Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1062/11.3.1991 ΤΡΑΠΕΖΕΣ. – Υποβολή στοιχείων για εισαγωγές αγαθών, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις.

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1062/11.3.1991
ΤΡΑΠΕΖΕΣ. – Υποβολή στοιχείων για εισαγωγές αγαθών, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις.

ΠΟΛ.1062/11.3.1991 ΤΡΑΠΕΖΕΣ. – Υποβολή στοιχείων για εισαγωγές αγαθών, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Υπ. Οικ. 1026782

ΠΟΛ.1062/11.3.1991

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ. – Υποβολή στοιχείων για εισαγωγές αγαθών, επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις.

 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 1007521/410/0009Α/ΠΟΛ.1016/21.1.1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες – διευκρινήσεις για ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης αυτής.

 

1.                  Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1882/1990 καθορίστηκε υποχρέωση έκδοσης και υποβολής στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) διαφόρων συγκεκριμένων για κάθε περίπτωση, πληροφοριακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την – κατά το δυνατόν – πληρέστερη αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής.  Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παραπάνω άρθρου, για τα οποία εκδόθηκε η κοινοποιούμενη απόφαση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.  Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρεται στην παρακολούθηση των πραγματοποιούμενων εισαγωγών από επιτηδευματίες, τον έλεγχο των επιδοτήσεων και οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και των τιμολογίων αγοράς και πώλησης επενδυτικών αγαθών.

2.                  Για τη επίτευξη του πιο πάνω αναφερόμενου σκοπού, οι Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) που φορολογείται ο κάθε επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία που ειδικότερα προβλέπονται από τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης, στις ακόλουθες προθεσμίες.

α)  Τα αντίγραφα των αδειών εκτελωνισμού, για κάθε επιτηδευματία – εισαγωγέα θα υποβάλλονται μετά το τέλος κάθε χρόνου και μέχρι 30 Μαρτίου του επόμενου χρόνου,  Πρώτη εφαρμογή της διάταξης θα γίνει για τα στοιχεία εισαγωγών που θα πραγματοποιηθούν από τον Ιανουάριο 1991 μέχρι και τον Δεκέμβριο 1991.  Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μέχρι τις 30 Μαρτίου 1992.  Κατά τον ίδιο τρόπο θα επαναλαμβάνεται η υποβολή τους και στα επόμενα χρόνια.

 

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που λόγω ποσού δεν εκδίδεται άδεια εκτελωνισμού αλλά βεβαίωση εισαγωγής, τότε θα υποβάλλονται αντίγραφα αυτών κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που θα υποβάλλονται και τα αντίγραφα των αδειών εκτελωνισμού.

 

β)  Η φωτοτυπία κα΄θε τιμολογίου αξίας πάνω από 500.000 δραχμές, που προσκομίζεται στην Τράπεζα και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση δανείου για την αγορά επενδυτικών αγαθών για εκσυγχρονισμό, ανέγερση κτιρίων (πάγιες εγκαταστάσεις) και εξοπλισμού.  Τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται (θα στέλνονται) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που φορολογείται ο δανειολήπτης μέσα σε δέκα (10) μέρες από την παράδοσή τους στην Τράπεζα.  Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχει εξαιρετική δυσχέρεια ανταπόκρισης στην υποχρέωση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής (υποβολής) μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την παράδοσή του στην Τράπεζα.

 

γ)  Καθόσον αφορά τα στοιχεία οικονομικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, σημειώνουμε ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν τα ποσά που εισπράττει καθένας φορολογούμενος και τα οποία προέρχονται από επιδοτήσεις κυρίως γεωργικών προϊόντων αλλά και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τις Τράπεζες με δική τους ευθύνη, μέσα στα πλαίσια σχετικών διατάξεων.  Τέτοιες ενισχύσεις, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν σήμερα, είναι π.χ. η επιστροφή διαφοράς τόκων βάση της αριθ. 1574/70 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής, όπως τροποποιημένη ισχύει σήμερα, επιδοτήσεις εξαγωγών - Ε.Ο.Κ. κ.λπ.

 

Για την υποβολή των στοιχείων αυτών θα συμπληρώνεται ατομική κατάσταση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικού μητρώου) του επιδοτούμενου κ.λπ.

 

Επίσης θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που εισέπραξε αυτός κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.

 

Η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων προβλέπονταν και από την αριθ. 1049668/4108/ΠΟΛ.1164/24.7.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δεν πρόκειται για νέα υποχρέωση.  Έτσι, θα εξακολουθούν να υποβάλλονται από τις Τράπεζες στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) που φορολογείται ο δικαιούχος της επιδότησης οικονομικής ενίσχυσης κ.λπ. μέχρι τις 30 Μαρτίου κάθε έτους.

 

3.  Τέλος, σημειώνουμε ότι η ισχύς των διατάξεων της κοινοποιούμενης απόφασης αρχίζει από 1ης  Ιανουαρίου 1991 και ότι κάθε άλλη απόφαση που αφορά την υποβολή ίδιων στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. καταργείται.

         

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης