ΟΔΗΓΙΑ 2009/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009

Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών

18 Ιούν 2009

Taxheaven.gr

ΟΔΗΓΙΑ 2009/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 2 ),
 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
 

(1) Στα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 υπογραμμίστηκε ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου είναι σημαντική προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία της Ευρώπης, ιδίως ενόψει του οφέλους που μπορεί να προκύψει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι απαιτείται κοινή προσπάθεια εκ μέρους τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
 

(2) Η λογιστική και οι έλεγχοι έχουν επισημανθεί ως τομείς στους οποίους μπορεί να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες εντός της Κοινότητας.
 

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2007 για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων επισημαίνει τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στην τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, για τους ετήσιους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών ( 3 ) και την έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς ( 4 ). Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση περαιτέρω ανακούφισης των μικρομεσαίων εταιρειών από τις υποχρεώσεις πληροφόρησης.
 

(4) Στο παρελθόν είχαν γίνει ορισμένες αλλαγές προκειμένου να επιτραπεί στις εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ να χρησιμοποιούν λογιστικές μεθόδους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 5 ), οι εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους υποχρεούνται να συντάσσουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και απαλλάσσονται συνεπώς από το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων που θέτουν οι οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ. Οι εν λόγω οδηγίες αποτελούν ωστόσο τη βάση για τη λογιστική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κοινότητα.
 

(5) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπόκεινται συχνά στους ίδιους κανόνες με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά σπάνια έχουν αξιολογηθεί οι ειδικές λογιστικές τους ανάγκες. Ιδίως ο αυξημένος αριθμός απαιτήσεων δημοσιοποίησης προκαλεί προβλήματα για τις εταιρείες αυτές. Οι εκτεταμένοι κανόνες περί δημοσιοποίησης προκαλούν οικονομική επιβάρυνση και μπορούν να παρεμποδίσουν την αποτελεσματική χρήση του κεφαλαίου για παραγωγικούς σκοπούς.
 

(6) Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 τόνισε επίσης την ανάγκη αποσαφήνισης της σχέσης μεταξύ των λογιστικών προτύπων που απαιτούνται από την οδηγία 83/349/ΕΟΚ και των ΔΠΧΠ.
 

( 1 ) Γνώμη της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 (ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 37).
( 2 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2009.
( 3 ) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
( 4 ) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.
( 5 ) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.(7) Στις περιπτώσεις όπου οι δαπάνες ίδρυσης μπορούν να αντιμετωπίζονται ως στοιχείο του ενεργητικού στον ισολογισμό, βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ απαιτείται να επεξηγούνται οι εν λόγω δαπάνες στο προσάρτημα των λογαριασμών. Οι μικρές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από αυτή την απαίτηση δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας. Προκειμένου να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την εν λόγω υποχρέωση δημοσιοποίησης.
 

(8) Βάσει της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ απαιτείται η μητρική επιχείρηση να συντάσσει ενοποιημένους λογαριασμούς ακόμη και αν η μοναδική θυγατρική της ή όλες οι θυγατρικές της συνολικά δεν είναι σημαντικές για τους σκοπούς του άρθρου 16 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και, επομένως, υποχρεούνται να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η απαίτηση αυτή θεωρείται επαχθής στις περιπτώσεις όπου η μητρική επιχείρηση έχει μόνο μη σημαντικές θυγατρικές. Συνεπώς, θα πρέπει να εξαιρείται η μητρική επιχείρηση από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών και ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης εάν έχει μόνο θυγατρικές επιχειρήσεις που θεωρούνται μη σημαντικές, είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό τους. Μολονότι η καταστατική αυτή υποχρέωση θα πρέπει να αρθεί, η μητρική επιχείρηση μπορεί παρΆ όλα αυτά να συντάσσει ενοποιημένους λογαριασμούς και ενοποιημένη ετήσια έκθεση με δική της πρωτοβουλία.
 

(9) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με ορισμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και με την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών για ορισμένες εταιρείες εντός της Κοινότητας, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί επομένως, λόγω της έκτασης και των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.
 

(10) Συνεπώς οι οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ θα πρ πει να τροποποιηθούν αναλόγως.
(11) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας ( 1 ), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν,
 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
 

Άρθρο 1
Τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ
Στο άρθρο 45 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, η πρώτη περίοδος του δευτέρου εδαφίου αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 27 να παραλείπουν τη γνωστοποίηση των πληροφοριών κατά τo άρθρo 34 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 8.»
 

Άρθρο 2
Τροποποίηση της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
Στο άρθρο 13 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 και των άρθρων 5 και 6, η μητρική επιχείρηση που διέπεται από το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους και η οποία έχει μόνο θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν είναι σημαντικές για τους σκοπούς του άρθρου 16 παράγραφος 3, τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολό τους, εξαιρείται από την υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 1 παράγραφος 1.»
 

Άρθρο 3
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011. Ενημερώνουν αμέσως στην Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

( 1 ) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

Άρθρο 5
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2009.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος H.-G. PÖTTERING
Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Š. FÜLE


Taxheaven.gr