Αριθ.Πρωτ.: 24696/23.12.2005/Εγκύκλιος αριθ.38

Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

23 Δεκ 2005

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ:
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Τηλέφωνο: 210 33 16 910
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83

 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005

Α.Π.: 24696/05

 

Εγκύκλιος αριθμ. 38
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η Ευρωπαϊκή διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο σύνολο της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής, πέρα από τη διαφοροποίηση της πραγματικής κατάστασης στη χώρα μας και την μετατροπή της από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών, αντανακλούν άμεσα και τις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχει αναπτυχθεί σημαντικά ένας τομέας πολιτικής που ονομάζεται «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις». Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει συνεργασία στα πεδία της μετανάστευσης, του ασύλου και των εξωτερικών συνόρων, αλλά και δικαστική, αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία, όπως και συνεργασία στην Πολιτική Προστασία.

Κατά τα τελευταία πενήντα έτη, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων αναπτύχθηκε σε διάφορα επίπεδα: διμερές, περιφερειακό, παγκόσμιο. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η συνεργασία αυτή είναι πιο πρόσφατη. Παρόλο που ήδη από το 1957 η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει στους στόχους της την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο έδαφος της Κοινότητας, δεν προβλέπει κανένα μέτρο στους τομείς της διέλευσης των συνόρων, της μετανάστευσης ή της πολιτικής για τις θεωρήσεις εισόδου. Η ελεύθερη κυκλοφορία συνεπώς αφορά αποκλειστικά τους εργαζομένους. Η θέληση για επέκταση της ελευθερίας αυτής σε όλα τα πρόσωπα και η ανάπτυξη ορισμένων φαινομένων όπως το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, η λαθρομετανάστευση και η τρομοκρατία οδηγούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην επεξεργασία μιας ουσιαστικής συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων από τη δεκαετία του 1970.

 

Η αφετηρία της συνεργασίας
 

Το 1967, η σύμβαση της Νάπολης σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των τελωνειακών αρχών αποτελεί ένα πρώτο πλαίσιο ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών. Από το 1975, αναπτύσσεται σταδιακά διακυβερνητική συνεργασία εκτός του νομικού πλαισίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους τομείς της μετανάστευσης, του δικαιώματος ασύλου και της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Oι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των κρατών μελών ξεκίνησαν από το 1994 τακτικές συναντήσεις κάθε εξάμηνο για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως η αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία ή η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.


Από την Ενιαία Πράξη στη Συνθήκη του Μάαστριχ
 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που συνήφθη το 1986 αποτελεί σταθμό στη διακυβερνητική αυτή συνεργασία διότι σ’ αυτήν για πρώτη φορά προβλέπεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η θέσπιση ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές: την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των προσώπων. Μετά την έκδοση της Ενιαίας Πράξης, τα κράτη μέλη δημιουργούν νέες ομάδες εργασίας, πάντα εκτός του κοινοτικού πλαισίου, σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους• τέτοια ομάδα ήταν η ad hoc ομάδα για τη μετανάστευση το 1986.

Λόγω των δυσκολιών προώθησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων και της συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Γαλλία, η Γερμανία και οι χώρες του Μπενελούξ (Βέλγιο - Ολλανδία – Λουξεμβούργο) υπέγραψαν σχετική συμφωνία το 1985 στο Σένγκεν , η οποία συμπληρώθηκε από σύμβαση εφαρμογής το 1990. Οι συμφωνίες αυτές έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, αναπτύσσοντας παράλληλα τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και την εναρμόνιση των μέτρων σε θέματα θεωρήσεων εισόδου, ασύλου, αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.
 

Προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και καλύτερος δημοκρατικός έλεγχος, κρίθηκε απαραίτητο να ενσωματωθούν οι ομάδες εργασίας, που λειτουργούσαν η κάθε μία αυτόνομα, σε μια ευρύτερη δομή εντός του νομικού πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο τίτλος VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 

Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη ΕΕ) του 1993 θέτει τη συνεργασία όλων των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων σε νέα βάση προσθέτοντας έναν τρίτο πυλώνα στο κοινοτικό οικοδόμημα (επονομάζεται επίσης «τίτλος VI» της συνθήκης ΕΕ, από το άρθρο 29 ως το άρθρο 42). Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε εννέα θέματα κοινού ενδιαφέροντος: το άσυλο, τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, τη μετανάστευση, την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τοξικομανίας, την καταπολέμηση της απάτης σε διεθνές επίπεδο, την δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις , την τελωνειακή συνεργασία και την αστυνομική συνεργασία.


Οι τροποποιήσεις που επέφερε η συνθήκη του Άμστερνταμ
 

Η συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποιεί τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με ευρύτερες και πιο συγκεκριμένες φιλοδοξίες, με μεθόδους πιο αποτελεσματικές, πιο δημοκρατικές και με ένα πιο ισορροπημένο ρόλο των θεσμικών οργάνων, εντάσσοντας τα θέματα αυτά στην κοινοτική αρμοδιότητα. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να επιτευχθεί κατά τα πέντε προσεχή έτη η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκόων της ΕΕ, καθώς και των υπηκόων τρίτων χωρών επί του εδάφους της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια όλων των προσώπων με την καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος (εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, αυτοκινήτων, δωροδοκία, απάτη), καθώς και της τρομοκρατίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία επεσήμαναν με διάφορα πρωτόκολλα στη συνθήκη του Άμστερνταμ την πρόθεσή τους να μην συμμετάσχουν, σε διαφορετικούς βαθμούς, σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των ετών 2000 και 2001, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ζήτησαν να συμμετέχουν σε ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και λήφθηκε θετική απόφαση του Συμβουλίου και στις δύο περιπτώσεις.

 

Τάμπερε
 

Αφιερωμένη στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η σύνοδος κορυφής του Τάμπερε έκρινε ότι η σπουδαιότητα της καθιέρωσης του χώρου αυτού ήταν ίση με εκείνη της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή να εκπονήσει έναν πίνακα ελέγχου (« scoreboard ») που αποτέλεσε κατάλογο όλων των μέτρων που πρέπει να ληφθούν εντός των προσεχών πέντε ετών, για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μέτρων αυτών. Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανοικτή και ασφαλής, σεβόμενη τις υποχρεώσεις της Σύμβασης της Γενεύης όσον αφορά το δικαίωμα ασύλου και τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δικαιοσύνη σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1999 έως το 2004, η ΕΕ πορεύθηκε με βάση αυτό το πολυετές πρόγραμμα που υιοθετήθηκε στο Τάμπερε.

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τη συνθήκη της Νίκαιας
 

Κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη που διεξήχθη στη Νίκαια, στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2000, και αναφορικά με τον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ (θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων), τα κράτη μέλη αποφάσισαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων αυτών θα περάσει από ψηφοφορία με ομοφωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ).


Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ
 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, επί Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε σημαντικότατη πρόοδος ειδικά στα θέματα νόμιμης μετανάστευσης με την υιοθέτηση των πρώτων Οδηγιών στον τομέα για το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση και σχετικά με τους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Στις επακολουθήσασες Ιταλική και Ιρλανδική προεδρίες, το κοινοτικό κεκτημένο για την νόμιμη μετανάστευση διευρύνθηκε με την υιοθέτηση των Οδηγιών για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, την εισδοχή σπουδαστών, ενώ ολοκληρώθηκε και η Οδηγία για την εισδοχή ερευνητών.

Πολυετές Πρόγραμμα της Χάγης
 

Τέλος, το Πολυετές Πρόγραμμα της Χάγης αποτελεί τη συνέχεια των κοινοτικών δράσεων, κατόπιν αξιολόγησης του Προγράμματος του Τάμπερε (Οκτ. 1999) και αφορά στο σχεδιασμό και την προώθηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών και νομοθετικών μέτρων στα θέματα που αφορούν στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 5ης Νοεμβρίου 2004, το εν λόγω Πρόγραμμα, αποφασίστηκε ως προς το περιεχόμενο και προσαρτήθηκε ως παράρτημα των σχετικών Συμπερασμάτων.

 

Τα ζητήματα που άπτονται στη νόμιμη μετανάστευση σχετίζονται με:
 

Τη συνέχιση και προώθηση πρωτοβουλιών αναφορικά με τις διεθνείς μεταναστευτικές ροές και τις γενεσιουργές αιτίες της μετανάστευσης.
 

Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων των κ-μ για τις πολιτικές μετανάστευσης.
 

Την κοινή ανάλυση των μεταναστευτικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους.
 

Την συντονισμένη προσπάθεια και πρακτική συνεργασία σχετικά με την διάχυση της πληροφόρησης.
 

Την ανάπτυξη του ρόλου της νόμιμης μετανάστευσης στην ενίσχυση της οικονομίας (στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας).
 

Την προώθηση γενικότερων δράσεων αναφορικά με την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, μέσω της ενίσχυσης της νόμιμης.
 

Την προώθηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ στο πλαίσιο των σχέσεών της με τρίτες χώρες, στα θέματα μετανάστευσης.
 

Θέματα που άπτονται της ένταξης των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη της ΕΕ.
 

Σχετικά με την υλοποίηση του Πολυετούς Προγράμματος της Χάγης η Ε. Επιτροπή, προετοίμασε, στο πρώτο εξάμηνο του 2005, το σχέδιο δράσης και αναμένεται ο αρχικός πίνακας αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά το Τάμπερε.

Εργασιακή μετανάστευση
 

Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για την ρύθμιση του καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στο έδαφος της ΕΕ για να εργασθούν και αναμένεται εντός του 2006 να παρουσιασθούν τα πρώτα Σχέδια Οδηγιών για το θέμα. Παράλληλα, προχωρεί η διαδικασία συζήτησης του Κανονισμού για την ενιαία και αξιόπιστη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για την μετανάστευση.

Δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 

Πέρα από την δραστηριότητα που παρατηρείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Επιτροπή έχει αναλάβει ενεργό ρόλο, εκτός των άλλων, και για την προώθηση της πρότερης διαβούλευσης με τα Κράτη – Μέλη και άλλους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών με την λειτουργία διάφορων συμβουλευτικών «οργάνων», όπως:
 

Η Επιτροπή για την Μετανάστευση και το Άσυλο
 

Το Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την Μετανάστευση
 

Το Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την Ένταξη των μεταναστών
 

Διάφορες συναντήσεις εμπειρογνωμόνων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή των ήδη υιοθετημένων Οδηγιών.ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Από την μέχρι τώρα εφαρμογή του ν.2910/01 και την αποκτηθείσα εμπειρία σε θέματα εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για την αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, με βασικούς άξονες την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύρυθμη έκδοση των αδειών διαμονής, την ορθολογική οργάνωση και διασύνδεση των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σύμφωνα με τις επιταγές του πρόσφατου κοινοτικού κεκτημένου.

Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους κινείται ο νέος ν.3386/2005, ο οποίος ισχύει από 1.1.2006, για την καθιέρωση μιας σύγχρονης, μακροπρόθεσμης και κοινωνικώς δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, είναι οι ακόλουθοι:
 

Ο συντονισμός και παρακολούθηση της μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα μας από Διυπουργική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς των συναρμόδιων με το θέμα αυτό Υπουργείων
 

Ο ορθολογικός προγραμματισμός της εισόδου των μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής.
 

Η αποφυγή περιστασιακών και ανεξέλεγκτων αλλαγών του καθεστώτος, με το οποίο εγκαθίσταται νομίμως ο υπήκοος τρίτης χώρας στην Ελλάδα.
 

Η διασφάλιση των όρων εργασίας των αλλοδαπών που έρχονται στην Ελλάδα, προκειμένου να εργασθούν υπό συνθήκες που αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.
 

Η καθιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
 

Η εισαγωγή ενός σύγχρονου καθεστώτος κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.
 

Η θεσμοθέτηση των κατάλληλων εγγυήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ελληνικής έννομης τάξης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών στη Χώρα.
 

Η διασφάλιση, ιδίως, πρόσφορων συνθηκών για την ακώλυτη άσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων των αλλοδαπών και κυρίως εκείνων που αφορούν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ελεύθερη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας υπό καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης και τον σεβασμό των πολιτισμικών και θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων τους.

 

Ειδικότερα, ο νέος νόμος, θεσπίζει ένα σύστημα διαχείρισης, μη γραφειοκρατικό, λειτουργικό, επωφελές για την εθνική μας οικονομία και ασφαλές για τα δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας και εισάγει μια σειρά από καινοτομίες, σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι οι εξής:
 

α) Δημιουργία Διυπουργικού Οργάνου για τον συντονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής.
 

β) Ενοποίηση της άδειας διαμονής και εργασίας σε μία πράξη, η οποία εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
 

γ) Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής, για το συγκεκριμένο σκοπό που εισέρχεται ο αλλοδαπός στη χώρα.
 

δ) Δημιουργία δομής στο Δήμο για την παροχή πληροφόρησης στον αλλοδαπό προς αποφυγή ταλαιπωρίας τόσο των ιδίων, όσο και των Υπηρεσιών.
 

ε) Εξορθολογισμός του συστήματος μετακλήσεων αλλοδαπών για εργασία στην Ελλάδα, με την ενδυνάμωση και ουσιαστική ενεργοποίηση των Περιφερειακών Επιτροπών Μετανάστευσης, που θα καθορίζουν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού σε επίπεδο Περιφέρειας και αναλυτικά για κάθε νομό της Χώρας, σε συνάρτηση με την προσφορά και ζήτηση της εργασίας ανά κατηγορίες ειδικοτήτων και πάντοτε, βεβαίως, σε συνάρτηση με το υπάρχον αντίστοιχο ημεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναμικό.
 

στ) Εξορθολογισμός των χορηγούμενων τύπων αδειών διαμονής και μείωση των αντίστοιχων κατηγοριών. Πλήρης οριοθέτηση των περιπτώσεων στις οποίες χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση.
 

ζ) Πρόβλεψη βασικών αρχών για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και καθορισμός κριτηρίων για την χορήγησή του.
 

η) Πρόβλεψη βασικών αρχών για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην Ελληνική κοινωνία, με τη συνδρομή συγκεκριμένων κριτηρίων και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για το σκοπό αυτό.
 

θ) Καθιέρωση σαφών προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης.
 

ι) Διευκόλυνση της άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων, από πλευράς χορήγησης άδειας διαμονής.
 

ια) Εντατικοποίηση των ελέγχων, προς την κατεύθυνση του περιορισμού της εισόδου και διαμονής παράνομων αλλοδαπών στη Χώρα.
 

ιβ) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο.ΟΡΙΣΜΟΙ- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σχετικά με τα άρθρα 1-3

Τα άρθρα 1–3 αναφέρονται στους ορισμούς και στο πεδίο εφαρμογής του νόμου καθώς και στη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης για το συντονισμό της Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα.

Ειδικότερα οι διατάξεις του ν.3386/05 δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του:

α. Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
 

β. Στους διαπιστευμένους σε Πρεσβείες, Προξενεία ή διεθνείς οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα υπαλλήλους, , καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών που προσλαμβάνονται στις ως άνω υπηρεσίες ως διοικητικό προσωπικό, στις συζύγους και τα τέκνα αυτών.
 

γ. Στους πρόσφυγες και στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 

δ. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση προσωρινή προστασία ή ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για τον λόγο αυτό και αναμένουν τη σχετική απόφαση.
 

ε. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση επικουρικές μορφές προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και την εθνική νομοθεσία, ή ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για τον λόγο αυτό και αναμένουν τη σχετική απόφαση.

Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, από τις οποίες η μία είναι ελληνική, ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται Έλληνες ή πολίτες των κρατών-μελών αντίστοιχα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού.

Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η ελληνική, είναι υποχρεωμένα να επιλέξουν ιθαγένεια, με δήλωσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους.

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων που προβλέπονται:
 

α. Σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός, και τρίτων χωρών αφετέρου.
 

β. Σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και τρίτων χωρών, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
 

γ. Στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.1426/1984 (ΦΕΚ 32 Α΄).ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

Σχετικά με τα άρθρα 4-5

Τα άρθρα 4 και 5 αφορούν στα σημεία εισόδου – εξόδου και στην άσκηση ελέγχου στα σημεία εισόδου τα οποία αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σχετικά με τα άρθρα 6-8

Τα άρθρα 6, 7 και 8 αφορούν ζητήματα σχετικά με τη θεώρηση και άρνηση εισόδου καθώς και με τη διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία αποτελούν αρμοδιότητα των Υπουργείων Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Σχετικά με το άρθρο 9
 

Τύποι αδειών διαμονής

Με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών διαμονής και τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου, ο ν.3386/05 καθιερώνει τις κατωτέρω κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και τους τύπους των αδειών διαμονής, που κάθε κατηγορία περιλαμβάνει. Ειδικότερα, καθορίζονται οι εξής κατηγορίες αδειών διαμονής, με τους αντίστοιχους τύπους:

Α) Άδεια διαμονής για εργασία, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
 

Α1. Εξαρτημένη εργασία ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου
 

Α2. Εποχιακή εργασία
 

Α3. Στελέχη εταιριών
 

Α4. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας
 

Α5. Αθλητές – προπονητές
 

Α6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
 

Α7. Πνευματικοί δημιουργοί
 

Α8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών

 

Β) Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
 

Β1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
 

Β2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

 

Γ) Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
 

Γ1. Σπουδές
 

Γ2. Επαγγελματική κατάρτιση
 

Γ3. Υπότροφοι – Ειδικά προγράμματα
 

Γ4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές
 

Γ5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
 

Γ6. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
 

Γ7. Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων
 

Γ8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών
 

Γ9. Ανταποκριτές ξένου τύπου
 

Γ10. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών
 

Γ11. Αθωνιάδα σχολή
 

Γ12. Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου
 

Γ13. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού
 

Γ14. Ερευνητές

 

Δ) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
 

Δ1. Ανθρωπιστικοί
 

Δ2. Δημόσιο συμφέρον
 

Δ3. Θύματα εμπορίας ανθρώπων

 

Ε) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
 

Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
 

Ε2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
 

Ε3. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ανωτέρω άδειες διαμονής εκδίδονται με τη μορφή αδειών διαμονής ενιαίου τύπου, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 1030/02 (αυτοκόλλητο), με εξαίρεση τις άδειες διαμονής τύπου Ε3 (μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.), οι οποίες εκδίδονται με τη μορφή Δελτίου Διαμονής και Δελτίου Μόνιμης Διαμονής.

 

Στ) Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας

 

Ζ) Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος


 

Σχετικά με το άρθρο 10
 

Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Το δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο ν.3386/05, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου, αυτή θα πρέπει να είναι επικολλημένη στο διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, με εξαίρεση την περίπτωση υπηκόων από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στους οποίους η ειδική θεώρηση εισόδου επικολλάται επί ειδικού φύλλου.

β) Να μην συντρέχει στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
 

Επισημαίνεται ότι η εξέταση των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής, καθώς και για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας. Επομένως, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας εξετάζουν αιτήσεις που αφορούν στις παραπάνω περιπτώσεις, υποχρεούνται να μην εκδίδουν άδεια διαμονής εάν δεν έχουν την απάντηση της αστυνομικής αρχής, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του υπήκοου τρίτης χώρας κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Όσον αφορά τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής, οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης θα αποστέλλουν, στο τέλος κάθε μήνα, στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας καταστάσεις με τα ακριβή στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων ανανεώθηκαν οι άδειες διαμονής και εφόσον προκύπτουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα προχωρούν στην ανάκληση της άδειας τους.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικές αρχές, όταν επικαλούνται λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, θα πρέπει να αναφέρουν ειδικά σε τι συνίστανται αυτοί οι λόγοι. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, αναλόγως της βαρύτητας του αποδιδόμενου αδικήματος, και συνεκτιμώντας τα λοιπά στοιχεία του φακέλου θα πρέπει να σταθμίσει την αναγκαιότητα ανάκλησης της άδειας διαμονής.

Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που αποφυλακίζονται με υπό όρους απόλυση δυνάμει βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ή διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους με περιοριστικούς όρους δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών που αθωώνονται ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ.239/04 ατομική γνωμοδότηση της Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, Κυριακής Γρηγορίου.

Σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι, στο πλαίσιο της προδικασίας, δηλαδή δεν υπάρχει καταδίκη εις βάρος τους με οριστική απόφαση και απολύονται με διάταξη του ανακριτή ή βούλευμα του οικείου δικαστικού συμβουλίου, μετά από αίτηση των ιδίων ή του εισαγγελέα, ενώ με την ίδια διάταξη ή βούλευμα μπορεί να αποφασίζεται η επιβολή ή όχι περιοριστικών όρων (π.χ. παροχή εγγύησης, υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή, απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό, κλπ.) στον απολυόμενο και έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής τους, η Διοίκηση θα πρέπει να προβαίνει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και να εξετάζει τη χορήγηση της εν λόγω άδειας για έναν από τους λόγους του ν.3386/05, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπήρχε, πριν την προσωρινή κράτηση του αλλοδαπού, νόμιμη διαμονή του στη χώρα.


γ) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 

Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία προκύπτει εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας πάσχει από ασθένεια που προβλέπεται ως τέτοια από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες θεωρούνται, με απόφαση των αρμόδιων αρχών της χώρας μας, ως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας και αφού του έχει χορηγηθεί αρχική άδεια διαμονής διαπιστωθεί ότι πάσχει από ασθένεια που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και από την οποία προσεβλήθη μετά την είσοδό του στη Χώρα, αυτό δεν αποτελεί λόγο για την μη ανανέωση της άδειας διαμονής του ή για την απομάκρυνσή του από τη Χώρα.

δ) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.
 

Ειδικά, κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής, αρκεί η βεβαίωση υποβολή αιτήματος για παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

ε) Να διαθέτουν πόρους για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής τους στη Χώρα προέλευσης και στην περίπτωση που για την επιστροφή τους προκαλείται δημόσια δαπάνη, υποχρεούνται να την καλύψουν.
 

Το ανωτέρω ποσό θα καθοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν.3386/05.


Σχετικά με το άρθρο 11
 

Υποβολή αίτησης για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

α) Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής: Ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυμεί τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο          ν.3386/05, οφείλει να καταθέσει αίτηση μετά την είσοδό του στην Ελλάδα και βέβαια πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου που του έχει χορηγηθεί. Για τα ανήλικα τέκνα, την αίτηση υποβάλλει ο ασκών τη γονική μέριμνα.

β) Ανανέωση άδειας διαμονής: Υπήκοος τρίτης χώρας που είναι κάτοχος διαμονής στην Ελλάδα και επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλει, αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής του, πριν από τη λήξη της.
 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση υποβολής αίτησης για την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής, καθώς και κατά την ανανέωση αυτής απαιτείται ρητά η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των υπηκόων τρίτων χωρών. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο δικηγόρο, δεν αποκλείεται όμως να συμπαρίστανται μ’ αυτόν.

γ) Υπηρεσία υποβολής: Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος.

Εξαιρούνται μόνο οι αιτήσεις για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (στελέχη εταιρειών, μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών, ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, δημόσιο συμφέρον, ανθρωπιστικοί, θύματα εμπορίας). Οι αιτήσεις για την παραπάνω περίπτωση κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ .

Επισημαίνεται ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες ελέγχουν μόνο την πληρότητα των δικαιολογητικών και στη συνέχεια υποχρεούνται, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών, αφότου υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, με το σύνολο των δικαιολογητικών, να τη διαβιβάσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της οικείας Περιφέρειας, η οποία έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της αίτησης.

δ) Διαδικασία υποβολής της αίτησης: Ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυμεί τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής οφείλει να καταθέσει σχετική αίτηση στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου ή της άδειας διαμονής του αντίστοιχα. Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο έχει αποσταλεί στους δήμους, τις κοινότητες της χώρας, μαζί με έντυπες πληροφορίες-οδηγίες για τη συμπλήρωσή της, μεταφρασμένες στις κυριότερες ξένες γλώσσες.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η αίτηση είναι ατομική και συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε μέλος της οικογένειας.

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες και:

Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου, στην περίπτωση της αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής ή με την ισχύουσα άδεια διαμονής, στην περίπτωση της ανανέωσης. Έλλειψη διαβατηρίου μπορεί να γίνει δεκτή μόνο στο πλαίσιο ανανέωσης οποιουδήποτε τύπου άδειας διαμονής εφόσον συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 84 παρ. 1 του νόμου αυτού καθώς και για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειών διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων εφόσον το διαβατήριο έχει παρακρατηθεί από τα κυκλώματα εμπορίας.
 

Παράβολο, με τη μορφή διπλοτύπου τύπου Β’ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης. υπηρεσία, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 32 και 34 (υπότροφοι), 44 παρ. 1 (ανθρωπιστικοί λόγοι), 46 παρ. 1 (θύματα εμπορίας ανθρώπων) και 61 –63 (μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.) και 94 (γονείς ανήλικων ημεδαπών.
 

Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει ο υπήκοος τρίτης χώρας από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 50, 61, 62, 63 και 94, για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής.
 

Τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που έχουν καθορισθεί με την αριθμ. οικ. 24103/15.12.05 Απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

Ο Δήμος ή η Κοινότητα στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υποχρεούται να ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Αν αυτά είναι πλήρη θα παραλαμβάνει την αίτηση, θα χορηγεί στον αιτούντα τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης με πλήρη δικαιολογητικά και θα διαβιβάζει το φάκελο στην Περιφέρεια, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.

 

Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη θα του δίνει τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών από την οποία θα προκύπτει ότι έχει υποχρέωση να προσκομίσει το ελλείπον δικαιολογητικό μέσα σε ένα μήνα, οπότε θα αντικαθιστά τη βεβαίωση με αυτή που χορηγείται για κατάθεση πλήρους φακέλου. Αν δεν προσκομίσει το ελλείπον δικαιολογητικό μέσα σε ένα μήνα, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην Περιφέρεια για τις περαιτέρω ενέργειες. Η ανωτέρω βεβαίωση ελλιπών δικαιολογητικών χορηγείται και στην περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης, όταν ο αιτών επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή εξυπακούεται ότι τα δικαιολογητικά θα είναι πλήρη και θα πρέπει να καταθέσει στοιχεία που να αποδεικνύουν τους επικαλούμενους λόγους, εκτός εάν αυτοί είναι πασίδηλοι (π.χ. φυσικά φαινόμενα).

Ελλιπή δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες αδειών διαμονής μπορούν να θεωρηθούν το πιστοποιητικό υγείας, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση για τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εξέτασης του αιτούντος, καθώς και το διαβατήριο σε περίπτωση πρόσφατης απώλειάς του και εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της οικείας προξενικής αρχής για την υποβολή αίτησης για ανανέωσή του.

Αντίθετα, όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας προσέρχεται εκπρόθεσμα και δεν επικαλείται κανέναν λόγο ανωτέρας βίας, δεν θα του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης, αλλά μόνον αποδεικτικό του αριθμού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999 όπως ισχύει).

Οι δύο τύποι βεβαίωσης κατάθεσης αιτήσεως έχουν μοναδική αρίθμηση και αποτελούνται από δύο στελέχη: στο ένα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, ενώ στο άλλο περιλαμβάνονται τα βασικά τους στοιχεία και διατηρείται στο δήμο, ώστε να διασταυρώνεται εύκολα η γνησιότητά τους σε περίπτωση σχετικών ελέγχων.

Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει αρχικά να υποβάλει δήλωση απώλειας στην αρμόδια αστυνομική Δ/νση και στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση επανέκδοσης στο Δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του.

 

ε) Διαδικασία επίδοσης άδειας διαμονής
 

Όταν εκτυπωθεί η άδεια διαμονής, καλείται ο υπήκοος τρίτης χώρας με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνική κλήση με επισημείωση σε ειδικό βιβλίο όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα κλήσης, ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σε ειδικό χώρο του Δήμου, έγγραφη ενημέρωση με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου), προκειμένου να του επιδοθεί η άδεια διαμονής με αποδεικτικό επίδοσης και να επιστρέψει τη σχετική βεβαίωση.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για όλες τις περιπτώσεις εγγράφων που αφορούν την έκδοση ή ανανέωση της άδειας διαμονής (π.χ. απορριπτική, ανακλητική απόφαση, συμπληρωματικά δικαιολογητικά, κλπ.).

 

Προσοχή: κατά το στάδιο της επίδοσης της άδειας διαμονής, καθώς και σε περίπτωση αναζήτησης της πορείας της υπόθεσης, αυτό μπορεί να γίνει δια πληρεξουσίου, εφόσον προσκομίζεται έγγραφο πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική αρχή.

 

Προσοχή: Για την παραλαβή της άδειας διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, με το διαβατήριο του στην αρμόδια υπηρεσία, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ειδοποίηση του και όχι πέραν των τριών μηνών.

στ) Νόμιμη διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα
 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος πλήρους φακέλου, θεωρείται ότι διαμένει νομίμως στην Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του και έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις εντός της ελληνικής επικράτειας. Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση της άδειάς του, μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία θα του παρείχετο το δικαίωμα να προβεί, εάν του είχε χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια (π.χ. απόδοση ΑΦΜ, εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, τέλεση γάμου, κλπ.). Σε περίπτωση που η αίτησή του απορριφθεί, τότε παύει, αυτοδικαίως και η ισχύς της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος.

ζ) Αρμόδια υπηρεσία εξέτασης της αίτησης
 

Αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση της αίτησης που υποβάλλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, καθώς και για τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται ότι οι λόγοι αυτοί εμπόδισαν την εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματός του είναι η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας που λειτουργεί στο νομό του τόπου κατοικίας ή διαμονής του. Για τις περιπτώσεις των αιτήσεων που υποβάλλονται στο ΥΠΕΣΔΔΑ, η εξέταση της αίτησης γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΔΑ.

 

Σχετικά με το άρθρο 12
 

Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής

Α) Εξέταση αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής
 

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας, αφού λάβει υπόψη της λόγους που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10, μπορεί να καλέσει τον υπήκοο τρίτης χώρας σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης και σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.

Εφόσον η αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας είναι πλήρης και καλύπτει τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται ή ανανεώνεται η άδεια διαμονής του αιτούντος. Η ανωτέρω άδεια εκδίδεται σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, το αργότερο, από την περιέλευση στην Περιφέρεια του συνόλου των δικαιολογητικών. Όσον αφορά τις εκπρόθεσμες αιτήσεις, αυτές απορρίπτονται, εφόσον από την εξέτασή τους προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο της κατάθεσης.

 

Β) Κλήση στην Επιτροπή Μετανάστευσης
 

Η κλήση του υπηκόου τρίτης χώρας για συνέντευξη στην Επιτροπή Μετανάστευσης πραγματοποιείται μόνον σε όσες περιπτώσεις κρίνεται τούτο αναγκαίο, κατά την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος εκδίδει την άδεια διαμονής και σε κάθε περίπτωση, γίνεται με απόδειξη. Η μη εμφάνιση του υπηκόου τρίτης χώρας ενώπιόν της δικαιολογείται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο υπήκοος τρίτης χώρας καλείται εκ νέου, με απόδειξη, για συνέντευξη και, εφόσον δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται. Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση που η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής είναι ψευδής και ο εντοπισμός του υπηκόου τρίτης χώρας καθίσταται αδύνατος.

 

Γ) Μετατροπή της αρχικής άδειας διαμονής
 

Επιτρέπεται, κατά την ανανέωση άδειας διαμονής, η μετατροπή της από άδεια για εξαρτημένη εργασία σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και το αντίστροφο, μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής.

Σε περίπτωση ανανέωσης, για διαφορετικό σκοπό από τον οποίο χορηγήθηκε η αρχική άδεια διαμονής, δεν απαιτείται η αντίστοιχη ειδική θεώρηση εισόδου.

 

Δ) Χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής
 

Η ισχύς της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωσή της διετής, έως την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά η διάρκεια της άδειας διαμονής στις επιμέρους διατάξεις του νόμου.

 

Ε) Αλλαγή σκοπού
 

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού, σε καμία περίπτωση, για τους κατόχους αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36 έως και 43 και 45 του ν.3386/05 (π.χ. κάτοχος άδειας διαμονής για εποχιακή εργασία δεν μπορεί να την ανανεώσει για άλλο σκοπό).

 

Προσοχή: δεν συνιστά αλλαγή σκοπού, κατά την ανωτέρω πρόβλεψη, η περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του νόμου και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στα άρθρα 59 (οικογενειακή επανένωση), 60, παρ.5 (σύζυγοι επαναπατρισθέντος, παλλινοστήσαντος, ομογενούς), 61 (μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ) και 94 (γονείς ανήλικων ημεδαπών), δεδομένου ότι συνιστά αλλαγή της προσωπικής τους κατάστασης.

 

Σχετικά με το άρθρο 13
 

Γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης

Α) Συγκρότηση της Επιτροπής Μετανάστευσης
 

Με τον παρόντα νόμο συνιστάται σε κάθε νομό της Περιφέρειας πενταμελής Επιτροπή Μετανάστευσης. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της, ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, με τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και ο γραμματέας πρέπει να είναι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
 

Η Επιτροπή Μετανάστευσης είναι πενταμελής και αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας είναι ο προϊστάμενός της, ως πρόεδρος, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής.

 

Β) Έργο Επιτροπής Μετανάστευσης
 

Η Επιτροπή Μετανάστευσης είναι συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο, που έχει ως έργο την διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η γνώμη της είναι απλή και δεν δεσμεύει τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος μπορεί αιτιολογημένα να εκδώσει και διαφορετική απόφαση.

Η Επιτροπή, για να σχηματίσει γνώμη, λαμβάνει υπόψη της την εν γένει προσωπικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας και εξετάζει εάν πληρούνται, στο πρόσωπό του, οι οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Μετανάστευσης θα πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως ισχύει.

 

Γ) Λειτουργία Επιτροπής Μετανάστευσης
 

Για τη λειτουργία της Επιτροπής ισχύουν όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα συλλογικά όργανα, δηλαδή οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, το απουσιάζον τακτικό μέλος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του κ.λ.π.

Εφιστούμε την προσοχή για το χώρο συνεδριάσεων της Επιτροπής, που θα πρέπει να είναι ευπρεπής και κατάλληλος, ώστε να μη δημιουργούνται δυσμενή σχόλια για τη χώρα μας και να προκαλεί καλή εντύπωση στον υπήκοο της τρίτης χώρας, που θα καλείται ενώπιόν της.


ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Σχετικά με το άρθρο 14
 

Διαδικασία μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασία

 

α) Προϋπόθεση εισόδου στην Ελλάδα: Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξηρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης, επιτρέπεται εφόσον του έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, δηλ. πρέπει να φέρει στο διαβατήριό του θεώρηση εισόδου για παροχή εξηρτημένης εργασίας στην Ελλάδα.

β) Συγκρότηση Περιφερειακών Επιτροπών καθορισμού των αναγκών σε εργατικό δυναμικό: Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 

1. Τον Γ.Γ. της Περιφέρειας ή τον Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, ως πρόεδρο,
 

2. Τον προϊστάμενο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε. )
 

3. Εκπρόσωπο της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος ( Ε.Ν.Α.Ε.),
 

4. Εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
 

5. Εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου της έδρας της Περιφέρειας
 

6. Εκπρόσωπο των τοπικών Επιμελητηρίων
 

7. Εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), ως τακτικά μέλη, μαζί με τους υποδεικνυόμενους, αντίστοιχους, αναπληρωτές τους.

 

Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται, με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας το Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους και η θητεία της είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Στην περίπτωση που οι οικείοι φορείς δεν υποδεικνύουν, μέσα σε ένα μήνα αφότου τους ζητηθεί, τα μέλη, ο ορισμός τους θα γίνεται από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας.
 

Χρέη εισηγητή μπορεί να εκτελέσει το μέλος της Επιτροπής που θα οριστεί από τον Πρόεδρο. Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από υπάλληλο της Περιφέρειας που ορίζεται από το Γεν.Γραμματέα.

 

γ) Έργο της Επιτροπής: Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η κατάρτιση, κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, έκθεσης, στην οποία καταχωρίζονται οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην Περιφέρεια και οι κενές θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, νομό και διάρκεια απασχόλησης, που μπορεί να καλυφθούν από υπήκοο τρίτης χώρας. Για την κατάρτιση της ανωτέρω έκθεσης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της, εκτός των άλλων, το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή από υπηκόους τρίτης χώρας, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, και τη ζήτηση εργασίας. Η καταρτισθείσα έκθεση διαβιβάζεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο ΥΠΕΣΔΔΑ.

 

δ) Απόφαση καταγραφής των αναγκών εργατικού δυναμικού σε εθνικό επίπεδο: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και με βάση τις εκθέσεις των Επιτροπών των Περιφερειών, καθορίζεται, με απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία, που χορηγούνται κάθε έτος σε υπηκόους τρίτων χωρών, ανά νομό, ιθαγένεια, είδος και διάρκεια απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στις οικείες Περιφέρειες, στον Ο.Α.Ε.Δ., στα συναρμόδια υπουργεία και στις οικείες ελληνικές προξενικές αρχές. Η ελληνική προξενική αρχή αναρτά σε εμφανές μέρος την απόφαση και στη συνέχεια δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και κάθε τρίμηνο διαβιβάζει στην οικεία Περιφέρεια ονομαστικό κατάλογο όσων υπέβαλλαν αιτήσεις για παροχή εξηρτημένης εργασίας στην Ελλάδα.

 

ε) Διαδικασία μετάκλησης: Με βάση τον ονομαστικό κατάλογο όσων υπέβαλαν αιτήσεις για παροχή εξηρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος εργοδότης καταθέτει αίτηση, στο Δήμο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, για να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. Η αίτηση συνοδεύεται από εγγυητικές επιστολές τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό ίσο με τις τριμηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και σε ποσό που καλύπτει τις ανάγκες επαναπροώθησής του ή απέλασής του στη Χώρα προέλευσης. Η εγγυητική επιστολή που αφορά τις τριμηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, επιστρέφεται στον εργοδότη μετά την έκδοση της άδειας διαμονής του μετακαλούμενου και όχι πριν την παρέλευση τριμήνου από την έναρξη ισχύος της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας στον εργοδότη που τον κάλεσε.

 

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου εργοδότη πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:
 

α. βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους συγκεκριμένους αλλοδαπούς και ότι αναλαμβάνει τις δαπάνες διαβίωσής τους μέχρι να λάβουν άδεια διαμονής ή, αν δεν τους χορηγηθεί άδεια. μέχρι να αναχωρήσουν από τη χώρα,
 

β. εγγυητική επιστολή τράπεζας ποσού ίσου τουλάχιστον με τις τριμηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη για την κάλυψη των δαπανών τρίμηνης διαβίωσης του αλλοδαπού στην Ελλάδα και ποσού που καλύπτει τις δαπάνες επαναπροώθησής του ή απέλασής του στη χώρα προέλευσης.

Εν συνεχεία, διαβιβάζεται από το Δήμο ή την Κοινότητα στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, που έχει την αρμοδιότητα για την εξέτασή της.

Στη συνέχεια, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας, εκδίδει πράξη, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξηρτημένης εργασίας, σε συγκεκριμένο εργοδότη, την οποία και διαβιβάζει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, προκειμένου να χορηγηθεί απ’ αυτήν η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου στο μετακαλούμενο υπήκοο τρίτης χώρας.

 

στ) Σύσταση Γραφείων Εύρεσης Εργασίας σε έδρες Πρεσβειών και προξενικών αρχών: Με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Γραφείων Εύρεσης Εργασίας σε έδρες Πρεσβειών και έμμισθων προξενικών αρχών, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. Η σύσταση των ανωτέρω Γραφείων γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, προβλέπει τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθορίζει τις κατηγορίες, τους κλάδους και τα προσόντα του εν λόγω προσωπικού, τον τρόπο πλήρωσης των ανωτέρω οργανικών θέσεων και μπορεί να ρυθμίσει κάθε συναφές θέμα. Μετά την σύσταση και λειτουργία των ανωτέρω Γραφείων, όπου στις ρυθμίσεις του άρθρου 14 αναφέρεται η οικεία ελληνική προξενική αρχή θα νοούνται τα Γραφεία Εύρεσης Εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι, μετά τη σύσταση και λειτουργία των ανωτέρω Γραφείων, τις αναγκαίες ενέργειες για την γνωστοποίηση της κ.υ.α. της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και την υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων θα τις αναλάβουν τα ανωτέρω Γραφεία.

 

Σχετικά με το άρθρο 15
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασία

Ορισμός: ως εξηρτημένη εργασία νοείται η απασχόληση σε σταθερό εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης. Στην εξηρτημένη εργασία υπάγονται επίσης και κάποια επαγγέλματα τα οποία από τη φύση τους δεν συνδέονται αναγκαίως με έναν σταθερό εργοδότη, αλλά είναι δυνατό να αναφέρονται σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες. Τα επαγγέλματα αυτά είναι οι οικοδόμοι, αποκλειστικοί/ές νοσοκόμοι/ες και προσωπικό εργαζόμενο κατ’οίκον του εργοδότη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής είναι η ειδική θεώρηση εισόδου για παροχή εξηρτημένης εργασίας στην Ελλάδα και η προσκόμιση σύμβασης εργασίας διάρκειας μέχρι ενός έτους από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται κάθε φορά από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαιώσεις εργοδοτών σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας απασχολείται σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για ένα έτος, ακόμη και αν η σύμβαση εργασίας είναι μικρότερη του έτους και ανανεώνεται για δύο έτη, κάθε φορά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

 

Παράγραφος 3
 

Με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι επιτρέπεται στον υπήκοο τρίτης χώρας να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη, κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή της ειδικότητας, όπως έχουν οριστεί ειδικότητες από την κ.υ.α. της παρ.4 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου και για την οποία του χορηγήθηκε η ειδική θεώρηση εισόδου, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα.

Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη της νέας σύμβασης, να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Ακολούθως, η Περιφέρεια ενημερώνει για την ανωτέρω μεταβολή την Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3386/05.

 

Παράγραφος 4
 

Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασία μπορεί να εργασθεί σε άλλο νομό της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας, μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας, δηλαδή κατά τη χρονική στιγμή της πρώτης ανανέωσής της, εφόσον:
 

• έχει λυθεί η προηγούμενη εργασιακή του σχέση και έχει αναγγελία του λόγου λύσης της και
 

• έχει συναφθεί από τον υπόχρεο νέα σύμβαση εργασίας σε άλλο νομό.

 

Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται ο περιορισμός της μεταβολής της ειδικότητας και ασφαλιστικού φορέα.

 

Σχετικά με το άρθρο 15, παρ.5
 

Ανανέωση άδειας διαμονής για παροχή υπηρεσιών ή έργου

Στο πλαίσιο του νέου νόμου δεν υφίσταται σχετική διάταξη για την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ή έργου.

 

Στους υπηκόους τρίτης χώρας παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στον τομέα παροχής υπηρεσιών ή έργου μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασία, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και έχουν πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό ημερομισθίων στον ασφαλιστικό φορέα, όπως καθορίζονται στην K.Y.A. της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3386/05.

Η χορηγούμενη άδεια διαμονής έχει διετή διάρκεια και μπορεί να ανανεώνεται, κάθε φορά, για δύο έτη, εφόσον, βέβαια, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου.

Περαιτέρω μεταβολή της ανωτέρω άδειας για παροχή υπηρεσιών ή έργου σε αντίστοιχη εξηρτημένης εργασίας δεν είναι δυνατή κατά το χρόνο ισχύος της, παρά μόνο κατά την ανανέωσή της.

 

Προσοχή:Θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης που απαιτείται για την ανανέωση της άδειας διαμονής, δεν απαλλάσσει τους εργοδότες από την υποχρέωσή τους να ασφαλίζουν τους υπηκόους τρίτων χωρών για όλο το χρονικό διάστημα που τους απασχολούν και δεν στερεί από τους ανωτέρω υπηκόους τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 73 του ν.3386/05.Αιγύπτιοι αλιεργάτες

 

Η απασχόληση Αιγυπτίων αλιεργατών στην Ελλάδα ρυθμίζεται στο πλαίσιο «Συμφωνίας για την προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σε θέματα εργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου», η οποία κυρώθηκε με το ν.1453/1984 (ΦΕΚ Α’88/16.6.84) (βλ. παράρτημα).

Η ανωτέρω συμφωνία δεν αφορά συμφωνία εποχιακής απασχόλησης, αλλά ρυθμίζει θέματα εργασίας γενικότερα. Επομένως, με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία είναι δυνατή η μετάκληση Αιγυπτίων εργαζομένων για εξαρτημένη απασχόληση, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την ίδια τη συμφωνία στο άρθρο 1 που ορίζει το πεδίο εφαρμογής της.

Κατά συνέπεια, οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες θα πρέπει να εισέρχονται στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία, βάσει του παρόντος άρθρου, ενώ για τα επιμέρους ειδικότερα θέματα κατισχύουν οι διατάξεις της διμερούς συμφωνίας.

Επισημαίνεται ότι ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει Αιγύπτιους αλιεργάτες καταθέτει αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητα της έδρας νηολογίου του σκάφους τρεις μήνες, τουλάχιστον, πριν την έναρξη της αλιευτικής περιόδου και εφόσον προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.3386/05, για να λάβει προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (σχετικό υπόδειγμα της πράξης έγκρισης του Γ.Γ., επισυνάπτεται στο παράρτημα).

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου εργοδότη πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:
 

α. βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους συγκεκριμένους υπηκόους τρίτων χωρών και ότι αναλαμβάνει τις δαπάνες διαβίωσής τους μέχρι να λάβουν άδεια διαμονής ή, αν δεν τους χορηγηθεί άδεια, μέχρι να αναχωρήσουν από τη χώρα,
 

β. εγγυητική επιστολή τράπεζας ποσού ίσου τουλάχιστον με τις τριμηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη για την κάλυψη των δαπανών τρίμηνης διαβίωσης του υπήκοου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και ποσού που καλύπτει τις δαπάνες επαναπροώθησής του ή απέλασής του στη χώρα προέλευσης.
 

γ. ιδιωτικά συμφωνητικά εργασίας στα οποία αναφέρονται το είδος, οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και οι συμφωνημένες αποδοχές, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
 

δ σχετικό πιστοποιητικό επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, που να αποδεικνύει κατοχή γνώσης ή ειδικότητα αλιεργάτη.
 

ε. βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόμενο όριο ατόμων (πλήρωμα) που μπορεί να επιβιβασθεί στο σκάφος (σύμφωνα με το πιστοποιητικό ασφαλείας του ή άλλο) και ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισμένο ή αργούν.

Όσοι Αιγύπτιοι αλιεργάτες εργάζονται σήμερα στη χώρα μας στο πλαίσιο ισχύουσας άδειας διαμονής για εποχιακή απασχόληση βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 24 του          ν.2910/201, οφείλουν μετά τη λήξη αυτής να αναχωρήσουν από τη χώρα, πλην όμως, μπορούν να επανέλθουν με σχετική θεώρηση εισόδου για εξηρτημένη εργασία χωρίς την υποχρέωση παρέλευσης εξαμήνου από τη λήξη της άδειας τους.

 

Σχετικά με το άρθρο 16
 

Εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Ορισμός: Ως εποχιακή εργασία νοείται η απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μέχρι έξι συνολικά μήνες, ανά ημερολογιακό έτος, σε τομέα δραστηριότητας που συναρτάται με πρόσκαιρη, εποχιακού χαρακτήρα, απασχόληση. Ο εποχιακά απασχολούμενος συμβάλλεται με συγκεκριμένο εργοδότη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Στην οικεία σύμβαση θα πρέπει ν’ αναφέρεται, ρητώς, το είδος απασχόλησης.

Εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει υπήκοο τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία καταθέτει αίτηση στον Δήμο ή της Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, τρεις μήνες, τουλάχιστον, πριν την έναρξη των εργασιών του και εφόσον προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, για να λάβει προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η αίτηση του εργοδότη συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη. Η ανωτέρω κατατεθείσα εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και την αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας από τη Ελλάδα.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή στον εργοδότη, οι αστυνομικές αρχές ελέγχου στα σημεία εξόδου από την Ελλάδα, θα ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την αναχώρηση του απασχολούμενου υπήκοου τρίτης χώρας μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του, αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας εκδίδει πράξη, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εποχιακής εργασίας, σε συγκεκριμένο εργοδότη, την οποία και διαβιβάζει, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, προκειμένου να χορηγηθεί απ’ αυτήν η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου στο μετακαλούμενο υπήκοο τρίτης χώρας.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει εισέλθει στη Χώρα με θεώρηση εισόδου υποχρεούται να υποβάλει, πριν τη λήξη αυτής, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα.

Η άδεια διαμονής για εποχιακή εργασία δεν επιτρέπεται να ανανεωθεί για οποιονδήποτε από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στο ν.3386/05, ο δε κάτοχός της οφείλει να αναχωρήσει από την Ελλάδα μετά τη λήξη της.

Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής.

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς του άρθρου 16 του ν.3386/05, δεν αποκτούν, σε καμία περίπτωση, το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, λόγω της προσωρινής φύσης της διαμονής τους.

Στην περίπτωση που η είσοδος, διαμονή και το χρονικό διάστημα απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα ρυθμίζεται από διμερείς η πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες, αυτές εφαρμόζονται και κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος άρθρου (βλ.παράρτημα ν.2482/1997: διμερής συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας για εποχιακή απασχόληση και ν.2407/1996: διμερής συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για εποχιακή απασχόληση).


 

Σχετικά με το άρθρο 17
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιρειών

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει εισέλθει στην Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου, ως:

α. Μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος (γενικός διευθυντής, διευθυντής και υποδιευθυντής) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν, νόμιμα, εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα
 

β. Υπαλληλικό προσωπικό που απασχολείται σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις του α.ν 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α’), α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α’) και του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν.2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α’), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α’)
 

γ. Τεχνικός, που απασχολείται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (ΦΕΚ 130 Α’)
 

δ. Προσωπικό που απασχολείται, αποκλειστικά, σε εταιρίες οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3386/05 (ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας).

 

Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ για ένα έτος και ανανεώνεται, κάθε φορά, για δύο έτη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 μέλη της οικογένειάς τους. Η άδεια διαμονής που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος και ανανεώνεται, κάθε φορά, για ισόχρονο διάστημα με την άδεια διαμονής του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Προσοχή: για τη χορήγηση άδειας διαμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο για τη χορήγησή της. Η εξέταση των ανωτέρω λόγων θα γίνεται με αλληλογραφία στην αρμόδια αστυνομική αρχή, μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής και εφόσον προκύψουν σχετικοί λόγοι, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου στο οποίο αναφέρονται, η άδεια διαμονής θα ανακαλείται.

Επισημαίνεται ότι ως προσωπικό που απασχολείται, αποκλειστικά, σε εταιρίες οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3386/05 νοούνται υπήκοοι τρίτων χωρών επαγγελματίες με ειδικές γνώσεις, πλην εργατικού δυναμικού, που θα κριθούν απαραίτητοι στο φάση της λειτουργίας της επένδυσης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής, καθώς και για τα μέλη της οικογένειας του.


 

Σχετικά με το άρθρο 18
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Στόχος του άρθρου αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό κεκτημένο για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις που απορρέουν δυνάμει του άρθρου 49 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις αρχές που έχει καθορίσει σχετικά το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με τη ρύθμιση αυτή, χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι απασχολούνται νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και μετακινούνται στην Ελλάδα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης της ανωτέρω επιχείρησης και του αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τις 25 χώρες-μέλη της Ε.Ε. και από τις κατωτέρω χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν. Στην ανωτέρω σύμβαση τα αντισυμβαλλόμενα μέρη είναι:
 

αφενός η επιχείρηση παροχής υπηρεσίας που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. και μετακινεί, στην Ελλάδα, εργαζόμενο σε αυτή, υπήκοο τρίτης χώρας, τον οποίο απασχολεί νομίμως στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους στον οποίο είναι εγκατεστημένη και αφετέρου
 

ο αποδέκτης της υπηρεσίας, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση και ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

 

Η αίτηση υποβάλλεται, από τον υπήκοο τρίτης χώρας στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 

1. Ο μετακινούμενος υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις.
 

2. Ο μετακινούμενος υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος άδειας διαμονής ή αντίστοιχου εγγράφου, με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη διαμονή και εργασία του στο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που τον απασχολεί
 

3. Ο μετακινούμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, εφόσον το προβλεπόμενο διάστημα διαμονής του είναι ανώτερο των τριών μηνών.

4. Η επιχείρηση που τον απασχολεί έχει συνάψει σύμβαση για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας με τον αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός και το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης, καθώς και η ανάληψη από αυτή, των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.

 

Η θεώρηση εισόδου, στην περίπτωση των υπηκόων τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. η του Ε.Ο.Χ., με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, απαιτείται όταν το προβλεπόμενο διάστημα διαμονής υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Το προβλεπόμενο διάστημα διαμονής βεβαιώνεται από την επιχείρηση που αποσπά των εργαζόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα.

 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προκύπτει αφενός από τον γενικό κανόνα που αφορά στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και αφετέρου από τους κανόνες εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν, και ιδίως της σύμβασης εφαρμογής Σένγκεν, σύμφωνα με την οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί σε κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν και είναι κάτοχος τίτλου διαμονής που έχει εκδοθεί από αυτό το κράτος μέλος, δεν χρειάζεται θεώρηση για να εισέλθει στην Ελλάδα, προκειμένου να παραμείνει εκεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τον σκοπό της παραμονής του. Το «περιορισμένο χρονικό διάστημα διαμονής», όπως ορίζεται από την ίδια σύμβαση είναι οι τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι, εισέρχονται στη χώρα στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης δυνάμει του παρόντος άρθρο και προβλέπεται να διαμείνουν για διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, εφαρμόζεται το άρθρο 70 του ν.3386/2005 «Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για ολιγοήμερη διαμονή».

Η αρχική άδεια διαμονής έχει διάρκεια ισχύος ίση με το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα (1) έτος.

Η διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής βεβαιώνεται από την επιχείρηση από την οποία μετακινείται ο εργαζόμενος υπήκοο τρίτης χώρας, βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται, για διάστημα έξι (6) μηνών, σε εξαιρετικές μόνο, περιπτώσεις, εφόσον αυτό δικαιολογείται, αιτιολογημένα, από την ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της επιχείρησης προς τον αποδέκτη της υπηρεσίας.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/2005 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Περαιτέρω ανανέωση επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση ανανέωσης της αρχικής άδειας διαμονής του συντηρούντος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν.3386/2005 και για το αυτό χρονικό διάστημα.

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς του άρθρου 18 του ν.3386/05, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της οικογένειάς τους, δεν αποκτούν, σε καμία περίπτωση, το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, λόγω της προσωρινής φύσης της διαμονής τους.

Για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής δυνάμει του εν λόγω άρθρου ισχύουν και τα ειδικότερα μέτρα «για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής Υπηρεσιών», σύμφωνα με το Π.Δ. 219/31.8.2005 (ΦΕΚ 190Α΄).


Σχετικά με το άρθρο 19
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και για τον οποίο προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας, μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα και εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Προϋπόθεση: Η επιχείρηση, από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.

Η άδεια διαμονής χορηγείται για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας και μόνο συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι μήνες.
 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον τούτο δικαιολογείται από την ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης, η ανωτέρω άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί για έξι, επιπλέον, μήνες.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει την ανωτέρω άδεια διαμονής έχει δικαίωμα εργασίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής.

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς του άρθρου 19 του ν.3386/05 δεν αποκτούν, σε καμία περίπτωση, το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, λόγω της προσωρινής φύσης της διαμονής τους.


Σχετικά με το άρθρο 20
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής αθλητών και προπονητών

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας μετά από έγκριση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές για την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψη τους σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ έγγραφη συμφωνία συνεργασίας ή σύμβαση εργασίας του υπηκόου τρίτης χώρας.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ως αθλητής ή προπονητής έχει δικαίωμα εργασίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα με ειδική θεώρηση εισόδου ως αθλητές ή προπονητές μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 μέλη της οικογένειάς τους.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Τα μέλη της οικογένειας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την αρχική χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων, εφόσον έχουν εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου (αντίστοιχη με αυτήν του συντηρούντος).

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής, καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς του.

 

Σχετικά με το άρθρο 20, παρ.5
 

Χορήγηση άδειας διαμονής για συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για προετοιμασία ενόψει συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, αθλητής, προπονητής και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που τους συνοδεύει μετά από έγκριση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές και εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος και δεν μπορεί να υπερβεί το έτος.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ανανέωση της ανωτέρω άδειας διαμονής.

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς του άρθρου 20, παρ.5 του ν.3386/05, δεν αποκτούν, σε καμία περίπτωση, το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, λόγω της προσωρινής φύσης της διαμονής τους.Σχετικά με το άρθρο 21
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, μέλος καλλιτεχνικού συγκροτήματος, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτό, εφόσον αποδεικνύουν την ανωτέρω ιδιότητα και εργασιακή σχέση τους και αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα πρόκειται να διαρκέσουν οι παραστάσεις ή οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν.

Προσοχή: ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ως μέλος καλλιτεχνικού συγκροτήματος δύναται να ανανεώνει την άδεια διαμονής του εφόσον συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση και εξακολουθεί να είναι μέλος του καλλιτεχνικού συγκροτήματος.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ως μέλος καλλιτεχνικού συγκροτήματος έχει δικαίωμα εργασίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, λαμβανομένης υπόψη και της ενιαίας δομής του καλλιτεχνικού συγκροτήματος.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής.


Σχετικά με το άρθρο 22
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πνευματικούς δημιουργούς

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος είναι πνευματικός δημιουργός και ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι εφόσον έχουν συνάψει για το σκοπό αυτό σχετική σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση ή οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας και αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου.
 

Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα ανανεώνεται η σύμβασή τους.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ως μέλος πνευματικός δημιουργός έχει δικαίωμα εργασίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής.
 

Σχετικά με το άρθρο 23
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό και έχει γίνει δεκτός ως μέλος της οικείας αρχαιολογικής σχολής

Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ, πριν από τη λήξη της ειδικής θεώρησης εισόδου. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, χορηγείται άδεια διαμονής με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ-Πολιτισμού. Η άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα, διαρκεί η επιστημονική του δραστηριότητα.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ως μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής έχει δικαίωμα εργασίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιστημονικής του δραστηριότητας.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 μέλη της οικογένειάς τους.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Τα μέλη της οικογένειας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την αρχική χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων, εφόσον έχουν εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου (αντίστοιχη με αυτήν του συντηρούντος).

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής, καθώς και για τα μέλη της οικογένειας του.


Προσοχή: Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την προσοχή σας ότι για τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων 17, 20, 21, 22 και 23 δεν θα αναζητείται, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, η εκπλήρωση των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα ισχύος αυτής.
 

Θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι η μη αναζήτηση κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής της εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν στερεί από τους ανωτέρω υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με τους ημεδαπούς, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν.3386/05 και δεν απαλλάσσει τους εργοδότες από την υποχρέωση να ασφαλίζουν τους υπηκόους τρίτων χωρών.ΆΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχετικά με το άρθρο 24
 

Άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Ορισμός: Άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας υπάρχει, όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας αναλαμβάνει αυτόνομη επιχειρηματική δράση και διατηρεί ανεξάρτητη επαγγελματική στέγη, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εντός ή εκτός της οικίας του, η οποία αποτελεί το κέντρο των επαγγελματικών ή οικονομικών του σχέσεων.

Προϋποθέσεις: Επιτρέπεται η είσοδος του υπηκόου τρίτης χώρας στη χώρα, προκειμένου να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 

α) διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της δραστηριότητας και κατ’ ελάχιστο εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ κατατεθειμένα σε λογαριασμό στο όνομα του αιτούντος, που τηρείται σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα,
 

β) η δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και
 

γ) κατέχει ειδική θεώρηση


Διαδικασία για χορήγηση άδειας εισόδου
 

Υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα υποβάλλει αίτηση στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του μαζί με οικονομοτεχνική μελέτη, στην οποία θα αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει όπως το ύψος και το είδος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, η προβλεπόμενη αξία των πωλήσεων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ο υπήκοος τρίτης χώρας αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση στη χώρα μας.

Η αίτηση, μαζί με την αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα όπου ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να εγκατασταθεί και να ασκήσει τη δραστηριότητα.

Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, εγκρίνει ή απορρίπτει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του παρόντος άρθρου.

Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης, εντός μηνός αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα, αναφορικά με την σκοπιμότητα άσκησης της δραστηριότητας. Προκειμένου να ελεγχθεί η σκοπιμότητα άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, εξετάζεται η αρτιότητα και η δυνατότητα εφαρμογής της οικονομοτεχνικής μελέτης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι επιχειρηματικές εμπειρίες του υπηκόου τρίτης χώρας, το ύψος του διαθέσιμου κεφαλαίου και οι επιπτώσεις στην απασχόληση καθώς και οι ειδικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη της παραπάνω επιτροπής, εγκρίνει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αποστέλλει τη σχετική πράξη στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο και χορηγεί την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός του, ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής απόφασης.


Χορήγηση άδειας διαμονής
 

Υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για το λόγο αυτό.

Εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά και ο υπήκοος τρίτης χώρας λάβει τη σχετική βεβαίωση, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στις συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Επιμελητήριο, ασφαλιστικό φορέα, Δ.Ο.Υ., Δήμος, Νομαρχία), προκειμένου να κινήσει τη διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας, δεδομένου ότι έχει διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος πριν την έλευσή του στη χώρα και κατά συνέπεια θεωρείται ότι το αίτημα για χορήγηση άδειας διαμονής θα ικανοποιηθεί.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, η διάρκεια της οποίας είναι δύο έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Ανανέωση άδειας διαμονής
 

Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεώνεται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής, εφόσον:
 

α) Η εγκριθείσα δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται
 

β) Πρόκειται για την ίδια δραστηριότητα
 

γ) Έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και
 

δ) Η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται εντός των ορίων του ίδιου νομού.

Σε περίπτωση που η άδεια διαμονής ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί επιτρέπεται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, να χορηγηθεί στον υπήκοο τρίτης χώρας προθεσμία μέχρι έξι μήνες για την αναχώρησή του από την Ελλάδα, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την εκκαθάριση της επιχείρησής του.


Αλλαγή σκοπού
 

Επιτρέπεται, κατά την ανανέωση άδειας διαμονής, η μετατροπή της από άδεια για εξαρτημένη εργασία σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και το αντίστροφο, μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής.
 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που προτίθεται, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής, του να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, υποβάλει, πριν τη λήξη της άδειας διαμονής του, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Ο Δήμος ή η κοινότητα, εφόσον ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών χορηγεί στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση και διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα όπου ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να ασκήσει τη δραστηριότητα.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατέχει την ανωτέρω βεβαίωση θεωρείται νόμιμα διαμένων στη χώρα, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα δεδομένου ότι δεν έχει ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία η σκοπιμότητα άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας και, κατά συνέπεια, δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να κινήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας εγκρίνει ή απορρίπτει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η οποία ελέγχει την σκοπιμότητα άσκησης της δραστηριότητας. Προκειμένου να ελεγχθεί η σκοπιμότητα άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, εξετάζεται η αρτιότητα και η δυνατότητα εφαρμογής της οικονομοτεχνικής μελέτης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι επιχειρηματικές εμπειρίες του υπηκόου τρίτης χώρας, το ύψος του διαθέσιμου κεφαλαίου και οι επιπτώσεις στην απασχόληση καθώς και οι ειδικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη συνέχεια, εφόσον η δραστηριότητα εγκριθεί και συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας εκδίδει την άδεια διαμονής, η διάρκεια της οποίας είναι δύο έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας μετά την έκδοση της άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στις συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Επιμελητήριο, ασφαλιστικό φορέα, Δ.Ο.Υ., Δήμος, Νομαρχία), προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να ασκήσει την δραστηριότητα.

Ανανέωση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ.11 του ν.3386/05 για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
Ο υπήκοος τρίτης χώρας που προτίθεται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής του να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα υποβάλει πριν τη λήξη της άδειας του τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και εφαρμόζεται η διαδικασία όπως περιγράφεται ανωτέρω στην αλλαγή σκοπού.


Προσοχή: Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας δεν επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητα εκτός των ορίων του νομού για τον οποίο του χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια. Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας επιθυμεί την επέκταση της δραστηριότητάς του εντός των ορίων του ίδιου νομού, αυτό είναι εφικτό.

Σε περιπτώσεις κατόχων άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας που επιθυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα αυτή εκτός του νομού στον οποίο αδειοδοτούνται, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαμονής τους και εφόσον αποδεδειγμένα έχει διακοπεί η δραστηριότητα στον προηγούμενο νομό, η οποία πρέπει να προκύπτει από δήλωση διακοπής που έχει γίνει στην ΔΟΥ που έγινε και η δήλωση έναρξης της άσκησης της αρχικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για εκ νέου χορήγηση άδειας διαμονής με τις ισχύουσες προϋποθέσεις-πλην της ειδικής θεώρησης εισόδου- για την αρχική χορήγηση και όχι για ανανέωση της προηγούμενης.

Σε περιπτώσεις που οι Υπηρεσίες (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, οικείες Δ.Ο.Υ., κλπ.) διαπιστώνουν οποιαδήποτε μεταβολή που δεν συνάδει με τον τύπο της άδειας διαμονής που κατέχει ο υπήκοος τρίτης χώρας, θα πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας διαμονής για τις δικές της ενέργειες. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει και οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών να ενημερώνουν τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ιδίως τη ΔΟΥ της έδρας της Περιφέρειες, σε περίπτωση μη ανανέωσης ή ανάκλησης της άδειας διαμονής.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, η άσκηση της δραστηριότητας δεν υλοποιηθεί ή αποδεδειγμένα διακοπεί, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να ενημερώσει την οικεία Υπηρεσία.


Σχετικά με το άρθρο 26
 

Άδεια διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει επένδυση ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, τουλάχιστον, που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας.

Η αίτηση μαζί με απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού (Τμήμα Παρακολούθησης Ξένων Αμέσων Επενδύσεων) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Σε περιπτώσεις πραγματοποίησης παραγωγικής επένδυσης, θα ζητούνται προς συνεκτίμηση από την αρμόδια Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και τα παρακάτω επιπλέον στοιχεία:

παραγόμενα προϊόντα και μέγεθος παραγωγής ανά προϊόν
 

αγορές και τρόπος διάθεσης των προϊόντων
 

περιγραφή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (αν είναι state of the art)
 

τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί
 

παραγωγή καινοτομικών προϊόντων
 

εξοικονόμηση ενέργειας ή/και χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας κατά δήλωση του επενδυτή
 

πρόβλεψη εξαγωγών

 

Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή από την προξενική αρχή.

Εντός προθεσμίας είκοσι ημερών, το αργότερο, από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών διαβιβάζει στον Υπουργό ΕΣΔΔΑ πρόταση, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Τμήματος Παρακολούθησης Ξένων Αμέσων Επενδύσεων του Υπουργείου, για τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής στον αλλοδαπό, σε σχέση με την επένδυση. Ο Υπουργός ΕΣΔΔΑ αποφασίζει για την έγκριση της άδειας διαμονής.

Η έγκριση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ διαβιβάζεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία χορηγεί την ειδική θεώρηση εισόδου με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του ν.3386/05. Σε περίπτωση μη χορήγησης της έγκρισης, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την παρέλευση ενός έτους.

Ο επενδυτής οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Παρακολούθησης Ξένων Αμέσων Επενδύσεων τόσο για την πραγματοποίηση της επένδυσης όσο και κατ' έτος για την πρόοδο υλοποίησης αυτής, αντίστοιχα. Εάν μετά την πάροδο ενός έτους διαπιστωθεί ότι είτε δεν πραγματοποιήθηκε η επένδυση ή ότι δεν υπήρξε ανάλογη πρόοδος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, με την ίδια διαδικασία, διαβιβάζει πρόταση στον Υπουργό ΕΣΔΔΑ, προκειμένου να αποφασίσει για την ανάκληση ή μη της άδειας διαμονής, κατά τους ανωτέρω όρους.
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής
 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, μετά την είσοδο του στη Χώρα και στο πλαίσιο ισχύος της ειδικής θεώρησης εισόδου του, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου ΕΣΔΔΑ, συνοδευόμενη από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

Η σχετική άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Υπουργό ΕΣΔΔΑ, ισχύει για τρία έτη και η οικεία απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Η χορήγηση της άδειας διαμονής στον υπήκοο τρίτης χώρας, σε σχέση με την προτεινόμενη επένδυση, δεν υποκαθιστά τη χορήγηση αδείας εκ μέρους οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Η υλοποίηση και η πρόοδος της επένδυσης πραγματοποιείται με ευθύνη του ίδιου του επενδυτή.

 

Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον:
 

α. Η εγκριθείσα δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται.
 

β. Πρόκειται για την ίδια δραστηριότητα ή επέκταση της αρχικής και
 

γ. Έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Αν η άδεια διαμονής ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται να χορηγηθεί, με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, στον υπήκοο τρίτης χώρας προθεσμία μέχρι έξι μήνες για την αναχώρηση του από την Ελλάδα, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την εκκαθάριση της επιχείρησης του.

Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Σχετικά με το άρθρο 28
 

Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για λόγους σπουδών σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες, Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ε.Ο.Τ. και σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, στις σπουδές περιλαμβάνονται και οι μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και ο κύκλος προετοιμασίας, εφόσον αυτός προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως τμήμα των σπουδών αυτών.

Επισημαίνεται ότι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα ως εργαζόμενοι ή ασκούντες ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και είναι κάτοχοι αντίστοιχων αδειών διαμονής έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα χορηγείται άδεια διαμονής για σπουδές.

 

Προσοχή: δεν επιτρέπεται σε κατόχους αδειών διαμονής για σπουδές η οικογενειακή επανένωση, καθώς και η αλλαγή σκοπού. Αντιθέτως, επιτρέπεται η αλλαγή της άδειας διαμονής τους, λόγω μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης (π.χ. γάμος με Έλληνα).


Σχετικά με το άρθρο 29
 

Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής

Η άδεια διαμονής ισχύει για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, και μέχρι την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών, εφόσον ο κάτοχος της εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Ο συνολικός χρόνος διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις συνολική διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ. Στο χρόνο αυτό, μπορεί να συνυπολογίζεται ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Προσοχή: για την ανανέωση της άδειας διαμονής για σπουδές λαμβάνονται υπόψη η εγγραφή του ενδιαφερόμενου και η συμμετοχή του στις εξετάσεις, καθώς και η γενικότερη πρόοδος των σπουδών του, όπως αυτή προκύπτει από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής για λόγους σπουδών, μπορεί να εργάζεται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σχετική έγκριση από την Περιφέρεια με την επίδειξη της άδειας διαμονής του. Η διάρκεια της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται παράλληλα μ’ αυτήν (άρθρο 35).

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής για σπουδές μπορεί να αλλάξει εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και κατεύθυνση σπουδών, μόνο μία φορά και εντός του πρώτου έτους σπουδών του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό χρόνο διαμονής σπουδών προσαυξημένο κατά το ήμισυ που προβλεπόταν για τις αρχικές σπουδές (άρθρο 31).

Στον υπήκοο τρίτης χώρας, που εισήλθε στη χώρα μας με θεώρηση εισόδου για σπουδές και είναι κάτοχος άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού.

 

Προσοχή: σε περίπτωση διακοπής των σπουδών, τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.


Σχετικά με το άρθρο 30
 

Χορήγηση άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση

Ορισμός: Με τον όρο επαγγελματική κατάρτιση, εννοούμε τη φοίτηση σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2009/1992 (ΦΕΚ18Α’), όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και την παρακολούθηση προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εφόσον η φοίτηση είναι κανονική και όχι εξ’ αποστάσεως.

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για λόγους επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ, καθώς και σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Ειδικά για την περίπτωση φοίτησης σε Ι.Ε.Κ, απαιτείται επιπλέον:
 

α) Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και
 

β) Έγκριση φοίτησης από τον Ο.Ε.Ε.Κ

Για την περίπτωση παρακολούθησης προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών αντίστοιχα, απαιτείται βεβαίωση του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, από την οποία να προκύπτει, ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμά του, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνει δεκτός σ’ αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω προγράμματα απαιτούν κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση. Η ανωτέρω βεβαίωση, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η άδεια διαμονής για λόγους επαγγελματικής κατάρτισης ισχύει για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. ή στο Εργαστήριο Ελευθέρων σπουδών.

Αν η διάρκεια του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος αυτού. Ο συνολικός χρόνος διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις, συνολική διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης, προσαυξημένη κατά το ήμισυ. Στον χρόνο αυτό, μπορεί να συνυπολογίζεται ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από τον οικείο εκπαιδευτικό φορέα.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει δημόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. ή στο Εργαστήριο Ελευθέρων σπουδών, καθώς και κατεύθυνση επαγγελματικής κατάρτισης, μόνο μία φορά και εντός του πρώτου έτους φοίτησής του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να υπερβεί τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο διαμονής, προσαυξημένο κατά το ήμισυ.

Στον υπήκοο τρίτης χώρας, που εισήλθε στη χώρα μας με θεώρηση εισόδου για λόγους επαγγελματικής κατάρτισης και είναι κάτοχος άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής για λόγους επαγγελματικής κατάρτισης, μπορεί να εργάζεται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σχετική έγκριση από την Περιφέρεια με την επίδειξη της άδειας διαμονής του. Η διάρκεια της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται παράλληλα μ’ αυτήν.


Σχετικά με το άρθρο 32
 

Χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές σε στρατιωτικές σχολές

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών σε Σχολές και Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής για λόγους σπουδών σε στρατιωτικές σχολές χορηγείται και ισχύει κατ’εξαίρεση, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί και η φοίτηση σε αυτές.

Προσοχή: όσοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών Σχολείων δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

Στον υπήκοο τρίτης χώρας, που εισήλθε στη χώρα μας με θεώρηση εισόδου για σπουδές σε Στρατιωτικές σχολές και είναι κάτοχος άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού.


Σχετικά με το άρθρο 33
 

Χορήγηση άδειας διαμονής για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας χορηγείται για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, και μέχρι την απόκτηση αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου απόκτησης του τίτλου άσκησης της ιατρικής ειδικότητας.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/2005 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Η άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας ανανεώνεται ανά διετία και σε κάθε περίπτωση είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Στους υπηκόους τρίτης χώρας που έλαβαν άδεια διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού.


Σχετικά με το άρθρο 34, παρ.1
 

Χορήγηση άδειας διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα όπως, σε προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, σε προγράμματα συνεργασίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων, οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων και του Ι.Κ.Υ., έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι υπήκοοι τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθουν στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής χορηγείται και ισχύει κατ’εξαίρεση, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα ή η υποτροφία.

Προσοχή: οι ανωτέρω υπότροφοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, μπορεί να εργάζεται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σχετική έγκριση από την Περιφέρεια με την επίδειξη της άδειας διαμονής του. Η διάρκεια της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής.

Στον κάτοχο άδειας διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού.

 

Προσοχή: Σε περιπτώσεις υποτρόφων, πρέπει να ακολουθείται μία πιο ευέλικτη διαδικασία ως προς τη διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση.
 

Ειδικότερα:
 

α) Η παραλαβή των σχετικών αιτήσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, και ιδιαίτερα εκείνων που χειρίζονται τον κύριο όγκο των αιτήσεων των υποτρόφων φοιτητών (π.χ. Δήμος Αθηναίων, Θεσ/νίκης), θα πρέπει να γίνεται σε καθορισμένες ημέρες και ώρες.

β) Η διαβίβαση των ανωτέρω αιτήσεων στις αρμόδιες Δ/νσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών θα γίνεται άμεσα ώστε στη συνέχεια οι υπηρεσίες να εκδίδουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις σχετικές άδειες διαμονής των ενδιαφερόμενων και ακολούθως να επιδίδονται από τις υπηρεσίες των Δήμων στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών.


Σχετικά με το άρθρο 34, παρ.3
 

Χορήγηση άδειας διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση, φοιτητές, υπήκοοι τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθουν στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής χορηγείται για διάστημα έως έξι μηνών. Η άδεια μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για την παράταση του αντίστοιχου προγράμματος, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του, έχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για το σκοπό αυτό και για το χρόνο ισχύος της άδειας διαμονής.

 

Στον κάτοχο άδειας διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού.

Σχετικά με το άρθρο 36
 

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα χορηγείται για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/2005 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Τα μέλη της οικογένειας που έχουν εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, για την αρχική χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων, ανανεώνεται ανά διετία και σε κάθε περίπτωση είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Στους υπηκόους τρίτης χώρας που έλαβαν άδεια διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού.

Προσοχή: η ανωτέρω άδεια διαμονής δεν επιτρέπει στον κάτοχό της και τα μέλη της οικογένειάς του πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επισημαίνεται ότι υπήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05, εφόσον δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του ποσού αυτής, δύνανται να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και εφόσον δεν υπάγονται στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος ή της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας.


Σχετικά με το άρθρο 37
 

Χορήγηση άδειας διαμονής σε ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων και σε υπηκόους τρίτης χώρας που υπηρετούν ως υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών

Παράγραφος 1: Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων
 

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής σε ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων εκδίδεται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο υπηρεσίας των γονέων τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η άδεια διαμονής ως ενήλικο τέκνο διπλωματικών υπαλλήλων δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής.Παράγραφος 2: Ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών
 

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που διαρκεί η σχέση του ιδιωτικού υπηρετικού προσωπικού με το μέλος της Διπλωματικής Αποστολής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η άδεια διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας που εργάζεται ως ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών, οι οποίες είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για το σκοπό αυτό.

Προσοχή: εφόσον λήξει ή διακοπεί η σχέση του ιδιωτικού υπηρετικού προσωπικού με το μέλος της Διπλωματικής Αποστολής, ο κάτοχος της άδειας διαμονής υποχρεούται να αναχωρήσει από τη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής.


Σχετικά με το άρθρο 38
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε ανταποκριτές ξένου τύπου

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου ως ανταποκριτής ξένου τύπου και έχει διαπιστευτεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

Η άδεια διαμονής σε ανταποκριτή ξένου τύπου στην Ελλάδα εκδίδεται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει δικαίωμα εργασίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/05 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Τα μέλη της οικογένειας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την αρχική χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων, εφόσον έχουν εισέλθει στην Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου. Η άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας μπορεί να ανανεώνεται και σε κάθε περίπτωση είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

 

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής, καθώς και για τα μέλη της οικογένειας του.


Σχετικά με το άρθρο 39
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε λειτουργούς των γνωστών θρησκειών

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής σε λειτουργούς γνωστών θρησκειών έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής σε λειτουργούς γνωστών θρησκειών χορηγείται για ένα έτος και μπορεί ανανεώνεται για δύο έτη και για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση του με την γνωστή θρησκεία.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/05 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Τα μέλη της οικογένειας που έχουν εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, για την αρχική χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων. Η άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας ανανεώνεται ανά διετία και σε κάθε περίπτωση είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Στους υπηκόους τρίτης χώρας που έλαβαν άδεια διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού.

Η ανωτέρω άδειας διαμονής επιτρέπει στον κάτοχό της να εργάζεται μόνο για το σκοπό για τον οποίο εισήλθε στη χώρα.


Σχετικά με το άρθρο 40
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα εκκλησιαστική Ακαδημία του Άγιου Όρους.

Για τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής, δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έχει ο ομόδοξος υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να φοιτήσει στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγ. Όρους, και έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό, από την αρμόδια Ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής εκδίδεται για το χρονικό διάστημα των ετών φοίτησης στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγ. Όρους και μπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόμη έτος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

H σχετική άδεια διαμονής ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για ένα ακόμη έτος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής.


Σχετικά με το άρθρο 41
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου


Παράγραφος 1: Σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου
 

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για τη σπουδή ή τη γνωριμία του μοναχικού βίου στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η αίτηση για τη ανανέωση της εν λόγω άδειας, υποβάλλεται στην φιλοξενούσα Ιερά Μονή η οποία στην συνέχεια την διαβιβάζει μαζί με την εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας στην αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας.

H άδεια διαμονής για τη σπουδή ή την γνωριμία, του Αγιορείτικου μοναχικού βίου, ανανεώνεται κάθε φορά για ένα έτος και για όσο διάστημα εξακολουθεί ο υπήκοος τρίτης χώρας να φιλοξενείται σε μία από τις Ιερές Μονές του Αγ. Όρους.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής.

 

Παράγραφος 2: Γνωριμία ή άσκηση του μοναχικού βίου
 

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον έχει γίνει δεκτός από μία Ιερά Μονή μετά από αίτησή του, και έχει εισέλθει στην χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Η άδεια διαμονής για τη γνωριμία του μοναχικού βίου ή τον μοναχισμό, χορηγείται για το χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα και για όσο διάστημα εξακολουθεί ο υπήκοος τρίτης χώρας να φιλοξενείται σε μία από τις Ιερές Μονές της χώρας, εφόσον βέβαια πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου.

 

Προσοχή: Σε περίπτωση αλλαγής Μονής, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής, θα πρέπει να προσκομίζεται το Απολυτήριο της προηγούμενης Μονής.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής.

Επισήμανση: Σε περίπτωση αποχώρησης ή απομάκρυνσης μέλους Ιεράς Μονής, ο εκπρόσωπος της Μονής, εντός δέκα ημερών, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Περιφέρεια.
Σχετικά με το άρθρο 42
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού

Με τις διατάξεις του άρθρου 42, ρυθμίζονται τα θέματα της διαμονής-εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών (Tour Leader), οι οποίοι είναι Αρχηγοί Οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, πέντε (5) ημέρες από την άφιξή του στη Χώρα, να καταθέσει στο Δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά.


Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες και δεν ανανεώνεται εντός του ίδιου έτους.

Στους υπηκόους τρίτης χώρας που έλαβαν την ανωτέρω άδεια διαμονής δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού.


Σχετικά με το άρθρο 43
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος

Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε δημόσιο ερευνητικό οργανισμό ή άλλους αντίστοιχους ερευνητικούς φορείς του δημόσιου τομέα ή ν.π. ι.δ. που εποπτεύονται από δημόσια αρχή, δηλαδή «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών», «Δημόκριτος», Κέντρα Ερευνών των ΑΕΙ της χώρας, Κέντρα Ερευνών που είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Ανάπτυξης).

Η άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος εκδίδεται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται κατ’ έτος για τον ίδιο λόγο, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει δικαίωμα εργασίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/2005 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Τα μέλη της οικογένειας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την αρχική χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων εφόσον έχουν εισέλθει στην Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου (αντίστοιχη με αυτή του συντηρούντος).

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας διαμονής, καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς του.

Επισήμανση: οι κάτοχοι αδειών διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ 4 περ. γ και δ (νέες τεχνολογίες και ειδικοί επιστήμονες) του ν.2910/01, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου, μπορούν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 

Σχετικά με το άρθρο 44
 

Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Με το άρθρο 44 § 1 καθορίζονται επακριβώς και για πρώτη φορά οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
 

α) τα θύματα εργατικών ατυχημάτων, λοιπών ατυχημάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία τους ή συνταξιοδοτούνται για την ίδια αιτία
 

β) τα θύματα εγκληματικών πράξεων εφόσον αυτές προκύπτουν από δικαστική απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία τους
 

γ) τα πρόσωπα που φιλοξενούνται σε ιδρύματα και σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού
 

δ) τα ανήλικα την επιμέλεια των οποίων έχουν ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή είναι εκκρεμής η διαδικασία υιοθεσίας τους
 

ε) τα πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής στις περιπτώσεις α, β, ε είναι η κατοχή από τον αιτούντα προηγούμενης άδειας διαμονής, ενώ στις περιπτώσεις γ και δ αυτή δεν είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, για την περίπτωση γ, προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής αποτελεί η εξέταση των λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, τους οποίους η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, υποχρεούται να εξετάσει.

Επισήμανση: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόβλημα υγείας αναφέρεται σε λοιμώδες νόσημα, για την έκδοση σχετικής απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Η άδεια διαμονής για τα ανήλικα την επιμέλεια των οποίων έχουν ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή είναι εκκρεμής η διαδικασία υιοθεσίας τους δύναται να χορηγείται έως και τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και στη συνέχεια να ανανεώνεται για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος νόμου π.χ. εξηρτημένη εργασία, σπουδές.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η διάρκεια της είναι μέχρι ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα.

Προσοχή:
η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και παρέχει στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Επιτρέπεται στα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54, μέλη οικογένειας των κατόχων άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, να ανανεώσουν την αυτή άδεια για ίσο χρονικό διάστημα με την ισχύ της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Επισήμανση: Ειδικά για την περίπτωση εκείνη, που από το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος του συντηρούντος, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περίπτωσης γ’ του άρθρου 53 του παρόντος νόμου (δηλαδή ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας του), επιτρέπεται η χορήγηση της σχετικής άδειας, κατά παρέκκλιση της διάταξης αυτής.

Επίσης, είναι προφανές ότι και στις περιπτώσεις, όπου υπήκοοι τρίτης χώρας είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και αιτούνται την ανανέωσή της για λόγους οικογενειακής επανένωσης, ακόμη και αν ο συντηρών είναι κάτοχος άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας, δεδομένου ότι οι άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους δύνανται να ανανεωθούν για έναν από τους λοιπούς λόγους, τόσο κατά τις διατάξεις του προισχύσαντος νομικού πλαισίου, όσο και κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.3386/05.

Ανανέωση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής του να υποβάλει αίτηση ανανέωσής της.

Αλλαγή άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε άδεια διαμονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος νόμου.

Η άδεια διαμονής που χορηγείται για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος νόμου, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε ή εφόσον τούτο έχει ορισθεί με την απόφαση χορήγησής της. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στις οποίες απευθύνεται ο υπήκοος τρίτης χώρας για την ανανέωση της άδειας διαμονής του, οφείλουν να εξετάζουν την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Παράδειγμα:
Υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ο οποίος επιθυμεί την ανανέωσή της για εξηρτημένη εργασία, καταθέτει αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας του για άδεια διαμονής με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την ανανέωση του συγκεκριμένου τύπου άδειας, εκτός από τη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τον αριθμό των ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές.


Με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου και για τις οποίες αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παραμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στη Χώρα, όπως ασθένεια-ατύχημα που προέκυψε μετά από την είσοδο του στη Χώρα και μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της θεώρησης εισόδου κλπ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της παρ.2 του άρθρου 44, είναι:
 

η κατοχή από τον αιτούντα διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τις διεθνείς συμβάσεις, με την ισχυρή θεώρηση εισόδου
 

η μη συνδρομή λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας

Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ. Η εμπρόθεσμη κατάθεση του αιτήματος, εντός των χρονικών ορίων της θεώρησης εισόδου στη χώρα, απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου (αρ.73 § 1 του παρόντος νόμου) εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα αυτό είναι αδύνατο (π.χ. νοσηλεία, ασθένεια που καθιστά τον ενδιαφερόμενο ανίκανο για μετακίνηση), οπότε και απαιτείται σχετική έγγραφη πληρεξουσιότητα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική αρχή. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ή της ανανέωσής της με δικαστικό επιμελητή ή με τηλεομοιοτυπία δεν είναι επιτρεπτή.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Μετανάστευσης της παρ.1 του άρθρου 89 του παρόντος νόμου και η διάρκεια της είναι μέχρι έξι μήνες, ενώ δεν ανανεώνεται για την ίδια αιτία, παρά μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος νόμου.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

H ανωτέρω άδεια διαμονής έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν ανανεώνεται για την ίδια αιτία παρά μόνο για ένα από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας του, να προσέλθει αυτοπροσώπως να καταθέσει αίτηση με τα σχετικά, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την ανανέωση της.


Σχετικά με το άρθρο 45
 

Χορήγηση άδειας διαμονής για δημόσιο συμφέρον

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχουν στο πρόσωπο του, λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος, υποβάλλεται στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Η άδεια διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Εξωτερικών, ισχύει για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον ο κάτοχος της εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η άδεια διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος ανανεώνεται για ένα έτος.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος έχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για το σκοπό αυτό.

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/2005 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε μετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να διαμείνει ο συντηρών, κατά παρέκκλιση της διετούς προθεσμίας αναμονής του άρθρου 53 του ν.3386/05.

Τα μέλη της οικογένειας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, για την αρχική χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για ένα έτος και σε κάθε περίπτωση είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Στους υπηκόους τρίτης χώρας που έλαβαν άδεια διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους, δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 

Σχετικά με τα άρθρα 46-52
 

Χορήγηση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας

Σκοπός αυτού του ειδικού κεφαλαίου είναι η συνολική ρύθμιση της προστασίας και αρωγής των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της καταπολέμησης του φαινομένου και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2004/81/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 «Σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργιας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές».

Ως θύμα εμπορίας ανθρώπων ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που κατέστη θύμα των εγκλημάτων, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 323, 323 Α, 349, 351 και 351 Α του Ποινικού Κώδικα, ανεξάρτητα από το εάν έχει εισέλθει στη Χώρα νόμιμα ή παράνομα.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές πιθανολογήσουν ότι υπήκοος τρίτης χώρας εμπίπτει στην κατηγορία των θυμάτων, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω, τον ενημερώνουν για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής, εφόσον συνεργάζεται στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Την ενημέρωση αυτή μπορεί να παρέχουν και οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα του Π.Δ. 233/03 (Α' 248), όπως κάθε φορά ισχύει.

Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι αρμόδιες εισαγγελικές ή αστυνομικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδιορίσουν την ταυτότητα και την ιθαγένειά τους και να θεμελιώσουν το γεγονός ότι δεν συνοδεύονται. Επίσης, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς τους και λαμβάνουν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη νομική τους εκπροσώπηση και εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή τους στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, με κριτήριο την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ανηλίκου.

Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας, που έχει χαρακτηριστεί θύμα εμπορίας ανθρώπων με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών και στον οποίο έχει δοθεί προθεσμία περίσκεψης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48, προκειμένου να συνέλθει και να είναι σε θέση να διαφύγει από την επιρροή των δραστών των σχετικών αδικημάτων και στη συνέχεια να μπορεί να λάβει ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη συνεργασία του με τις διωκτικές αρχές.

Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας υποβάλλεται απευθείας από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα στη Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ.
 

Εάν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας στερείται διαβατηρίου λόγω κατακράτησης από τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, μπορεί να υποβάλει ομοίως αίτηση, και στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται σχετική απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία θα αντικατασταθεί με άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, όταν προσκομισθεί το ελλείπον δικαιολογητικό.

Η άδεια διαμονής που χορηγείται είναι ετήσιας διάρκειας χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ανανεώνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής διασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η οποία ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της, καθώς και στις παροχές και την περίθαλψη του άρθρου 7 του Π.Δ. 233/2003, όπως κάθε φορά ισχύει και στις προϋποθέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 6 του προαναφερόμενου Π.Δ.

 

Προσοχή: Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 

• Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς και εκουσίως με τους εικαζόμενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει.
 

• Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία του θύματος είναι δόλια ή καταχρηστική.
 

• Όταν το θύμα παύει να συνεργάζεται.
 

• Εάν με πρωτοβουλία της αρμόδιας εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής η σχετική διαδικασία διακοπεί.
 

• Όταν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία περατώνεται και η σχετική διαδικασία.


Μέσα σ’ ένα μήνα από την περάτωση της σχετικής διαδικασίας με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και εφόσον προκύπτει ότι η καταμήνυση για τις πράξεις που έχει καταγγείλει είναι αληθής, μπορεί να χορηγείται στον κάτοχο άδειας διαμονής, με την ιδιότητα του θύματος εμπορίας ανθρώπων, άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05 υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται και υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την ειδική θεώρηση εισόδου.

Σε περίπτωση που από την αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκύπτει ότι η καταμήνυση για τις πράξεις που έχουν καταγγελθεί είναι ψευδής, θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση απέλασης και ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να αποχωρήσει από τη χώρα.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

 

Με τα άρθρα 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 καθίσταται δυνατή η είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, στην Ελληνική Επικράτεια, για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

Ορισμός: ως οικογενειακή επανένωση νοείται η είσοδος και η διαμονή σε κράτος μέλος των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδο του διαμένοντος.


Σχετικά με το άρθρο 53
 

Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση

Απαραίτητο κριτήριο για έναν υπήκοο τρίτης χώρας, ώστε να κατοχυρώσει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης με τα μέλη της οικογένειας του, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 54 και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας, είναι η νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα επί δύο τουλάχιστον έτη και εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας να κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα δύο ετών.
 

2. Να αποδεικνύει την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης με τα μέλη με τα οποία επιθυμεί να συνενωθεί.
 

3. Να δηλώσει ότι τα μέλη της οικογένειας του πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.
 

4. Να αποδεικνύει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90.
 

5. Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, η οποία να μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του.


Σχετικά με το άρθρο 54
 

Μέλη οικογένειας

Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στη Χώρα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, νοούνται:
 

α. Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
 

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του έτερου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.

Προσοχή: Σε περίπτωση πολυγαμίας, απαγορεύεται η οικογενειακή επανένωση του συντηρούντος με άλλη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα τους.


Σχετικά με το άρθρο 55
 

Υποβολή και εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση

Η αίτηση για οικογενειακή επανένωση κατατίθεται από τον συντηρούντα, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του, όπου ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών. Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται, εντός δεκαπέντε ημερών, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει το αίτημα.

Προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας να εγκρίνει την αίτηση για οικογενειακή επανένωση, υποχρεούται να εξετάσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 53 και 54 και να ζητήσει τη γνώμη:
 

της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, και
 

της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής, με σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης.
 

Οι ανωτέρω γνώμες παρέχονται εντός αποκλειστικής δίμηνης προθεσμίας, αφότου ζητηθούν.

 

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας εξετάζει την αίτηση ως προς τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Κατά την εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση εκτιμάται ιδιαιτέρως και το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση επανένωσης με ανήλικο τέκνο το οποίο βρίσκεται στη χώρα προέλευσης, χωρίς την επίβλεψη του ετέρου γονέα, η αίτηση του συντηρούντος θα πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

Ο Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας, αφού λάβει υπόψη τις ανωτέρω γνώμες, εκδίδει σχετική απόφαση, την οποία και διαβιβάζει στην οικεία ελληνική προξενική αρχή.

Εφόσον το αίτημα έχει γίνει δεκτό, χορηγεί στα μέλη της οικογένειας τις απαιτούμενες ειδικές θεωρήσεις εισόδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 8 του ν.3386/05.

Επισημαίνουμε ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα σε εύλογο χρόνο, ώστε οι υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να τα διεκπεραιώνουν εντός του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου.

Ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν οικογενειακή επανένωση με ανήλικα τέκνα και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικών αιτημάτων, τα οποία έχουν παρατηρηθεί με την προϊσχύουσα νομοθεσία, δεδομένου ότι αυτά υποβάλλονταν σε χρόνο που το εναπομένον διάστημα πριν την ενηλικίωση τους ήταν πολύ μικρό, ως εύλογος χρόνος στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών, που είναι το μέγιστο διάστημα ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας.

Σε περιπτώσεις που τα τέκνα έχουν εισέλθει στη χώρα με θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση και μέχρι την υποβολή της αίτησής τους για χορήγηση άδειας διαμονής έχουν ενηλικιωθεί, έχουν σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα να λάβουν αυτοτελή άδεια διαμονής.


Σχετικά με τα άρθρα 56 -57
 

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

Τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος, μετά την είσοδο τους στη Χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, καταθέτουν αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του για χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η αντίστοιχη Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Κατά την εξέταση της αίτησης του παρόντος και του επόμενου άρθρου εκτιμάται ιδιαιτέρως και το συμφέρον των ανήλικων τέκνων.

Για τα ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα και τους χορηγείται ατομική άδεια διαμονής. Για την άδεια αυτή και μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου τέταρτου έτους ηλικίας του ανηλίκου δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Οι αιτούμενες άδειες διαμονής χορηγούνται με απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας.

Προσοχή:
Η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε εννέα μήνες, αφότου υποβλήθηκε η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης. Σε περίπτωση παρέλευσης των εννέα μηνών χωρίς να έχει εκδοθεί η εν λόγω απόφαση, τόσο ο συντηρών, όσο και τα μέλη της οικογένειας, εφόσον έχουν εισέλθει στη χώρα, έχουν δικαίωμα προσφυγής.

Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής που χορηγείται στα μέλη της οικογένειας έχει ημερομηνία λήξεως αυτή της άδειας διαμονής του συντηρούντος. Κατά την ανανέωση, η άδεια διαμονής των μελών ακολουθεί την τύχη της άδειας διαμονής του συντηρούντος.

Το μέλος της οικογένειας, που επιθυμεί την ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης υποχρεούται, πριν από τη λήξη της, να καταθέσει αίτηση στον δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του.

Κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση και σε περίπτωση που ο συντηρών δεν πληροί την προϋπόθεση των επαρκών πόρων (χωρίς προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής), λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα των μελών της οικογένειας αυτού.


Σχετικά με το άρθρο 58
 

Ανάκληση άδειας διαμονής

Η άδεια διαμονής για οικογενειακή συνένωση ανακαλείται ή δεν χορηγείται ή δεν ανανεώνεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 75, και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 

(α) Ο συντηρών και τα μέλη της οικογενείας του έπαυσαν να διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.

(β) Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού, προκειμένου ν’ αποκτηθεί η άδεια διαμονής. Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό αυτόν, ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση των μελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί θέματα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση του ετέρου των συζύγων.

(γ) Η διαμονή του συντηρούντος τερματισθεί και το μέλος της οικογένειας δεν διαθέτει αυτοτελές δικαίωμα διαμονής.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας σε επίπεδο Νομού, διενεργούν τους κατάλληλους σχετικούς ελέγχους μέσω προσωπικής συνέντευξης (τόσο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής όσο και κατά την ανανέωση αυτής). Έλεγχοι επίσης μπορούν να πραγματοποιούνται και στις περιπτώσεις που περιέρχεται στη γνώση τους πληροφόρηση η οποία μπορεί να δικαιολογήσει ανάκληση της άδειας διαμονής.

Προσοχή: Για τη μη χορήγηση άδειας διαμονής, την μη ανανέωση, ή την ανάκληση αυτής, ή την περίπτωση της λήψης μέτρων απομάκρυνσης του συντηρούντος ή μελών της οικογένειας του, θα πρέπει οι υπήκοοι τρίτων χωρών να καλούνται σε προηγούμενη ακρόαση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:

1. Ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του προσώπου (π.χ. αν υπάρχει ανήλικο τέκνο).
 

2. Η διάρκεια διαμονής του στη Χώρα.
 

3. Η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του (π.χ. αν εξαιτίας της διαμονής του στην Ελλάδα για ικανό χρονικό διάστημα, έχει πάψει πλέον να έχει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγής του).


Σχετικά με το άρθρο 59
 

Δικαιώματα μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Δικαιώματα:
 

Τα μέλη της οικογένειας έχουν αντίστοιχα δικαιώματα με τον συντηρούντα ως προς:
 

Την πρόσβαση στην εκπαίδευση
 

Την πρόσβαση στη μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσβασης αυτής κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες από την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας, θα καθοριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου 90 § 1 ν.3386/2005.
 

Την πρόσβαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη βασική και περαιτέρω κατάρτιση καθώς και στην επανακατάρτιση.

 

Προσοχή: σε κατόχους αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, η σχετική έγκριση θα δίνεται μόνο για το νομό στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στον συντηρούντα και στο μέλος της οικογένειας, δεδομένου ότι δεν νοείται οικογενειακή επανένωση με έναν εκ των συζύγων εκτός των ορίων του νομού, διότι θα αναιρείτο η προϋπόθεση της συγκατοίκησης.


Σχετικά με το άρθρο 60
 

Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας

Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Παρέλευση πενταετίας από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για έναν από τους άλλους λόγους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
 

Προσοχή: οι κάτοχοι αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση δεν επιτρέπεται να αλλάξουν κατηγορία άδειας διαμονής πριν την παρέλευση πενταετίας.

2. Ενηλικίωση
 

3. Θάνατος του συντηρούντος. Αυτοτελής άδεια διαμονής χορηγείται μόνο εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη Χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του.
 

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, αλλά με τις εξής προϋποθέσεις:

• ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον χρόνια πριν από την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης. Επισημαίνεται ότι το ένα από τα τρία αυτά έτη θα πρέπει να έχει διανυθεί στην Ελλάδα,
 

• να συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια του γάμου.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν συντρέχει αποδεδειγμένη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την κατάσταση αυτή και οι Υπηρεσίες σας μπορούν να λαμβάνουν υπόψη είναι ιδίως αγωγή διαζυγίου, μισθωτήριο κατοικίας από το οποίο εμφαίνεται ότι ο συντηρών δεν διαμένει πλέον με τα μέλη της οικογένειάς του ή υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης των δύο συζύγων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να δηλώνονται από τους υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους να ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους ή της προσωπικής τους κατάστασης.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να δηλώνει τις ανωτέρω μεταβολές εντός μηνός.

Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και περαιτέρω ανανέωσή της γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3386/05.

Προσοχή: Το δικαίωμα διαμονής των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώματος διαμονής του γονέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Για τα τέκνα που ενηλικιώνονται η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα έτος και ανανεώνεται ανά έτος, σε κάθε περίπτωση όμως μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, η ανανέωση επιτρέπεται για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο ν.3386/05. Αν δεν ανανεωθεί η αυτοτελής άδεια διαμονής μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία λήξης της, τότε ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τη Χώρα. Κατά το χρονικό διάστημα του ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της αυτοτελούς άδειας διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν απελαύνεται.

Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ανανεώσει την αυτοτελή άδεια διαμονής για σπουδές, τότε μπορεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, να την ανανεώσει σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προϋποθέσεις του ν.3386/05.


Σχετικά με το άρθρο 60, παρ.5
 

Σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς

Στους συζύγους επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, χορηγείται άδεια διαμονής, η οποία ισχύει για όσο χρονικό διάστημα έχει νομιμοποιηθεί η διαμονή του ετέρου των συζύγων.

Οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής λαμβάνουν αυτοτελή άδεια διαμονής, διάρκειας πέντε ετών.
 

Οι ανωτέρω άδειες διαμονής εκδίδονται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας και μπορούν να ανανεώνονται για ίσο χρονικό διάστημα.

Προσοχή: Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας δεν υπόκειται στην καταβολή παραβόλου.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν.2910/01, «οι ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος με θεώρηση εισόδου και διαμένουν στη χώρα ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του διαβατηρίου ή της θεώρησης εισόδου, μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια ή το ειδικό δελτίο ταυτότητας της παραγράφου 11 του ν.2790/2000, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, τηρούμενης της διαδικασίας της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου, εκτός από τη γνώμη της προξενικής αρχής.

Με την ίδια διαδικασία αποκτούν ελληνική ιθαγένεια ή ειδικό δελτίο ταυτότητας γονείς ή τέκνα ομογενών που έχουν ήδη αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια ή ειδικό δελτίο ταυτότητας, οι οποίοι έρχονται στη χώρα. Με την υποβολή της αίτησης για κτήση ελληνικής ιθαγένειας ή για χορήγηση του ειδικού δελτίου ταυτότητας κατά τα ανωτέρω, η οποία συνοδεύεται από σημείωμα δακτυλοσκόπησης, χορηγείται στον αιτούντα βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και η οποία επέχει θέση άδειας παραμονής και εργασίας. Στους αλλογενείς συζύγους των παραπάνω χορηγείται προσωρινή άδεια παραμονής ισόχρονης διάρκειας».

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι οι άδειες διαμονής που χορηγούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος αφορούν:
 

α) Σε αλλογενείς συζύγους ομογενών, οι οποίοι θα πρέπει είναι κάτοχοι ειδικής θεώρησης εισόδου, προκειμένου να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια και
 

β) Σε αλλογενείς συζύγους υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων δεν έχει κριθεί ακόμη είτε η ομογενειακή ιδιότητα, είτε η ελληνική ιθαγένεια και διαμένουν ήδη στη χώρα με άδεια διαμονής.

Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι στη δεύτερη περίπτωση, αλλογενείς σύζυγοι που βρίσκονται στην αλλοδαπή δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα, δεδομένου ότι το σχετικό αίτημα για απόκτηση της ομογενειακής ιδιότητας ή ελληνικής ιθαγένειας του ετέρου των συζύγων δεν έχει ακόμη κριθεί. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ρύθμιση αφορά μόνο στην αντιμετώπιση των ήδη διαμενόντων στη χώρα.

Όσον αφορά στις χήρες και τα ανήλικα τέκνα των οποίων ο αποβιώσας σύζυγος ήταν επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής θα λαμβάνουν αυτοτελή άδεια διαμονής, διάρκειας πέντε ετών εφόσον είχαν αδειοδοτηθεί κατά το παρελθόν ως σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν, κατά αναλογική εφαρμογή, τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 54, 59 και 60.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ Η ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Σχετικά με το άρθρο 61
 

Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

Με τα άρθρα 61, 62, 63, 64 καθορίζεται το δικαίωμα διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ορισμοί
 

Ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε. νοούνται:
 

α. οι σύζυγοι
 

β. τα τέκνα Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, εφόσον συντηρούνται από αυτόν.
 

γ. οι απευθείας ανιόντες του Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε. και του ετέρου των συζύγων, εφόσον συντηρούνται από αυτόν.

 

Προσοχή: Εφόσον πρόκειται για πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε., που διαμένει στη Χώρα για λόγους σπουδών, ως μέλη της οικογένειάς του νοούνται μόνον οι σύζυγοι και τα συντηρούμενα τέκνα.

Στα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε. τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επιθυμούν να διαμείνουν μαζί του, εφόσον αυτός διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και η διάρκεια της διαμονής τους υπερβαίνει τους 3 μήνες, χορηγείται «Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κ-μ της Ε.Ε.»

Το μέλος της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. που επιθυμεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής οφείλει να καταθέσει αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξης του στη Χώρα, εφόσον:
 

• αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με αυτόν.
 

• αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή του πολίτη αυτού στην Ελλάδα, σε περίπτωση που πρόκειται για πολίτη της Ε.Ε.
 

• στις ανωτέρω περιπτώσεις β και γ αποδεικνύει ότι συντηρείται από αυτόν.

 

Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται, εντός δεκαπέντε ημερών, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας.

 

Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας ζητά τη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορηγείται «Δελτίο διαμονής Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε.» το οποίο είναι ατομικό, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες, αφότου υποβληθεί η σχετική αίτηση.

 

Προσοχή: στις περιπτώσεις β και γ, ο Έλληνας ή πολίτης της Ε.Ε. υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των εν λόγω μελών και ότι συνοικούν μαζί του.
 

Ειδικά για την περίπτωση β, η έννοια του συντηρούμενου σχετίζεται, κατά κανόνα, με την ιδιότητα του άγαμου. Παράταυτα, δεν αποκλείεται, καίτοι πρόκειται περί εγγάμου να εξακολουθεί να είναι συντηρούμενο τέκνο, λόγω συνδρομής ειδικών λόγων (π.χ. αναπηρία, προβλήματα υγείας) οι οποίοι θα πρέπει να εξειδικεύονται και να αποδεικνύονται.

Σε περιπτώσεις τέκνων άνω του 21ου έτους που ήδη διαμένουν νόμιμα στη χώρα και δεν συντηρούνται από τον Έλληνα ή Πολίτη άλλου κράτους –μέλους της Ε.Ε., αυτά θα ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στα οικεία άρθρα του ν.3386/2005.
 

Προσοχή: Εάν υπάρχουν σχετικές σοβαρές ενδείξεις, ζητείται από τις αρμόδιες αρχές να υποβληθεί ο ενδιαφερόμενος σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από ασθένειες που προβλέπονται από την Π.Ο.Υ., καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σε περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες για την ισχύ του γάμου του υπηκόου τρίτης χώρας με Έλληνα πολίτη ή πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους, για να διαπιστώσει αν ο γάμος τελέστηκε με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του ν.3386/05, προκειμένου ο υπήκοος τρίτης χώρας να αποκτήσει την δελτίο διαμονής.

Σας επισημαίνουμε, ότι κατά την ανανέωση άδειας διαμονής συζύγων Ελλήνων που έχει εκδοθεί από άλλη αρχή, δεν απαιτείται παραπομπή στην γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης του άρθρου 13 του ν.3386/05, ιδίως όταν από την εξέταση του φακέλου προκύπτει καταφανώς ότι ο γάμος είναι πραγματικός και δεν τελέστηκε με σκοπό την καταστρατήγηση του νόμου.

Στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την κατάσταση αυτή είναι η απόκτηση τέκνων, η διάρκεια του γάμου, η ύπαρξη σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η επαγγελματική κατάσταση του Έλληνα συζύγου, κλπ.

Το δελτίο διαμονής έχει πενταετή διάρκεια ή την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής του πολίτη κ-μ της Ε.Ε. Όσοι κατέχουν τέτοιο δελτίο διαμονής έχουν το δικαίωμα να εργαστούν.

 

Προσοχή: Στην περίπτωση των συντηρούμενων τέκνων και ανιόντων, το Δελτίο διαμονής που χορηγείται είναι ισόχρονο με την άδεια διαμονής ή το Δελτίο διαμονής του υπήκοου τρίτης χώρας- συζύγου Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε., μπορεί να ανανεώνεται αυτοδίκαια για ισόχρονο διάστημα και δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

Σχετικά με το άρθρο 61, παρ.5
 

Ανάκληση «Δελτίου διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κ-μ της ΕΕ»

Το Δελτίο Διαμονής δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον:

α. Ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. και τα μέλη της οικογενείας του έπαυσαν να διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.

β. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού, προκειμένου ν’ αποκτηθεί το Δελτίο Διαμονής ή Μόνιμης Διαμονής. Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση των μελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας του ετέρου συζύγου. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται και στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

γ. συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 75 του ν.3386/05, δηλαδή:
 

- Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού
 

- Αποδειχθεί με δικαστική απόφαση ή προκύπτει από αμετάκλητο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα, ή ότι διαπράχθηκε με οποιοδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.

 

Προσοχή: σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου διαμονής συζύγου Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κατά την ανανέωση αυτού, διαπιστώνεται ότι έπαυσαν να διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο, τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να απορρίπτονται, εκτός εάν οι δύο σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση και υφίσταται σχετική αγωγή διαζυγίου, όποτε σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να προβείτε σε ανάκληση του δελτίου διαμονής ή σε απόρριψη του αιτήματος ανανέωσης, πριν την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής Απόφασης για τη λύση του γάμου (άρθρο 1438 ΑΚ), δεδομένου ότι μέχρι την έκδοση της προαναφερθείσας ο γάμος εξακολουθεί να παράγει τα έννομα αποτελέσματά του.

Επισημαίνουμε ότι προς αποφυγή επιβολής δυσμενών διοικητικών πράξεων, οι οποίες είχαν παρατηρηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου λόγω μη έγκαιρης δήλωσης της μεταβολής της προσωπικής κατάστασης των υπηκόων τρίτων χωρών, οι υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τους ενημερώνουν ότι οφείλουν να δηλώνουν τις ανωτέρω μεταβολές εντός μηνός αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις εξετάζονται από την γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης του άρθρου 13, η οποία κρίνει και σχηματίζει γνώμη, συνεκτιμώντας κάθε φορά τα πραγματικά γεγονότα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.


Σχετικά με το άρθρο 62
 

Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

Το άρθρο 62 του ν.3386/05 αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώματος διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε. Το δικαίωμα αυτό διατηρείται (είναι προσωποπαγές για τα μέλη οικογένειας που το έχουν αποκτήσει), με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κ-μ της Ε.Ε. αποβιώσει και τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του.
 

β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιμέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νομίμως σ’ έναν από τους συζύγους που είναι υπήκοος τρίτης χώρας.
 

γ. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
 

δ. Ο ένας των συζύγων απολαύει νομίμως του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συμφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστημα απαιτείται.

 

Προσοχή: Το δικαίωμα αυτό της διαμονής (και πριν γίνει δικαίωμα μόνιμης διαμονής με βάση το άρθρο 63) εξακολουθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε. αποδεικνύουν πως έχουν εισόδημα από ασκούμενη δραστηριότητα στη Χώρα ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας.

Σε περίπτωση που ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κ-μ της Ε.Ε. αναχωρήσει από τη Χώρα ή αποβιώσει, τα τέκνα και ένας των συζύγων, ο οποίος έχει την επιμέλειά τους, διατηρούν το δικαίωμα διαμονής, εφόσον τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και για όσο χρόνο υπολείπεται μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, τον οποίο παρακολουθούν.

Προσοχή: οι ανωτέρω κατηγορίες μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής μετά τη πάροδο πέντε ετών νόμιμης διαμονής στη Χώρα.


Σχετικά με το άρθρο 63
 

Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε. Ε.

Τα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε., τα οποία διαμένουν νομίμως στη Χώρα με τον Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της ΕΕ, για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Χώρα.

Προσοχή: στις περιπτώσεις που αναγνωριστεί στον πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε. δικαίωμα μόνιμης διαμονής πριν από τη συμπλήρωση συνεχούς διαστήματος πέντε ετών, τα μέλη της οικογένειας που διαμένουν μαζί του αποκτούν και αυτά δικαίωμα μόνιμης διαμονής.

Το «Δελτίο μόνιμης διαμονής Έλληνα ή πολίτη άλλου κ-μ της Ε.Ε.» χορηγείται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας και ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία. Οι κάτοχοί του έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Προσοχή: αν ο ενδιαφερόμενος απουσιάζει από τη χώρα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα έτη, δεν θίγεται η ισχύς του Δελτίου μόνιμης διαμονής.

Σε περίπτωση που ο πολίτης άλλου κ-μ της Ε.Ε. απεβίωσε, ενόσω ακόμη εργαζόταν, αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει της παρ. 2, τα μέλη της οικογένειάς του που διέμεναν μαζί του στη Χώρα, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι:
 

α. Ο πολίτης άλλου κ-μ της Ε.Ε. είχε διαμείνει στη Χώρα μέχρι το χρόνο του θανάτου του επί δύο συνεχή έτη ή
 

β. Ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.


Σχετικά με το άρθρο 64
 

Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής υπηκόων τρίτης χώρας, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κ-μ της Ε.Ε.

Η ισχύς του Δελτίου Διαμονής, καθώς και το αδιάλειπτο της διαμονής, δεν θίγονται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από απουσία δώδεκα συνεχόμενων μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνης και μητρότητας, σοβαρής ασθένειας, σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης ή μετακίνησης σε άλλο κ-μ της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα.

Προσοχή: Η έκδοση του Δελτίου διαμονής και του Δελτίου μόνιμης διαμονής δεν υπόκειται σε καταβολή παραβόλου.

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Σχετικά με τα άρθρα 67-69 και αρ. 91 § 1

 

Στόχος των ανωτέρω άρθρων είναι να θέσει τις βασικές προϋποθέσεις και κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ «σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».

Δικαίωμα να αποκτήσει την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος έχει κάθε ενήλικος υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα κατά τα πέντε τελευταία έτη.

Το εν λόγω δικαίωμα έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, ως εκ τούτου αφενός οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος θα πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας και αφετέρου επωφελείται ο ίδιος προσωπικά κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέουν από την αυτήν ιδιότητα. Δεν υφίσταται δυνατότητα μεταβίβασης του εν λόγω δικαιώματος.

Προσοχή: Η πενταετής νόμιμη διαμονή στη χώρα υπολογίζεται από την απόκτηση άδειας διαμονής σύμφωνα με το ν. 2910/01 (άρθρο 91 § 1 του ν.3386/05).

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται:
 

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής για σπουδές, απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, και επαγγελματική κατάρτιση
 

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής, η οποία από τη φύση της έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις:
 

Άρθρο 16 (εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρών)
 

Άρθρο 18 (υπήκοοι τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας)
 

Άρθρο 19 (υπήκοοι τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας)
 

Άρθρο 20 § 5 (είσοδος με σκοπό την προετοιμασία σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις αθλητών, των προπονητών και του λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού που τους συνοδεύει) κ.λ.π.
 

Οι υπαγόμενοι στο καθεστώς της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις (διπλωμάτες, διπλωματικοί υπάλληλοι κ.λ.π.) και στη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις (πρόξενοι, υπάλληλοι προξενείων κ.λ.π.).

Για να αποκτήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος θα πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:
 

Να είναι ενήλικος
 

Να έχει συμπληρώσει πέντε έτη συνεχούς, νόμιμης διαμονής στη χώρα
 

Να διαθέτει, για τον ίδιο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, σταθερούς και τακτικούς πόρους
 

Να διαθέτει, για τον ίδιο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, πλήρη ασφάλιση ασθενείας
 

Να διαθέτει κατάλυμα που να πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής
 

Να συντρέχουν στο πρόσωπό του, σωρευτικά, τα κατωτέρω κριτήρια ένταξης:
 

Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας
 

Γνώση των στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού

Για τον καθορισμό των φορέων και της διαδικασίας πιστοποίησης της επάρκειας της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού θα εκδοθεί σχετική Απόφαση Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Για τη διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω κριτηρίων συγκαλείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 13 του ν.3386/2005, η οποία, για το σκοπό αυτό, συμπληρώνεται με δύο επιπλέον μέλη, με την ιδιότητα των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποδεικνύονται από τον Διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.

Προσοχή: το πλήρες πλαίσιο για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος (δικαιολογητικά, διαδικασία διαπίστωσης της ιδιότητας, θέματα που αφορούν στην ανάκληση ή απώλεια της ιδιότητας, δικαιώματα που απορρέουν από την απόκτηση αυτής, κινητικότητα, προστασία από την απέλαση) θα καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα, βάσει σχετικής εξουσιοδότησης που δίνεται με το άρθρο 69 του ν.3386/05.


ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

 

Σχετικά με το άρθρο 70
Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για ολιγοήμερη διαμονή

Στόχος του άρθρου είναι να καθορίσει το καθεστώς διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με σκοπό να διαμείνουν για το χρόνο που ισχύει η θεώρηση εισόδου τους ή για διάστημα τριών μηνών, εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση.

Αρμόδιες αρχές για τη δήλωση της παρουσίας των εν λόγω προσώπων στο έδαφος της χώρας, καθώς και για τη χορήγηση των αντίστοιχων θεωρήσεων εισόδου, όταν απαιτούνται, είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές στη χώρα από την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητά να εισέλθει στην Ελλάδα ή οι ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις.

Παράταση του χρόνου διαμονής μέχρι έξι μήνες μπορεί να χορηγηθεί σε υπήκοο τρίτης χώρας για λόγους εξαιρετικούς, ιδιαίτερα λόγω ανωτέρας βίας, ανθρωπιστικών, επαγγελματικών ή σοβαρών προσωπικών λόγων, εφόσον διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης. Η αίτηση υποβάλλεται, πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου ή του ελεύθερου χρόνου διαμονής, στην αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής και καταχωρίζεται στο διαβατήριο του υπό μορφή σχετικής σφραγίδας.

Τέλος, απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης θα καθορίσει το ύψος του απαιτούμενου συναλλάγματος για κάθε ημέρα διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Σχετικά με το άρθρο 71
 

Δικαιώματα

Ο ν.3386/2005 θεσπίζει σειρά δικαιωμάτων των αλλοδαπών όπως:

1. Υποχρεωτική ασφάλιση, με τους ίδιους όρους όπως οι Έλληνες εργαζόμενοι.
 

2. Οι αλλοδαποί υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. δ. 57/1973 για την κοινωνική προστασία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 

3. Αυτεπάγγελτα διώκονται στο εξής οι πράξεις ρατσισμού και ξενοφοβίας που προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.927/1979.
 

4. Ενημέρωση των αλλοδαπών κρατουμένων σε γλώσσα προσβάσιμη από αυτούς για όλα τα θέματα που τους αφορούν, ιδίως σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την επαφή τους με τα δικαστήρια και τους δικηγόρους. Ωστόσο ερμηνευτικά προκύπτει ότι η διοίκηση πρέπει να φροντίζει γενικότερα για την ενημέρωση των αλλοδαπών σε προσβάσιμη από αυτούς γλώσσα, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι υφίσταται επίσημη γλώσσα στην Ελλάδα και αυτή είναι η ελληνική. Αυτό σημαίνει ότι α) το πάσης φύσεως ενημερωτικό υλικό και η προφορική επικοινωνία θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν προσιτές στους αλλοδαπούς, αλλά β) η γραπτή επικοινωνία διοίκησης – αλλοδαπού θα πρέπει να διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα, με παροχή σχετικής βοήθειας από τα στελέχη της διοίκησης που υποδέχονται τους αλλοδαπούς.


Σχετικά με το άρθρο 72
 

Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση

Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί.

Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον:

α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
 

β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
 

γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
 

δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν.

Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα ρυθμίσει:

Τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη Χώρα προέλευσης.
 

Τις προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και εγγραφής μαθητών, οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, στα δημόσια σχολεία.
 

Θέματα προαιρετικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 

Την εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν τη μητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισμού της Χώρας προέλευσης τους.

 

Σχετικά με το άρθρο 73
 

Υποχρεώσεις

Για κάθε διαδικαστική ενέργεια, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορεί να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο πλην των περιπτώσεων υποβολής αίτησης για την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής, καθώς και κατά την ανανέωση αυτής, όπου απαιτείται ρητά η αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο δικηγόρο, δεν αποκλείεται όμως να συμπαρίστανται μ’ αυτόν. Αντίθετα, κατά το στάδιο της επίδοσης της άδειας διαμονής, καθώς και σε περίπτωση αναζήτησης της πορείας της υπόθεσης μπορεί να γίνει δια πληρεξουσίου, εφόσον προσκομίζεται έγγραφο πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική αρχή.

Προσοχή: επισημαίνεται ότι επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής, με δικαστικό επιμελητή ή τηλεομοιοτυπία, δεν είναι επιτρεπτή.

Επίσης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής υποχρεούνται να δηλώσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης:

Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας τους. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεούνται να δηλώσουν τη μεταβολή αυτή και στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
 

Κάθε αλλαγή της αστικής και δημοτικής τους κατάστασης. Τέτοιες αλλαγές είναι η αλλαγή ιθαγένειας, η σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου, η γέννηση τέκνου, η απώλεια διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, η απώλεια άδειας διαμονής, κλπ.
 

Κάθε αλλαγή στις εργασιακές τους σχέσεις. Ιδιαίτερα, τη λύση της σύμβασης εργασίας και τη σύναψη νέας, ή την αλλαγή του τύπου της. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχέση εργασίας, κάθε είδους, είναι ο λόγος χορήγησης της άδειας διαμονής, θα πρέπει να τηρείται στον ατομικό φάκελο του ενδιαφερόμενου αντίγραφο της σχετικής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται μέσα σε ένα μήνα αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός.

Επίσης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να αναχωρήσουν αμέσως και χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση από τη χώρα μόλις λήξει η άδεια διαμονής τους, εκτός εάν εν τω μεταξύ έχουν υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή της και τους έχει χορηγηθεί η βεβαίωση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του ν.3386/05.

Υπήκοος τρίτης χώρας, στον οποίο δεν εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας διαμονής ή η ανανέωση της, καθώς και στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας, υποχρεούται να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Τέλος, υπήκοος τρίτης χώρας, που παραμένει στη Χώρα για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα ημερών από τη λήξη της άδειας διαμονής του ή παραβιάζει, για το ίδιο χρονικό διάστημα, τη διάρκεια του αναγραφόμενου στην κατεχόμενη θεώρηση εισόδου ή του δικαιούμενου ελεύθερου χρόνου διαμονής του, καθώς και την προβλεπόμενη στην ομοιόμορφη θεώρηση SCHENGEN διάρκεια διαμονής ή το δικαιούμενο ελεύθερο χρόνο διαμονής του στον Ενιαίο Χώρο, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνομης διαμονής είναι μεγαλύτερος των τριάντα ημερών, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαμονής.

Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίμου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων οι ανήλικοι και όσοι έχουν την ιδιότητα του ομογενούς.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΑΠΕΛΑΣΗ

 

Σχετικά με το άρθρο 74
 

Περιορισμοί στην κίνηση και εγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών

Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3386/05 ορίζουν ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα, έχουν, κατ’ αρχήν, ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της Επικράτειας. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης μπορεί να απαγορεύεται, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η εγκατάστασή τους σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της Χώρας.

 

Σχετικά με το άρθρο 75
 

Ειδικές ρυθμίσεις

Οι διατάξεις του άρθρου 75 καθορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγείται ή δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται η άδεια διαμονής και την εξαίρεση προσφυγής κατά πράξεων του Γ.Γ της Περιφέρειας που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του ν.3386/05.

Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής απορρίπτεται ή δεν ανανεώνεται και η άδεια διαμονής ανακαλείται εφόσον:

Στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του ν.3386/05 για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής αντίστοιχα.
 

Αποδειχθεί με δικαστική απόφαση ή προκύπτει από αμετάκλητο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παρόμοια μέσα.

Επισημαίνεται ότι η απόρριψη αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής και η ανάκληση της άδειας διαμονής γίνεται με απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας και πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης.

Για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του Γ.Γ. της Περιφέρειας, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν.3386/05, δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 Α’), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α’). Αυτό σημαίνει ότι οι πράξεις του Γ.Γ., που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν.3386/05, μπορούν να προσβληθούν μόνο στα διοικητικά πρωτοδικεία.


Σχετικά με τα άρθρα 76-80 και 82

Θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διοικητικής απέλασης (προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης, αναστολή απέλασης, προστασία από απέλαση, δαπάνες απέλασης), καθώς και θέματα καταλόγου ανεπιθύμητων αλλοδαπών αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

Σχετικά με το άρθρο 81
 

Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπών

Οι χώροι κράτησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αφορούν σε αλλοδαπούς που ενώ βρίσκονταν νόμιμα στην Ελλάδα ενέπεσαν στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ.3 του άρθρου 76 του ν.3386/05 είτε γιατί καταδικάστηκαν για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της ως άνω παραγράφου, είτε γιατί έχουν παραβιάσει τις διατάξεις του ν.3386/05, είτε γιατί η παρουσία τους στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια της χώρας ή για τη δημόσια υγεία.

Εφόσον οι ανωτέρω αλλοδαποί, εκ των εν γένει περιστάσεων, κριθούν ως ύποπτοι φυγής ή επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη, τότε κρατούνται στην οικεία αστυνομική αρχή. Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης τους, μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του παρόντος για την παραμονή των αλλοδαπών σε ειδικούς χώρους, που προβλέπει τη δημιουργία ειδικών χώρων κράτησης οι οποίοι ιδρύονται με απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας των χώρων αυτών. Την ευθύνη της φύλαξης των ειδικών χώρων έχει η Ελληνική Αστυνομία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η φύλαξη λαθρομεταναστών στη χώρα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια «Ποσειδώνιο» και «Βαλκάνιο» σε κέντρα προσωρινής διαμονής λαθρομεταναστών, την αρμοδιότητα για τη λειτουργία των οποίων έχουν οι κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Σχετικά με το άρθρο 83
 

Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που εξέρχεται ή επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος ή εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει σε αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιχειρεί να αναχωρήσει λαθραίως καταζητείται από τις δικαστικές ή τις αστυνομικές αρχές ή υπέχει φορολογικές ή πάσης φύσεως άλλες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ή είναι υπότροπος, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να απόσχει από την ποινική δίωξη του υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχεται από αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών η οποία μπορεί να δοθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών γνωστοποιεί αμέσως την απόφαση του για αποχή από την ποινική δίωξη στον διοικητή της αστυνομικής υπηρεσίας ή λιμενικής αρχής που διαπίστωσε την παράνομη είσοδο ή έξοδο του υπηκόου τρίτης χώρας, και ο οποίος επαναπροωθεί αμέσως με απόφασή του τον υπήκοο τρίτης χώρας στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής του.

Εάν, όμως, η άμεση επαναπροώθηση του υπηκόου τρίτης χώρας δεν είναι δυνατή, ο διοικητής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, συντάσσει σχετική έκθεση και παραπέμπει τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρμόδια διοικητική αρχή για απέλαση, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου αυτού.

Η αρχή αυτή, αν η απέλαση δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριών μηνών, γνωστοποιεί τούτο στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του για αποχή από την ποινική δίωξη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών και εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημέρα της παράνομης εισόδου στη Χώρα του υπηκόου τρίτης χώρας.

 

Σχετικά με το άρθρο 84
 

Υποχρεώσεις υπαλλήλων – κυρώσεις

Οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και των δύο βαθμίδων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας καθώς και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, όταν κάποιο πρόσωπο ζητά τις υπηρεσίες τους, πρέπει καταρχήν να διακριβώσουν την ιθαγένειά του.
Εφόσον διαπιστώσουν ότι πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, πρέπει να του ζητούν να επιδείξει ένα από τα κατωτέρω:

α) ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις το οποίο να φέρει ισχύουσα θεώρηση εισόδου (VISA) από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης εισόδου και σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 5 του νόμου αυτού, επιτρέπεται να εισέρχονται και να παραμένουν στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι τρεις (3) μήνες συνολικά ή τμηματικά εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου ή
 

β) ισχυρή άδεια διαμονής στη χώρα μας ή
 

γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να είναι σε ισχύ και να αποδεικνύει ότι ο κάτοχος έχει εισέλθει και διαμένει στην χώρα μας νόμιμα (όπως, για παράδειγμα: βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής όπως ορίζεται από το άρθρο 11, παράγραφος 4 του νόμου αυτού).

Εάν από τα ανωτέρω διαπιστωθεί ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν βρίσκεται νόμιμα στη χώρα, ο υπάλληλος υποχρεούται να μην παράσχει τις υπηρεσίες του.

Εξαιρέσεις:
 

• Εξαιρούνται των ανωτέρω και υποχρεούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους όσοι εργάζονται σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές, όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της διαμονής τους ή για ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της διαμονής των ιδίων ή των γονέων τους.
 

• Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία κρατούμενος, υπήκοος τρίτης χώρας, αιτείται τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθεί ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του αποδεικνύονται εξ’οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου.
 

• Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 72, οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση όπως και οι ημεδαποί, και μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία κατ’εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον είναι τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτή.

Διευκρινίσεις:
 

Ειδικά για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας αδυνατεί να προσκομίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, η ανανέωση της άδειας διαμονής είναι δυνατή με απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Περιφέρειας, εφόσον ο αιτών επικαλείται ειδικώς και αιτιολογημένως αντικειμενική αδυναμία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα του και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με εξαίρεση την υποχρέωση κατοχής διαβατηρίου συνυποβάλλοντας επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την αδυναμία εφοδιασμού μ’ αυτό. Εάν στην αίτηση του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού γίνεται επίκληση σε γενικού και αορίστου χαρακτήρα δήλωση αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού διαβατηρίου χωρίς να παρατίθενται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολογία, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κρίνεται εξαρχής αβάσιμη από την υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας και να απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αλληλογραφία με το Υπουργείο Εξωτερικών, διότι το αίτημα είναι προδήλως αόριστο και ως εκ τούτου ανεπίδεκτο εκτίμησης.

Η αρμόδια Υπηρεσία, αφού εξετάσει το φάκελο, αλληλογραφεί με το Υπουργείο Εξωτερικών (Διεύθυνση Γ4 Εσωτερικών Υποθέσεων Δικαιοσύνης και Schengen), προκειμένου να πιστοποιηθεί η αντικειμενική αδυναμία έκδοσης διαβατηρίου από τη χώρα καταγωγής του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

Κατόπιν τούτου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας προχωρεί στην έκδοση σχετικής απόφασης.

Επισημαίνουμε ότι η απόφαση αυτή θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ανάλογα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των σχετικών άρθρων και θα ανανεώνεται έως τον εφοδιασμό του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η ανωτέρω απόφαση καθιδρύει όλες τις υποχρεώσεις και παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.3386/05.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4, ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει βεβαίωση κατάθεσης της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματος του.

Ειδικές περιπτώσεις:
 

Οι διευθυντές φυλακών και κρατητηρίων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να φυλάσσουν διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της διαμονής και την ταυτότητα των κρατούμενων υπηκόων τρίτων χωρών και να τα επιστρέφουν σε αυτούς κατά την απόλυσή τους. Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν διαθέτει τα ανωτέρω έγγραφα, οι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή στην πλησιέστερη Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Προσοχή: Οι παραβάτες υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων διώκονται πειθαρχικά και ποινικά για παράβαση καθήκοντος.

 

Σχετικά με το άρθρο 85
 

Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων – κυρώσεις

Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναφέρουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών που εξυπηρετούν στις πράξεις που συντάσσουν. Εξαιρείται η περίπτωση σύνταξης πληρεξούσιων για εκπροσώπηση των υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρο ενώπιον δικαστηρίων, όπου δεν είναι απαραίτητη η μνεία των εγγράφων αυτών.
Προσοχή: Οι παραβάτες συμβολαιογράφοι διώκονται πειθαρχικά και ποινικά για παράβαση καθήκοντος.

 

Σχετικά με το άρθρο 86
 

Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών – Κυρώσεις

Στόχος του άρθρου αυτού είναι να διαμορφώσει το πλαίσιο των υποχρεώσεων και των συναφών κυρώσεων αφενός των εργοδοτών που απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών στις επιχειρήσεις τους και αφετέρου των υπηκόων τρίτων χωρών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα χωρίς να διαθέτουν την νόμιμη, για το σκοπό αυτό, άδεια διαμονής.

 

Υποχρεώσεις εργοδοτών
 

Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν ισχύουσα άδεια διαμονής ή την βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την χορήγηση ή ανανέωση αυτής.

Στις περιπτώσεις που η σύμβαση εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας διαμονής και απορριφθεί το αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή ανακληθεί η άδεια διαμονής για κάποιον από τους λοιπούς λόγους του ν.3386/2005, όπως στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση της συγκεκριμένης άδειας διαμονής ή προκύπτουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή λόγοι δημόσιας υγείας που προέκυψαν μετά την είσοδο του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα κ.λ.π., η εν λόγω σύμβαση εργασίας παύει να ισχύει.

Υποχρέωση των εργοδοτών είναι να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας όταν:
 

Προσλαμβάνουν υπήκοο τρίτης χώρας στην επιχείρησή τους.
 

Μεταβάλλουν το καθεστώς εργασίας ενός εργαζόμενου σε αυτούς υπηκόου τρίτης χώρας (π.χ. παράταση της σύμβασης εργασίας, καταγγελία της σύμβασης εργασίας, οικειοθελής αποχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας, μετατροπή της σύμβασης εργασίας από ορισμένου σε αορίστου ή αντίστροφα κ.λ.π.).

 

Κυρώσεις
 

Για τους εργοδότες που παραβαίνουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις, επιβάλλονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κυρώσεις, πλέον των λοιπών κυρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας (κοινωνική ασφάλιση, μισθοδοσία και επιδόματα κ.λ.π.), χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€ 15.000), για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που απασχολούν κατά παράβαση των ανωτέρω.

Πρόσθετες κυρώσεις:
 

Ειδικά για της περιπτώσεις που εργοδότης απασχολεί υπήκοο τρίτης χώρας που στερείται άδειας διαμονής ή της βεβαίωσης, σύμφωνα την παρ.1 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 

Σε περίπτωση που ο ίδιος εργοδότης καταδικαστεί με την αυτήν κατηγορία (απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος στερείται άδειας διαμονής), επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
 

Αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπό του.
 

Επιπλέον, με απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, συνεκτιμώντας τις εν γένει περιστάσεις (π.χ. εάν ο εργοδότης εσκεμμένα ή κατά σύστημα απασχολεί υπηκόους τρίτης χώρας κατά παράβαση των ανωτέρω), μπορεί να διατάξει το κλείσιμό του καταστήματος ή της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, ενώ σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια παράβαση, το διάστημα αυτό μπορεί να φτάσει τους δώδεκα (12) μήνες.
 

Ειδικά για τα κέντρα διασκέδασης το κλείσιμο της επιχείρησης μπορεί να διαταχθεί, κατά τα ανωτέρω, για διάστημα από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
 

Σε περίπτωση που επιβληθεί, σε ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους όλων των ανωτέρω καταστημάτων ή επιχειρήσεων, τρίτη καταδικαστική απόφαση για την ανωτέρω παράβαση, με απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, διατάσσει την διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας καταστήματος ή επιχείρησης στο ίδιο πρόσωπο, πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών.

Προαγωγή σε πορνεία
Όταν η παράβαση των διατάξεων του παρόντος γίνεται με σκοπό την προαγωγή του υπηκόου τρίτης χώρας στην πορνεία:
 

Ο εργοδότης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων ευρώ (€ 6.000)
 

Εάν το θύμα προαγωγής σε πορνεία είναι ανήλικος ή ανήλικη, ο εργοδότης τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
 

Εάν το έγκλημα τελέστηκε:
 

α) με θύμα ανήλικο ή ανήλικη κάτω των δεκαπέντε (15) ετών,
 

β) με απατηλά μέσα, δηλαδή ο εργοδότης εξαπάτησε ή παραπλάνησε το θύμα με σκοπό την προαγωγή του στην πορνεία,
 

γ) από εργοδότη ο οποίος είναι ανιόν συγγενής εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας ή θετός γονέας ή σύζυγος ή επίτροπος ή άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινά, του ανηλίκου,
 

δ) από υπάλληλο της επιχείρησης ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του, διαπράττει ή συμμετέχει, με οποιοδήποτε τρόπο στην εν λόγω παράνομη πράξη, τότε ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
Όλα τα ανωτέρω αδικήματα εκδικάζονται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η αρμόδια εισαγγελία γνωστοποιεί, εντός ενός (1) μήνα από την έκδοσή της, την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις ανωτέρω παραβάσεις στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας υποχρεούται, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της ανωτέρω καταδικαστικής απόφασης, να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης στην οποία τελέστηκε το αδίκημα της προαγωγής στην πορνεία, για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί, συνεκτιμώντας τις εν γένει περιστάσεις (π.χ. σοβαρότητα του αδικήματος, μεγάλος αριθμός θυμάτων κ.λ.π.), μπορεί να προβεί σε οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος ή επιχείρησης.

 

Υποχρεώσεις εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών
 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσία ή έργο ή ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα χωρίς να είναι κάτοχος νόμιμης άδειας διαμονής για τον σκοπό αυτό, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης.

Για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλονται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως ισχύει, απαιτείται σχετική έγκριση της στρατιωτικής αρχής.

 

Σχετικά με το άρθρο 87
 

Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων – Κυρώσεις

Στόχος του άρθρου αυτού είναι η διαμόρφωση του πλαισίου υποχρεώσεων και των συναφών κυρώσεων αφενός διαφόρων κατηγοριών ιδιωτών και υπαλλήλων, κατά την συνδιαλλαγή τους με υπηκόους τρίτης χώρας και αφετέρου των υπηκόων τρίτων χωρών στις ίδιες περιστάσεις.

Οι εν λόγω υποχρεώσεις και οι αντίστοιχες κυρώσεις είναι οι εξής:
 

Απαγόρευση εκμίσθωσης ακινήτων σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από διεθνείς συμβάσεις ή θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής.
 

Στους παραβάτες επιβάλλεται: πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, χρηματικό πρόστιμο από χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000).
 

Διευθυντές Ξενοδοχείων και παραθεριστικών κέντρων: έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την αστυνομική υπηρεσία και την αρμόδια Υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης για την άφιξη και αναχώρηση υπηκόων τρίτων χωρών που φιλοξενούν.
 

Στους παραβάτες επιβάλλεται: πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, χρηματικό πρόστιμο από χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000).
 

Πρόσωπα που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις οι οποίες προβλέπονται στον ν.3386/2005 και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, συγκεκριμένα:
 

α) Σε κάθε πρόσωπο που υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις, ως ανωτέρω και
 

β) Στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις στο άρθρο 73 του ν.3386/2005,
 

παρ. 2 (υποχρέωση δήλωσης μεταβολής των στοιχείων του όπως, διεύθυνση κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, αλλαγή εργοδότη κ.λ.π.) και
 

παρ. 4 (αποχώρηση από το ελληνικό έδαφος μετά από μη χορήγηση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής του)
Στους παραβάτες επιβάλλεται: πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, χρηματικό πρόστιμο από χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000)

Πρόσωπα που διευκολύνουν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό, υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος δεν έχει υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5 του  ν.3386/05: πρόκειται για τους έλέγχους που ασκούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά την άφιξη ή /και την αναχώρηση υπηκόων τρίτων χωρών από το ελληνικό έδαφος.
 

Στους παραβάτες επιβάλλεται: φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000)
 

Πρόσωπα που διευκολύνουν την παράνομη διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας (παρ.6).
 

Στους παραβάτες επιβάλλεται: φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000)
 

Πρόσωπα που : κατέχουν ή χρησιμοποιούν γνήσιο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου
παρακρατούν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου ή αρνείται να παραδώσει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία
 

Στους παραβάτες επιβάλλεται: φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000)
 

Πρόσωπα:
 

- υπεύθυνοι γραφείου ταξιδίων ή μετανάστευσης ή οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλει για λογαριασμό τρίτου στην αρμόδια αρχή δικαιολογητικά έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου, με στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην ταυτότητα του προσώπου αυτού.
 

- για λογαριασμό των οποίων υποβάλλονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά
Στους παραβάτες επιβάλλεται: φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων ευρώ (€ 6.000).

 

Σχετικά με το άρθρο 88
 

Υποχρεώσεις μεταφορέων – Κυρώσεις

Στόχος του άρθρου αυτού είναι η διαμόρφωση του πλαισίου υποχρεώσεων και των συναφών κυρώσεων των μεταφορέων που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή προωθούν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, στην Ελληνική Επικράτεια και αντίστροφα προς το έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά ή προώθησή ή εξασφαλίζουν κατάλυμα με σκοπό την απόκρυψη, σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι:
 

δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή
 

τους έχει απαγορευτεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία,
 

δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν έχουν υποστεί τον κανονικό αστυνομικό έλεγχο

 

Μεταφορείς νοούνται:
 

Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου
 

Κυβερνήτες αεροπλάνου
 

Οδηγοί ή ιδιοκτήτες κάθε είδους μεταφορικού μέσου
 

Οι αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες ή ταξιδιωτικά γραφεία

Οι ανωτέρω πράξεις τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο ανά μεταφερόμενο πρόσωπο, ενώ οι εν λόγω ποινές γίνονται πιο αυστηρές (αύξηση των χρηματικών προστίμων και του χρόνου φυλάκισης έως και κάθειρξη) όταν αποδεδειγμένα συντρέχουν οι εξής περιστάσεις:
 

Η μεταφορά ενεργείται κατ’ επάγγελμα ή ο υπαίτιος είναι δημόσιος υπάλληλος ή τουριστικός ή ναυτιλιακός ή ταξιδιωτικός πράκτορας
 

Από την πράξη της μεταφοράς κινδυνέψει ανθρώπινη ζωή
 

Από την πράξη της μεταφοράς επέλθει θάνατος.

Επιπρόσθετα, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των ανωτέρω πράξεων δημεύονται. Η ποινή αυτή εκτελείται μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου. Για την αποφυγή εκτέλεσης του μέτρου αυτού ο κύριος των μέσων θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν γνώριζε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το μεταφορικό μέσο του οποίου είναι ιδιοκτήτης. Η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου και η άσκησή του δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου.

Οι μεταφορείς ευθύνονται εις ολόκληρον για τις δαπάνες διαβίωσης και τα έξοδα επαναπροώθησης των ανωτέρων προσώπων στο εξωτερικό.

Προσοχή: την εξ’ ολοκλήρου ευθύνη για τις δαπάνες διαβίωσης και τα έξοδα επαναπροώθησης έχουν και όσα πρόσωπα εγγυήθηκαν τον επαναπατρισμό υπηκόου τρίτης χώρας, εάν παραβιάσθηκαν οι όροι εισόδου ή διαμονής του στη χώρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υποχρέωση των μεταφορέων κατά την παρ.1 ή των ιδιοκτητών των μεταφορικών μέσων ή οι αντιπρόσωποι αυτών στην Ελλάδα, είναι, αμέσως μετά την άφιξη του μεταφορικού μέσου, να παραδίδουν στις υπηρεσίες αστυνομικού ελέγχου διαβατηρίων, δελτία άφιξης ή καταστάσεις των επιβατών τους που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, τους οποίους μεταφέρουν προς και από την Ελλάδα. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τις αφίξεις μη τακτικών πτήσεων στην Ελλάδα από τρίτες χώρες.

Τα ανωτέρω δελτία ή οι καταστάσεις επιβατών θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα και μεταφοράς ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Προσοχή: Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, καθώς και τα Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών παρακαλούνται να ενημερώνουν, τα ανωτέρω πρόσωπα και τους υπηκόους τρίτης χώρας που προσέρχονται στις Υπηρεσίες τους αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τις κυρώσεις που επισύρει η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Για δική σας ενημέρωση και προς ενημέρωση των λοιπών ενδιαφερομένων σας γνωρίζουμε ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πλαίσιο των υποχρεώσεων και κυρώσεων θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.: http://www.ypes.gr/allodapoi/content/GR/default.htm, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και αλβανική γλώσσα.


 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Σχετικά με το άρθρο 91
 

Μεταβατικές ρυθμίσεις

 

Παράγραφος 2

Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει άδεια διαμονής κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή συνεχή, νόμιμη διαμονή στη Χώρα δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προέβλεπαν οι σχετικές ρυθμίσεις του ν.2910/01.

Η νόμιμη υπερδεκαετής διαμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα προκύπτει από το άθροισμα του χρόνου διαμονής από τις χορηγηθείσες άδειες που εκδόθηκαν από:

α) τα Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το ν.1975/1991 (χορηγείται μετά από αίτηση του αλλοδαπού σχετική έγγραφη απάντηση),
 

β) τα υποκαταστήματα του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/1997,
 

γ) τις Περιφέρειες της χώρας και το ΥΠΕΣΔΔΑ μετά την έναρξη ισχύος του ν.2910/01.

Προσοχή: Εάν προκύπτουν εύλογα διαστήματα διακοπής ανάμεσα στις άδειες διαμονής, που δεν υπερβαίνουν το τρίμηνο, αυτά δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τον υπολογισμό της δεκαετίας και τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας.

Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας.

Προσοχή: οι κάτοχοι της ανωτέρω άδειας διαμονής θα μπορούν να ασκούν εξηρτημένη εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο.

Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι, ήδη, κάτοχοι άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας στην οποία αναγράφεται ως λόγος διαμονής π.χ. εξαρτημένη εργασία, αυτοί μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε εργασία (π.χ. ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα) χωρίς άλλη διαπιστωτική πράξη. Επίσης, δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Παράγραφος 6
 

Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι βεβαιώσεων και προσωρινών αδειών διαμονής (σύζυγοι αυτών) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2910/2001.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον κριθούν αλλογενείς από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα, μπορούν να αιτηθούν χορήγηση προσωρινής άδειας διαμονής εξάμηνης διάρκειας, που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας και μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του νόμου βάσει των όσων ορίζονται στα οικεία άρθρα.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας, εντός διμήνου από την επίδοση της απορριπτικής Απόφασης, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τα μέλη της οικογένειας των ανωτέρω υπηκόων εφόσον προηγουμένως ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής, βάσει των οικείων διατάξεων του ν.2910/01, οφείλουν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση με τον συντηρούντα, προκειμένου να λάβουν επίσης την προσωρινή άδεια διαμονής εξάμηνης διάρκειας, η οποία θα ανανεωθεί ομοίως για έναν από τους λόγους του ν.3386/05.

Παράγραφος 7
 

Η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του ν.3202/2003(ΦΕΚ 284 Α΄), θα εφαρμόζεται μέχρι την 31.12.2005 και εκκρεμείς υποθέσεις θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των προβλεπόμενων σε αυτή ρυθμίσεων και τα όσα αναφέρονται ειδικότερα στην υπ. αριθ. 25/2004 Εγκύκλιό μας.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3386/2005, εάν κατά το στάδιο της ανανέωσης άδειας διαμονής ο υπήκοος τρίτης χώρας αδυνατεί να προσκομίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι δυνατή με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας η ανανέωση της αυτής, εφόσον ο αιτών επικαλείται ειδικώς και αιτιολογημένως αντικειμενική αδυναμία, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα του και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ειδικότερες διευκρινίσεις παρέχονται στο εν λόγω άρθρο.

 

Παράγραφος 8
 

Δικαιούχοι: Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι, ενόσω διέμεναν νόμιμα στη χώρα μέχρι την έναρξη του ν.2910/01, προσλήφθηκαν ως επιτόπιο προσωπικό στην υπηρεσία διπλωματικής αποστολής ή μελών αυτής και έλαβαν άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 6 του ν.2910/01, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Οι άδειες διαμονής των ανωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών χορηγούνταν μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ν.3386/05 με τη διαμεσολάβηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δεν θα εμπλέκεται πλέον παρά μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 37 παρ. 2 του ν.3386/05.

Επισημαίνουμε ότι στην ανωτέρω διάταξη δεν υπάγονται οι υπήκοοι τρίτης χώρας που εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια με τα μέλη της διπλωματικής αποστολής και σε κάθε περίπτωση οφείλουν να αναχωρήσουν από τη χώρα με τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής:
 

Σε περίπτωση που οι άδειες διαμονής των υπηκόων τρίτης χώρας που υπάγονται στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις έχουν λήξει πριν την έναρξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του   ν.3386/05 (23.8.2005) παρατείνονται μέχρι 31.12.2005, σύμφωνα με τη γενική πρόβλεψη του άρθρου 91 παρ. 10 περ. α, ενώ σε περίπτωση που οι άδειες διαμονής των ανωτέρω έληξαν μετά την 23.8.2005, αυτοί θεωρούνται ομοίως νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια μέχρι την έναρξη ισχύος των γενικών διατάξεων του ιδίου νόμου (1.1.2006) και υποβολής της σχετικής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι και των δύο ανωτέρω περιπτώσεων θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους, εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου, μόνο για εξαρτημένη εργασία, εφόσον συνεχίζεται η σχέση τους με τα μέλη της διπλωματικής αποστολής, ενώ σε περίπτωση που αυτή έχει διακοπεί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα οικεία άρθρα.

Τα μέλη της οικογένειας των ανωτέρω υπηκόων, εφόσον προηγουμένως ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής, βάσει των οικείων διατάξεων του ν.2910/01, θα υποβάλλουν ταυτόχρονα με τον συντηρούντα αίτηση ομοίως για έναν από τους λόγους του ν.3386/05 (π.χ. οικογενειακή επανένωση).

Είναι αυτονόητο ότι εάν τα μέλη της οικογένειας των υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέραμε παραπάνω διαμένουν παράνομα στη χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05 θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 31.12.05 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υπ. αριθ. 26 και 30 Εγκυκλίους μας.

Παράγραφος 9
 

Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν ζητήσει τον εφοδιασμό τους με Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (εκτός των περιπτώσεων ομογενών από πρώην ΕΣΣΔ), μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2910/2001 και το αίτημά τους απορρίφθηκε, διότι δεν απέδειξαν την ομογενειακή τους ιδιότητα, έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του νέου νόμου, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην αριθμ. 24103/15.12.05 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού, στο Δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας τους.

Τα μέλη της οικογένειας των ανωτέρω υπηκόων, εφόσον προηγουμένως ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής, θα υποβάλλουν, ταυτόχρονα με τον συντηρούντα, αίτηση ομοίως για έναν από τους λόγους του ν.3386/05 (π.χ. οικογενειακή επανένωση).

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Σχετικά με το άρθρο 92


Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων - Επικυρώσεις

Επικυρώσεις
Εάν τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κλπ.) έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, χρειάζονται επικύρωση της σύμβασης της Χάγης, αν η εκδούσα χώρα έχει υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση, χρειάζεται επικύρωση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή το ελληνικό προξενείο στην αλλοδαπή. Για όλα τα παραπάνω χρειάζεται μετάφραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή το ελληνικό προξενείο στην αλλοδαπή ή από Έλληνα δικηγόρο ή από ορκωτό μεταφραστή.

Προσοχή: Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής ανήλικων που φιλοξενούνται σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού υποβάλλονται από τον οριζόμενο εκπρόσωπο του ιδρύματος ή του νομικού προσώπου.

 

Σχετικά με το άρθρο 94
 

Γονείς ανήλικων ημεδαπών

Στους γονείς ανήλικων ημεδαπών οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα, εφόσον η διάρκεια της διαμονής τους υπερβεί τους 3 μήνες, χορηγείται «δελτίο διαμονής γονέα ανήλικου ημεδαπού», εφόσον:

• Ο γονέας ανήλικου ημεδαπού να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου.
 

• Ο γονέας ανήλικου ημεδαπού να αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με αυτόν.
 

• Το ανήλικο τέκνο αποδεικνύεται ότι έχει πράγματι αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

Ο Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας χορηγεί στο γονέα ανήλικου ημεδαπού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης και δεν υφίστανται θέματα που αφορούν στην δημόσια τάξη και ασφάλεια, «δελτίο διαμονής γονέα ανήλικου ημεδαπού» το οποίο είναι ατομικό.

Το δελτίο διαμονής έχει διάρκεια πέντε έτη. Όσοι κατέχουν τέτοιο δελτίο διαμονής έχουν το δικαίωμα να εργαστούν.

Ως προς την ανανέωση του δελτίου διαμονής αυτής της κατηγορίας ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.


 

Σχετικά με το άρθρο 95
 

Ανιθαγενείς

Ορισμός: Ανιθαγενής, είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Ν. Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν.139/1975 (ΦΕΚ 176 Α΄/25.8.75).

Προσοχή: Στις περιπτώσεις ανιθαγενών υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων (Titres de voyage, TDV), εκδοθέντων είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης είτε από αλλοδαπές αρχές συμβαλλόμενων της Σύμβασης κρατών, σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής τους για κάποια από τις ειδικότερες κατηγορίες του νόμου, η άδεια διαμονής θα επικολλάται στο ταξιδιωτικό τους έγγραφο.


Σχετικά με το άρθρο 96
 

Δικαιολογητικά – Προϋποθέσεις

Τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής τους είναι αυτά που ορίζονται στην υπ. αριθ. οικ. 24103/15.12.2005 (ΦΕΚ 1804/Β΄/21.12.2005) απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ.


Σχετικά με το άρθρο 97
 

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού.

Τέλος, παρακαλούμε για τη λήψη όλων των απαραίτητων κατά την κρίση σας μέτρων για την ομαλή εφαρμογή του νέου νόμου.


 

 

 

Ο Υφυπουργός

ΑΘ. Νάκος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ (VISA) ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ι. ΚΡΑΤΗ

Αζερμπαϊτζάν
Αίγυπτος
Αιθιοπία
Αϊτή
Ακτή Ελεφαντοστού
Αλβανία
Αλγερία
Ανγκόλα
Αρμενία
Αφγανιστάν
Βιετνάμ
Βιρμανία/Μυανμάρ
Βόρεια Κορέα
Βουλγαρία
Γεωργία
Γκάμπια
Γκαμπόν
Γκάνα
Γουιάνα
Γουινέα
Γουινέα Μπισάου
Δημοκρατία του Κογκό
Δομινικανή Δημοκρατία
Ερυθραία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράκ
Ιράν
Ισημερινή Γουινέα
Καζακστάν
Καμερούν
Καμπότζη
Κατάρ
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Κίνα
Κιργιστάν
Κογκό
Κομόρες
Κούβα
Κουβέιτ
Λάος
Λευκορωσία
Λίβανος
Λιβερία
Λιβύη
Μαδαγασκάρη
Μαλδίβες
Μαλί
Μαρόκο
Μαυρίκιος
Μαυριτανία
Μογγολία
Μοζαμβίκη
Μολδαβία
Μπανγκλαντές
Μπαχρέιν
Μπενίν
Μπουρκίνα Φάσο
Μπουρούντι
Μπουτάν
Νεπάλ
Νίγηρας
Νιγηρία
Ομάν
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)
Ουγκάντα
Ουζμπεκιστάν
Ουκρανία
Πακιστάν
Παπουασία Νέα Γουινέα
Περού
Πράσινο Ακρωτήριο
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ρουάντα
Ρουμανία
Ρωσία
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
Σαουδική Αραβία
Σενεγάλη
Σιέρα Λεόνε
Σομαλία
Σουδάν
Σουρινάμ
Σρι Λάνκα
Συρία
Ταϊλάνδη
Τανζανία
Τατζικιστάν
Τζιμπουτί
Τόγκο
Τουρκία
Τουρκμενιστάν
Τσαντ
Τυνησία
Υεμένη
Φιλιππίνες
Φίτζι
Ζάμπια
ΙΙ. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Ταϊβάν
 


Taxheaven.gr