγοράς, επειδή οι κανόνες δεν εφαρμόζονται και δεν εκτελούνται ορθά.

(4) Κατά συνέπεια, στην έκθεση για την ενιαία αγορά η Επιτροπή πρότεινε σειρά συγκεκριμένων μέτρων, προκειμένου να δια σφαλισθεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να ωφελούνται από τα οικονομικά πλεονεκτήματα που δημι ούργησε η ενιαία αγορά ( 2 ).

(5) Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη και εκείνων που ελήφθησαν από την Επιτροπή πρέπει να ισχύει συμπληρωματικότητα. Μια συντονισμένη προσέγγιση συνερ γασίας —μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών— με κοινό στόχο τη βελτίωση της μεταφοράς, εφαρμογής και εκτέλεσης των κανόνων της ενιαίας αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η προσέγγιση συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας σύστασης υπερβαίνει τα όρια της ήδη καθιε ρωμένης συνεργασίας σε ορισμένους τομείς πολιτικής της ενιαίας αγοράς. Απαιτείται η καθιέρωση και διατήρηση εγγύ τερης συνεργασίας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με την Επιτροπή, σε όλους τους συναφείς με την ενιαία αγορά τομείς. Η προσέγγιση συνεργασίας συνε πάγεται επίσης ότι τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν κοινή ευθύνη και, ως εκ τούτου, έναν ρόλο περισσότερο προλη πτικής διαχείρισης της ενιαίας αγοράς.

(6) Από την έκθεση για την ενιαία αγορά, και ιδίως από τις συζητήσεις που ακολούθησαν με τα κράτη μέλη, εντοπίσθη καν ορισμένοι τομείς οι οποίοι θεωρήθηκαν κρίσιμοι για την επίτευξη μιας εύρυθμης ενιαίας αγοράς, δηλαδή: διασφάλιση συντονισμού για τα ζητήματα της ενιαίας αγοράς· βελτίωση της συνεργασίας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με την Επιτροπή· βελτίωση της μεταφοράς των κανόνων της ενιαίας αγοράς· παρακολούθηση των αγορών και των κλάδων, προκειμένου να εντοπίζονται εν δυνάμει δυσλει τουργίες της αγοράς· βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς· ενίσχυση της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς και προώθηση της επίλυσης προβλημάτων· προώθηση της τακτικής αξιολόγησης της εθνικής νομοθεσίας· και ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά.
( 2 ) Το ΑΕΠ της Κοινότητας αυξήθηκε κατά 2,15 %, 2,75 εκατ. επιπλέον θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 1992-2006, ενώ το ενδοκοινοτικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 30 % μεταξύ των ετών 1995 και 2005 [SEC(2007) 1521 της 20.11.2007].

(7) Η παρούσα σύσταση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε λύσεις που εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν στην πράξη στα κράτη αυτά. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να επιλέξει τις καταλλη λότερες πρακτικές για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των αρχών που διατυπώνονται στην παρούσα σύσταση, λαμβάνο ντας υπόψη τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό στο εθνικό του πλαίσιο, δεδομένου ότι οι διαδικασίες και οι πρακτικές που είναι αποτελεσματικές σε ένα κράτος μέλος μπορεί να μην είναι εξίσου αποτελεσματικές σε κάποιο άλλο.

(8) Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώ σουν τον εσωτερικό συντονισμό τους για τα ζητήματα της ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δια σπορά αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών εθνικών αρχών ( 1 ). Αφού στην εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς ενδέχεται να συμμετέχει ευρεία ποικιλία εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν μια αρμοδιότητα συντονισμού της ενιαίας αγοράς εντός των εθνικών τους διοικήσεων, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με συγκεκριμένες εθνικές διοι κητικές δομές και παραδόσεις. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την αποστολή αυτή θα πρέπει να αναλάβουν τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας σύστασης.

(9) Η στενή διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τα ζητήματα της ενι αίας αγοράς επιτρέπει την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστο σύνης και είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα διασυνοριακά δίκτυα ή τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρο φόρησης που δημιούργησε η Επιτροπή (π.χ., όπως είναι το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το RAPEX ( 2 ), το RASFF ( 3 ) ή το δίκτυο συνερ γασίας για την προστασία των καταναλωτών) είναι λειτουρ γικά, εφαρμόζοντας κατάλληλες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανο μένης της διάθεσης πόρων.

(10) Οι πίνακες αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά δεί χνουν ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη βελτίωσης της έγκαιρης και ποιοτικής μεταφοράς των οδηγιών περί ενιαίας αγοράς. Παρότι η σύσταση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2004 για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά ( 4 ) (στο εξής η «σύσταση της Επιτροπής του 2004») εφαρμόζεται ευρέως, και τούτο είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελ τίωση του ποσοστού μεταφοράς, εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματα της εν λόγω σύστασης τα οποία πρέπει να εφαρμο σθούν πιο αποτελεσματικά. Η παρούσα σύσταση υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να είναι απαραίτητες οι δράσεις, τις οποίες αναπτύσσει περαιτέρω, της σύστασης της Επιτροπής του 2004, η οποία παραμένει ως έγγραφο αναφοράς για τις διοικήσεις των κρατών μελών που ασχολούνται με τη μετα φορά στο εθνικό δίκαιο. Η παρούσα σύσταση βασίζεται επί σης στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μία Ευρώπη αποτελεσμάτων — εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» ( 5 ), καθώς και στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επανε ξέταση της διαδικασίας Lamfalussy — ενίσχυση της εποπτι κής σύγκλισης» ( 6 ).

(11) Η παρακολούθηση της αγοράς είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των τομέων στους οποίους οι αγορές δεν λειτουρ γούν ορθά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την επικέντρωση των πολιτικών της ενιαίας αγοράς στους εν λόγω τομείς. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού και της παρακολού θησης των πολιτικών της ενιαίας αγοράς (π.χ. μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές). Η συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και στις αρχές των κρατών μελών για την παρακολούθηση της αγοράς και τη συλλογή δεδο μένων θα ενισχύσει την ποιότητα των δεδομένων και της ανάλυσης που θα αξιοποιηθούν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και θα συνδράμει στην επίτευξη συναίνεσης επί των ζητημάτων της ενιαίας αγοράς. Τα κράτη μέλη ενθαρ ρύνονται να συμμετέχουν στις δράσεις παρακολούθησης της αγοράς που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή, καθώς και να υλοποιούν παρόμοιες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες εθνικές ανάγκες.

(12) Οι διάφορες εθνικές μελέτες υπογραμμίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης για την παροχή συνδρομής στους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστών, σε εθνικό, περιφε ρειακό και τοπικό επίπεδο διοίκησης όσον αφορά την ορθή μεταφορά, την εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενι αίας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει σημασία να διασφαλι σθεί ότι οι κανόνες αυτοί, και ο αντίκτυπος στην ανταγωνι στικότητα εν γένει της Κοινότητας, λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά τη σύνταξη της εθνικής νομοθεσίας. Η σπουδαι ότητα της εκπαίδευσης επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από πρό σφατη έρευνα και ψήφισμα σχετικά με το ρόλο των εθνικών δικαστών, που διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το ψήφισμά του το 2005 σχετικά με το δίκαιο περί αντα γωνισμού ( 7 ), καθώς και από πρόσφατο ψήφισμα του Συμ βουλίου ( 8 ). Οι υπάλληλοι θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

(13) Η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των κατάλληλων μέτρων για την επίλυση των προβλη μάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ωφεληθούν από τις ελευθερίες τις οποίες εγγυάται η συνθήκη. Με βάση την ήδη επιτευχθείσα συνερ γασία στον τομέα της επίλυσης προβλημάτων, ιδίως μέσω του SOLVIT ( 9 ), τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτρο πής, θα πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητα των μηχανισμών

( 1 ) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τα μέσα για μία εκσυγχρονισμένη πολιτική για την ενιαία αγορά, SEC(2007) 1518 της 20.11.2007.
( 2 ) Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊ όντα.
( 3 ) Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.
( 4 ) ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σ. 47.
( 5 ) COM(2007) 502 τελικό της 5.9.2007.
( 6 ) COM(2007) 727 τελικό της 20.11.2007.
( 7 ) Έκθεση του ΕΚ σχετικά με το ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα (INI/2007/2027 της 9.7.2008)· έκθεση του ΕΚ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού 2004 (INI/2005/2209 της 20.3.2006).
( 8 ) Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου 14757 της 28ης Οκτωβρίου 2008.
( 9 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, της Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφε ρειών με τίτλο «Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην εσωτερική αγορά («SOLVIT»)», [COM(2001) 702 τελικό της 27.11.2001].επίλυσης προβλημάτων —είτε στα εθνικά δικαστήρια είτε μέσω μηχανισμών εξώδικης επίλυσης— για την παροχή απο τελεσματικής έννομης προστασίας. Είναι σημαντικό να αντι μετωπίζονται οι περιστάσεις που προκαλούν τα διάφορα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν.

(14) Η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εθνικής νομοθεσίας είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει την επαλήθευση του βαθμού αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των κανό νων της ενιαίας αγοράς στην πράξη και τον εντοπισμό δια τάξεων που δυνητικά εμποδίζουν τους πολίτες και τις επι χειρήσεις να επωφελούνται πλήρως από τους εν λόγω κανό νες. Τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να διενεργούνται πιο συστηματικά σε όλα τα κράτη μέλη.

(15) Οι πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου ( 1 ) και οι αιτή σεις που απευθύνθηκαν προς τις υπηρεσίες ενημέρωσης και επίλυσης προβλημάτων της Επιτροπής καταδεικνύουν ότι είναι απαραίτητη η παροχή περισσότερων πληροφοριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματα αυτά στην πράξη. Θα πρέπει, επιπλέον, να καταστεί εφικτό οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν συνδρομή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Προς τούτο, τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής και, όποτε απαιτείται, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους, θα πρέπει να διασφαλίζουν την παροχή πρα κτικών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με ζητήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επι θυμούν να ζήσουν, να σπουδάσουν, να εργασθούν, να ιδρύ σουν εταιρείες ή να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος.

(16) Στο παράρτημα της παρούσας σύστασης ορίζονται μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης, ενώ παρέχεται κατάλο γος των πρακτικών ορισμένων κρατών μελών, πάνω στις οποίες βασίζονται τα εν λόγω μέτρα. Θεωρείται ότι, αν και ορισμένα μέτρα ενδέχεται αρχικά να συνεπάγονται δαπάνες, αυτά θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα εξοικονόμη σης πόρων, για παράδειγμα μέσω της απλοποίησης των εθνι κών διοικητικών πρακτικών, ενώ θα πρέπει μακροπρόθεσμα να οδηγούν σε μια πλέον εύρυθμη ενιαία αγορά και, επομ νως, να αποφέρουν οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

(17) Η πρόοδος της εφαρμογής της παρούσας σύστασης πρέπει να παρακολουθείται σε στενή συνεργασία ανάμεσα στην Επι τροπή και τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και μέσω συζητή σεων, στη Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα εσωτερικής αγοράς (ΣΕΕΑ), επί τη βάσει συγκριτικών οροσήμων και δεικτών. Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιο λογήσει τα αποτελέσματα της παρούσας σύστασης τέσσερα έτη μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις προς την Επι τροπή τρία έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας σύστασης στην Επίσημη Εφημερίδα σχετικά με τα μέτρα που ελήφθη σαν για την εφαρμογή της,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1. Να διασφαλίσουν και ενισχύσουν μια συντονιστική αποστολή της ενιαίας αγοράς, να προωθήσουν τον αποτελεσματικό συντο νισμό εντός και μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για τα ζητήματα της ενιαίας αγοράς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και να δράσουν ως σημείο αναφοράς για την ενιαία αγορά εντός της διοίκησης.

2. Να διευκολύνουν την ενεργό συνεργασία ανάμεσα στις διοικη τικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τα ζητήματα της ενιαίας αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και με την Επιτροπή, μέσω της επαρκούς διάθεσης πόρων.

3. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της μεταφοράς των οδηγιών που επηρεάζουν την ενιαία αγορά.

4. Να στηρίξουν το έργο της Επιτροπής σχετικά με την παρακο λούθηση της αγοράς και τη συλλογή συναφών δεδομένων, συνεισφέροντας ενεργά στις δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο και, ανάλογα με την περίπτωση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παρό μοιων δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

5. Να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρχές και οι υπάλληλοι διαθ τουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά σχετικά με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και, όπου έχει σημασία, να συνεκτιμούν τους εν λόγω κανόνες όταν ετοιμάζουν και δημιουργούν νέα εθνική νομοθεσία.

6. Να διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την ταχεία και αποτελεσμα τική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην ενιαία αγορά, λαμβάνοντας εν γένει μέτρα για να βελτιωθεί η επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και ειδικότερα διασφα λίζοντας ότι οι δικαστές διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του κοινο τικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων της ενιαίας αγοράς, και στηρίζοντας επαρκώς τους μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων.

7. Να αξιολογούν και αποτιμούν τακτικά την εθνική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και ενώ το πράττουν να ανασκοπούν την τυχόν χρήση απαλλαγών ή παρεκκλίσεων όπως προβλέπονται στους ισχύοντες κανόνες της ενιαίας αγοράς.

8. Να ενισχύσουν την παροχή πρακτικών πληροφοριών επί ζητημά των της ενιαίας αγοράς στις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

9. Να εξετάσουν τα μέτρα και τις πρακτικές που ορίζονται στο παράρτημα και, έχοντας υπόψη τις εθνικές θεσμικές παραδόσεις τους, να υιοθετήσουν τις πρακτικές εκείνες οι οποίες θα οδηγή σουν ή αναμένεται να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και είναι οι πλέον κατάλληλες για την εφαρ μογή της παρούσας σύστασης.
( 1 ) http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#06120410.

Να συνεργάζονται με την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύστασης, να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης σε τακτική βάση και να υποβάλουν τελική έκθεση στην Επιτροπή τρία έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας σύστασης στην Επίσημη Εφημερίδα.
Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009.
Για την Επιτροπή
Charlie McCREEVY
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέτρα και πρακτικές βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

α) να αναθέσουν σε μια νέα ή υφιστάμενη αρχή εντός της εθνικής διοίκησης την ευθύνη του συντονισμού για τα ζητήματα της ενιαίας αγοράς·

β) να διασφαλίσουν τον συντονισμό ανάμεσα στα υπουργεία και τις υπηρεσίες σχετικά με τα ζητήματα της ενιαίας αγοράς·

γ) να διασφαλίσουν τον συντονισμό ανάμεσα στα υπουργεία και τις υπηρεσίες αφενός και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές αφετέρου, καθώς επίσης ανάμεσα στις περιφερειακές και ανάμεσα στις τοπικές αρχές·

δ) να διασφαλίσουν ότι τα αρμόδια υπουργεία και οι υπηρεσίες, καθώς και τα λοιπά θεσμικά όργανα λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες της ενιαίας αγοράς·

(ε) να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγκερασμού των ευθυνών για ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται με την ενιαία αγορά στο πλαίσιο μιας ενιαίας αρχής, λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση της εθνικής διοίκησης·

στ) να σχεδιάσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή της παρούσας σύστασης. Υφιστάμενες πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη που συνδέονται με τα συνιστώμενα μέτρα
Ευθύνη συντονισμού για τα ζητήματα της ενιαίας αγοράς
— Κάποιοι κρατικοί φορείς ήδη ασκούν σε ορισμένο βαθμό συντονιστική λειτουργία για την ενιαία αγορά. Συνεργάζονται στενά με άλλες αρχές σχετικά με ζητήματα της ενιαίας αγοράς, διασφαλίζουν τη συμβατότητα του εθνικού δικαίου με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και είναι υπεύθυνοι για ορισμένες δραστηριότητες της ενιαίας αγοράς.
Διυπουργική συνεργασία
— Οι διυπουργικές ομάδες εργασίας επί ζητημάτων που συνδέονται με την ενιαία αγορά συγκεντρώνουν αντιπροσώπους των αρμόδιων αρχών.
Κάθετος συντονισμός
— Υπάρχουν ειδικά δίκτυα, π.χ. στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή της εποπτείας της αγοράς, τα οποία συνδέουν περιφερειακές και τοπικές αρχές. Τα δίκτυα αυτά διαθέτουν κοινές βάσεις δεδομένων ή ιστοσελίδες. — Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί αντιπρόσωποι συμμετέχουν, όσον αφορά ζητήματα του ενδιαφέροντός τους, στο έργο των διυπουργικών ομάδων.
Πολιτική προβολή
— Οι συζητήσεις πολιτικής για ζητήματα της ενιαίας αγοράς διεξάγονται σε τακτική βάση, π.χ. στις υποεπιτροπές του εθνικού Υπουργικού Συμβουλίου. — Το εθνικό κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην ανάλυση των ζητημάτων της ενιαίας αγοράς, π.χ. συντάσσοντας εκθέσεις ή διεξάγοντας έρευνες επί των εν λόγω ζητημά των.
Εκπροσώπηση
— Ένας κρατικός φορέας διασφαλίζει τη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς διενεργώντας, μεταξύ άλλων, έλεγχο των εθνικών νομο θετικών σχεδίων.
Συνδυασμός δραστηριοτήτων της ενιαίας αγοράς
— Κάποιοι κρατικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για ορισμένες δραστηριότητες που συνδέο νται με την ενιαία αγορά, όπως είναι το SOLVIT, το IMI, οι κοινοποιήσεις της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2679/98του Συμβουλίου ( 2 ), ο συντονισμός της δημιουργίας ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης σύμφωνα με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα εμπορεύματα.

( 1 ) Οδηγία της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37). ( 2 ) Κανονισμός της 7ης Δεκεμβρίου 1998 για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευ μάτων μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 337 της 12.12.1998, σ. 8).

2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
α) να παρέχουν σε μόνιμη βάση: σχετική εκπαίδευση σε ζητήματα γλώσσας, ΤΠ και άλλες καταρτίσεις, να ευαισθητοποιούν σχετικά με τα υφιστάμενα δίκτυα και όσον αφορά τους συναφείς κανόνες προστασίας δεδομένων, να καθιστούν τα κοινοτικά δίκτυα (π.χ. το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το RAPEX, το RASFF, τα δίκτυα συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών και λοιπά) πλήρως λειτουργικά σε εθνικό επίπεδο·

β) να οργανώνουν —για παράδειγμα, μέσω των υφιστάμενων δικτύων— ανταλλαγές υπαλλήλων υπεύθυνων για ζητήματα ενιαίας αγοράς μεταξύ των εθνικών διοικήσεων·

γ) να διασφαλίζουν ότι η ενεργός συνεργασία ανάμεσα στις αρχές που είναι υπεύθυνες για ζητήματα ενιαίας αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη αποτελεί μέρος της νοοτροπίας της εθνικής διοίκησης·

δ) να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αμέσως στα αιτήματα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς σε εθνικό επίπεδο και ειδικά στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος της ΕΕ ( 1 ) και των διαδικασιών παράβασης. Υφιστάμενες πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη που συνδέονται με τα συνιστώμενα μέτρα
Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών
— Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των Σκανδιναβικών χωρών και των χωρών της Βαλτικής για την εποπτεία της αγοράς, την εφαρμογή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά ( 1 ) και λοιπά ζητήματα ενιαίας αγοράς. — Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές αρχές στους τομείς των δημοσίων συμ βάσεων (π.χ. μέσω του δικτύου δημοσίων συμβάσεων) και της εποπτείας της αγοράς. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς στον τομέα της ασφάλειας των καταναλω τικών (μη εδώδιμων) προϊόντων συνεργάζονται στενά μέσω του δικτύου PROSAFE, ενώ το σύστημα ICSMS διευκολύνει την εποπτεία της αγοράς των τεχνικών προϊ όντων.
Διοικητικές ανταλλαγές
— Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού συμμετέχουν στις ανταλλαγές των εθνικών υπαλλή λων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισμού. — Πολλές εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς και αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών συμμετέχουν στις ανταλλαγές υπαλ λήλων στο πλαίσιο του δικτύου ασφάλειας των καταναλωτών, σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου ( 3 ).
Χρηματοοικονομική στήριξη και στήριξη ανθρώπινων πόρων
— Ξεχωριστές ομάδες ορίσθηκαν για τη σύσταση του δικτύου πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και έχουν λάβει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη του IMI στα κράτη μέλη τους.
Εκπαίδευση
— Οι αντιπρόσωποι των εθνικών αρχών, αφού παρακολουθήσουν μαθήματα της Επι τροπής, εκπαιδεύουν άλλα μέλη του δικτύου IMI σε εθνικό επίπεδο. Η πρακτική αυτή λειτουργεί καλύτερα όταν ο εκπαιδευτικός ρόλος εντάσσεται στην περιγραφή καθη κόντων αυτών των υπαλλήλων.
( 1 ) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. ( 2 ) ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4. ( 3 ) ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1.

3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
α) να προετοιμασθούν αποτελεσματικά και εκ των προτέρων για τη μεταφορά, εφαρμογή και τήρηση των οδηγιών για την ενιαία αγορά σε εθνικό επίπεδο·

β) να διασφαλίσουν ότι όλοι οι οικείοι υπάλληλοι συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και συντελούν ώστε οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά και την εφαρμογή μιας οδηγίας σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν επίσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την εν λόγω οδηγία·

γ) να βελτιώσουν τη συνεργασία ανάμεσα στην εθνική διοίκηση και τα εθνικά, περιφερειακά και αποκεντρωμένα κοινοβού λια, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στη μεταφορά, και να τους παράσχουν, εάν απαιτείται, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις διαπραγματεύσεις και τη διαδικασία της μεταφοράς·
( 1 ) Δοκιμαστικό στάδιο του «πιλοτικού προγράμματος της ΕΕ», το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη ταχύτερης ανταπόκρισης στις ερωτήσεις και τα παράπονα αναφορικά με την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, μέσω μιας πιο άτυπης μεθόδου εργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2008 με 15 κράτη μέλη.δ) να παρέχουν πληροφορίες στους εμπλεκόμενους κατά τη διαδικασία μεταφοράς, στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο, σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για την ενιαία αγορά που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες·

ε) να αποφεύγουν την προσθήκη συμπληρωματικών διατάξεων οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τη μεταφορά μιας οδηγίας ( 1 )·
στ) να διευκολύνουν το διάλογο με την Επιτροπή για τη μεταφορά των οδηγιών σχετικά με την ενιαία αγορά χρησιμοποι ώντας πληθώρα μέσων, όπως είναι οι πίνακες συσχετισμού, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της φιλικότητας προς το χρήστη της εθνικής νομοθεσίας. Υφιστάμενες πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη που συνδέονται με τα συνιστώμενα μέτρα
Έγκαιρη προετοιμασία
— Οι εθνικές εκτιμήσεις επιπτώσεων εκπονούνται όταν κατατίθεται μια οδηγία από την Επιτροπή. Εμπεριέχουν λεπτομερή ανάλυση του αντικτύπου για το οικείο κράτος μέλος και τις πιθανές επιπτώσεις της μεταφοράς ή της εφαρμογής. Ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς.
Συνέχεια
— Διασφαλίζεται η στενή συνεργασία ανάμεσα στους υπαλλήλους που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις, τη μεταφορά και την εφαρμογή των οδηγιών. Η ανάγκη για τέτοιου είδους συνέχεια υπογραμμίζεται στις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές περί μεταφοράς.
Συνεργασία με τα κοινοβούλια
— Αποστέλλονται πληροφορίες στα εθνικά κοινοβούλια σε πρώιμο στάδιο και σε τακτική βάση σχετικά με τις εξελίξεις για τη μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών, μεταξύ άλλων μέσω τριμηνιαίου πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με τη μεταφορά.
Συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές
— Οι υπάλληλοι περιφερειακών ή αποκεντρωμένων αρχών συμμετέχουν στο έργο των διυπουργικών συντονιστικών ομάδων μεταφοράς. — Οργανώνονται εκπαίδευση και συνέδρια σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς για τη δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για τις ΜΚΟ.
Επικοινωνία με τους εμπλεκό μενους
— Το κοινό έχει πρόσβαση σε απλοποιημένη βάση δεδομένων μεταφοράς μέσω του διαδικτύου. Οι πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς διατίθενται στις ιστοσελίδες των υπουργείων, ενώ στο διαδίκτυο δημοσιεύεται κατάλογος των οδηγιών που δεν έχουν μεταφερθεί εγκαίρως. — Οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν οδηγίες στους πολίτες σχετικά με τους νέους νόμους περί μεταφοράς τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν από την έναρξη ισχύος τους.
Αποφυγή «περιττών πρόσθετων απαιτήσεων»
— Ισχύουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαχείριση και τον έλεγχο του κινδύνου προσθήκης εμφανώς περιττών μέτρων κατά τη μεταφορά οδηγιών, π.χ. μια ορισμένη κρατική επιτροπή διενεργεί συστηματικό έλεγχο των εθνικών σχεδίων μεταφοράς, γεγονός που υπερβαίνει τις απαιτήσεις των οδηγιών.
Πίνακες συσχετισμού
— Οι πίνακες συσχετισμού χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης και ελέγχου.

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΙΘΑΝΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
(α) να συλλέξουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικές με τις υπό παρακολούθηση αγορές ή τομείς, για παρά δειγμα, από την ανάλυση της αγοράς που διεξάγεται από πανεπιστημιακούς, συμβούλους ή εμπλεκόμενους παράγοντες ή από στοιχεία που συλλέγονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και τους φορείς διαχείρισης παραπόνων·

β) να εντοπίσουν τοπικές πηγές πληροφόρησης και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των τοπικών εμπλεκόμενων στη διαδικασία παρακολούθησης της αγοράς· π.χ. οργανώνοντας τοπικές διαβουλεύσεις ή συναντήσεις ανάμεσα στην Επι τροπή και καίριας σημασίας τοπικούς εμπλεκόμενους παράγοντες·

γ) να συμμετέχουν στο έργο παρακολούθησης επί συγκεκριμένων πτυχών, όπως είναι η ανάλυση του ανταγωνισμού, οι ρυθμιστικές εκτιμήσεις ή η συλλογή δεδομένων για τον υπολογισμό του τρόπου λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές (π.χ. μέσω της τακτικής συλλογής της μέσης τιμής συγκρίσιμων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, της ταξινόμησης των παραπόνων των καταναλωτών και της ανάπτυξης κατάλληλων δεικτών για τη μέτρηση της ποι ότητας της εφαρμογής).
( 1 ) Με την επιφύλαξη της μεταφοράς διατάξεων που θέτουν ελάχιστες απαιτήσεις σε οδηγίες που προκύπτουν από τις κοινές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ (ιδίως το άρθρο 137 ΣΕΚ).Υφιστάμενες πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη που συνδέονται με τα συνιστώμενα μέτρα
Συλλογή πληροφοριών
— Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τις υπό παρακολούθηση αγορές ή τομείς (π.χ. στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της αγοράς στο λιανικό εμπόριο).
Συγκεκριμένες πτυχές της παρακολούθησης
— Παρακολούθηση διεξάγεται και από την οπτική του καταναλωτή (π.χ. ένας δείκτης κατάστασης καταναλωτή που βαθμολογεί συγκριτικά 57 αγορές δημοσιεύεται σε ετήσια βάση, ενώ η μεθοδολογία του ακολουθείται και σε άλλα κράτη μέλη) ή του ανταγωνισμού (π.χ. παρακολούθηση ενός εθνικού τομέα λιανικής από άποψη ανταγωνισμού).
Παρακολούθηση σε εθνικό επί πεδο
— Διενεργήθηκε μια πιλοτική διαδικασία εξέτασης σε στενή συνεργασία με την Επιτρο πή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μεθοδολογία της Επιτροπής θα μπορούσε να εφαρμοσθεί σε επίπεδο χώρας και προκειμένου να εξασφαλισθεί ο προσανατολισμός για περαιτέρω εις βάθος αναλύσεις στα κράτη μέλη.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αναφορικά με τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς:
α) να παρέχουν εκπαίδευση στο κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά στους κανόνες της ενιαίας αγοράς όταν οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται σε μια θέση εργασίας·

β) να καταρτίσουν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εργασία για το κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά για τους κανόνες της ενιαίας αγοράς·

γ) να παρέχουν πρακτική καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και την εφαρμογή τους. Υφιστάμενες πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη που συνδέονται με τα συνιστώμενα μέτρα
Εκπαίδευση

— Οργανώνεται υποχρεωτική εκπαίδευση στο κοινοτικό δίκαιο για τους υπαλλήλους, π.χ. το κοινοτικό δίκαιο καθίσταται υποχρεωτικό μέρος της προπαρασκευαστικής φάσης για την πρόσβαση σε επαγγελματική σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση· οργανώνονται υποχρεωτικά σεμινάρια σχετικά με ζητήματα δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής σε κοινοτικά ζητήματα.
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην εργασία
— Η εκπαίδευση σε κοινοτικά ζητήματα και ζητήματα ενιαίας αγοράς οργανώνεται μέσω ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών ενοτήτων· συντάσσονται τακτικά ενημερωτικά δελτία· διεξάγονται συνέδρια ή τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της εθνικής διοίκησης. — Υφίστανται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για υπαλλήλους όσον αφορά την εσωτερική αγορά.
Πρακτική καθοδήγηση και συμβουλές
— Ένας συγκεκριμένος οδηγός εσωτερικής αγοράς συνδράμει τους εθνικούς υπαλλή λους να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους· αναπτύσσονται επίσης λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση μετά την έγκριση της δέσμης νομοθετικών μέτρων για τα εμπορεύματα. — Η υπηρεσία υποστήριξης που έχει ορισθεί ασχολείται με ερωτήσεις των υπαλλήλων οι οποίες αφορούν την ενιαία αγορά. — Ερμηνευτικές διευκρινίσεις σχετικά με το πώς γίνεται κατανοητή και ερμηνεύεται μια νομική πράξη δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των εθνικών υπουργείων για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.
Εκπαίδευση και εξετάσεις σχε τικά με το κοινοτικό δίκαιο και τους κανόνες της ενιαίας αγο ράς
— Το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της νομικής εκπαίδευσης. — Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να επιτύχουν σε εξετάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται το κοινοτικό δίκαιο και οι κανόνες της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να προσληφθούν σε θέση της δημόσιας διοίκησης.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Μηχανισμοί εξώδικης επίλυσης προβλημάτων
Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
α) να διασφαλίσουν ότι είναι διαθέσιμες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις διαφανείς, απλές και μη δαπανηρές διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR)·
β) να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν ενεργά –ειδικά μέσω επαρκών πόρων– στη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων σε κοινοτικό επίπεδο, όπως είναι το SOLVIT και το πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ·
γ) να παρέχουν επαρκή πληροφόρηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις —στις ιστοσελίδες που αφορούν την ενιαία αγορά— σχετικά με τους υφιστάμενους μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·
δ) να αντιμετωπίζουν τις υποκείμενες αιτίες των προβλημάτων που οδηγούν στην προσφυγή στους μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων.

2. Εθνικό δικαστήριο
Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
α) να παρέχουν στους δικαστές στοιχειώδη εκπαίδευση στο κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά στους κανόνες της ενιαίας αγοράς όταν προσλαμβάνονται σε θέση εργασίας, καθώς και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης δικαστικών ( 1 ) το οποίο διοργανώνει και χρηματοδοτεί την ανταλλαγή δικαστών·
β) να διασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση σε πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία που αφορά την ενιαία αγορά και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης μέσω της μελλοντικής κοινοτικής ηλεκτρονικής πύλης για τη Δικαιοσύνη ( 2 ), η οποία θα προσφέρει μια «μονοαπευθυντική (ηλεκτρονική) θυρίδα» πληροφόρησης για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές δικαστικές διαδικασίες·
γ) να ενθαρρύνουν τα εθνικά δικαστήρια να συλλέγουν και να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με σημαντικές εθνικές δικαστικές αποφάσεις στον τομέα της ενιαίας αγοράς, και ιδιαίτερα εθνικές αποφάσεις για την εφαρμογή προδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υφιστάμενες πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη που συνδέονται με τα συνιστώμενα μέτρα
Μηχανισμοί ADR
— Ένα δίκτυο κατώτερων δικαστηρίων για αστικές υποθέσεις, τα οποία προορίζονται για την επίλυση μικρών διαφορών, λειτουργεί προκειμένου να εκδίδεται μία απόφαση με τρόπο ταχύτερο, πιο αποτελεσματικό και λιγότερο δαπανηρό. Συμπεριλαμβάνεται δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών·
Συμμετοχή σε κοινοτικούς μηχανισμούς ADR
— Όταν η συνεργασία μιας αρμόδιας εθνικής αρχής δεν είναι ικανοποιητική, τα κέντρα SOLVIT παραπέμπουν μία υπόθεση σε ανώτερο επίπεδο εντός της διοίκησης σε δεύτερο βαθμό προκειμένου να εξευρεθεί λύση.
Πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς ADR
— Το SOLVIT προωθείται μέσω της εγγύτερης συνεργασίας με ομάδες ενδιαφερομένων και της αποστολής φύλλων πληροφοριών σε αυτές.
Εκπαίδευση
— Το υπουργείο Δικαιοσύνης οργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για δικαστές τα οποία καλύπτουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. — Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ασκούμενους δικαστές στο κοινοτικό δίκαιο είναι υποχρεωτικά.
Εύκολη πρόσβαση στην πληρο φόρηση
— Περιλήψεις της κοινοτικής νομολογίας συντάσσονται από συγκεκριμένη μονάδα ενός εθνικού υπουργείου που ειδικεύεται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς προς χρήση από τα δικαστήρια· — Οι περιλήψεις σημαντικών δικαστικών αποφάσεων δημοσιεύονται σε νομικό δελτίο.
Κοινή χρήση σημαντικών εθνι κών δικαστικών αποφάσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς
— Τα εθνικά δικαστήρια υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις για σημαντικές δικα στικές αποφάσεις αναφορικά με το κοινοτικό δίκαιο και αποφάσεις σχετικά με προ δικαστικά ζητήματα, οι οποίες δημοσιεύονται σε ενημερωτικό δελτίο.


7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
α) να αναπτύξουν συστηματική προσέγγιση παρακολούθησης και αξιολόγησης της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να εντοπίζονται ασυνέπειες στην εφαρμογή της, μεταξύ άλλων μέσω της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους, μέσω ανατροφοδότησης στοιχείων από τους υφιστάμενους μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων κ.λπ.
β) να αναθεωρήσουν, όπου είναι εφικτό, τους υφιστάμενους εθνικούς κανόνες και τις διοικητικές πρακτικές, να εντοπίσουν διατάξεις που θα μπορούσαν να εμποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς· και να προσαρμόσουν το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπου είναι απαραίτητο·

( 1 ) http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm
( 2 ) Η Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πύλη για τη Δικαιοσύνη θα εγκαινιασθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2009.γ) να λάβουν οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η στενή παρακολούθηση της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο πλαίσιο αυτό να αξιολογούν τακτικά εάν η εθνική νομοθεσία και οι διοικητικές πρακτικές είναι συμβατές με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Υφιστάμενες πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη που συνδέονται με τα συνιστώμενα μέτρα

Αξιολόγηση της εφαρμογής
— Εκθέσεις εκ των υστέρων εκτίμησης επιπτώσεων και έλεγχοι πραγματοποιούνται για την παρακολούθηση της εφαρμογής των οδηγιών περί ενιαίας αγοράς· — Πραγματοποιείται συστηματική διαδικασία διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να συζητηθεί πώς (και εάν) εφαρμόζονται οι επιλεγείσες δέσμες των αλληλοσυσχετιζόμενων κανόνων της ενιαίας αγοράς, καθώς και ο αντίκτυπός τους στις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
Αναθεώρηση εθνικών κανόνων και διαδικασιών
— Διενεργούνται ολοκληρωμένες αναθεωρήσεις της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα της ελεύθερης κίνησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
Έλεγχος αντικτύπου των προδι καστικών αποφάσεων του Δικα στηρίου
— Οι εθνικές αρχές αναλύουν συστηματικά εάν η εθνική νομοθεσία πρέπει να τροποποι ηθεί ανάλογα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου.

8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

α) να προωθήσουν και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τις υπηρεσίες κοινοτικής πληροφόρησης ( 1 ) εντός της εθνικής διοίκησης και εξωτερικά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε ευθυγράμμιση με το έργο της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης για την ενιαία αγορά (SMAS)·

β) να διασφαλίσουν την ενίσχυση του συντονισμού ανάμεσα στα εθνικά σημεία επαφής που είναι υπεύθυνα για τις υπηρεσίες κοινοτικής πληροφόρησης·

γ) να διαθέσουν σε άλλες γλώσσες πρακτικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην ενιαία αγορά και να τις καταστήσουν εύκολα προσβάσιμες μέσω διαδικτυακής ιστοσελίδας· και να εισαγάγουν σαφείς διασταυρούμενες παρα πομπές ανάμεσα σε όλες τις συναφείς εθνικές και κοινοτικές πύλες που περιέχουν πληροφορίες για την ενιαία αγορά, και ιδίως μέσω της πύλης «Your Europe»·

δ) να οργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες και προγράμματα για τα οφέλη και τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς. Υφιστάμενες πρακτικές σε ορισμένα κράτη μέλη που συνδέονται με τα συνιστώμενα μέτρα

Προώθηση των υπηρεσιών κοι νοτικής πληροφόρησης

— Παρέχεται στοχευμένη πληροφόρηση στις πλέον αρμόδιες ομάδες εμπλεκομένων μέσω Διαδικτύου, φυλλαδίων, εντύπων, σεμιναρίων και εκστρατειών ευαισθητοποί ησης.
Συντονισμός των υπηρεσιών κοινοτικής πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο
— Μια συντονιστική ομάδα συγκεντρώνει τα σημεία επαφής του Europe Direct, του Δικτύου της Ευρώπης των Επιχειρήσεων, του Eurojus, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών (ECC Net) και του FIN-NΕΤ.
Εύκολα προσβάσιμη πληροφό ρηση
— Σημαντική ποσότητα πληροφοριών που αφορούν την ενιαία αγορά και των συμβου λών προς αλλοδαπούς πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και για υπηκόους που επιθυ μούν να μεταβούν στο εξωτερικό, διατίθεται σε πύλες οριζόντιας ηλεκτρονικής δια κυβέρνησης, εθνικές ιστοσελίδες που επικεντρώνονται σε κοινοτικά ζητήματα ή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις ή πολίτες. — Σχεδιάζεται σε εθνικό επίπεδο πηγή ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την ενιαία αγορά. Τη χορηγία του θα αναλάβει μια κρατική αρχή, ενώ θα συντηρείται από τις λοιπές οικείες αρχές.
Εκστρατείες πληροφόρησης
— Καταρτίζεται πρόγραμμα πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, το οποίο θα περιλαμ βάνει την παροχή έντυπου υλικού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανοικτών δια λέξεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς.

( 1 ) Όπως είναι, μεταξύ άλλων, το Europe Direct, η Υπηρεσία Προσανατολισμού των Πολιτών (Citizens’ Signpost Service), η Your Europe, το EURES, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, το δίκτυο της Ευρώπης των Επιχειρήσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης